Các hình thức và nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ

Các hình thức và nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán dạng đầy đủ: Mẫu số B 02a/TCTD

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng đầy đủ: Mẫu số B 03a/TCTD

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ: Mẫu số B 04a/TCTD

– Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 05a/TCTD

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán dạng tóm lược: Mẫu số B 02b/TCTD

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng tóm lược: Mẫu số B 03b/TCTD

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng tóm lược: Mẫu số B 04b/TCTD

– Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 05a/TCTD

Điều 28. Yêu cầu thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính giữa niên độ

TCTD cần trình bày bổ sung một số nội dung sau trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:

1. Tuyên bố về sự tuân thủ việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như các chuẩn mực kế toán khác và chế độ kế toán hiện hành.

2. Công bố việc áp dụng nhất quán chính sách kế toán cho kỳ lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Trường hợp có sự thay đổi, TCTD cần trình bày và nêu ảnh hưởng đến báo cáo tài chính (nếu có).

3. Những sự kiện phát sinh trọng yếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong các báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *