SỔ TỔNG HỢP KHOẢN PHẢI TRẢ TÍN DỤNG NỘI BỘ

SỔ TỔNG HỢP KHOẢN PHẢI TRẢ THÀNH VIÊN CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình gửi tiết kiệm, thanh toán tiết kiệm (gốc và lãi) theo hình thức tín dụng nội bộ của HTX.
2. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào sổ chi tiết Tài khoản 332 – Tiền gửi của thành viên
Phương pháp ghi:
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B: Ghi họ tên của thành viên gửi tiết kiệm
– Cột 1: Ghi số tiền gửi tiết kiệm tại thời điểm đầu kỳ của thành viên;
– Cột 2: Ghi số tiền thành viên gửi vào trong kỳ;
– Cột 3: Ghi lãi suất tiền gửi tiết kiệm thành viên được hưởng;
– Cột 4,5 : Ghi số tiền gốc và lãi thành viên rút ra trong kỳ;
– Cột 6: Ghi số tiền của thành viên hiện còn gửi tại HTX;
– Cột C: Chữ ký của từng thành viên xác nhận.

SỔ TỔNG HỢP PHẢI THU CỦA THÀNH VIÊN TỪ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
(Mẫu số S27-HTX)

1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi tình hình cho thành viên vay vốn theo hình thức tín dụng nội bộ.
2. Căn cứ và phương pháp ghi:
Căn cứ ghi : Căn cứ vào sổ chi tiết của Tài khoản 132 – Cho thành viên vay.
Phương pháp ghi:
– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ;
– Cột B: Ghi họ tên của thành viên vay vốn;
– Cột C: Ghi số hồ sơ vay hoặc số sổ của thành viên vay vốn;
– Cột D: Ghi ngày đến hạn thanh toán tiền vay;
– Cột 1: Ghi số tiền cho thành viên vay tại thời điểm đầu kỳ ;
– Cột 2: Ghi số tiền thành viên vay trong kỳ;
– Cột 3,4 : Ghi số tiền gốc và lãi thành viên đã trả trong kỳ;
– Cột 5 : Ghi số tiền thành viên còn nợ cuối kỳ;
– Cột 6,7: Ghi số tiền gốc vay và lãi vay đã đến hạn thanh toán nhưng thành viên chưa thanh toán chuyển sang nợ quá hạn;
– Cột E: Ghi số ngày quá hạn;
– Cột F: Chữ ký của từng thành viên xác nhận.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *