Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

1.1. Khi phát sinh các chi phí liên quan đến giám định tổn thất, điều tra, thu thập thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

1.2. Khi xác định được số tiền bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải trả cho đối tượng được bảo hiểm khi xảy ra tai nạn tổn thất. Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán phản ánh số tiền phải chi bồi thường, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (Nếu chưa trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm)

Có các TK 111,112,… (Nếu đã thanh toán tiền bồi thường cho người được bảo hiểm).

Đồng thời phản ánh số phải thu bồi thường tương ứng với phần trách nhiệm phí bảo hiểm đã nhượng tái của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411).

1.3. Khi chi trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có các TK 111,112,…

1.4. Khi phát sinh các khoản chi phí của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện chi sau đó phải thu lại của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm theo thoả thuận đã giao kết trong hợp đồng nhượng tái bảo hiểm như chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100%, chi đòi người thứ ba bồi hoàn và các khoản chi khác, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm các khoản chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường 100%, chi đòi người thứ ba bồi hoàn và các khoản chi khác, …phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm tương ứng với phần trách nhiệm phí bảo hiểm đã nhượng tái và ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411).

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *