TIN TỨC

Nguyên tắc kế toán Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí khác

Chi phí khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Giá thành sản xuất

Giá thành sản xuất 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,... trong ...
Đọc Thêm

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. b) Doanh nghiệp chủ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Phải trả cho người bán

Phải trả cho người bán Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Thu nhập khác

Thu nhập khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật. b) ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Nguyên liệu, vật liệu

Nguyên tắc kế toán Nguyên liệu, vật liệu a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch đánh giá lại tài sản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản đầu tư, một số ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác 1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đầu tư có thể thực ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; Khầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Hàng mua đang đi đường

Nguyên tắc kế toán Hàng mua đang đi đường a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi, kho ngoại quan ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá trị được khấu trừ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền sử dụng đất, nhà, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho 1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) hoặc được dùng để phản ánh giá trị hàng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí trả trước

Chi phí trả trước Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán sau. b) Các ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập phản ánh số vốn được ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Vay và nợ thuê tài chính

Vay và nợ thuê tài chính Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản vay dưới hình thức phát hành trái phiếu hoặc ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Tạm ứng

Nguyên tắc kế toán Tạm ứng a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. b) Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và những khoản tăng, giảm ...
Đọc Thêm

Phải thu nội bộ

Phải thu nội bộ Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập. Các đơn vị cấp dưới trực thuộc trong ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như: - Vốn góp của chủ sở hữu; - Lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Phải trả, phải nộp khác

Phải trả, phải nộp khác Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng được dùng để hạch toán doanh thu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu 1. Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn, tư ...
Đọc Thêm

Dự phòng tổn thất tài sản

Dự phòng tổn thất tài sản 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Nguyên tắc kế toán Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chứng khoán kinh doanh

Nguyên tắc kế toán Chứng khoán kinh doanh a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra để kiếm lời). Chứng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toánTài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tiền

Nguyên tắc kế toán tiền 1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 2 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam. b) ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Phải trả nội bộ

Phải trả nội bộ Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. b) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn ...
Đọc Thêm

Thủ tục kế toán khi thoái vốn đầu tư vào công ty con

Thủ tục kế toán khi thoái vốn đầu tư vào công ty con 1. Khi thoái vốn đầu tư vào công ty con, công ty mẹ phải căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty con tại thời điểm thoái vốn, nếu công ty con là công ty mẹ thì căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động đầu tư vào công ty ...
Đọc Thêm

Các hình thức tái cấu trúc tập đoàn

Các hình thức tái cấu trúc tập đoàn 1. Việc tái cấu trúc tập đoàn dẫn đến sự thay đổi trong tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ trong các công ty con hoặc thay đổi trong cơ cấu sở hữu của tập đoàn. 2. Việc tái cấu trúc tập đoàn có thể thực hiện dưới các hình thức: ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí tài chính

Chi phí tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp trực tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp trực tiếp, công ty mẹ sẽ hợp nhất trực tiếp báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 mà không thông qua báo cáo tài chính của công ty con cấp 1. Trường hợp này ngoài quy trình ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí phải trả

Chi phí phải trả Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Đầu tư vào công ty con 1

Đầu tư vào công ty con Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu sự kiểm soát của một ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Xác định kết quả kinh doanh

Xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tài khoản Mua hàng

Mua hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp 1. Khi hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp, công ty mẹ sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty con cấp 1. Nếu công ty mẹ không nắm giữ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Thành phẩm

Thành phẩm Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả. b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Hàng hóa

Hàng hóa - tài khoản 156 Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1. Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải điều chỉnh số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (được lập trên Báo cáo tài chính riêng của các đơn vị trong nội bộ tập đoàn) đối với số hàng tồn kho ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng 1. Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình xây dựng có hỏng hóc, sai sót. Việc bảo hành có thể được thực ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 1. Phương pháp xử lý dự phòng quy định tại điều này áp dụng cho cả dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (gọi chung ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 1. Đối với khoản đầu tư vào công ty con: a) Do cấu trúc của tập đoàn là phức tạp, công ty con có thể được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp nên khi ...
Đọc Thêm

Các khoản vay trong nội bộ

Các khoản vay trong nội bộ 1. Các khoản vay trong nội bộ tập đoàn chưa trả phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, các khoản thu nhập từ cho vay và chi phí đi vay cũng phải loại trừ toàn bộ trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 2. Nếu ...
Đọc Thêm

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con 1. Toàn bộ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ các công ty con trong tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trong Báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu công ty mẹ chưa nhận được ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con 1. Nguyên tắc điều chỉnh: - Khi góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con, công ty mẹ phải ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con và thực hiện loại trừ giá ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn 1. Nguyên tắc điều chỉnh - Trường hợp một đơn vị trong tập đoàn bán hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị khác trong tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định thì toàn bộ ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ 1. Nguyên tắc điều chỉnh - Các khoản thu nhập khác, chi phí khác, lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. Trong Báo cáo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con, công ty mẹ phải thực hiện một số điều chỉnh sau đây: 1. Cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát a) Đối ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh 1. Khi giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả trên báo cáo tài chính riêng của công ty con khác biệt so với giá trị hợp lý, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành và đầu tư ngược lại công ty mẹ

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ) và đầu tư ngược lại công ty mẹ 1. Trường hợp công ty con mua cổ phiếu quỹ a) Khi công ty con mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông không kiểm soát, tỷ lệ sở hữu của ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con 1. Trước khi loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, trên Báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán phải điều chỉnh giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con nêu việc ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián ...
Đọc Thêm

Xác định công ty mẹ

Xác định công ty mẹ 1. Một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác nếu có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Kết thúc kỳ kế toán, công ty mẹ có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất của cả tập đoàn, cụ thể: a) Công ty mẹ là tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, công ty đại chúng quy mô lớn và công ty mẹ thuộc ...
Đọc Thêm

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị 1.1. Việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị của doanh nghiệp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và địa bàn tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị một số khoản mục khác

Kế toán quản trị một số khoản mục khác Kế toán quản trị TSCĐ a/ Doanh nghiệp cần phải mở sổ kế toán chi tiết và tổng hợp để phản ánh được các chỉ tiêu về giá trị hiện vật của quá trình quản lý, sử dụng và phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ của toàn đơn ...
Đọc Thêm

Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh

Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh Yêu cầu lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh a/ Hệ thống chỉ tiêu dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh được xây dựng riêng cho từng quá trình, như: Quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm của hoạt động sản ...
Đọc Thêm

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận

Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận Mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận là mối quan hệ giữa các nhân tố giá bán, khối lượng (số lượng, mức độ hoạt động), kết cấu hàng bán chi phí (cố định, biến đổi) và sự tác động của các nhân tố ...
Đọc Thêm

MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHỦ YẾU

MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHỦ YẾU 1. Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 1.1. Kế toán quản trị chi phí Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ chức tập hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí, như: Tổ, ...
Đọc Thêm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1. Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp có các yêu cầu sau: a/ Cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi phí của từng công việc, bộ phận, dự án, sản phẩm,…; b/ Cung cấp kịp thời, đầy ...
Đọc Thêm

Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (1) Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính có tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế ...
Đọc Thêm

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ: a) Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ: Tên quốc ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau: a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định; b) Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; b) Công ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán; b) Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập ...
Đọc Thêm

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán

Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán; b) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán; c) ...
Đọc Thêm

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm. 2. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập là 1 năm. 3. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán 1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; b) Công ty hợp danh; c) Doanh nghiệp tư nhân. 2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi ...
Đọc Thêm

Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán 1. Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ ...
Đọc Thêm

Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng

Thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng 1. Đơn vị kế toán được ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. 2. Việc ...
Đọc Thêm

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng 1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. 2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà ...
Đọc Thêm

Tổ chức bộ máy kế toán

Tổ chức bộ máy kế toán 1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán. 2. Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán, kế toán trưởng ...
Đọc Thêm

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ. 2. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ

Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ 1. Kiểm soát nội bộ là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời ...
Đọc Thêm

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý 1. Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính gồm: a) Công cụ tài chính theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải ghi nhận và đánh giá ...
Đọc Thêm

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán 1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng ...
Đọc Thêm

Chứng từ điện tử

Chứng từ điện tử 1. Chứng từ điện tử được coi là chứng từ kế toán khi có các nội dung quy định tại Điều 16 của Luật này và được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử, được mã hóa mà không bị thay đổi trong quá trình truyền qua mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên ...
Đọc Thêm

Kỳ kế toán

Kỳ kế toán 1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau: a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, ...
Đọc Thêm

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng 1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng: là những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng do doanh nghiệp thực hiện đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua còn trong thời hạn bảo hành và doanh ...
Đọc Thêm

Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi 1. Đối tượng lập dự phòng là các khoản nợ phải thu (bao gồm cả các khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu ...
Đọc Thêm

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 1. Các khoản đầu tư chứng khoán a) Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm có ...
Đọc Thêm

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng mua đang đi đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa kho bảo thuế, thành phẩm (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: - TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. - TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất. - TSCĐ khác do doanh nghiệp quản ...
Đọc Thêm

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định 1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 2. Các chi phí sửa chữa tài ...
Đọc Thêm

Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp

Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản cố định theo các chỉ tiêu sau: 1. Tài sản cố định dùng cho mục đích kinh doanh là những tài sản cố định do doanh nghiệp quản lý, sử dụng ...
Đọc Thêm

Xác định nguyên giá của tài sản cố định

Xác định nguyên giá của tài sản cố định Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình a) TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định 1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu

Thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo (hướng dẫn đoạn 06 Chuẩn mực này) A4. Đánh giá của kiểm toán viên về các rủi ro phát hiện được ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 1. Hạch toán các nghiệp vụ mua TSCĐ vô hình: - Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các niên độ kế toán ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 1. Hướng dẫn nội dung và phương pháp kế toán Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản ...
Đọc Thêm

Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư

Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư 13. Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và (b) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng ...
Đọc Thêm

Mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán

Mức trọng yếu và rủi ro kiểm toán A1. Khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên là (1) đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm ...
Đọc Thêm

Mức độ đầy đủ của việc trình bày và thuyết minh báo cáo tài chính

Mức độ đầy đủ của việc trình bày và thuyết minh báo cáo tài chính A59. Khi đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính, kể cả các thuyết minh liên quan, kiểm toán viên cần đánh giá xem từng báo cáo có phản ánh việc phân loại và mô tả thích hợp các thông tin tài ...
Đọc Thêm

Giá trị thanh lý TSCĐ vô hình

Giá trị thanh lý 62. TSCĐ vô hình có giá trị thanh lý khi: (a) Có bên thứ ba thỏa thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản; hoặc (b) Có thị trường hoạt động vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản và giá trị thanh lý ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu bất động sản đầu tư

Xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu 22. Sau ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ bất động sản đầu tư được xác định theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại. Chuyển đổi mục đích sử dụng 23. Việc chuyển từ bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành ...
Đọc Thêm

Khấu hao TSCĐ vô hình

Khấu hao TSCĐ vô hình Thời gian tính khấu hao 54. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Thời gian tính khấu hao của TSCĐ vô hình tối đa là 20 năm. Việc trích khấu hao được ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính đối với bất động sản đầu tư

Trình bày báo cáo tài chính 30. Nội dung trình bày báo cáo tài chính quy định trong chuẩn mực này được áp dụng cùng với những qui định trong Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”. Đối với bên cho thuê phải trình bày nội dung cho thuê hoạt động. Đối với bên đi thuê phải trình ...
Đọc Thêm

Mức trọng yếu trong kiểm toán

Mức trọng yếu trong kiểm toán 02. Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính đã quy định và hướng dẫn về khái niệm mức trọng yếu trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Mặc dù khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có đề cập đến khái niệm ...
Đọc Thêm

Hiểu biết về các kiểm soát liên quan đến các dịch vụ được cung cấp

Hiểu biết về các kiểm soát liên quan đến các dịch vụ được cung cấp A12. Đơn vị sử dụng dịch vụ có thể thiết lập các kiểm soát đối với các dịch vụ mà kiểm toán viên của đơn vị sử dụng dịch vụ có thể kiểm tra và đưa ra kết luận rằng các kiểm soát đó là ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán

Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán A42. Hiểu biết về kiểm soát nội bộ giúp kiểm toán viên xác định các loại sai sót tiềm tàng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro có sai sót trọng yếu và xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 “BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ”

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 05 “BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ” 1. Bất động sản đầu tư và các trường hợp ghi nhận: 1.1. Bất động sản đầu tư: Bất động sản (BĐS) đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ ...
Đọc Thêm

Ghi nhận chi phí TSCĐ vô hình

Ghi nhận chi phí 46. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả trước, trừ trường hợp: (a) Chi phí hình thành một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình ...
Đọc Thêm

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá A24. Việc sử dụng dịch vụ bên ngoài có làm tăng rủi ro có sai sót trọng yếu của đơn vị sử dụng dịch vụ hay không sẽ phụ thuộc vào bản chất của dịch vụ được cung cấp và các kiểm soát đối với dịch vụ ...
Đọc Thêm

Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị Các yếu tố ngành nghề, pháp lý và những yếu tố bên ngoài khác (hướng dẫn đoạn 11(a) Chuẩn mực này) Các yếu tố ngành nghề A17. Những yếu tố có ảnh hưởng đến ngành nghề bao gồm môi trường cạnh tranh, mối quan hệ với nhà cung cấp, ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 1. Đính chính vào Chuẩn mực số 05 - Bất động sản đầu tư (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ- BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): cụm từ “doanh thu” của đoạn 28 và cụm từ “khoản doanh thu từ việc bán” của đoạn 29 ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan A1. Thu thập những hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ (sau đây gọi là “hiểu biết về đơn vị”) là một quy trình liên tục và linh hoạt trong việc thu thập, cập ...
Đọc Thêm

Hạch toán TK 217 – Bất động sản đầu tư

Hạch toán TK 217 - Bất động sản đầu tư 1- Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị bất động sản đủ tiêu chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư. Không phản ánh vào tài khoản này giá trị bất động sản mua về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc xây ...
Đọc Thêm

Ghi nhận và xác định giá trị ban đầu TSCĐ vô hình

Ghi nhận và xác định giá trị ban đầu 16. Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời: - Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và - Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: + Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang ...
Đọc Thêm

Trao đổi và điều chỉnh các sai sót

Trao đổi và điều chỉnh các sai sót A7. Việc trao đổi kịp thời về các sai sót với các cấp quản lý phù hợp là quan trọng vì việc này sẽ giúp cho Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đánh giá có tồn tại các sai sót hay không và thông báo cho kiểm toán viên nếu ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 25. Để làm cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở các cấp độ sau: (a) Cấp độ báo cáo tài chính (xem ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 – Bất động sản đầu tư

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 - Bất động sản đầu tư Bên Nợ: Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng trong kỳ. Bên Có: Nguyên giá bất động sản đầu tư giảm trong kỳ. Số dư bên Nợ: Nguyên giá bất động sản đầu tư của doanh nghiệp cuối kỳ. Phương pháp hạch toán ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan 05. Kiểm toán viên phải thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro để có cơ sở xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính và cấp độ cơ sở dẫn liệu. Tuy nhiên, nếu chỉ thực ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2147 – Hao mòn bất động sản đầu tư

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư Bên Nợ: Giá trị hao mòn bất động sản đầu tư giảm. Bên Có: Giá trị hao mòn bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao hoặc do chuyển số khấu hao lũy kế của bất động sản chủ sở ...
Đọc Thêm

Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình

Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích 33. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong việc đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu ...
Đọc Thêm

Tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán

Tài liệu, thông tin được sử dụng làm bằng chứng kiểm toán Tính phù hợp và độ tin cậy A26. Như đã hướng dẫn trong đoạn A1 Chuẩn mực này, mặc dù bằng chứng kiểm toán chủ yếu được thu thập từ các thủ tục kiểm toán được thực hiện trong suốt quá trình kiểm toán, bằng chứng kiểm toán ...
Đọc Thêm

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán về lập kế hoạch kiểm toán

Tài liệu, hồ sơ kiểm toán về lập kế hoạch kiểm toán A16. Hồ sơ về chiến lược kiểm toán tổng thể là tài liệu ghi lại các quyết định và thông tin quan trọng cần thiết cho việc lập kế hoạch kiểm toán. Ví dụ, kiểm toán viên có thể tóm tắt chiến lược kiểm toán tổng thể thành ...
Đọc Thêm

Các thuật ngữ trong chuẩn mực thuê tài sản

Các thuật ngữ trong chuẩn mực thuê tài sản Thuê tài sản: Là sự thoả thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng tài sản cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần. Thuê tài chính: Là thuê ...
Đọc Thêm

Thủ tục lập kế hoạch kiểm toán

Thủ tục lập kế hoạch kiểm toán Chiến lược kiểm toán tổng thể (hướng dẫn đoạn 07 - 08 Chuẩn mực này) A8. Tùy thuộc vào việc hoàn thành các thủ tục đánh giá rủi ro, quá trình xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể sẽ hỗ trợ kiểm toán viên xác định các vấn đề sau: (1) Nguồn ...
Đọc Thêm

Phân loại thuê tài sản

Phân loại thuê tài sản 06. Phân loại thuê tài sản áp dụng trong chuẩn mực này được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Rủi ro bao gồm khả năng thiệt hại từ việc không tận dụng ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị ban đầu TSCĐ hữu hình

Xác định giá trị ban đầu 13. TSCĐ hữu hình phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình trong từng trường hợp TSCĐ hữu hình mua sắm 14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuê tài sản trong báo cáo tài chính của bên thuê

Ghi nhận thuê tài sản trong báo cáo tài chính của bên thuê Thuê tài chính 13. Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê ...
Đọc Thêm

Vai trò và lịch trình lập kế hoạch kiểm toán

Vai trò và lịch trình lập kế hoạch kiểm toán A1. Nội dung và phạm vi công việc lập kế hoạch kiểm toán có thể khác nhau tùy theo quy mô và sự phức tạp của đơn vị được kiểm toán cũng như kinh nghiệm trước đây của các thành viên trong nhóm kiểm toán đối với đơn vị đó, ...
Đọc Thêm

Giao dịch bán và thuê lại tài sản

Giao dịch bán và thuê lại tài sản 31. Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được chính người bán thuê lại. Phương pháp kế toán áp dụng cho các giao dịch bán và thuê lại tài sản tuỳ thuộc theo loại thuê tài sản. 32. Nếu bán và thuê ...
Đọc Thêm

Vai trò của các thành viên chính trong cuộc kiểm toán

Vai trò của các thành viên chính trong cuộc kiểm toán 05. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán và các thành viên chính trong nhóm kiểm toán phải tham gia vào quá trình lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm lập kế hoạch và thảo luận với các thành viên khác trong nhóm kiểm ...
Đọc Thêm

Thủ tục xác nhận từ bên ngoài để thu thập bằng chứng kiểm toán

Thủ tục xác nhận từ bên ngoài để thu thập bằng chứng kiểm toán 02. Theo đoạn A5 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500, độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán chịu ảnh hưởng bởi nguồn gốc, nội dung của bằng chứng kiểm toán và phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà kiểm toán viên đã ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí sản xuất chung cố định

Kế toán chi phí sản xuất chung cố định - Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định) Có các TK: 152, 153, 214, 331, 334,... - Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 06 THUÊ TÀI SẢN 1. Phân loại thuê tài sản 1.1. Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sản nếu có ...
Đọc Thêm

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ Trao đổi về những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này) A12. Việc trao đổi bằng văn bản với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những khiếm khuyết ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê tài chính

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê tài chính 2.1- Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê 2.1.1. Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc phải trả về thuê tài chính với cùng một giá trị bằng với giá trị ...
Đọc Thêm

Những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ

Những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ A5. Sự nghiêm trọng của một khiếm khuyết hoặc của các khiếm khuyết kết hợp lại trong kiểm soát nội bộ không chỉ phụ thuộc vào việc sai sót đã thực sự xảy ra hay chưa, mà còn phụ thuộc vào khả năng sai sót có thể xảy ra và ...
Đọc Thêm

Kết quả của các thủ tục xác nhận từ bên ngoài

Kết quả của các thủ tục xác nhận từ bên ngoài Độ tin cậy của các thông tin phản hồi thư xác nhận (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này) A11. Theo đoạn A31 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500, thậm chí khi bằng chứng kiểm toán thu thập được từ các nguồn bên ngoài đơn vị được ...
Đọc Thêm

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho 13. Việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp sau: (a) Phương pháp tính theo giá đích danh; (b) Phương pháp bình quân gia quyền; (c) Phương pháp nhập trước, xuất trước; (d) Phương pháp nhập sau, xuất trước. 14. Phương pháp tính theo ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính 4.1. Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài ...
Đọc Thêm

Quá trình trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Quá trình trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán Thiết lập quá trình trao đổi A28. Để thiết lập mối quan hệ trao đổi 2 chiều hiệu quả, kiểm toán viên cần trao đổi cụ thể với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về trách nhiệm của kiểm toán viên, phạm vi, lịch trình kiểm ...
Đọc Thêm

Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê

Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê 1.1. Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc phải trả về thuê tài chính với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê. Nếu giá trị hợp lý của ...
Đọc Thêm

Các vấn đề cần trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Các vấn đề cần trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (hướng dẫn đoạn 14 Chuẩn mực này) A9. Trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo ...
Đọc Thêm

Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh

Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 19. Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát) đòi hỏi phải có sự thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Hoạt ...
Đọc Thêm

Tình hình kinh doanh

Tình hình kinh doanh 30. Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là Doanh thu, thu nhập khác và Chi phí. Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh ...
Đọc Thêm

Các dấu hiệu về sự thiên lệch của Ban Giám đốc

Các dấu hiệu về sự thiên lệch của Ban Giám đốc A124. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể nhận thấy những nhận định và quyết định của Ban Giám đốc có dấu hiệu thiên lệch. Những dấu hiệu này có thể khiến kiểm toán viên phải xem xét xem rủi ro kiểm toán đã được đánh ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan ước tính kế toán

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan A12. Các thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan theo quy định tại đoạn 08 Chuẩn mực này giúp kiểm toán viên tìm hiểu về nội dung và loại ước tính kế toán mà đơn vị có thể có. Kiểm toán viên phải ...
Đọc Thêm

Bản chất các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Bản chất các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan 02. Nhiều giao dịch với các bên liên quan là những giao dịch kinh doanh thông thường. Trong trường hợp này các giao dịch với các bên liên quan có thể chứa đựng rủi ro có sai sót trọng yếu đối với báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán

Tìm hiểu về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán A44. Hiểu biết về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán bao gồm hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn liên quan có thể đạt được cùng với quyết định của kiểm ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ thuê tài chính

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính 1. Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ thuê hoạt động

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 1- Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 1.1- Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể 04. Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác. Ngược lại ...
Đọc Thêm

Thay đổi trong phương pháp lập ước tính kế toán

Thay đổi trong phương pháp lập ước tính kế toán A37. Khi đánh giá cách thức Ban Giám đốc lập ước tính kế toán, kiểm toán viên cần tìm hiểu liệu đã có hoặc đáng lẽ phải có sự thay đổi trong phương pháp lập ước tính kế toán so với kỳ trước hay không. Phương pháp ước tính cụ ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 2.1. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp. 2.2. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và ...
Đọc Thêm

Sự không chắc chắn trong ước tính kế toán

Sự không chắc chắn trong ước tính kế toán A45. Mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: (1) Mức độ mà ước tính kế toán phụ thuộc vào xét đoán; (2) Độ nhạy cảm của ước tính đối với các thay đổi trong giả định; (3) Sự ...
Đọc Thêm

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã đánh giá ước tính kế toán

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã đánh giá A52. Đoạn 05 - 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 330 quy định kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán với nội dung, lịch trình và phạm vi dựa vào kết quả đánh giá rủi ...
Đọc Thêm

Các giả định của Ban Giám đốc đối với ước tính kế toán

Các giả định của Ban Giám đốc A77. Đánh giá của kiểm toán viên về các giả định của Ban Giám đốc chỉ dựa vào các thông tin mà kiểm toán viên có được tại thời điểm kiểm toán. Các thủ tục kiểm toán liên quan đến các giả định của Ban Giám đốc được thực hiện vì mục đích ...
Đọc Thêm

Các hình thức liên doanh

Các hình thức liên doanh 04. Chuẩn mực này đề cập đến 3 hình thức liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản ...
Đọc Thêm

Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát Quy định chung và quy định cụ thể về phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được quy định tại Mục ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo để xử lý rủi ro đáng kể của ước tính kế toán

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo để xử lý rủi ro đáng kể A102. Khi kiểm toán các ước tính kế toán làm phát sinh rủi ro đáng kể, các thử nghiệm cơ bản tiếp theo của kiểm toán viên được tập trung vào việc đánh giá các nội dung sau: (a) Cách thức Ban Giám đốc đánh giá ảnh ...
Đọc Thêm

Hiểu biết về các mối quan hệ và giao dịch của đơn vị được kiểm toán với các bên liên quan

Hiểu biết về các mối quan hệ và giao dịch của đơn vị được kiểm toán với các bên liên quan 12. Việc thảo luận của nhóm kiểm toán theo quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 và đoạn 15 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 phải lưu ý đến khả năng ...
Đọc Thêm

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 09. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các bên góp ...
Đọc Thêm

Rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan 18. Để xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu theo quy định tại đoạn 25 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán viên phải xác định ...
Đọc Thêm

Các kiểm soát của đơn vị đối với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Các kiểm soát của đơn vị đối với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan A15. Ngoài Ban Giám đốc, những cá nhân khác trong đơn vị được kiểm toán cũng được coi là có thể biết về các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan của đơn vị và các ...
Đọc Thêm

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát 1.2.1. Quy định chung a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên ...
Đọc Thêm

Duy trì sự cảnh giác đối với thông tin về các bên liên quan khi xem xét sổ sách

Duy trì sự cảnh giác đối với thông tin về các bên liên quan khi xem xét sổ sách hoặc tài liệu Sổ kế toán hoặc tài liệu mà kiểm toán viên có thể kiểm tra (hướng dẫn đoạn 15 Chuẩn mực này) A22. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể kiểm tra các sổ kế toán ...
Đọc Thêm

Định nghĩa các bên liên quan

Trách nhiệm của kiểm toán viên Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính thiết lập các quy định tối thiểu về các bên liên quan (hướng dẫn đoạn 04 Chuẩn mực này) A1. Một khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng thiết lập các quy định tối thiểu ...
Đọc Thêm

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán 20. Báo cáo kiểm toán phải được lập bằng văn bản (xem hướng dẫn tại đoạn A13 - A14 Chuẩn mực này). Báo cáo kiểm toán cho các cuộc kiểm toán được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Số hiệu và tiêu đề báo cáo kiểm toán 21. Báo cáo kiểm toán ...
Đọc Thêm

Rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với giao dịch với các bên liên quan

Rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công A8. Khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công, trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến các mối quan hệ và giao dịch ...
Đọc Thêm

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ liên quan

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan A31. Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo mà kiểm toán viên có thể lựa chọn để xử lý rủi ro có sai sót trọng ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 222 – Vốn góp liên doanh

Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh Bên Nợ: Số vốn góp liên doanh đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng. Bên Có: Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm do đã thu hồi, chuyển nhượng. Số dư bên Nợ: ...
Đọc Thêm

Các giao dịch với bên liên quan ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị

Các giao dịch quan trọng với bên liên quan được xác định ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị Đánh giá tính hợp lý về mặt kinh tế của các giao dịch quan trọng với bên liên quan (hướng dẫn đoạn 23 Chuẩn mực này) A38. Khi đánh giá tính hợp lý về mặt kinh tế của ...
Đọc Thêm

Bản chất và nguyên nhân của sai lệch và sai sót chọn mẫu

Bản chất và nguyên nhân của sai lệch và sai sót A17. Khi phân tích các sai lệch và sai sót đã được phát hiện, kiểm toán viên có thể nhận thấy nhiều sai lệch và sai sót có đặc điểm chung, ví dụ cùng loại giao dịch, cùng địa điểm, cùng chủng loại sản phẩm hoặc cùng một thời ...
Đọc Thêm

Đánh giá việc thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Đánh giá việc hạch toán và thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã xác định Lưu ý về tính trọng yếu khi đánh giá sai sót (hướng dẫn đoạn 25 Chuẩn mực này) A46. Đoạn 11(a) và A16 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 450 quy định kiểm toán viên phải ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 212 - TSCĐ thuê tài chính Bên Nợ: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng. Bên Có: Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của doanh nghiệp. Số dư bên ...
Đọc Thêm

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập 03. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ do Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán quyết định. Mặc dù mục tiêu của kiểm toán nội bộ và mục tiêu của kiểm toán độc lập là khác nhau nhưng trong một số ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê hoạt động

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê hoạt động 1- Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với doanh nghiệp thuê Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh chi ...
Đọc Thêm

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán 02. Báo cáo tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi một số sự kiện nhất định xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể đặc biệt nhấn mạnh đến các sự kiện này ...
Đọc Thêm

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày lập báo cáo kiểm toán 06. Kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán đã được thiết kế nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc kiểm toán viên đã nhận biết toàn bộ các sự kiện phát ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT 1. Quy định chung 1.1. Nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác thì ...
Đọc Thêm

Quy trình hợp nhất báo cáo tài chính

Quy trình hợp nhất Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại khi hợp nhất (hướng dẫn đoạn 34 Chuẩn mực này) A56. Quy trình hợp nhất có thể yêu cầu phải điều chỉnh lại các số liệu đã báo cáo trong báo cáo tài chính tập đoàn mà không qua hệ thống xử lý giao dịch thông thường, ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu cách thức Ban Giám đốc lập ước tính kế toán

Tìm hiểu cách thức Ban Giám đốc lập ước tính kế toán A22. Để lập và trình bày báo cáo tài chính, Ban Giám đốc cũng cần xây dựng các quy trình cho việc lập ước tính kế toán, kể cả các kiểm soát nội bộ đầy đủ. Các quy trình đó bao gồm: (1) Lựa chọn các chính sách ...
Đọc Thêm

Hiểu biết về kiểm toán viên đơn vị thành viên

Hiểu biết về kiểm toán viên đơn vị thành viên A32. Nhóm kiểm toán tập đoàn chỉ tìm hiểu về kiểm toán viên đơn vị thành viên khi họ dự định đề nghị kiểm toán viên đơn vị thành viên thực hiện kiểm toán hoặc soát xét thông tin tài chính hoặc báo cáo tài chính của đơn vị thành ...
Đọc Thêm

Những sự việc mà kiểm toán viên biết được sau ngày lập báo cáo kiểm toán

Những sự việc mà kiểm toán viên biết được sau ngày lập báo cáo kiểm toán nhưng trước ngày công bố báo cáo tài chính 10. Kiểm toán viên không bắt buộc phải thực hiện các thủ tục kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính sau ngày lập báo cáo kiểm toán. Tuy nhiên, sau ngày lập báo ...
Đọc Thêm

Ngày phê duyệt báo cáo tài chính

Ngày phê duyệt báo cáo tài chính A2. Pháp luật và các quy định có thể chỉ rõ các cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ, Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị) chịu trách nhiệm về tất cả các báo cáo cấu thành nên báo cáo tài chính, kể cả các thuyết minh có liên quan đã được lập ...
Đọc Thêm

Những sự việc mà kiểm toán viên biết được sau ngày công bố báo cáo tài chính

Những sự việc mà kiểm toán viên biết được sau ngày công bố báo cáo tài chính 14. Sau ngày công bố báo cáo tài chính, kiểm toán viên không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ thủ tục kiểm toán nào đối với báo cáo tài chính đó. Tuy nhiên, nếu sau ngày công bố báo cáo tài chính, ...
Đọc Thêm

Bản chất của các ước tính kế toán

Bản chất của các ước tính kế toán 02. Một số khoản mục trên báo cáo tài chính không thể được đo lường chính xác mà chỉ có thể ước tính. Trong Chuẩn mực này, các khoản mục đó trên báo cáo tài chính được gọi là ước tính kế toán. Nội dung và độ tin cậy của các thông ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về tập đoàn, các đơn vị thành viên trong tập đoàn và môi trường hoạt động

Tìm hiểu về tập đoàn, các đơn vị thành viên trong tập đoàn và môi trường hoạt động 17. Theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua việc tìm hiểu về đơn vị và môi trường hoạt ...
Đọc Thêm

Giai đoạn sau khi Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đánh giá khả năng hoạt động liên tục

Giai đoạn sau khi Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán đánh giá A13. Như quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực này, kiểm toán viên phải luôn cảnh giác với khả năng có thể có các sự kiện hoặc điều kiện đã biết, hoặc sẽ xảy ra sau giai đoạn Ban Giám đốc đánh giá mà các sự ...
Đọc Thêm

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình A23. Nếu phát hiện được sự không nhất quán giữa một hoặc các vấn đề được giải trình bằng văn bản với bằng chứng kiểm toán thu thập được từ nguồn khác, kiểm toán viên có thể cân nhắc liệu việc đánh giá rủi ro có còn phù hợp ...
Đọc Thêm

Giả định hoạt động liên tục

Giả định hoạt động liên tục Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công A1. Việc Ban Giám đốc sử dụng giả định hoạt động liên tục cũng có thể phù hợp với các đơn vị trong lĩnh vực công. Ví dụ, đoạn 38 - 41 Chuẩn mực quốc tế về kế toán công số 1 ...
Đọc Thêm

Thiết kế mẫu, cỡ mẫu và lựa chọn phần tử kiểm tra

Thiết kế mẫu, cỡ mẫu và lựa chọn phần tử kiểm tra Thiết kế mẫu A4. Lấy mẫu kiểm toán cho phép kiểm toán viên thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về một số tính chất của các phần tử được lựa chọn nhằm đưa ra hoặc giúp đưa ra kết luận về tổng thể được ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị

Trách nhiệm trong việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục của đơn vị 03. Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể quy định rõ về việc Ban Giám đốc phải thực hiện đánh giá cụ thể về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị và các chuẩn mực liên quan ...
Đọc Thêm

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này. 2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 4. Người lao động bị kết án phạt ...
Đọc Thêm

Hạch toán TK 222 – Vốn góp liên doanh

Hạch toán TK 222 - Vốn góp liên doanh 1. Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phản ánh trên tài khoản này phải là giá trị vốn góp được các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và được chấp thuận trong biên bản góp vốn. 2. Trường hợp góp vốn liên ...
Đọc Thêm

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ Dấu hiệu của hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định A13. Nếu kiểm toán viên nhận thấy sự tồn tại hay có thông tin về các vấn đề sau, thì đó có thể là dấu hiệu của hành vi ...
Đọc Thêm

Ngày ký văn bản giải trình và giai đoạn được giải trình

Ngày ký văn bản giải trình và giai đoạn được giải trình A15. Vì các giải trình bằng văn bản là bằng chứng kiểm toán cần thiết nên kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến kiểm toán và ký lập báo cáo kiểm toán trước ngày Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán ký văn bản giải ...
Đọc Thêm

Kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của bên góp vốn liên doanh

Kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của bên góp vốn liên doanh 2.3.1. Nguyên tắc chung a) Trường hợp bên góp vốn liên doanh có ít nhất một công ty con thì bên liên doanh phải lập báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Thủ tục xác nhận từ bên ngoài

Thủ tục xác nhận từ bên ngoài Xác định thông tin cần được xác nhận hoặc yêu cầu xác nhận (hướng dẫn đoạn 07(a) Chuẩn mực này) A1. Các thủ tục xác nhận từ bên ngoài thường được thực hiện để xác nhận hoặc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới các số dư tài khoản và các ...
Đọc Thêm

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán 11. Kiểm toán viên phải xác định thành viên nào phù hợp trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán mà kiểm toán viên cần trao đổi thông tin khi thực hiện kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A1 - A4 Chuẩn mực này). Trao đổi với một bộ phận ...
Đọc Thêm

Các giải trình bằng văn bản về các vấn đề khác liên quan đến báo cáo tài chính

Các giải trình bằng văn bản về các vấn đề khác liên quan đến báo cáo tài chính A10. Ngoài giải trình bằng văn bản theo quy định tại đoạn 10 Chuẩn mực này, kiểm toán viên có thể cân nhắc sự cần thiết phải yêu cầu giải trình bằng văn bản về các vấn đề khác liên quan đến ...
Đọc Thêm

Hình thành ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính

Hình thành ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính 10. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán về việc liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, trên các khía cạnh trọng yếu hay không (xem đoạn 11 ...
Đọc Thêm

Vai trò của quá trình trao đổi với Ban quản trị

Vai trò của quá trình trao đổi 04. Chuẩn mực kiểm toán này chủ yếu đề cập đến việc trao đổi giữa kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán. Việc trao đổi 2 chiều hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ: (a) Kiểm toán viên, doanh ...
Đọc Thêm

Xem xét các đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về hoạt động liên tục

Xem xét các đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán Các đánh giá, phân tích hỗ trợ của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán và việc xem xét của kiểm toán viên (hướng dẫn đoạn 12 Chuẩn mực này) A7. Đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về khả năng ...
Đọc Thêm

Lựa chọn phần tử kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán

Lựa chọn phần tử kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán A52. Một thử nghiệm hiệu quả sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp ở mức độ, mà nếu được sử dụng cùng với các bằng chứng kiểm toán khác thu thập được, sẽ đầy đủ cho mục đích kiểm toán. Khi lựa chọn phần tử ...
Đọc Thêm

Nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể

Nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới ...
Đọc Thêm

Các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc

Các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc A7. Bằng chứng kiểm toán thu thập được trong cuộc kiểm toán về việc Ban Giám đốc đã hoàn thành các trách nhiệm quy định tại đoạn 10 và 11 Chuẩn mực này vẫn không được coi là đầy đủ nếu kiểm toán viên không có được ...
Đọc Thêm

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

Các nguyên tắc kế toán cơ bản Cơ sở dồn tích 03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc ...
Đọc Thêm

Đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán và xác định sai sót

Đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán và xác định sai sót A116. Dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên có thể kết luận rằng bằng chứng về giá trị của một ước tính kế toán có sự khác biệt so với giá trị ước tính của Ban Giám đốc ...
Đọc Thêm

Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán

Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán A1. Bộ máy quản trị của từng đơn vị được kiểm toán có thể khác nhau, phụ thuộc vào quy định của pháp luật, quy mô doanh nghiệp và hình thức sở hữu. Ví dụ: (1) Một số doanh nghiệp có Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Hội ...
Đọc Thêm

Xác định sự cần thiết và mức độ sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Xác định sự cần thiết và mức độ sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ 08. Kiểm toán viên phải xác định: (a) Công việc của kiểm toán viên nội bộ có đầy đủ, thích hợp cho mục đích của cuộc kiểm toán hay không; (b) Ảnh hưởng dự kiến của việc sử dụng công việc của ...
Đọc Thêm

Độ tin cậy của tài liệu, thông tin do chuyên gia của đơn vị được kiểm toán tạo ra

Độ tin cậy của tài liệu, thông tin do chuyên gia của đơn vị được kiểm toán tạo ra A34. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán có thể cần đến chuyên môn trong một lĩnh vực khác ngoài kế toán, kiểm toán, ví dụ như việc tính toán thống kê bảo ...
Đọc Thêm

Nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và liên doanh

Nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và liên doanh 31. Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản vào liên doanh thì việc hạch toán các khoản lãi hay lỗ từ nghiệp vụ giao dịch này phải phản ánh được bản chất của nó. Nếu bên góp vốn liên doanh đã chuyển ...
Đọc Thêm

Kết luận kiểm toán và báo cáo kiểm toán liên quan giả định hoạt động liên tục

Kết luận kiểm toán và báo cáo kiểm toán A19. Thuật ngữ “yếu tố không chắc chắn trọng yếu” (điều không chắc chắn) được sử dụng trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 (năm 2003) đã đề cập về những yếu tố không chắc chắn liên quan tới các sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫn đến ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) ...
Đọc Thêm

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị tập đoàn

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị tập đoàn Trao đổi với Ban Giám đốc tập đoàn 46. Nhóm kiểm toán tập đoàn phải xác định những khiếm khuyết nào được phát hiện trong kiểm soát nội bộ cần phải trao đổi với Ban quản trị và Ban Giám đốc tập đoàn theo quy định và hướng ...
Đọc Thêm

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình

Nghi ngờ về độ tin cậy của văn bản giải trình 16. Nếu kiểm toán viên lo ngại về năng lực chuyên môn, tính chính trực, tư cách đạo đức, tính cẩn trọng của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán hoặc lo ngại về cam kết, nỗ lực của Ban Giám đốc đơn vị để duy trì các ...
Đọc Thêm

Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp

Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp A1. Bằng chứng kiểm toán rất cần thiết để giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Bản chất của bằng chứng kiểm toán là mang tính tích lũy và được thu thập chủ yếu từ việc thực hiện các thủ tục kiểm toán trong ...
Đọc Thêm

Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau. Chênh lệch tỷ giá ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn xác định sai sót

Hướng dẫn xác định sai sót A1. Sai sót có thể phát sinh từ: (a) Việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu để lập báo cáo tài chính không chính xác; (b) Bỏ sót số liệu hoặc thuyết minh; (c) Ước tính kế toán không đúng phát sinh do bỏ sót hoặc hiểu sai; (d) Xét đoán của Ban ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về các dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ

Tìm hiểu về các dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ Các nguồn thông tin (hướng dẫn đoạn 09 Chuẩn mực này) A1. Thông tin về bản chất của các dịch vụ của một tổ chức cung cấp dịch vụ có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, như: (1) ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm cơ bản đối với rủi ro có sai sót trọng yếu

Thử nghiệm cơ bản A42. Theo quy định tại đoạn 18 Chuẩn mực này, kiểm toán viên cần thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản cho mỗi nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh trọng yếu, cho dù kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu như thế nào ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu

Thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu 06. Kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo với nội dung, lịch trình và phạm vi dựa vào kết quả đánh giá rủi ro có sai sót ...
Đọc Thêm

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán 10. Khi lập chiến lược kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính. Trong những trường hợp cụ thể của đơn vị được kiểm toán, nếu có một hoặc một ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính (hướng dẫn đoạn 25(a) Chuẩn mực này) A105. Rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính là những rủi ro có ảnh hưởng lan tỏa đến ...
Đọc Thêm

TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 36. Để đánh giá một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát sinh nghiệp vụ đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải phân chia quá trình hình thành tài ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1- Về nội dung phản ánh của TK 211 - TSCĐ hữu hình, được sửa đổi lại phần nguyên giá TSCĐ hữu hình, xác định trong từng trường hợp cụ thể, như sau: TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá ...
Đọc Thêm

Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu

Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 23. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa ...
Đọc Thêm

Ghi nhận TSCĐ Hữu hình

Ghi nhận TSCĐ Hữu hình 06. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình: Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; (b) Nguyên giá tài ...
Đọc Thêm

Ghi nhận chi phí liên quan hàng tồn kho

Ghi nhận chi phí 24. Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản chênh lệch giữa khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị hàng tồn kho

Xác định giá trị hàng tồn kho 04. Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho 05. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí ...
Đọc Thêm

Các yếu tổ của Báo cáo tài chính

Các yếu tổ của Báo cáo tài chính 17. Báo cáo tài chính phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo cáo tài chính. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định A1. Trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, dưới sự giám sát của Ban quản trị đơn vị, là đảm bảo rằng các hoạt động của đơn vị được thực hiện theo pháp luật và các quy định. Pháp luật và các quy định có thể ...
Đọc Thêm

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp ...
Đọc Thêm

Báo cáo về phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

Báo cáo về phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ Báo cáo với Ban quản trị đơn vị về hành vi không tuân thủ 22. Kiểm toán viên phải thông báo với Ban quản trị những vấn đề liên quan đến hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định mà kiểm toán viên ...
Đọc Thêm

Loại hợp đồng lao động

Loại hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; b) Hợp đồng lao động xác định ...
Đọc Thêm

Xem xét của kiểm toán viên về tính tuân thủ pháp luật và các quy định

Xem xét của kiểm toán viên về tính tuân thủ pháp luật và các quy định 12. Trong quá trình tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán viên phải thu thập những hiểu biết chung về: (a) ...
Đọc Thêm

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Hợp đồng lao động 1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định 03. Trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, dưới sự giám sát của Ban quản trị, là đảm bảo rằng các hoạt động của đơn vị được thực hiện theo các điều khoản của pháp luật và các quy định, bao gồm việc tuân thủ các ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Quyền và nghĩa vụ của người lao động 1. Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; b) Hưởng lương ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận Rủi ro có gian lận trong ghi nhận doanh thu (hướng dẫn đoạn 26 Chuẩn mực này) A28. Sai sót trọng yếu do việc lập báo cáo tài chính gian lận liên quan đến ghi nhận doanh thu thường xuất phát từ việc ghi nhận ...
Đọc Thêm

Các trách nhiệm bổ sung theo yêu cầu của pháp luật và các quy định đối với các thông tin khác

Các trách nhiệm bổ sung theo yêu cầu của pháp luật và các quy định đối với các thông tin khác A1. Theo yêu cầu của pháp luật và các quy định, kiểm toán viên có thể có thêm một số trách nhiệm đối với các thông tin khác không thuộc phạm vi của chuẩn mực này. Ví dụ, pháp ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan đối với gian lận

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan Phỏng vấn Ban Giám đốc Đánh giá của Ban Giám đốc về rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận (hướng dẫn đoạn 17(a) Chuẩn mực này) A12. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ của đơn vị và lập báo cáo ...
Đọc Thêm

Các trường hợp có thể cần trình bày đoạn Nhấn mạnh vấn đề

Các trường hợp có thể cần trình bày đoạn Nhấn mạnh vấn đề A1. Ví dụ về các trường hợp kiểm toán viên có thể thấy cần phải trình bày đoạn Nhấn mạnh vấn đề, bao gồm: · Sự không chắc chắn liên quan tới kết quả trong tương lai của các vụ kiện tụng hoặc các quyết định của ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp kiểm toán đối với gian lận

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp A7. Việc duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên phải liên tục đặt câu hỏi xem các thông tin và bằng chứng kiểm toán thu được có dấu hiệu của sai sót trọng yếu do gian lận hay không. Thái độ này bao gồm việc xem xét độ ...
Đọc Thêm

Những vấn đề khác cần xem xét liên quan ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến

Những vấn đề khác cần xem xét liên quan đến ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến A16. Dưới đây là ví dụ về những trường hợp việc không mâu thuẫn với ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán viên: · Trong cùng một báo ...
Đọc Thêm

Đặc điểm của gian lận

Đặc điểm của gian lận A1. Gian lận, dù là việc lập báo cáo tài chính gian lận hay biển thủ tài sản, đều có liên quan đến động cơ hoặc áp lực phải thực hiện hành vi gian lận, một cơ hội rõ ràng để thực hiện điều đó và việc hợp lý hoá hành vi gian lận. Ví ...
Đọc Thêm

Bản chất của sai sót trọng yếu

Bản chất của sai sót trọng yếu A2. Theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 700, để đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải kết luận liệu kiểm toán viên đã đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc báo cáo tài chính, xét trên phương diện ...
Đọc Thêm

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về gian lận

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán 40. Nếu kiểm toán viên xác định được hành vi gian lận hoặc thu thập được thông tin cho thấy có thể có hành vi gian lận thì kiểm toán viên phải kịp thời trao đổi các vấn đề này với cấp quản lý thích ...
Đọc Thêm

Hình thức và nội dung báo cáo kiểm toán khi ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần

Hình thức và nội dung báo cáo kiểm toán khi ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần Đoạn mô tả cơ sở của ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần 16. Khi kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận ...
Đọc Thêm

Đánh giá bằng chứng kiểm toán

Đánh giá bằng chứng kiểm toán 34. Kiểm toán viên phải đánh giá các thủ tục phân tích được thực hiện ở giai đoạn cuối cuộc kiểm toán khi đưa ra kết luận tổng thể (nhằm xác định xem báo cáo tài chính có nhất quán với hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị được kiểm toán hay ...
Đọc Thêm

Xác định dạng ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

Xác định dạng ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần Ý kiến kiểm toán ngoại trừ 7. Kiểm toán viên phải trình bày “ý kiến kiểm toán ngoại trừ” khi: (a) Dựa trên các bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp đã thu thập được, kiểm toán viên kết luận là các sai ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận 25. Theo đoạn 25 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận ở cấp độ báo cáo tài chính và ở cấp độ cơ sở dẫn ...
Đọc Thêm

Các khía cạnh định tính trong công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán

Các khía cạnh định tính trong công việc kế toán của đơn vị được kiểm toán A1. Ban Giám đốc đưa ra một số xét đoán về các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. A2. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 260 có đề cập đến các khía cạnh định tính trong công việc kế ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp đối với gian lận

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp 12. Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, kiểm toán viên phải duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt cuộc kiểm toán, phải nhận thức được khả năng có thể tồn tại sai sót trọng yếu do gian lận, cho dù trong các cuộc kiểm toán trước, kiểm toán ...
Đọc Thêm

Báo cáo kiểm toán cho các cuộc kiểm toán được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Báo cáo kiểm toán cho các cuộc kiểm toán được tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế Tiêu đề báo cáo kiểm toán 21. Báo cáo kiểm toán phải có tiêu đề chỉ rõ đó là Báo cáo của kiểm toán viên độc lập (Tham chiếu: Đoạn A15). Người nhận báo cáo kiểm toán 22. Báo cáo ...
Đọc Thêm

Đặc điểm của gian lận

Đặc điểm của gian lận 02. Các sai sót trong báo cáo tài chính có thể phát sinh từ gian lận hoặc nhầm lẫn. Để phân biệt giữa gian lận và nhầm lẫn, cần phải xem xét xem hành vi dẫn đến sai sót trong báo cáo tài chính là cố ý hay không cố ý. 03. Mặc dù gian ...
Đọc Thêm

Hình thành ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính

Hình thành ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính 10. Kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán về việc liệu báo cáo tài chính có được lập phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng, trên tất cả các khía cạnh trọng yếu hay không.[7] [8] ...
Đọc Thêm

Lập tài liệu kiểm toán kịp thời

Lập tài liệu kiểm toán kịp thời A1. Việc lập các tài liệu kiểm toán đầy đủ, thích hợp một cách kịp thời giúp nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc soát xét một cách hiệu quả và việc đánh giá các bằng chứng kiểm toán đã thu thập và đưa ra ...
Đọc Thêm

Nội dung, phạm vi và mục tiêu của công việc của chuyên gia bên ngoài

Nội dung, phạm vi và mục tiêu của công việc của chuyên gia bên ngoài · Nội dung và phạm vi của các thủ tục cần được chuyên gia bên ngoài thực hiện; · Các mục tiêu công việc của chuyên gia bên ngoài liên quan đến tính trọng yếu và đánh giá rủi ro của vấn đề liên quan ...
Đọc Thêm

Ghi chép các thủ tục kiểm toán đã thực hiện

Ghi chép các thủ tục kiểm toán đã thực hiện và các bằng chứng kiểm toán đã thu thập Hình thức, nội dung và phạm vi của tài liệu kiểm toán 08. Kiểm toán viên phải lập đầy đủ tài liệu kiểm toán để kiểm toán viên có kinh nghiệm không tham gia cuộc kiểm toán dựa vào đó có ...
Đọc Thêm

Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của công việc của chuyên gia

Đánh giá tính đầy đủ, thích hợp của công việc của chuyên gia A32. Việc đánh giá về năng lực, khả năng và tính khách quan của chuyên gia, kinh nghiệm của kiểm toán viên trong lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia và đặc điểm công việc của chuyên gia sẽ ảnh hưởng tới nội dung, lịch trình và ...
Đọc Thêm

Nội dung và mục đích của tài liệu, hồ sơ kiểm toán

Nội dung và mục đích của tài liệu, hồ sơ kiểm toán 02. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán đáp ứng được các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực này và các quy định và hướng dẫn về tài liệu, hồ sơ kiểm toán trong các chuẩn mực kiểm toán khác có liên quan là tài liệu có ...
Đọc Thêm

Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia

Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia A21. Kiểm toán viên có thể tìm hiểu về lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia bằng các thủ tục hướng dẫn trong đoạn A7, hoặc thông qua việc thảo luận với chuyên gia đó. A22. Những khía cạnh thuộc lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia mà kiểm toán ...
Đọc Thêm

Kiểm soát chất lượng – Thực hiện cuộc kiểm toán

Thực hiện cuộc kiểm toán Hướng dẫn, giám sát và thực hiện (hướng dẫn đoạn 15(a) Chuẩn mực này) A13. Hướng dẫn cho nhóm kiểm toán thực hiện bằng việc thông báo cho từng thành viên của nhóm kiểm toán các vấn đề sau đây: (1) Trách nhiệm của thành viên nhóm kiểm toán, gồm yêu cầu tuân thủ chuẩn ...
Đọc Thêm

Năng lực, khả năng và tính khách quan của chuyên gia

Năng lực, khả năng và tính khách quan của chuyên gia A14. Năng lực, khả năng và tính khách quan của một chuyên gia là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến mức độ đầy đủ, thích hợp của công việc của chuyên gia cho mục đích kiểm toán. Năng lực của chuyên gia được thể hiện thông qua ...
Đọc Thêm

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán A1. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1 và các quy định về kiểm soát chất lượng có liên quan quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng cho các cuộc kiểm toán ...
Đọc Thêm

Xác định sự cần thiết phải sử dụng công việc của chuyên gia

Xác định sự cần thiết phải sử dụng công việc của chuyên gia A4. Chuyên gia có thể trợ giúp kiểm toán viên trong một hoặc một số công việc sau: · Tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ; · Xác định và đánh giá rủi ...
Đọc Thêm

Phân công nhóm kiểm toán

Phân công nhóm kiểm toán 14. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán phải đảm bảo cho nhóm kiểm toán và các chuyên gia không thuộc nhóm kiểm toán có năng lực chuyên môn và khả năng phù hợp để: (a) Thực hiện cuộc kiểm toán phù hợp với các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp ...
Đọc Thêm

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ A3. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ tại các đơn vị rất đa dạng, tùy thuộc vào quy mô, cấu trúc của đơn vị và yêu cầu của Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị. Kiểm toán nội bộ có thể bao gồm một hoặc một số hoạt động sau: · Giám ...
Đọc Thêm

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò của nhóm kiểm toán 02. Doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm đối với hệ thống chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán. Theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1, doanh nghiệp kiểm toán phải có nghĩa vụ xây ...
Đọc Thêm

Các vấn đề được yêu cầu trao đổi và bổ sung trong thư hướng dẫn của nhóm kiểm toán tập đoàn

Các vấn đề được yêu cầu trao đổi và bổ sung trong thư hướng dẫn của nhóm kiểm toán tập đoàn Các vấn đề mà chuẩn mực kiểm toán này yêu cầu phải được trao đổi với kiểm toán viên đơn vị thành viên được trình bày in nghiêng dưới đây. Những vấn đề liên quan đến việc lập kế ...
Đọc Thêm

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Nội dung của các chuẩn mực kiểm toán (hướng dẫn đoạn 18 Chuẩn mực này) A53. Chuẩn mực kiểm toán đặt ra các tiêu chuẩn cho công việc của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán để đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên ...
Đọc Thêm

Ví dụ về các vấn đề mà nhóm kiểm toán tập đoàn phải tìm hiểu

Ví dụ về các vấn đề mà nhóm kiểm toán tập đoàn phải tìm hiểu Các ví dụ dưới đây bao gồm nhiều vấn đề, tuy nhiên không phải tất cả các vấn đề này đều liên quan đến mọi cuộc kiểm toán tập đoàn và các ví dụ này không hoàn toàn đầy đủ. Các kiểm soát được áp ...
Đọc Thêm

Rủi ro kiểm toán

Rủi ro kiểm toán A32. Rủi ro kiểm toán là hệ quả của rủi ro có sai sót trọng yếu và rủi ro phát hiện. Việc đánh giá rủi ro được thực hiện dựa trên các thủ tục kiểm toán để thu thập thông tin cần thiết phục vụ mục đích đánh giá rủi ro và dựa vào bằng chứng ...
Đọc Thêm

Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại khi hợp nhất

Các bút toán điều chỉnh và phân loại lại khi hợp nhất A56. Quy trình hợp nhất có thể yêu cầu phải điều chỉnh lại các số liệu đã báo cáo trong báo cáo tài chính tập đoàn không qua hệ thống xử lý giao dịch thông thường, và có thể không phải là đối tượng của các kiểm soát ...
Đọc Thêm

Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán

Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán A28. Bằng chứng kiểm toán rất cần thiết để giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Bản chất của bằng chứng kiểm toán là mang tính tích lũy và được thu thập chủ yếu từ việc thực hiện các thủ tục kiểm ...
Đọc Thêm

Các đơn vị thành viên quan trọng

Các đơn vị thành viên quan trọng A48. Nhóm kiểm toán tập đoàn có thể xác định một đơn vị thành viên là quan trọng vì đơn vị thành viên đó có rủi ro đáng kể có sai sót trọng yếu đối với báo cáo tài chính tập đoàn do bản chất hoặc hoàn cảnh cụ thể của đơn vị ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp A18. Hoài nghi nghề nghiệp là thái độ cảnh giác đối với các vấn đề như: (1) Các bằng chứng kiểm toán mâu thuẫn với nhau; (2) Thông tin dẫn đến việc nghi ngờ về độ tin cậy của các tài liệu và kết quả phỏng vấn đã được sử dụng làm bằng chứng ...
Đọc Thêm

Các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán tập đoàn

Các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán tập đoàn A37. Khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị thành viên cho mục đích kiểm toán tập đoàn, kiểm toán viên đơn vị thành viên phải tuân theo các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán ...
Đọc Thêm

Lập và trình bày báo cáo tài chính

Lập và trình bày báo cáo tài chính A2. Pháp luật và các quy định có thể quy định về các trách nhiệm của Ban Giám đốc và Ban quản trị (trong phạm vi phù hợp) liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Tuy nhiên, mức độ chi tiết hoặc hình thức thể hiện của ...
Đọc Thêm

Các thủ tục mà nhóm kiểm toán tập đoàn thực hiện để tìm hiểu về kiểm toán viên đơn vị thành viên

Các thủ tục mà nhóm kiểm toán tập đoàn thực hiện để tìm hiểu về kiểm toán viên đơn vị thành viên A33. Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục mà nhóm kiểm toán tập đoàn thực hiện để tìm hiểu về kiểm toán viên đơn vị thành viên chịu ảnh hưởng của các yếu tố ...
Đọc Thêm

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán liên quan đến cuộc kiểm toán 18. Kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả các chuẩn mực kiểm toán có liên quan đến cuộc kiểm toán. Một chuẩn mực kiểm toán được xác định là có liên quan đến cuộc ...
Đọc Thêm

Trao đổi với Ban quản trị về thư giải trình

Trao đổi với Ban quản trị A22. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 260 quy định kiểm toán viên phải trao đổi với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về các văn bản giải trình mà kiểm toán viên yêu cầu từ Ban Giám đốc[7]. Nghi ngờ về độ tin cậy của giải trình bằng văn bản ...
Đọc Thêm

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán 11. Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là: (a) Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có ...
Đọc Thêm

Giải trình bằng văn bản bổ sung về báo cáo tài chính

Giải trình bằng văn bản bổ sung về báo cáo tài chính A10. Ngoài giải trình bằng văn bản theo quy định tại đoạn 10, kiểm toán viên có thể xem xét sự cần thiết phải yêu cầu các giải trình bằng văn bản khác về báo cáo tài chính. Các giải trình này có thể bổ sung, nhưng không ...
Đọc Thêm

Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán

Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán A1. Giải trình bằng văn bản là một nguồn bằng chứng kiểm toán quan trọng. Nếu Ban Giám đốc sửa đổi hoặc không cung cấp văn bản giải trình theo yêu cầu của kiểm toán viên thì kiểm toán viên có thể phải lưu ý khả năng tồn ...
Đọc Thêm

Mục tiêu tổng thể kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu tổng thể kiểm toán báo cáo tài chính 03. Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng đối với báo cáo tài chính, thông qua việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh ...
Đọc Thêm

Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc

Giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc Lập và trình bày báo cáo tài chính 10. Kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc cung cấp văn bản giải trình về việc họ đã hoàn thành trách nhiệm đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo khuôn khổ về lập ...
Đọc Thêm

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể Năng lực chuyên môn, khả năng và các nguồn lực (hướng dẫn đoạn 26(a) Chuẩn mực này) A18. Để xem xét việc liệu doanh nghiệp kiểm toán có đủ năng lực chuyên môn, khả năng và các nguồn lực để thực hiện một hợp ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán bổ sung khi các sự kiện hoặc điều kiện được phát hiện

Thủ tục kiểm toán bổ sung khi các sự kiện hoặc điều kiện được phát hiện A15. Để thực hiện quy định tại đoạn 16, các thủ tục kiểm toán thích hợp có thể bao gồm: · Phân tích và thảo luận với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về dòng tiền, lợi nhuận và các dự báo ...
Đọc Thêm

Giám sát thực hiện hợp đồng kiểm toán

Giám sát thực hiện hợp đồng kiểm toán Giám sát các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán 48. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng một quy trình giám sát để có sự đảm bảo hợp lý rằng các chính sách và thủ tục liên quan đến hệ thống kiểm soát chất ...
Đọc Thêm

Các đánh giá, phân tích hỗ trợ của Ban Giám đốc và việc xem xét của kiểm toán viên

Các đánh giá, phân tích hỗ trợ của Ban Giám đốc và việc xem xét của kiểm toán viên A7. Đánh giá của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục của đơn vị là yếu tố quan trọng để kiểm toán viên xem xét việc sử dụng giả định hoạt động liên ...
Đọc Thêm

Thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán

Thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán 32. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng các hợp đồng dịch vụ được thực hiện theo các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan và doanh nghiệp kiểm toán phát hành ...
Đọc Thêm

Sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về giả định hoạt động liên tục

Sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về giả định hoạt động liên tục A2. Dưới đây là ví dụ về các sự kiện hoặc điều kiện, xét riêng lẻ hay kết hợp lại, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về giả định hoạt động liên tục của đơn vị. Danh sách ...
Đọc Thêm

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể

Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể 26. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục về việc chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan đến khả năng hoạt động liên tục

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan đến khả năng hoạt động liên tục 10. Khi thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315[3], kiểm toán viên phải xem xét liệu còn có các sự kiện hoặc điều kiện có thể dẫn đến ...
Đọc Thêm

Áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan chuẩn mực kiểm soát chất lượng

Áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan 13. Những người trong doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp phải có hiểu biết về toàn bộ nội dung Chuẩn mực này, kể cả phần hướng dẫn áp dụng để hiểu được mục tiêu của ...
Đọc Thêm

Phỏng vấn các sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Phỏng vấn A9. Khi phỏng vấn Ban Giám đốc và Ban quản trị, khi thích hợp, về việc liệu có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán có thể ảnh hưởng đến báo cáo tài chính hay không, kiểm toán viên có thể phỏng vấn về tình trạng hiện tại của các khoản mục đã ...
Đọc Thêm

Giải thích thuật ngữ chuẩn mực kiểm soát chất lượng doanh nghiệp kiểm toán

Giải thích thuật ngữ 12. Trong Chuẩn mực này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: (a) Ngày lập báo cáo: Là ngày được kiểm toán viên hoặc người thực hiện hợp đồng dịch vụ lựa chọn để ký và ghi trên báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo về hợp đồng dịch vụ; (b) Tài liệu, hồ ...
Đọc Thêm

Ngày phê duyệt báo cáo tài chính

Ngày phê duyệt báo cáo tài chính A2. Tại một số nước, pháp luật và các quy định chỉ rõ các cá nhân hoặc tổ chức (ví dụ, Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị) chịu trách nhiệm đưa ra kết luận về việc tất cả các báo cáo cấu thành nên báo cáo tài chính, kể cả các thuyết ...
Đọc Thêm

Phạm vi áp dụng chuẩn mực kiểm soát chất lượng doanh nghiệp kiểm toán

Phạm vi áp dụng 01. Chuẩn mực kiểm soát chất lượng (VSQC1) này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác. Khi thực hiện Chuẩn mực này, cần ...
Đọc Thêm

Đơn vị được kiểm toán

Đơn vị được kiểm toán 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm: a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; b) Tổ chức tín dụng được thành lập và ...
Đọc Thêm

Các sự kiện phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày ký báo cáo kiểm toán

Các sự kiện phát sinh từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày ký báo cáo kiểm toán 6. Kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán được thiết kế nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về việc kiểm toán viên đã nhận biết toàn bộ các sự kiện phát sinh ...
Đọc Thêm

Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán

Các trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện kiểm toán 1. Doanh nghiệp kiểm toán không được thực hiện kiểm toán trong các trường hợp sau đây: a) Đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, ...
Đọc Thêm

Đánh giá việc hạch toán và thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã xác định

Đánh giá việc hạch toán và thuyết minh các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã xác định Lưu ý về tính trọng yếu khi đánh giá sai sót (Tham chiếu: Đoạn 25) A46. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 450 quy định kiểm toán viên phải xem xét quy mô và bản chất ...
Đọc Thêm

Quyền của doanh nghiệp kiểm toán

Quyền của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 1. Doanh nghiệp kiểm toán có các quyền sau đây: a) Cung cấp các dịch vụ quy định tại Điều 40 của Luật này; b) Nhận phí dịch vụ; c) Thành lập chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán; d) Đặt cơ ...
Đọc Thêm

Các giao dịch quan trọng với bên liên quan được xác định ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị

Các giao dịch quan trọng với bên liên quan được xác định ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của đơn vị Đánh giá tính hợp lý về mặt kinh tế của các giao dịch quan trọng với bên liên quan (Tham chiếu: Đoạn 23) A38. Khi đánh giá tính hợp lý về mặt kinh tế của các giao dịch ...
Đọc Thêm

Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán 1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được cấp lại hoặc điều chỉnh trong các trường hợp sau đây: a) Có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; ...
Đọc Thêm

Các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận gắn với một bên liên quan có ảnh hưởng chi phối

Các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận gắn với một bên liên quan có ảnh hưởng chi phối A29. Sự tập trung quyền quản lý vào một cá nhân hoặc một nhóm người mà không có các kiểm soát để làm giảm ảnh hưởng chi phối đó chính là một yếu tố dẫn đến rủi ro có ...
Đọc Thêm

Các loại doanh nghiệp kiểm toán

Các loại doanh nghiệp kiểm toán và chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam 1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; b) Công ty hợp danh; c) Doanh nghiệp tư nhân. 2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm ...
Đọc Thêm

Duy trì sự cảnh giác đối với thông tin về các bên liên quan khi xem xét sổ sách hoặc tài liệu

Duy trì sự cảnh giác đối với thông tin về các bên liên quan khi xem xét sổ sách hoặc tài liệu Sổ sách hoặc tài liệu mà kiểm toán viên có thể kiểm tra (Tham chiếu: Đoạn 15) A22. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể kiểm tra các sổ sách hoặc tài liệu có thể ...
Đọc Thêm

Tiêu chuẩn kiểm toán viên

Tiêu chuẩn kiểm toán viên 1. Kiểm toán viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; c) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về các mối quan hệ và giao dịch của đơn vị được kiểm toán với các bên liên quan

Tìm hiểu về các mối quan hệ và giao dịch của đơn vị được kiểm toán với các bên liên quan Thảo luận trong nhóm kiểm toán A9. Các vấn đề có thể được thảo luận trong nhóm kiểm toán bao gồm: · Bản chất và phạm vi các mối quan hệ và giao dịch của đơn vị được kiểm ...
Đọc Thêm

Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập

Quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập. 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Xây ...
Đọc Thêm

Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính thiết lập các quy định tối thiểu về các bên liên quan

Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính thiết lập các quy định tối thiểu về các bên liên quan A1. Một khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng thiết lập các quy định tối thiểu về bên liên quan là một khuôn khổ định nghĩa về một bên ...
Đọc Thêm

Giá trị của báo cáo kiểm toán

Giá trị của báo cáo kiểm toán 1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành. 2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá ...
Đọc Thêm

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu gắn với các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan 20. Theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330 về việc xử lý các rủi ro đã được đánh giá,[10] kiểm toán viên phải thiết kế và thực hiện các thủ tục ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp

Nguyên tắc tham gia giải quyết tranh chấp quản lý ngoại thương của cơ quan quản lý nhà nước 1. Chỉ tham gia giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương liên quan đến quan hệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan 11. Khi thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan trong quá trình kiểm toán theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315 và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 240[7], kiểm toán viên phải thực hiện ...
Đọc Thêm

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương

Chính sách chung về phát triển hoạt động ngoại thương 1. Nhà nước có chính sách phát triển hoạt động ngoại thương thông qua các biện pháp sau đây: a) Hoạt động tín dụng do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; b) ...
Đọc Thêm

Bản chất các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan

Bản chất các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan 2. Nhiều giao dịch với các bên liên quan là những giao dịch kinh doanh thông thường. Trong trường hợp này các giao dịch với các bên liên quan có thể chứa đựng rủi ro có sai sót trọng yếu đối với báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp 1. Việc rà soát theo đề nghị của bên liên quan trong vụ việc điều tra được thực hiện như sau: a) Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống trợ cấp, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát việc ...
Đọc Thêm

Các dấu hiệu về sự thiên lệch của Ban Giám đốc với các ước tính kế toán

Các dấu hiệu về sự thiên lệch của Ban Giám đốc A124. Trong quá trình kiểm toán, kiểm toán viên có thể phát hiện ra dấu hiệu có sự thiên lệch trong các xét đoán và quyết định của Ban Giám đốc. Những dấu hiệu này có thể ảnh hưởng đến kết luận của kiểm toán viên về việc liệu ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp 1. Xác định hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam và mức trợ cấp bao gồm: a) Xác định giá trị trợ cấp; b) Xác định giá xuất khẩu; c) Xác định mức trợ cấp cụ thể cho từng nhà sản xuất, nhà xuất khẩu nước ...
Đọc Thêm

Đánh giá tính hợp lý các ước tính kế toán và xác định sai sót

Đánh giá tính hợp lý của các ước tính kế toán và xác định sai sót A116. Dựa trên các bằng chứng kiểm toán thu thập được, kiểm toán viên có thể kết luận rằng bằng chứng đó cho thấy một ước tính kế toán có sự khác biệt so với giá trị ước tính của Ban Giám đốc đơn ...
Đọc Thêm

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp

Điều kiện áp dụng biện pháp chống trợ cấp 1. Biện pháp chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Hàng hóa được xác định có trợ cấp theo quy định tại Điều 84 và Điều 85 của Luật này và mức trợ cấp được xác định ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo xử lý rủi ro đáng kể

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo để xử lý rủi ro đáng kể A102. Khi kiểm toán các ước tính kế toán làm phát sinh rủi ro đáng kể, các thử nghiệm cơ bản tiếp theo của kiểm toán viên được tập trung vào việc đánh giá các nội dung sau: (a) Cách thức Ban Giám đốc đánh giá ảnh ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống trợ cấp

Biện pháp chống trợ cấp 1. Biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống trợ cấp) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây ra ...
Đọc Thêm

Cân nhắc sự cần thiết phải có kiến thức hoặc kỹ năng chuyên sâu liên quan

Cân nhắc sự cần thiết phải có kiến thức hoặc kỹ năng chuyên sâu liên quan A96. Khi lập kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải hiểu rõ về nội dung, lịch trình, phạm vi của các nguồn lực cần thiết để thực hiện cuộc kiểm toán.[20] Nguồn lực đó có thể bao gồm những người có kiến thức ...
Đọc Thêm

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1. Việc rà soát theo đề nghị của bên liên quan trong vụ việc điều tra được thực hiện như sau: a) Sau 01 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà ...
Đọc Thêm

Xây dựng giá trị ước tính hoặc khoảng giá trị ước tính

Xây dựng giá trị ước tính hoặc khoảng giá trị ước tính A87. Việc xây dựng giá trị ước tính hoặc khoảng giá trị ước tính để đánh giá giá trị ước tính của Ban Giám đốc có thể là một biện pháp thích hợp khi: · Ước tính kế toán không được lập dựa trên quá trình xử lý ...
Đọc Thêm

Các giả định của Ban Giám đốc liên quan đến các ước tính kế toán

Các giả định của Ban Giám đốc A77. Đánh giá của kiểm toán viên về các giả định của Ban Giám đốc chỉ dựa vào các thông tin mà kiểm toán viên có được tại thời điểm kiểm toán. Các thủ tục kiểm toán liên quan đến các giả định của Ban Giám đốc được thực hiện vì mục đích ...
Đọc Thêm

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Nội dung điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 1. Xác định hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam và biên độ bán phá giá bao gồm: a) Xác định giá thông thường; b) Xác định giá xuất khẩu; c) Thực hiện việc so sánh công bằng giữa giá thông thường với giá ...
Đọc Thêm

Áp dụng các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng

Áp dụng các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng A53. Nhiều khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính quy định các điều kiện nhất định đối với việc ghi nhận ước tính kế toán và các phương pháp lập ước tính kế toán và các ...
Đọc Thêm

Biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá 1. Biện pháp chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là biện pháp chống bán phá giá) là biện pháp được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được xác định bị bán phá giá khi nhập khẩu vào Việt Nam gây ra thiệt hại ...
Đọc Thêm

Sự không chắc chắn trong ước tính kế toán

Sự không chắc chắn trong ước tính kế toán A45. Mức độ không chắc chắn trong ước tính kế toán có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: · Mức độ mà ước tính kế toán phụ thuộc vào xét đoán. · Độ nhạy cảm của ước tính đối với các thay đổi trong giả định. · Sự ...
Đọc Thêm

Bên liên quan trong vụ việc điều tra chống bán phá giá

Bên liên quan trong vụ việc điều tra 1. Bên liên quan trong vụ việc điều tra bao gồm: a) Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sản xuất, xuất khẩu hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam bị điều tra; b) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa bị điều tra; c) Hiệp hội nước ngoài có đa ...
Đọc Thêm

Soát xét ước tính kế toán kỳ trước

Soát xét ước tính kế toán kỳ trước A39. Kết quả của một ước tính kế toán thường khác biệt so với ước tính kế toán đã ghi nhận trong báo cáo tài chính kỳ trước. Bằng cách thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro để xác định và tìm hiểu nguyên nhân sự khác biệt đó, kiểm ...
Đọc Thêm

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Chấm dứt điều tra vụ việc phòng vệ thương mại Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định chấm dứt điều tra trong các trường hợp sau đây: 1. Tổ chức, cá nhân có hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tự nguyện rút hồ sơ; 2. Kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra ...
Đọc Thêm

Các giả định liên quan đến ước tính kế toán

Các giả định liên quan đến ước tính kế toán A31. Các giả định là phần không thể tách rời của ước tính kế toán. Ví dụ về các vấn đề mà kiểm toán viên có thể xem xét khi tìm hiểu về các giả định được sử dụng để lập ước tính kế toán bao gồm: · Nội dung ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục điều tra vụ việc phòng vệ thương mại

Trình tự, thủ tục điều tra vụ việc phòng vệ thương mại 1. Tổ chức, cá nhân đại diện cho ngành sản xuất trong nước có quyền nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong trường hợp nhận thấy hàng hóa nhập khẩu bị bán phá giá, được trợ cấp hoặc nhập khẩu quá ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu cách thức Ban Giám đốc lập các ước tính kế toán

Tìm hiểu cách thức Ban Giám đốc lập ước tính kế toán A22. Để lập và trình bày báo cáo tài chính, Ban Giám đốc cũng cần xây dựng các quy trình cho việc lập ước tính kế toán, bao gồm kiểm soát nội bộ phù hợp. Các quy trình đó bao gồm: · Lựa chọn các chính sách kế ...
Đọc Thêm

Các biện pháp phòng vệ thương mại

Các biện pháp phòng vệ thương mại 1. Các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm biện pháp chống bán phá giá, biện pháp chống trợ cấp và biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. 2. Chính ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan ước tính kế toán

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan A12. Các thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan theo quy định tại đoạn 8 Chuẩn mực này giúp kiểm toán viên tìm hiểu về bản chất và loại ước tính kế toán mà đơn vị có thể có. Kiểm toán viên phải ...
Đọc Thêm

Mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch

Mục tiêu, nguyên tắc áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch 1. Việc áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng hàng hóa; bảo vệ an toàn sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường sinh thái, đa dạng sinh học; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ...
Đọc Thêm

Bản chất của ước tính kế toán

Bản chất của các ước tính kế toán A1. Do tính chất không chắc chắn vốn có của các hoạt động kinh doanh, một số khoản mục trong báo cáo tài chính chỉ có thể được ước tính. Hơn nữa, các tính chất đặc thù của một tài sản, một khoản nợ phải trả hoặc một thành phần của vốn ...
Đọc Thêm

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu đối với khu vực hải quan riêng

Áp dụng biện pháp quản lý hàng hóa xuất khẩu đối với khu vực hải quan riêng 1. Áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa được đưa từ khu vực hải quan riêng ra nước ngoài như đối với hàng hóa được đưa từ nội địa ra nước ngoài. 2. Không áp dụng biện pháp ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo để xử lý rủi ro đáng kể các ước tính kế toán

Thử nghiệm cơ bản tiếp theo để xử lý rủi ro đáng kể Sự không chắc chắn trong ước tính 15. Đối với các ước tính kế toán làm phát sinh rủi ro đáng kể, ngoài việc thực hiện các thử nghiệm cơ bản theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330[7], kiểm toán viên phải đánh giá (Tham ...
Đọc Thêm

Quản lý ngoại thương với các nước có chung biên giới

Quản lý ngoại thương với các nước có chung biên giới 1. Hoạt động ngoại thương với nước có chung biên giới với Việt Nam tại khu vực biên giới (sau đây gọi là hoạt động thương mại biên giới) được áp dụng các biện pháp quản lý đặc thù sau đây: a) Quy định về hàng hóa, số lượng ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan ước tính kế toán

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan 8. Theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315[4], khi thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan nhằm tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm ...
Đọc Thêm

Cho phép quá cảnh hàng hóa

Cho phép quá cảnh hàng hóa 1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá ...
Đọc Thêm

PHÂN NHÓM HOẶC LỰA CHỌN THIÊN VỀ CÁC PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ LỚN

PHÂN NHÓM HOẶC LỰA CHỌN THIÊN VỀ CÁC PHẦN TỬ CÓ GIÁ TRỊ LỚN Khi xem xét các tính chất của tổng thể được lấy mẫu, kiểm toán viên có thể quyết định sử dụng phương pháp phân nhóm hoặc lựa chọn thiên về các phần tử có giá trị lớn. Phụ lục này hướng dẫn kiểm toán viên khi ...
Đọc Thêm

Quản lý hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

Quản lý hoạt động đại lý mua bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài 1. Thương nhân được nhận làm đại lý mua bán hàng hóa hợp pháp cho thương nhân nước ngoài, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu. 2. Trường hợp thương nhân ...
Đọc Thêm

Thực hiện các thủ tục lấy mẫu kiểm toán

Thực hiện các thủ tục kiểm toán lấy mẫu A14. Ví dụ về trường hợp cần thực hiện thủ tục kiểm toán đối với phần tử thay thế là khi kiểm toán viên chọn phải một séc không có hiệu lực khi kiểm tra bằng chứng về thủ tục xét duyệt thanh toán. Nếu kiểm toán viên nhận thấy séc ...
Đọc Thêm

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác 1. Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập ...
Đọc Thêm

Giải thích thuật ngữ lấy mẫu kiểm toán

Giải thích thuật ngữ lấy mẫu kiểm toán Rủi ro ngoài lấy mẫu A1. Các ví dụ về rủi ro ngoài lấy mẫu bao gồm việc kiểm toán viên sử dụng các thủ tục kiểm toán không phù hợp hoặc hiểu sai bằng chứng kiểm toán và không nhận diện được sai lệch hay sai sót. Đơn vị lấy mẫu ...
Đọc Thêm

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất 1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau: a) Thương nhân phải có giấy phép kinh ...
Đọc Thêm

Giải thích thuật ngữ thủ tục phân tích

Giải thích thuật ngữ thủ tục phân tích A1. Các thủ tục phân tích bao gồm việc so sánh các thông tin tài chính của đơn vị với: · Thông tin có thể so sánh của các kỳ trước; · Các kết quả dự tính của đơn vị, như kế hoạch hoặc dự toán, hoặc các ước tính của kiểm ...
Đọc Thêm

Biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu

Biện pháp tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu 1. Tạm ngừng xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định. 2. Tạm ngừng ...
Đọc Thêm

Các thủ tục kiểm toán số dư đầu kỳ

Các thủ tục kiểm toán số dư đầu kỳ 5. Kiểm toán viên phải đọc báo cáo tài chính gần nhất, nếu có, và báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên tiền nhiệm về báo cáo tài chính đó, nếu có, nhằm thu thập thông tin liên quan đến số dư đầu kỳ, kể cả các thuyết minh. 6 ...
Đọc Thêm

Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu 1. Cấm xuất khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định không được đưa hàng hóa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 2. Cấm nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có ...
Đọc Thêm

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa ...
Đọc Thêm

Kết quả của các thủ tục gửi thư xác nhận bên ngoài

Kết quả của các thủ tục xác nhận từ bên ngoài Độ tin cậy của các thông tin phản hồi thư xác nhận A11. Theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 500, thậm chí khi bằng chứng kiểm toán được thu thập từ các nguồn bên ngoài đơn vị được kiểm toán thì cũng có thể có trường hợp ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương

Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ngoại thương. 2. Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về ngoại thương và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê ...
Đọc Thêm

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt ...
Đọc Thêm

Thủ tục gửi thư xác nhận bên ngoài

Thủ tục gửi thư xác nhận bên ngoài Xác định thông tin cần được xác nhận hoặc yêu cầu xác nhận (Tham chiếu: Đoạn 7(a)) A1. Các thủ tục xác nhận từ bên ngoài thường được thực hiện để xác nhận hoặc yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới các số dư tài khoản và các yếu tố ...
Đọc Thêm

Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 1. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau: a) Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có ...
Đọc Thêm

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán ...
Đọc Thêm

Bằng chứng kiểm toán đối với các vụ kiện tụng và tranh chấp

Bằng chứng kiểm toán đối với các vụ kiện tụng và tranh chấp Tính đầy đủ của các vụ kiện tụng và tranh chấp A17. Các vụ kiện tụng và tranh chấp liên quan đến đơn vị được kiểm toán có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính và vì vậy, có thể cần phải được ...
Đọc Thêm

Giải thích từ ngữ luật quản lý ngoại thương

Giải thích từ ngữ luật quản lý ngoại thương Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Hoạt động ngoại thương là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các ...
Đọc Thêm

Bằng chứng kiểm toán đối với khoản mục hàng tồn kho

Bằng chứng kiểm toán đối với khoản mục hàng tồn kho Tham gia kiểm kê hiện vật hàng tồn kho (Tham chiếu: Đoạn 4(a)) A1. Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán thường thiết lập các thủ tục kiểm kê hiện vật hàng tồn kho ít nhất một lần một năm để làm cơ sở cho việc lập và ...
Đọc Thêm

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh

Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh 1. Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà ...
Đọc Thêm

Lựa chọn phần tử kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán

Lựa chọn phần tử kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán A52. Một thử nghiệm hiệu quả sẽ cung cấp bằng chứng kiểm toán thích hợp ở mức độ, mà nếu được sử dụng cùng với các bằng chứng kiểm toán khác thu thập được, sẽ đầy đủ cho mục đích kiểm toán. Khi lựa chọn phần tử ...
Đọc Thêm

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 1. Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây: a) Chuyển đổi ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán

Tìm hiểu về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán A44. Hiểu biết về công việc của chuyên gia của đơn vị được kiểm toán bao gồm hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn liên quan có thể đạt được cùng với quyết định của kiểm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp 1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây: a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp; b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng ...
Đọc Thêm

Độ tin cậy của tài liệu, thông tin do chuyên gia của đơn vị được kiểm toán tạo ra

Độ tin cậy của tài liệu, thông tin do chuyên gia của đơn vị được kiểm toán tạo ra A34. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị có thể cần đến chuyên môn trong một lĩnh vực khác ngoài kế toán, kiểm toán, ví dụ như việc tính toán thống kê bảo hiểm, định giá, ...
Đọc Thêm

Sáp nhập công ty

Sáp nhập công ty 1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng ...
Đọc Thêm

Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty 1. Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. 2. Thủ tục hợp nhất công ty được quy định ...
Đọc Thêm

Các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán

Các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán A10. Theo quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315 và 330, bằng chứng kiểm toán được sử dụng để đưa ra kết luận hợp lý làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán được thu thập bằng cách: (a) Thực hiện ...
Đọc Thêm

Tách công ty

Tách công ty 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ ...
Đọc Thêm

Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp

Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp A1. Bằng chứng kiểm toán rất cần thiết để giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Bản chất của bằng chứng kiểm toán là mang tính tích lũy và được thu thập chủ yếu từ việc thực hiện các thủ tục kiểm toán trong ...
Đọc Thêm

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp

Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Chia công ty 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới ...
Đọc Thêm

Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh đối với đơn vị sử dụng dịch vụ

Đánh giá ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh A11. Việc kiểm toán viên xác định mức trọng yếu theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 320 thường dựa trên ước tính về kết quả kinh doanh của đơn vị được kiểm toán do kết quả thực tế thường chưa có. Do đó trước khi đánh ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con

Báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con 1. Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây: a) Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ theo quy định của pháp luật ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn xác định sai sót

Hướng dẫn xác định sai sót A1. Sai sót có thể phát sinh từ: (a) Việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu để lập báo cáo tài chính không chính xác; (b) Bỏ sót số liệu hoặc thuyết minh; (c) Ước tính kế toán không đúng phát sinh do bỏ sót hoặc hiểu sai; và (d) Xét đoán của ...
Đọc Thêm

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty

Tập đoàn kinh tế, tổng công ty 1. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không ...
Đọc Thêm

Báo cáo loại 1 và báo cáo loại 2 không bao gồm các dịch vụ của một tổ chức thầu phụ

Báo cáo loại 1 và báo cáo loại 2 không bao gồm các dịch vụ của một tổ chức thầu phụ A40. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng tổ chức thầu phụ thì báo cáo của kiểm toán viên của tổ chức cung cấp dịch vụ có thể bao gồm hoặc không bao gồm các mục tiêu ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm kiểm soát của đơn vị sử dụng dịch vụ thuê ngoài

Thử nghiệm kiểm soát của đơn vị sử dụng dịch vụ thuê ngoài A29. Theo quy định tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330,[10] trong một số trường hợp nhất định, kiểm toán viên của đơn vị sử dụng dịch vụ phải thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát để thu thập đầy đủ bằng ...
Đọc Thêm

Tiếp nhận thành viên hợp danh mới

Tiếp nhận thành viên mới 1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. 2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty ...
Đọc Thêm

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá đối với đơn vị sử dụng dịch vụ thuê ngoài

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá A24. Việc sử dụng dịch vụ bên ngoài có làm tăng rủi ro có sai sót trọng yếu của đơn vị sử dụng dịch vụ hay không sẽ phụ thuộc vào bản chất của dịch vụ được cung cấp và các kiểm soát đối với dịch vụ ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải ...
Đọc Thêm

Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán

Sử dụng giải trình bằng văn bản làm bằng chứng kiểm toán 03. Theo quy định tại đoạn 05(c) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500, bằng chứng kiểm toán là tất cả các tài liệu, thông tin do kiểm toán viên thu thập được liên quan đến cuộc kiểm toán và dựa trên các tài liệu, thông tin ...
Đọc Thêm

Các thủ tục tiếp theo khi không thể thu thập được đầy đủ những hiểu biết từ đơn vị sử dụng dịch vụ

Các thủ tục tiếp theo khi không thể thu thập được đầy đủ những hiểu biết từ đơn vị sử dụng dịch vụ A15. Khi quyết định lựa chọn thủ tục nào trong đoạn 12 để thực hiện riêng lẻ hay kết hợp các thủ tục để thu thập thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc xác định ...
Đọc Thêm

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh 1. Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty ...
Đọc Thêm

Bản chất của mối quan hệ giữa đơn vị sử dụng dịch vụ và tổ chức cung cấp dịch vụ

Bản chất của mối quan hệ giữa đơn vị sử dụng dịch vụ và tổ chức cung cấp dịch vụ A8. Hợp đồng dịch vụ giữa đơn vị sử dụng dịch vụ và tổ chức cung cấp dịch vụ có thể quy định những điều khoản như: · Thông tin được cung cấp cho đơn vị sử dụng dịch vụ ...
Đọc Thêm

Hội đồng thành viên công ty hợp danh

Hội đồng thành viên công ty hợp danh 1. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 2. Thành viên ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu về dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ

Tìm hiểu về các dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ Các nguồn thông tin A1. Thông tin về bản chất của các dịch vụ của một tổ chức cung cấp dịch vụ có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, như: · Cẩm nang hướng dẫn sử dụng dịch ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh 1. Thành viên hợp danh có quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty; b) Nhân ...
Đọc Thêm

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá đối với đơn vị sử dụng dịch vụ ngoài

Xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá 15. Để xử lý rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 330, kiểm toán viên của đơn vị sử dụng dịch vụ phải: (a) Xác định liệu có thu thập được đầy đủ bằng chứng ...
Đọc Thêm

Công ty hợp danh

Công ty hợp danh 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên ...
Đọc Thêm

Tìm hiểu các dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ

Tìm hiểu về các dịch vụ của tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm kiểm soát nội bộ 9. Khi tìm hiểu về đơn vị sử dụng dịch vụ theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315,[3] kiểm toán viên của đơn vị sử dụng dịch vụ phải tìm hiểu về việc đơn vị này sử dụng các ...
Đọc Thêm

Trình báo cáo hằng năm

Trình báo cáo hằng năm 1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: a) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty; d) Báo cáo thẩm định của ...
Đọc Thêm

Mức độ đầy đủ của việc trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Mức độ đầy đủ của việc trình bày thuyết minh báo cáo tài chính A59. Khi đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính, kể cả các thuyết minh liên quan, kiểm toán viên cần đánh giá xem từng báo cáo có phản ánh việc phân loại và mô tả thích hợp các thông tin tài chính ...
Đọc Thêm

Giải thể doanh nghiệp trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây: 1 ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm cơ bản đối với rủi ro đã đánh giá

Thử nghiệm cơ bản đối với rủi ro đã đánh giá A42. Theo quy định tại đoạn 18, kiểm toán viên cần thiết kế và thực hiện các thử nghiệm cơ bản cho mỗi nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thuyết minh trọng yếu, cho dù kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu như ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Kiểm soát viên

Trách nhiệm của Kiểm soát viên 1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp ...
Đọc Thêm

Thử nghiệm kiểm soát đối với rủi ro đã đánh giá

Thử nghiệm kiểm soát đối với rủi ro đã đánh giá Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát A20. Các thử nghiệm kiểm soát chỉ được thực hiện đối với những kiểm soát mà kiểm toán viên xác định rằng được thiết kế phù hợp để ngăn chặn hoặc phát hiện và sửa chữa một sai sót trọng ...
Đọc Thêm

Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu

Thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu đã được đánh giá ở cấp độ cơ sở dẫn liệu Nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo A4. Đánh giá của kiểm toán viên về các rủi ro phát hiện được ở cấp độ cơ sở dẫn liệu ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. 2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; ...
Đọc Thêm

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện lập kế hoạch kiểm toán

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công A2. Đối với các đơn vị trong lĩnh vực công, cơ quan quản lý Nhà nước là đối tượng chủ yếu sử dụng báo cáo tài chính. Đồng thời, báo cáo ...
Đọc Thêm

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm ...
Đọc Thêm

Mức trọng yếu trong kiểm toán

Mức trọng yếu trong kiểm toán 2. Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính đã quy định và hướng dẫn về khái niệm mức trọng yếu trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Mặc dù khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính có đề cập đến khái niệm ...
Đọc Thêm

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây: a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% ...
Đọc Thêm

SỰ KIỆN CÓ THỂ CHO THẤY RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU

NHỮNG TÌNH HUỐNG VÀ SỰ KIỆN CÓ THỂ CHO THẤY RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU Dưới đây là ví dụ về các tình huống và sự kiện có thể cho thấy sự tồn tại của rủi ro có sai sót trọng yếu. Các ví dụ đưa ra bao gồm rất nhiều tình huống và sự kiện khác nhau; ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người quản lý công ty

Trách nhiệm của người quản lý công ty 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị ...
Đọc Thêm

CÁC THÀNH PHẦN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÁC THÀNH PHẦN CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1. Phụ lục này trình bày chi tiết hơn về các thành phần của kiểm soát nội bộ như đã được đề cập ở đoạn 4(c), 14-24 và A69-A104 mà các thành phần này có liên quan đến cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Môi trường kiểm soát 2. Môi trường ...
Đọc Thêm

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh ...
Đọc Thêm

Những rủi ro mà nếu chỉ thực hiện các thử nghiệm cơ bản sẽ không cung cấp đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp

Những rủi ro mà nếu chỉ thực hiện các thử nghiệm cơ bản sẽ không cung cấp đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp A127. Rủi ro có sai sót trọng yếu có thể liên quan trực tiếp tới việc ghi chép các nhóm giao dịch hoặc số dư các tài khoản phát sinh thường xuyên và việc lập ...
Đọc Thêm

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

Giám đốc, Tổng giám đốc công ty 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản ...
Đọc Thêm

Quy trình xác định rủi ro có sai sót trọng yếu về môi trường đơn vị

Quy trình xác định rủi ro có sai sót trọng yếu về môi trường đơn vị A114. Thông tin thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro, bao gồm bằng chứng kiểm toán thu được từ việc đánh giá về mặt thiết kế của các kiểm soát và xác định liệu các kiểm soát ...
Đọc Thêm

Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán 1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu về môi trường đơn vị

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu về môi trường đơn vị Đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính A105. Rủi ro có sai sót trọng yếu ở cấp độ báo cáo tài chính là những rủi ro có ảnh hưởng rộng đến tổng thể báo ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: ...
Đọc Thêm

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này ...
Đọc Thêm

Các thành phần của kiểm soát nội bộ – Các hoạt động kiểm soát

Các thành phần của kiểm soát nội bộ - Các hoạt động kiểm soát A88. Các hoạt động kiểm soát là các chính sách và thủ tục nhằm đảm bảo rằng các chỉ đạo của Ban Giám đốc được thực hiện. Dù trong hệ thống công nghệ thông tin hay thủ công thì các hoạt động kiểm soát đều có ...
Đọc Thêm

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với ...
Đọc Thêm

Các thành phần của kiểm soát nội bộ – Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị

Các thành phần của kiểm soát nội bộ - Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị A79. Quy trình đánh giá rủi ro của đơn vị hình thành nên cơ sở để Ban Giám đốc xác định các rủi ro cần được quản lý. Một quy trình đánh giá rủi ro phù hợp với hoàn cảnh, bản chất, ...
Đọc Thêm

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ ...
Đọc Thêm

Các thành phần của kiểm soát nội bộ – Môi trường kiểm soát

Các thành phần của kiểm soát nội bộ - Môi trường kiểm soát A69. Môi trường kiểm soát bao gồm các chức năng quản trị và quản lý, các quan điểm, nhận thức và hành động của Ban quản trị và Ban Giám đốc liên quan đến kiểm soát nội bộ và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ ...
Đọc Thêm

Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán

Kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán A42. Hiểu biết về kiểm soát nội bộ giúp kiểm toán viên xác định các loại sai sót tiềm tàng và các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro có sai sót trọng yếu và xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực ...
Đọc Thêm

Mục tiêu, chiến lược và những rủi ro kinh doanh có liên quan

Mục tiêu, chiến lược và những rủi ro kinh doanh có liên quan A29. Đơn vị hoạt động trong bối cảnh ngành nghề, các yếu tố liên quan đến quy định pháp luật và những yếu tố bên trong và bên ngoài khác. Để thích ứng với những yếu tố này, Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị ...
Đọc Thêm

Cuộc họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu ...
Đọc Thêm

Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị Các yếu tố ngành nghề, pháp lý và những yếu tố bên ngoài khác Các yếu tố ngành nghề A17. Những yếu tố có ảnh hưởng đến ngành nghề bao gồm môi trường cạnh tranh, mối quan hệ với nhà cung cấp, với khách hàng và các tiến bộ ...
Đọc Thêm

Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan về môi trường của đơn vị

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan A1. Việc tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ (sau đây gọi là “hiểu biết về đơn vị”) là một quy trình liên tục và linh hoạt để thu thập, cập nhật và phân ...
Đọc Thêm

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua môi trường của đơn vị

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu 25. Để làm cơ sở cho việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán tiếp theo, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu ở các cấp độ sau: (a) Cấp độ báo cáo tài chính (Tham ...
Đọc Thêm

Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Mời họp Đại hội đồng cổ đông 1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo ...
Đọc Thêm

Những hiểu biết cần có về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ

Những hiểu biết cần có về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị, trong đó có kiểm soát nội bộ Đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị 11. Kiểm toán viên phải tìm hiểu các thông tin sau: (a) Ngành nghề kinh doanh, các quy định pháp lý và các yếu tố ...
Đọc Thêm

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày ...
Đọc Thêm

Các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể

Các vấn đề cần lưu ý khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể Phụ lục này trình bày các ví dụ về các vấn đề kiểm toán viên cần lưu ý khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể. Một số vấn đề này cũng ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm toán chi tiết của kiểm toán ...
Đọc Thêm

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt ...
Đọc Thêm

Vai trò và lịch trình việc lập kế hoạch kiểm toán

Vai trò và lịch trình lập kế hoạch kiểm toán A1. Nội dung và phạm vi công việc lập kế hoạch kiểm toán có thể khác nhau tùy theo quy mô và sự phức tạp của đơn vị được kiểm toán cũng như kinh nghiệm trước đây của các thành viên chủ chốt trong nhóm kiểm toán đối với đơn ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần 1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ...
Đọc Thêm

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban Giám đốc

Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ Trao đổi về những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị của đơn vị được kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 9) A12. Việc trao đổi bằng văn bản với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán về những khiếm khuyết nghiêm trọng ...
Đọc Thêm

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại 1. Công ty chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán ...
Đọc Thêm

Những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ

Những khiếm khuyết nghiêm trọng trong kiểm soát nội bộ A5. Sự nghiêm trọng của một khiếm khuyết hoặc của các khiếm khuyết kết hợp lại trong kiểm soát nội bộ không chỉ phụ thuộc vào việc sai sót có thực sự đã xảy ra hay chưa, mà còn phụ thuộc vào khả năng sai sót có thể xảy ra ...
Đọc Thêm

Mua cổ phần, trái phiếu

Mua cổ phần, trái phiếu Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ ...
Đọc Thêm

Tính đầy đủ và phù hợp của quy trình trao đổi vơi Ban Giám đốc

Tính đầy đủ và phù hợp của quy trình trao đổi A42. Kiểm toán viên không cần thiết kế các thủ tục chi tiết để đánh giá hiệu quả trao đổi 2 chiều giữa kiểm toán viên và Ban quản trị đơn vị mà việc đánh giá chủ yếu sẽ dựa trên kết quả thu được từ các thủ tục ...
Đọc Thêm

Chào bán trái phiếu riêng lẻ

Chào bán trái phiếu riêng lẻ 1. Công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, các tổ chức khác và chào bán trái phiếu ...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ 1. Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; b) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng ...
Đọc Thêm

Quá trình trao đổi với Ban Giám đốc

Quá trình trao đổi Thiết lập quá trình trao đổi A28. Để thiết lập mối quan hệ trao đổi 2 chiều hiệu quả, kiểm toán viên cần trao đổi cụ thể về trách nhiệm của kiểm toán viên, phạm vi, lịch trình kiểm toán theo kế hoạch và nội dung tổng quát các vấn đề cần trao đổi. A29. Để ...
Đọc Thêm

Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần 1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ. 2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây: a) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; b) Chào bán cổ ...
Đọc Thêm

Các phát hiện quan trọng khi thực hiện kiểm toán

Các phát hiện quan trọng khi thực hiện kiểm toán A16. Nội dung trao đổi về các phát hiện khi thực hiện cuộc kiểm toán bao gồm việc yêu cầu Ban quản trị đơn vị cung cấp thông tin bổ sung nhằm củng cố các bằng chứng kiểm toán đã thu thập. Ví dụ kiểm toán viên có thể xác ...
Đọc Thêm

Cổ phiếu

Cổ phiếu 1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ ...
Đọc Thêm

Các vấn đề cần trao đổi với Ban Giám đốc

Các vấn đề cần trao đổi Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (Tham chiếu: Đoạn 14) A9. Trách nhiệm của kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thường được ghi rõ trong hợp đồng kiểm toán hoặc thỏa thuận bằng văn bản khác phù hợp. Cung ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của cổ đông

Nghĩa vụ của cổ đông 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần ...
Đọc Thêm

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Ban quản trị đơn vị được kiểm toán 11. Kiểm toán viên cần xác định thành viên nào phù hợp trong Ban quản trị đơn vị được kiểm toán mà kiểm toán viên cần trao đổi thông tin khi thực hiện kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A1-A4). Trao đổi với một bộ phận trong Ban quản trị đơn vị được ...
Đọc Thêm

Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết 1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ...
Đọc Thêm

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ Dấu hiệu của hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định (Tham chiếu: Đoạn 18) A13. Nếu kiểm toán viên nhận thấy sự tồn tại hay có thông tin về các vấn đề sau, thì đó có thể là dấu ...
Đọc Thêm

Quyền của cổ đông phổ thông

Quyền của cổ đông phổ thông 1. Cổ đông phổ thông có quyền sau đây: a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ ...
Đọc Thêm

Xem xét của kiểm toán viên về tính tuân thủ pháp luật

Xem xét của kiểm toán viên về tính tuân thủ pháp luật và các quy định Tìm hiểu về khuôn khổ pháp luật và quy định (Tham chiếu: Đoạn 12) A7. Để có được hiểu biết chung về khuôn khổ pháp luật và các quy định cũng như sự tuân thủ khuôn khổ đó của đơn vị được kiểm toán, ...
Đọc Thêm

Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký thành lập doanh nghiệp 1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các quy định A1. Trách nhiệm của Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán, dưới sự giám sát của Ban quản trị đơn vị, là đảm bảo rằng các hoạt động của đơn vị được thực hiện theo pháp luật và các quy định. Pháp luật và các quy định có thể ...
Đọc Thêm

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ

Các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi không tuân thủ 18. Nếu kiểm toán viên nhận biết được thông tin liên quan đến hành vi không tuân thủ hoặc nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định, kiểm toán viên phải (Tham chiếu: Đoạn A13): (a) Tìm hiểu biết về ...
Đọc Thêm

Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan

Hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan 1. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, hợp đồng, giao dịch giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu với những người sau đây phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch ...
Đọc Thêm

VÍ DỤ VỀ NHỮNG TÌNH HUỐNG CHO THẤY KHẢ NĂNG CÓ GIAN LẬN

VÍ DỤ VỀ NHỮNG TÌNH HUỐNG CHO THẤY KHẢ NĂNG CÓ GIAN LẬN Phụ lục này đưa ra ví dụ về những tình huống có thể cho thấy khả năng báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu do gian lận. Sự khác biệt giữa thực tế với sổ kế toán, gồm: · Các giao dịch không được ghi ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, Kiểm soát viên 1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ ...
Đọc Thêm

Các biện pháp xử lý cụ thể đối với sai sót do biển thủ tài sản

Các biện pháp xử lý cụ thể đối với sai sót do biển thủ tài sản Tùy theo từng tình huống cụ thể mà kiểm toán viên có thể áp dụng những biện pháp xử lý khác nhau. Thông thường, các biện pháp xử lý đối với rủi ro có sai sót trọng yếu do biển thủ tài sản đã ...
Đọc Thêm

Chủ tịch công ty

Chủ tịch công ty 1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám ...
Đọc Thêm

Các biện pháp xử lý cụ thể đối với sai sót do gian lận trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính

Các biện pháp xử lý cụ thể đối với sai sót do gian lận trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính Ví dụ về các biện pháp xử lý cụ thể của kiểm toán viên đối với đối với rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận trong việc lập và trình bày báo cáo ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Chủ tịch công ...
Đọc Thêm

NHỮNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU DO GIAN LẬN

NHỮNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU DO GIAN LẬN Phụ lục này đưa ra các ví dụ về những thủ tục kiểm toán đối với rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận đã được đánh giá, xuất phát từ việc lập báo cáo tài chính gian lận hoặc biển ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty 1. Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty. 2. Tuân thủ Điều lệ công ty. 3. Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu ...
Đọc Thêm

Ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro liên quan đến sai sót do biển thủ tài sản

Ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro liên quan đến sai sót do biển thủ tài sản Các yếu tố dẫn đến rủi ro liên quan đến sai sót do biển thủ tài sản cũng được phân loại theo ba điều kiện thường tồn tại khi có gian lận: động cơ hoặc áp lực, cơ hội, thái ...
Đọc Thêm

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản ...
Đọc Thêm

Ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận liên quan đến sai sót phát sinh từ việc lập báo cáo tài chính gian lận

Ví dụ về các yếu tố dẫn đến rủi ro có gian lận liên quan đến sai sót phát sinh từ việc lập báo cáo tài chính gian lận Động cơ hoặc áp lực Sự ổn định tài chính hay khả năng sinh lời bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh hay điều kiện hoạt ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên 1. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên của công ty có trách ...
Đọc Thêm

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị về gian lận

Trao đổi với Ban Giám đốc và Ban quản trị Trao đổi với Ban Giám đốc A60. Khi đã thu thập được bằng chứng về sự tồn tại hoặc có thể tồn tại gian lận, kiểm toán viên cần trao đổi ngay với cấp quản lý thích hợp của đơn vị được kiểm toán, kể cả khi vấn đề phát ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm vốn điều lệ

Tăng, giảm vốn điều lệ 1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: a) Tăng vốn góp của thành viên; b) Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. 2. Trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng ...
Đọc Thêm

Thủ tục kiểm toán đối với các rủi ro liên quan đến việc Ban Giám đốc khống chế kiểm soát

Thủ tục kiểm toán đối với các rủi ro liên quan đến việc Ban Giám đốc khống chế kiểm soát Bút toán ghi sổ và các điều chỉnh khác A41. Sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận thường liên quan đến các hành vi thao túng quy trình lập và trình bày báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác 1. Công ty trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả ...
Đọc Thêm

Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận Rủi ro có gian lận trong ghi nhận doanh thu A28. Sai sót trọng yếu do việc lập báo cáo tài chính gian lận liên quan đến ghi nhận doanh thu thường xuất phát từ việc ghi tăng doanh thu thông qua việc, ví dụ ...
Đọc Thêm

Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc, Tổng giám đốc 1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Tổ chức ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro gian lận và các hoạt động liên quan

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan Phỏng vấn Ban Giám đốc Đánh giá của Ban Giám đốc về rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận (Tham chiếu: Đoạn 17(a)) A12. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ và việc lập báo cáo tài chính của đơn vị ...
Đọc Thêm

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. 2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp đối với hành vi gian lận

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp A7. Việc duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên phải liên tục đặt câu hỏi xem các thông tin và bằng chứng kiểm toán thu được có dấu hiệu của sai sót trọng yếu do gian lận hay không. Thái độ này bao gồm việc xem xét độ ...
Đọc Thêm

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên 1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 2. Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ...
Đọc Thêm

Đặc điểm của gian lận tại đơn vị được kiểm toán

Đặc điểm của gian lận tại đơn vị được kiểm toán A1. Gian lận, dù là việc lập báo cáo tài chính gian lận hay biển thủ tài sản, đều có liên quan đến động cơ hoặc áp lực phải thực hiện hành vi gian lận, cơ hội thực hiện hành vi gian lận và việc hợp lý hoá hành đó ...
Đọc Thêm

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Triệu tập họp Hội đồng thành viên 1. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 của Luật này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu ...
Đọc Thêm

Kiểm toán viên đánh giá bằng chứng kiểm toán

Đánh giá bằng chứng kiểm toán 21. Kiểm toán viên phải đánh giá các thủ tục phân tích được thực hiện ở giai đoạn cuối cuộc kiểm toán khi đưa ra kết luận tổng thể (nhằm xác định xem báo cáo tài chính có nhất quán với hiểu biết của kiểm toán viên về đơn vị được kiểm toán hay ...
Đọc Thêm

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b ...
Đọc Thêm

Xác định và đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu do gian lận

Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận 12. Theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 315, kiểm toán viên phải xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận ở cấp độ báo cáo tài chính, và ở cấp độ cơ sở dẫn liệu của ...
Đọc Thêm

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt 1. Trường hợp thành viên công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên công ty. 2. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì quyền ...
Đọc Thêm

Thủ tục đánh giá rủi ro và hoạt động liên quan

Thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan 3. Khi thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro và các hoạt động liên quan nhằm tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị, bao gồm kiểm soát nội bộ của đơn vị, theo Chuẩn mực kiểm toán quốc ...
Đọc Thêm

Mua lại phần vốn góp

Mua lại phần vốn góp 1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty ...
Đọc Thêm

Xác định các khoản mục cụ thể hoặc các vấn đề được kiểm tra

Xác định các khoản mục cụ thể hoặc các vấn đề được kiểm tra và người thực hiện, người soát xét A12. Việc ghi chép các đặc điểm xác định trong tài liệu kiểm toán phục vụ một số mục đích, ví dụ, giúp nhóm kiểm toán chịu trách nhiệm về công việc của mình và hỗ trợ việc kiểm ...
Đọc Thêm

Quyền của thành viên Hội đồng thành viên

Quyền của thành viên Hội đồng thành viên 1. Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây: a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp ...
Đọc Thêm

Lập tài liệu kiểm toán một cách kịp thời

Lập tài liệu kiểm toán kịp thời A1. Việc lập các tài liệu kiểm toán đầy đủ, thích hợp một cách kịp thời giúp nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc soát xét một cách hiệu quả và việc đánh giá các bằng chứng kiểm toán đã thu thập và đưa ra ...
Đọc Thêm

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số ...
Đọc Thêm

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò nhóm kiểm toán

Hệ thống kiểm soát chất lượng và vai trò nhóm kiểm toán A1. ISQC 1 và các quy định quốc gia tương đương quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng cho các cuộc kiểm toán. Hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm các chính ...
Đọc Thêm

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp; b) Tên riêng. 2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ ...
Đọc Thêm

Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán

Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán A21. Vai trò của Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị trong việc thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng kiểm toán tùy thuộc vào cơ cấu tổ chức của đơn vị, pháp luật và ...
Đọc Thêm

Tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn 1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc ...
Đọc Thêm

Tiền đề của một cuộc kiểm toán

Tiền đề của một cuộc kiểm toán Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính (Tham chiếu: Đoạn 6(a)) A2. Điều kiện để chấp nhận dịch vụ đảm bảo là các tiêu chí nêu trong định nghĩa về dịch vụ đảm bảo là phù hợp và sẵn có cho người sử dụng dịch vụ.[9] Các tiêu chí ...
Đọc Thêm

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây: a) Ngành, nghề kinh doanh; b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường ...
Đọc Thêm

Mục tiêu quy định trong từng chuẩn mực kiểm toán

Mục tiêu quy định trong từng chuẩn mực kiểm toán A67. Mỗi chuẩn mực kiểm toán bao gồm một hoặc một số mục tiêu, tạo ra sự kết nối giữa các yêu cầu với các mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên. Các mục tiêu trong từng chuẩn mực kiểm toán giúp kiểm toán viên tập trung để đạt ...
Đọc Thêm

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. 2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng ...
Đọc Thêm

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế Nội dung của các chuẩn mực kiểm toán A53. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn cho công việc của kiểm toán viên để đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế quy định và hướng ...
Đọc Thêm

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp 1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu ...
Đọc Thêm

Các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc

Các giải trình bằng văn bản về trách nhiệm của Ban Giám đốc Lập và trình bày báo cáo tài chính 10. Kiểm toán viên phải yêu cầu Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán cung cấp giải trình bằng văn bản về việc Ban Giám đốc đã hoàn thành trách nhiệm đối với việc lập và trình bày ...
Đọc Thêm

Những hạn chế vốn có của cuộc kiểm toán

Những hạn chế vốn có của cuộc kiểm toán A45. Kiểm toán viên không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro kiểm toán và không thể đạt được sự đảm bảo tuyệt đối về việc báo cáo tài chính hoàn toàn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn. Cuộc kiểm toán luôn có những ...
Đọc Thêm

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty 1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. 2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh ...
Đọc Thêm

Tính đầy đủ, thích hợp của bằng chứng kiểm toán và rủi ro kiểm toán

Tính đầy đủ, thích hợp của bằng chứng kiểm toán và rủi ro kiểm toán Tính đầy đủ và thích hợp của bằng chứng kiểm toán A28. Bằng chứng kiểm toán rất cần thiết để giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến và lập báo cáo kiểm toán. Bản chất của bằng chứng kiểm toán là mang tính tích ...
Đọc Thêm

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp 1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập A18. Hoài nghi nghề nghiệp là thái độ cảnh giác đối với các vấn đề như: · Các bằng chứng kiểm toán mâu thuẫn với nhau; · Thông tin dẫn đến việc nghi ngờ về độ tin cậy của các tài liệu và kết quả phỏng vấn đã ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu

Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức 1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại ...
Đọc Thêm

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính A14. Kiểm toán viên phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan, bao gồm cả tính độc lập, liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính. Các quy định về đạo đức nghề nghiệp thường bao ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; b) Trung thành với lợi ích ...
Đọc Thêm

Mục tiêu tổng thể kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính Phạm vi kiểm toán A1. Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính đề cập đến việc liệu báo cáo tài chính có được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng hay không. Đó ...
Đọc Thêm

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, ...
Đọc Thêm

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên 11. Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là: (a) Đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc ...
Đọc Thêm

Quyền của doanh nghiệp

Quyền của doanh nghiệp 1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy ...
Đọc Thêm

Phạm vi chuẩn mực mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên độc lập

Phạm vi chuẩn mực mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên độc lập 1. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm tổng thể của kiểm toán viên độc lập khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Chuẩn mực kiểm toán này quy định mục tiêu ...
Đọc Thêm

Giải thích từ ngữ luật doanh nghiệp 2020

Giải thích từ ngữ luật doanh nghiệp 2020 Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. 2. Cá nhân nước ngoài là ...
Đọc Thêm

Các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng

Các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng A2. Nhìn chung, việc phổ biến các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng cho các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán bao gồm mô tả các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng, các mục tiêu cần đạt được, và thông điệp ...
Đọc Thêm

Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1. Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn phải thông báo chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với ...
Đọc Thêm

Giám sát các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán

Giám sát các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán 48. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng một quy trình giám sát để có sự đảm bảo hợp lý rằng các chính sách và thủ tục liên quan đến hệ thống kiểm soát chất lượng là phù hợp, đầy đủ và hoạt ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế 1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2. Vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn không hợp pháp, ...
Đọc Thêm

Thực hiện hợp đồng dịch vụ

Thực hiện hợp đồng dịch vụ 32. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng các hợp đồng dịch vụ được thực hiện tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan và doanh nghiệp kiểm toán hoặc chủ phần ...
Đọc Thêm

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 1. Biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản áp dụng đối với đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý ...
Đọc Thêm

Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng cụ thể

Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng cụ thể 26. Doanh nghiệp kiểm toán phải thiết kế và thực hiện các chính sách và thủ tục về việc chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng cụ thể để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp sẽ ...
Đọc Thêm

Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết ...
Đọc Thêm

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan 20. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán và cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (Tham chiếu: ...
Đọc Thêm

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 1. Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. 2. Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế. 3. Người nộp thuế có tiền thuế ...
Đọc Thêm

Giải thích thuật ngữ chuẩn mực kiểm soát chất lượng

Giải thích thuật ngữ chuẩn mực kiểm soát chất lượng 12. Trong Chuẩn mực này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: (a) Ngày ký báo cáo: Là ngày được kiểm toán viên chọn để ký báo cáo; (b) Tài liệu, hồ sơ hợp đồng dịch vụ: Là hồ sơ ghi lại công việc đã thực hiện, kết ...
Đọc Thêm

Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế

Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp. 2. Trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông ...
Đọc Thêm

Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính 05. Ban Giám đốc đơn vị sử dụng dịch vụ có thể yêu cầu người hành nghề hỗ trợ việc lập và trình bày thông tin tài chính của đơn vị. Giá trị của việc thực hiện hợp đồng dịch vụ tổng hợp theo Chuẩn mực này mang lại cho người sử ...
Đọc Thêm

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế 1. Đối tượng thanh tra thuế có các quyền sau đây: a) Giải trình về những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thuế; b) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên của đoàn ...
Đọc Thêm

Báo cáo kiểm tra về kiểm tra thông tin tài chính tương lai

Báo cáo kiểm tra về kiểm tra thông tin tài chính tương lai 27. Báo cáo kiểm tra về kiểm tra thông tin tài chính tương lai (sau đây gọi tắt là “báo cáo kiểm tra”) do kiểm toán viên lập phải bằng văn bản và bao gồm các yếu tố sau (xem Phụ lục 01, 02 Chuẩn mực này): ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế, thành viên đoàn thanh tra thuế 1. Trưởng đoàn thanh tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên đoàn thanh tra thuế thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra thuế; b) Kiến nghị với người ra quyết định ...
Đọc Thêm

Mục đích lập thông tin tài chính tương lai

Mục đích lập thông tin tài chính tương lai 06. Thông tin tài chính tương lai có thể bao gồm báo cáo tài chính, một hoặc một số yếu tố của báo cáo tài chính và có thể được lập: (a) Như công cụ quản lý nội bộ, ví dụ, để hỗ trợ việc đánh giá một khoản đầu tư ...
Đọc Thêm

Thủ tục phỏng vấn, thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác

Thủ tục phỏng vấn, thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác 19. Kiểm toán viên phải thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là phỏng vấn những người chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và các thủ tục soát xét khác để giúp ...
Đọc Thêm

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử 1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp ...
Đọc Thêm

Thủ tục soát xét thông tin tài chính giữa niên độ

Thủ tục soát xét thông tin tài chính giữa niên độ Hiểu biết về đơn vị và môi trường của đơn vị, bao gồm kiểm soát nội bộ 12. Kiểm toán viên phải tìm hiểu đầy đủ về đơn vị và môi trường của đơn vị, bao gồm kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày ...
Đọc Thêm

THỦ TỤC HOÀN THUẾ

THỦ TỤC HOÀN THUẾ Các trường hợp hoàn thuế 1. Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 2. Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung của một cuộc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ

Nguyên tắc chung của một cuộc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 04. Kiểm toán viên phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan đến hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm của đơn vị. Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp ...
Đọc Thêm

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh 1. Người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt ...
Đọc Thêm

Ngày lập báo cáo soát xét

Ngày lập báo cáo soát xét A138. Ngày lập báo cáo soát xét thông báo cho người sử dụng báo cáo soát xét rằng kiểm toán viên đã xem xét ảnh hưởng của các sự kiện và giao dịch phát sinh mà kiểm toán viên biết được cho tới thời điểm đó. A139. Kết luận của kiểm toán viên là ...
Đọc Thêm

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, ...
Đọc Thêm

Báo cáo soát xét

Báo cáo soát xét A118. Báo cáo soát xét bằng văn bản bao gồm báo cáo phát hành dưới dạng in ra giấy và bằng phương tiện điện tử (nếu có). Các yếu tố trong báo cáo soát xét (hướng dẫn đoạn 86 Chuẩn mực này) A119. Tiêu đề báo cáo soát xét phải chỉ rõ đó là báo cáo ...
Đọc Thêm

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế

Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế 1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp bao gồm: a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế ...
Đọc Thêm

Hình thành kết luận của kiểm toán viên về báo cáo tài chính

Hình thành kết luận của kiểm toán viên về báo cáo tài chính Mô tả khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng (hướng dẫn đoạn 69(a) Chuẩn mực này) A106. Đoạn mô tả khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng là rất quan trọng vì nó ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế 1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót. Đối với ...
Đọc Thêm

Gian lận và không tuân thủ pháp luật hoặc các quy định có liên quan

Gian lận và không tuân thủ pháp luật hoặc các quy định có liên quan A92. Theo Chuẩn mực này, nếu kiểm toán viên phát hiện hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp thì kiểm toán viên phải xác định liệu có trách nhiệm báo cáo về hành vi gian lận hoặc nghi ngờ có ...
Đọc Thêm

Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai thuế, tính thuế; không khai thuế hoặc kê khai không chính xác, đầy ...
Đọc Thêm

Thiết kế và thực hiện các thủ tục soát xét

Thiết kế và thực hiện các thủ tục soát xét A79. Việc xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục soát xét nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp làm cơ sở cho kết luận đối với tổng thể báo cáo tài chính bị chi phối bởi: (a) Các quy định và hướng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc ấn định thuế

Nguyên tắc ấn định thuế 1. Ấn định thuế phải dựa trên các nguyên tắc quản lý thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan. 2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố, căn cứ ...
Đọc Thêm

Thực hiện hợp đồng soát xét

Thực hiện hợp đồng soát xét Mức trọng yếu trong soát xét báo cáo tài chính A70. Các khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính đã quy định và hướng dẫn về khái niệm mức trọng yếu trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Mặc dù khuôn khổ về lập và trình bày ...
Đọc Thêm

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế 1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước ...
Đọc Thêm

Trao đổi với Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được soát xét

Trao đổi với Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị được soát xét A63. Trong quá trình soát xét, kiểm toán viên thực hiện trao đổi với Ban Giám đốc hoặc Ban quản trị đơn vị theo hình thức sau: (a) Phỏng vấn trong quá trình thực hiện các thủ tục soát xét; (b) Các hình thức khác ...
Đọc Thêm

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 2. Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của cơ chế đó. 3. Địa điểm nộp ...
Đọc Thêm

Soát xét các đơn vị thành viên trong tập đoàn

Soát xét các đơn vị thành viên trong tập đoàn A54. Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn có thể yêu cầu kiểm toán viên đơn vị thành viên thực hiện soát xét báo cáo tài chính của đơn vị thành viên trong tập đoàn. Tùy thuộc vào sự chỉ dẫn của kiểm toán ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau: a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng; b) Chậm nhất là ngày ...
Đọc Thêm

Tiền đề để chấp nhận một hợp đồng soát xét

Tiền đề để chấp nhận một hợp đồng soát xét A39. Chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên xác định chắc chắn các vấn đề cần có sự thống nhất giữa kiểm toán viên và Ban Giám đốc đơn vị mà vấn đề đó thuộc phạm vi kiểm soát của đơn vị được soát xét, trước khi kiểm toán ...
Đọc Thêm

Hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế 1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng. 2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý. 3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm: a) ...
Đọc Thêm

Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng soát xét

Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng soát xét A34. Kiểm toán viên phải xem xét việc duy trì hợp đồng soát xét cũng như chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan, bao gồm tính độc lập trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ và ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

Nguyên tắc khai thuế, tính thuế 1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. 2. Người nộp thuế ...
Đọc Thêm

Kiểm soát chất lượng hợp đồng dịch vụ

Kiểm soát chất lượng hợp đồng dịch vụ A26. Kỹ năng và kỹ thuật đảm bảo bao gồm: (1) Áp dụng thái độ hoài nghi nghề nghiệp và xét đoán chuyên môn đối với việc lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo, bao gồm việc thu thập và đánh giá bằng chứng; (2) Tìm hiểu ...
Đọc Thêm

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế 1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản; ...
Đọc Thêm

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp và xét đoán chuyên môn dịch vụ soát xét

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp và xét đoán chuyên môn Thái độ hoài nghi nghề nghiệp A17. Thái độ hoài nghi nghề nghiệp là cần thiết để đánh giá một cách nghiêm túc đối với các bằng chứng soát xét. Điều này bao gồm sự nghi ngờ đối với các bằng chứng có mâu thuẫn, trái ngược và đánh ...
Đọc Thêm

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh 1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp ...
Đọc Thêm

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính quá khứ A6. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính có thể được thực hiện đối với các đơn vị khác nhau về loại hình, quy mô, hoặc mức độ phức tạp trong báo cáo tài chính của họ. Việc soát xét báo cáo tài chính của các loại hình đơn ...
Đọc Thêm

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế 1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm: a) Tên người ...
Đọc Thêm

Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính tóm tắt

Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính tóm tắt Các yếu tố của báo cáo của kiểm toán viên 14. Báo cáo của kiểm toán viên về báo cáo tài chính tóm tắt phải bao gồm những yếu tố sau (xem hướng dẫn tại đoạn A15; đoạn 17 - 18 Chuẩn mực này quy định thêm ...
Đọc Thêm

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu 1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 2. Người nộp ...
Đọc Thêm

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

Khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt A1. Ví dụ về khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt: (1) Cơ sở kế toán thuế được áp dụng để lập một bộ báo cáo tài chính đính kèm với bản quyết toán thuế ...
Đọc Thêm

Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế 1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm: a) Doanh nghiệp, ...
Đọc Thêm

Hành vi vi phạm thủ tục thuế

Hành vi vi phạm thủ tục thuế 1. Hành vi vi phạm thủ tục thuế bao gồm: a) Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế; b) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể ...
Đọc Thêm

Thông tin so sánh trên báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán Dữ liệu tương ứng Kiểm toán viên không phải đề cập đến ý kiến về các dữ liệu tương ứng (hướng dẫn đoạn 10 Chuẩn mực này) A2. Kiểm toán viên không phải đề cập đến ý kiến về các dữ liệu tương ứng mà chỉ phải đưa ý kiến về tổng thể báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Nội dung của thông tin so sánh

Nội dung của thông tin so sánh 02. Nội dung của các thông tin so sánh được trình bày trên báo cáo tài chính của một đơn vị phụ thuộc vào các quy định của khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng. Kiểm toán viên có hai phương pháp tiếp cận khác nhau ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra nhà nước 1. Thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Đối với kết luận của Thanh tra nhà nước liên quan đến nghĩa vụ ...
Đọc Thêm

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ

Mục tiêu của kiểm toán nội bộ A3. Mục tiêu của kiểm toán nội bộ tại các đơn vị rất đa dạng, tùy thuộc vào quy mô, cấu trúc của đơn vị và yêu cầu của Ban Giám đốc và Ban quản trị. Kiểm toán nội bộ có thể bao gồm một hoặc một số hoạt động sau: (1) Giám ...
Đọc Thêm

Đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán

Đoạn “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán Các trường hợp có thể cần trình bày đoạn “Vấn đề khác” “Vấn đề khác” thích hợp để người sử dụng hiểu rõ hơn về cuộc kiểm toán A5. Trong rất ít trường hợp, do sự áp đặt của Ban Giám đốc làm giới hạn phạm vi kiểm toán dẫn đến ...
Đọc Thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước 1. Thực hiện kiểm toán hoạt động đối với cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Đối với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan ...
Đọc Thêm

Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán

Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáo kiểm toán Các trường hợp có thể cần trình bày đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” (hướng dẫn đoạn 06 Chuẩn mực này) A1. Ví dụ về các trường hợp kiểm toán viên có thể thấy cần phải trình bày đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh”, bao gồm: (a) Sự không ...
Đọc Thêm

Dịch vụ kế toán kiểm toán tại quận 1

Dịch vụ kế toán kiểm toán tại quận 1 Doanh nghiệp của bạn đang hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn quận 1, TPHCM? Và bạn đang muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán tại Quận 1 chuyên nghiệp? Vinasc là địa chỉ tin cậy của bạn, hãy nhấc máy lên và ...
Đọc Thêm

Dịch vụ kế toán kiểm toán tại Quận 7

Dịch vụ kế toán kiểm toán tại Quận 7 Vinasc là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ kế toán kiểm toán tại Quận 7. Quận 7 năm ở phía Nam TPHCM, là nơi tập trung rất nhiều công ty đa dạng về quy mô, những khu chế xuất, khu công nghiệp, các công ty có vốn đầu ...
Đọc Thêm

Công thức xác định số thuế GTGT được hoàn qua các giai đoạn

Công thức xác định hoàn thuế GTGT qua các giai đoạn Trong thời gian gần đây, các quy định về hoàn thuế GTGT ngày càng siết chặt,. mục đích làm giảm số thất thu ngân sách đến từ việc hoàn thuế. Vinasc xin tổng hợp một số khác biệt cơ bản về công thức xác định. số thuế được hoàn ...
Đọc Thêm

Vốn mỏng là gì

Vốn mỏng là gì? Một công ty thông thường được tài trợ vốn thông qua vốn chủ sở hữu và vay nợ. “Vốn mỏng” đề cập đến tình huống mà công ty huy động vốn với tỷ lệ nợ tương đối cao so với vốn chủ sở hữu. Các công ty vốn mỏng đôi khi còn được gọi là công ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn phụ lục mẫu số 01 – Giao dịch liên kết

HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 01 THÔNG TIN QUAN HỆ LIÊN KẾT VÀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính) Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế xác ...
Đọc Thêm