. Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

. Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1. Bổ sung nguyên tắc kế toán

a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. TK 411 chỉ sử dụng ở Trụ sở chính.

b) Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm:

– Vốn cấp ban đầu, cấp bổ sung của NSNN;

– Các khoản được bổ sung từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động BHTG;

– Các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản nhận được khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu.

c) Trụ sở chính chỉ hạch toán vào TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo số vốn thực tế NSNN cấp và phải tổ chức hạch toán chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu theo từng nguồn hình thành vốn.

d) Trụ sở chính ghi giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu khi:

– Trụ sở chính nộp trả vốn cho NSNN;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu, có 2 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu: Phản ánh khoản vốn thực đã được NSNN cấp.

– Tài khoản 4118 – Vốn khác: Phản ánh số vốn hoạt động được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động BHTG hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu các khoản này được phép ghi tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu).

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *