TÀI KHOẢN 338 – PHẢI TRẢ KHÁC

TÀI KHOẢN 338 – PHẢI TRẢ KHÁC

1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả khác của HTX.
Các khoản phải trả khác của HTX bao gồm:
– Các khoản chi phí phải trả (trích trước chi phí);
Các khoản dự phòng phải trả
– Quỹ phát triển khoa học công nghệ;
– Các khoản đóng góp của thành viên để hình thành quỹ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của HTX;
– Các khoản phải trả, phải nộp khác.
b) Nội dung các khoản phải trả, phải nộp khác:
– Giá trị tài sản thừa ch¬ưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bản xử lý;


– Các khoản khấu trừ vào tiền l¬ương của thành viên theo quyết định của toà án;
– Các khoản lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu;
– Doanh thu chưa thực hiện (Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay,…);
– Các khoản nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ của tổ chức, cá nhân khác;
– Các khoản phải trả khác như phải trả để mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và các khoản hỗ trợ khác (ngoài lương) cho người lao động…
c) Kế toán nhận ký quỹ, ký cược phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược của từng khách hàng theo kỳ hạn và theo từng loại nguyên tệ (nếu có).
d) Không hạch toán vào doanh thu chưa thực hiện các khoản:
– Tiền nhận trước của người mua mà HTX chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ;
– Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ (doanh thu nhận trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi doanh thu chưa thực hiện đối ứng với TK 131 – Phải thu của khách hàng).

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *