Khi phát sinh các chi phí để đưa thông tin kết quả mở thưởng

Khi phát sinh các chi phí để đưa thông tin kết quả mở thưởng

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6266)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 331,…

  1. Tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên trực tiếp phục vụ phát hành xổ số, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (62681)

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

  1. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của nhân viên trực tiếp phục vụ phát hành xổ số tính trên số tiền lương, tiền công phải trả theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (62681)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382,3383,3384,3389).

  1. Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của nhân viên trực tiếp phục vụ phát hành xổ số (nếu có), ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (62681)

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

Khi nhân viên trực tiếp phục vụ phát hành xổ số nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của nhân viên trực tiếp phát hành xổ số, ghi:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 334 – Phải trả người lao động.

  1. Định kỳ, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho phát hành xổ số, như: Thiết bị quay số mở thưởng, hội trường chuyên dùng để quay số mở thưởng, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (62682)

Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (2141).

  1. Khi phát sinh các chi phí bằng tiền khác phục vụ trực tiếp cho phát hành xổ số, ghi:

Nợ TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (62688)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112.

  1. Cuối kỳ, xác định và kết chuyển số sử dụng quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng bù đắp chi trả thưởng trong trường hợp tỷ lệ trả thưởng thực tế trong năm lớn hơn tỷ lệ trả thưởng xây dựng hoặc kế hoạch, ghi:

Nợ TK 354 – Dự phòng rủi ro trả thưởng

Có TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số (6264).

  1. Cuối kỳ, kết chuyển chi phí trực tiếp phát hành xổ số vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 626 – Chi phí trực tiếp phát hành xổ số.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *