SỔ THEO DÕI CÁC QUỸ CỦA HTX

SỔ THEO DÕI CÁC QUỸ CỦA HTX

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình trích lập và sử dụng các quỹ của Hợp tác xã.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
– Mỗi loại quỹ (Quỹ đầu tư phát triển,quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác….) phải được theo dõi trên 1 quyển sổ hoặc một số trang sổ riêng.
– Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các chứng từ khác có liên quan đến việc trích lập và sử dụng các quỹ của Hợp tác xã và các chứng từ khác liên quan như chứng từ thu đóng góp các quỹ khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm của các thành viên;
– Phương pháp mở và ghi sổ:
– Cột A, B,C : Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi số tiền tăng quỹ do trích lập hoặc thu được từ các thànhviên;
– Cột 2: Ghi số tiền sử dụng quỹ;
– Cột 3: Ghi số tiền còn lại của quỹ.

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN CHỦ SỞ HỮU
(Mẫu số S33-HTX)

1. Mục đích: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh doanh của HTX theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu của thành viên, vốn tích lũy của HTX, vốn nhận liên doanh, liên kết của cá nhân, đơn vị ngoài HTX, các khoản quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho HTX và nguồn vốn khác ngoài phạm vi những nguồn vốn đã nêu ở trên.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ này theo dõi chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu của HTX từ khi bắt đầu thành lập cho đến khi giải thể, phá sản. Căn cứ để ghi sổ là các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ góp vốn, tăng giảm vốn…
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B, C: Ghi ngày, tháng và số hiệu của chứng từ dùng để ghi sổ;
– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;
– Cột 1: Ghi số vốn góp ban đầu của thành viên, HTX thành viên bị giảm do hoàn trả vốn góp khi thành viên chấm dứt tư cách thành viên; trả lại vốn góp cho thành viên khi HTX bị giải thể, phá sản hoặc trả lại vốn góp nhận liên doanh, liên kết cho các bên góp vốn;
– Cột 2: Ghi giảm nguồn vốn tích lũy của HTX khi HTX giải thể, phá sản;
– Cột 3: Ghi giảm nguồn vốn khác của HTX;
– Cột 4: Ghi số vốn kinh doanh tăng do nhận vốn góp của thành viên, HTX thành viên, nhận liên doanh, liên kết;
– Cột 5: Ghi số vốn kinh doanh tăng do bổ sung từ lợi nhuận sau thuế;
– Cột 6: Ghi số vốn kinh doanh tăng do nhận được các khoản quà tặng, quà biếu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn khác tăng;
– Cột 7 đến cột 9: Số dư chi tiết của từng loại nguồn vốn.
Cuối tháng cộng sổ tính ra tổng số phát sinh tăng, phát sinh giảm và số dư cuối tháng để ghi vào cột phù hợp với từng loại nguồn vốn.

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *