Chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần mềm

Tổng hợp chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần mềm

1. Thuế Gía trị gia tăng

a. Nội địa

Tại Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật”.

Tại Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất từ cho từng hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”.

Căn cứ hướng dẫn trên, phần mềm máy tính (không phân biệt phần mềm gia công, phần mềm do công ty tự sản xuất hay mua để bán), kể cả trường hợp bán phần mềm có kèm theo dịch vụ cài đặt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. (tham khảo công văn số 3111/TCT-CS Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010).

b. Xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm, cung cấp dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 0%. Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan, Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC. (tham khảo công văn số 41157/CT-TTHT, Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017)

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm (theo thông tư 09/2013/TT-BTTTT) và đáp ứng quy trình về sản xuất phần mềm (theo thông tư 16/2014/TT-BTTTT) được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm); miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong chín năm tiếp theo; thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp Công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Doanh nghiệp mua bán phần mềm không được hưởng ưu  đãi thuế TNDN.

Doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa mua bán phần mềm thì phải tách riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất để tính số thuế được ưu đãi.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *