Kế toán phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận:

Kế toán phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận:

– Khi quyết toán số tiền BH đã chi trả, nếu có các khoản tiền BH không có người nhận phải nộp lại cho Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3311 – Phải trả về chi trả tiền BH

Có TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận.

– Khi có quyết định bù trừ giữa khoản tiền BH không có người nhận phải nộp cho Trụ sở chính với khoản tiền chi trả BH hoặc các khoản khác phải thu của Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận

Có TK 1364 – Phải thu cấp trên về chi trả tiền BH

Có các TK 1367, 1368.

– Khi chuyển các khoản tiền BH không có người nhận cho Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận

Có các TK 111, 112.

– Khi Trụ sở chính có quyết định cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với khoản phải nộp cho Trụ sở chính về tiền chi trả BH không có người nhận, ghi:

Nợ TK 3365 – Phải trả cấp trên về tiền chi trả BH không có người nhận

Có TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn hoạt động.

a6) Kế toán các khoản phải trả nội bộ khác:

– Số tiền phải trả cho Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ các TK 152, 153, 331, 631, 642,…

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Khi thu tiền hộ Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 3368 – Phải trả nội bộ khác.

– Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 1364, 1367, 1368.

– Khi trả tiền cho Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh khác về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có các TK 111, 112.

– Khi có quyết định của Trụ sở chính cấp vốn hoạt động cho Chi nhánh bằng việc bù trừ với các khoản phải trả, phải nộp khác cho Trụ sở chính, ghi:

Nợ TK 3368 – Phải trả nội bộ khác

Có TK 3361 – Phải trả cấp trên về vốn hoạt động.

b) Hạch toán tại Trụ sở chính:

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *