Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 120)

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Mã số 120) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, tín phiếu và các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm [...]

Read more...

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán a) Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền của đơn vị. Mã số 110 = Mã [...]

Read more...

Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho BHTG Việt Nam

Mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho BHTG Việt Nam 1. Mẫu báo cáo tài chính năm Mẫu báo cáo tài chính năm áp dụng cho BHTG Việt Nam được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ áp dụng cho BHTG Việt Nam được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo [...]

Read more...

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ 1. Báo cáo tài chính năm Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho BHTG Việt Nam bao gồm 06 biểu báo cáo sau: – Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01 – BHTG – Báo cáo kết quả hoạt động Mẫu số B 02 – BHTG – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – BHTG – Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư [...]

Read more...

Kết chuyển số thu hoạt động BHTG thuần vào tài khoản 911

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số thu hoạt động BHTG thuần vào tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động, ghi: Nợ TK 511 – Thu hoạt động BHTG Có TK 911 – Xác định kết quả hoạt động. b) Kết chuyển chi hoạt động BHTG phát sinh trong kỳ và giá vốn của dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết quả hoạt động Có TK 631 – Chi hoạt [...]

Read more...

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động của đơn vị bao gồm: Kết quả hoạt động BHTG, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. – Kết quả hoạt động BHTG là số chênh lệch giữa thu hoạt động BHTG và chi [...]

Read more...

Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính:

Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính: – Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ kế toán này lớn hơn số đã trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293). – Trường hợp số [...]

Read more...

Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho cán bộ

Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho cán bộ , nhân viên của đơn vị, trích BH xã hội, BH y tế, kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như BH nhân thọ, BH hưu trí tự nguyện…) của viên chức quản lý, cán bộ nhân viên và người lao động khác, ghi: Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) Có TK 3341 – Phải trả công [...]

Read more...

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Bên Nợ: – Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; – Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). Bên Có: – Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp; – Hoàn [...]

Read more...

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của đơn vị gồm: – Các khoản chi phí về lương (tiền lương, thù lao đối với viên chức quản lý, tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản chi mang tính chất tiền lương phải trả cho người lao động, một số khoản chi khác); – Các khoản trích BH xã hội, [...]

Read more...