Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền (khái niệm tiền và tương đương tiền)

9. Dự phòng, công nợ tiềm ẩn và tài sản chưa xác định

10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

– Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

– Chi phí thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

11. Kế toán các khoản vốn vay, phát hành chứng khoán nợ, công cụ vốn

– Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: vốn vay; kỳ phiếu, trái phiếu phát hành; cổ phiếu ưu đãi; mua lại giấy tờ có giá do chính mình phát hành.

12. Vốn chủ sở hữu

– Phát hành cổ phiếu: chi phí phát sinh, thặng dư cổ phần (nếu có)…

– Cổ tức trả trên cổ phiếu thường

– Cổ phiếu quỹ

– Trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

13. Các điều chỉnh số liệu kế toán kỳ trước (Việc điều chỉnh vào các số liệu kỳ trước để đảm bảo khả năng so sánh trong trường hợp có những thay đổi trong ước tính kế toán hoặc chính sách kế toán áp dụng)

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Ngoài các thông tin yêu cầu trong mục này, các TCTD có thể trình bày bổ sung các thông tin khác phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị.

 

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *