Cổ phiếu đang lưu hành

Cổ phiếu đang lưu hành (Mã số 006)

Phản ánh số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 008 “Cổ phiếu đang lưu hành” trên Sổ Cái.
Cổ phiếu quỹ (Mã số 007)
Phản ánh số lượng cổ phiếu quỹ của CTCK lưu ký tại VSD và số lượng cổ phiếu quỹ lưu ký tại CTCK của hiện có ở thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Cổ phiếu quỹ” là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 009 “Cổ phiếu quỹ” trên Sổ Cái.

Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK (Mã số 008)

Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của CTCK (theo mệnh giá) của CTCK đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo từng loại: TSTC giao dịch tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng, giao dịch cầm cố, phong tỏa tạm giữ, chờ thanh toán, chờ cho vay, ký quỹ đảm bảo khoản vay. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 012 “Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của CTCK” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 012.
TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK (Mã số 009)
Phản ánh tổng giá trị TSTC đã lưu ký và chưa giao dịch của CTCK (theo mệnh giá) đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo từng loại: TSTC chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng; hạn chế chuyển nhượng; chưa giao dịch, cầm cố; chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 013 “TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 013.


Tài sản tài chính chờ về của CTCK (Mã số 010)

Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính chờ về của CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 014 “Tài sản tài chính chờ về của CTCK” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 014.
Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK (Mã số 011)
Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 015 “Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của CTCK” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 015.
Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK (Mã số 012)
Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK (theo mệnh giá) hiện đang lưu giữ tại CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 016 “Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK” trên Sổ Cái.
Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK (Mã số 013)
Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK (Theo mệnh giá) hiện đang lưu giữ tại CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 017 “Tài sản tài chính được hưởng quyền của CTCK” trên Sổ Cái.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *