SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM
(Mẫu số S22-HTX)

1. Mục đích: Sổ này áp dụng cho HTX được miễn, giảm thuế GTGT. Sổ này dùng để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn giảm và còn được miễn giảm cuối kỳ báo cáo.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ này được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn giảm trong kỳ báo cáo.
– Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng của chứng từ.
– Cột C: Ghi diễn giải nội dụng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ.
– Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ, số thuế GTGT được miễn giảm trong kỳ và số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ báo cáo.
– Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã miễn giảm trong kỳ báo cáo.
Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn giảm và tính ra số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ báo cáo. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi rõ họ và tên.

SỔ THEO CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN
(Mẫu số S23-HTX)

Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi việc cung cấp dịch vụ của HTX cho thành viên.
Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào Phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành.
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi nội dung kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;
– Cột E: Ghi đơn vị tính;
– Từ Cột 1 đến Cột 6 ghi số lượng từng loại dịch vụ HTX đã cung cấp cho thành viên theo đơn vị tính thích hợp của từng dịch vụ;
– Cột 7: Ghi đơn giá dịch vụ;
– Cột 8: Ghi số tiền của từng dịch vụ trên Phiếu nghiệm thu.
Cuối vụ, tính ra số lượng và giá trị của từng dịch vụ thành viên đã sử dụng. Dòng cộng cuối vụ của từng thành viên được sử dụng để lập Bảng tổng hợp số lượng và giá trị từng loại dịch vụ.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *