Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338 – Phải trả khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338 – Phải trả khác

Bên Nợ:
– Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;
– Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán; (trả lại tiền nhận trư¬ớc cho khách hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho thuê tài sản; số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay;
– Hoàn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ;
– Trả lại tài sản phi tiền tệ mượn của đơn vị khác;
– Kết chuyển các khoản chi phí phải trả vào các TK liên quan;
– Các khoản đã trả và đã nộp khác;
– Đánh giá lại các khoản phải trả khác là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính (trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).
Bên Có:
– Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (ch¬ưa xác định rõ nguyên nhân); Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định ghi trong biên bản xử lý khi xác định ngay đư¬ợc nguyên nhân;
– Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ (Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay; Doanh thu cho thuê tài sản nhận trước cho nhiều kỳ);
– Giá trị tài sản phi tiền tệ mượn của đơn vị khác;
– Các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại;
– Số tiền nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ phát sinh trong kỳ;
– Khoản chi phí phải trả phát sinh trong kỳ;
Các khoản phải trả khác
– Đánh giá lại các khoản phải trả khác là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC (trường hợp tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).
Số dư¬ bên Có:


– Giá trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết;
– Doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm cuối kỳ kế toán;
– Số tiền nhận ký cược, ký quỹ chưa trả;
– Các khoản còn phải trả, còn phải nộp khác.
Tài khoản này có thể có số d¬ư bên Nợ: Số dư bên Nợ phản ánh số đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, phải nộp.
Tùy theo yêu cầu quản lý của HTX, TK 338 có thể theo dõi chi tiết theo từng nội dung như giá trị tài sản thừa, doanh thu chưa thực hiện, các khoản nhận ký quỹ, ký cược,….

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *