SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi các khoản chi trả lãi vay cho thành viên, HTX thành viên và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ của Hợp tác xã và cung cấp số liệu cho việc lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
– Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các phiếu chi và chứng từ khác có liên quan đến hoạt động tín dụng nội bộ;
– Phương pháp mở và ghi sổ:
– Cột A, B,C : Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu , ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi tổng số tiền chi;
– Cột 2, : Ghi số lãi tiền gửi tiết kiệm của thành viên;
– Cột 3: Ghi số tiền chi lương cho cán bộ HTX làm công tác tín dụng nội bộ;
– Cột 4: Ghi số tiền chi mua VPP, công cụ dụng cụ;……
– Cột 5: Ghi số tiền chi phí dịch vụ thuê ngoài như điện, nước, điện thoại….;
– Cột 6: Ghi số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định;
– Cột 7: Ghi số tiền chi khác;
– Cuối kỳ cộng số phát sinh trong kỳ và số luỹ kế từ đầu quý, đầu năm.


SỔ CHI TIẾT THEO DÕI KHOẢN TRỢ CẤP, HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI HOÀN LẠI
(Mẫu số S29-HTX)

 

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi khoản hỗ trợ của Nhà nước mà HTX không có nghĩa vụ phải hoàn lại và được ghi nhận vào vốn không chia của HTX
2. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào sổ chi tiết của Tài khoản 442 – Khoản hỗ trợ của Nhà nước không phải hoàn lại.
Phương pháp ghi:
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B, c: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi ngày đến hạn thanh toán tiền vay;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi giảm nguồn vốn nhận trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước do xử lý tài sản khi HTX giải thể, phá sản;
– Cột 2: Ghi tăng khoản hỗ trợ của Nhà nước bằng tiền, tài sản cố định mà HTX không có nghĩa vụ phải hoàn lại và ghi nhận là vốn không chia của HTX

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *