SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA THÀNH VIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

SỔ CHI TIẾT PHẢI THU CỦA THÀNH VIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình thu lãi và các khoản thu liên quan từ hoạt động cho thành viên vay (tín dụng nội bộ) theo tổng số thu và từng nguồn thu cụ thể nhằm để đối chiếu và cung cấp số liệu cho việc lập báo cáo thu chi hoạt động tín dụng nội bộ của Hợp tác xã.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các phiếu thu và chứng từ khác có liên quan;
Phương pháp mở và ghi sổ:
– Cột A, B,C : Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu , ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi tổng số tiền thu;
– Cột 2, : Ghi số tiền của từng khoản lãi vay đến hạn;
– Cột 3: Ghi số tiền lãi đã thu được của vay được gia hạn;
– Cột 4: Ghi số tiền của khoản lãi vay quá hạn đã thu được;
– Cột 5: Ghi số tiền phí dịch vụ tín dụng;
– Cột 6: Ghi số tiền thu khác
– Cuối kỳ cộng số phát sinh trong kỳ và số luỹ kế từ đầu quý, đầu năm.

SỔ CHI TIẾT PHẢI TRẢ THÀNH VIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG NỘI BỘ
(Mẫu số S25-HTX)


1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi số tiền thành viên gửi vào, số tiền thành viên rút ra và số tiền gửi của thành viên hiện còn tại HTX.
2. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào phiếu thu tiền gửi tiết kiệm và các chứng từ khác có liên quan.
Phương pháp ghi:
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Cột 1: Ghi số tiền gửi tiết kiệm thành viên đã rút ra;
– Cột 2: Ghi số tiền thành viên gửi vào trong kỳ;
– Cột 3: Ghi số tiền gửi tiết kiệm của thành viên còn lại cuối kỳ.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *