Công thức xác định số thuế GTGT được hoàn qua các giai đoạn

Công thức xác định số thuế GTGT được hoàn qua các giai đoạn

Trong thời gian gần đây, các quy định về hoàn thuế GTGT ngày càng siết chặt, mục đích làm giảm số thất thu ngân sách đến từ việc hoàn thuế. Vinasc xin tổng hợp một số khác biệt cơ bản về công thức xác định số thuế được hoàn qua các thời kỳ.

Giai đoạn từ  1/9/2014 đến 31/12/2014

Thông tư 219/TT-BTC Điều 18, Khoản 4 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 ( còn hiệu lực)

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý = Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước _ Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý X Tổng doanh thu xuất khẩu trong kỳ x 100%
Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu)

Giai đoạn từ  1/1/2015 đến 30/6/2016

Thông tư 26/2015/TT-BTC Điều 1 khoản 12 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, còn hiệu lực)

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý =  Thuế GTGT đầu   ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước _  Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu,  phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)  
Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu = Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết  của tháng/quý x Tổng doanh thu xuất khẩu trong tháng/quý
__________________

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) trong tháng/quý

x100%

Giai đoạn từ 1/7/2016 đến nay

Khoản trên được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC (có hiệu lực ngày 1/7/2016, còn hiệu lực)

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại. 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%. 

Kết luận: có 2 sự khác biệt trong công thức tính số thuế GTGT được hoàn trước và sau ngày 1/7/2016:

1/ Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu bán ra

  • Trước 1/7/2016: doanh thu được tính là doanh thu của kỳ nộp hồ sơ hoàn thuế, tức là trong tháng, hoặc quý có phát sinh đề nghị hoàn
  • Sau 1/7/2016: doanh thu được tính từ kỳ kê khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

2/ Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

  • Trước 1/7/2016: bằng tổng thuế GTGT đầu vào trừ (-) GTGT đầu ra rồi mới xác định tỷ lệ để tính ra số GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
  • Sau 1/7/2016: tính ra thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu rồi mới trừ thuế GTGT đầu ra để so sánh với 300 triệu.

Trường hợp đơn vị xuất khẩu không có kỳ hoàn thuế liền trước thì kỳ hoàn thuế được tính từ kỳ phát sinh âm gần nhất.

 

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *