Khi phát sinh lãi vay và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn

Khi phát sinh lãi vay và các chi phí liên quan trực tiếp tới việc huy động vốn

Nợ TK 6311 – Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay (63111)

Có các TK 112, 332,…

b) Khi phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp tới việc cho vay:

– Đối với các chi phí như: Phí giao ủy thác cho vay, phí tham gia hợp vốn cho vay, chi phí thu hồi nợ cho vay và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cho vay:

Nợ TK 6311 – Chi phí lãi vay và hoạt động cho vay (63112)

Có các TK 112, 331, 338…

– Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn theo hợp đồng tín dụng, kế toán chuyển nợ trong hạn thành nợ quá hạn và xử lý phần lãi phải thu, ghi:

Nợ TK 511- Doanh thu hoạt động nghiệp vụ (5111) (nếu lãi phải thu đã ghi nhận doanh thu trong cùng kỳ)

Nợ TK 631 – Chi phí hoạt động nghiệp vụ (63112) (nếu lãi phải thu đã ghi nhận doanh thu trong các kỳ trước)

Có TK 1311- Phải thu lãi tiền gửi, lãi cho vay.

c) Ghi nhận các chi phí liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp:

c1) Ghi nhận giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp, ghi:

Nợ TK 6312 – Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp

Có các TK 1541, 155, 241,…

c2) Kế toán trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản đã bán trong kỳ:

– Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn thành phẩm bất động sản đã bán, ghi:

Nợ TK 6312 – Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp

Có TK 335 – Chi phí phải trả.

– Khi các Khoản chi phí trích trước có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh là đã thực tế phát sinh, kế toán ghi giảm Khoản chi phí trích trước và ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 1541 – Hoạt động đầu tư trực tiếp.

– Khi toàn bộ dự án bất động sản hoàn thành, kế toán phải quyết toán và ghi giảm số dư Khoản chi phí trích trước chưa sử dụng hết, ghi:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 1541 – Hoạt động đầu tư trực tiếp

Có TK 6312 – Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp (phần chênh lệch giữa số chi phí trích trước còn lại cao hơn chi phí thực tế phát sinh).

c3) Chi phí của BĐS đầu tư được tính vào giá vốn trong kỳ

– Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 6312 – Giá vốn hoạt động đầu tư trực tiếp

Có TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *