TS VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ TÀI SẢN QUẢN LÝ CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG

Phản ánh số lượng hoặc giá trị các tài sản và các khoản phải trả về tài sản quản lý cam kết với khách hàng của CTCK.
Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư (Mã số 021)
Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD của Nhà đầu tư (theo mệnh giá) của CTCK đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo từng loại: TSTC giao dịch tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng, giao dịch cầm cố, phong tỏa tạm giữ, chờ thanh toán, chờ cho vay, ký quỹ đảm bảo khoản vay. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 022 “Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 022.
Mã số 021 = Mã số 021.1 + Mã số 021.2 + Mã số 021.3 + Mã số 021.4 + Mã số 021.5 + Mã số 021.6
Các Mã số chi tiết được lấy số liệu Dư Nợ của các Tài khoản chi tiết của TK 022.

TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư (Mã số 022)

Phản ánh tổng giá trị TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư (theo mệnh giá) đang lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) theo từng loại: TSTC chưa giao dịch, tự do chuyển nhượng; hạn chế chuyển nhượng; chưa giao dịch, cầm cố; chưa giao dịch, phong tỏa, tạm giữ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 023 “TSTC đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 023.
Mã số 022 = Mã số 022.1 + Mã số 022.2 + Mã số 022.3 + Mã số 022.4.
Các Mã số chi tiết được lấy số liệu Dư Nợ của các Tài khoản chi tiết của TK 023.


Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư (Mã số 023)

Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 024 “Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 024.
Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư (Mã số 024a)
Phản ánh tổng giá trị Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của Tài khoản 025 “Tài sản tài chính sửa lỗi giao dịch của Nhà đầu tư” trên Sổ Cái chi tiết theo từng đối tượng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 025.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *