Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư

Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư (Mã số 024b)

Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư (theo mệnh giá) hiện đang lưu giữ tại CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 026 “Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái.

Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư (Mã số 025)

Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư (theo mệnh giá) hiện đang lưu giữ tại CTCK. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 027 “Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái.
Tiền gửi khách hàng (Mã số 026)
Mã số 026 = Mã số 027 + Mã số 028 + Mã số 029 + Mã số 030.
Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý (Mã số 027)
Phản ánh số tiền về ký quỹ mua chứng khoán theo quy định trên Tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư theo phương thức CTCK quản lý theo từng loại tiền gửi về hoạt động môi giới, tiền gửi vãng lai. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ Tài khoản 114 “Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán Tài khoản 114.


Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng (Mã số 028)

Phản ánh số tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng theo phiên giao dịch từ thời điểm T+0 đến T+x để nhận tiền mua, bán chứng khoán đặt tại Ngân hàng thương mại quản lý. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ Tài khoản 116 “Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán Tài khoản 116.
Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (Mã số 029)
Phản ánh số tiền của khách hàng và của người ủy thác đầu tư sẵn sàng tham gia bù trừ mua, bán chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ Tài khoản 118 “Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán Tài khoản 118.
Mã số 029 = Mã số 029.1 + Mã số 029.2.
Các Mã số chi tiết được lấy số liệu Dư Nợ của các Tài khoản chi tiết của TK 118.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *