TIN TỨC

Loại trừ doanh thu tài chính và lãi vay được vốn hoá phát sinh

Loại trừ doanh thu tài chính và lãi vay được vốn hoá phát sinh từ khoản vay trong nội bộ sử dụng cho hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất tài sản dở dang: c1) Trường hợp bên cho vay sử dụng vốn tự có để cho vay - Trường hợp chi phí đi vay phát sinh từ các ...
Đọc Thêm

Các khoản vay trong nội bộ

Các khoản vay trong nội bộ 1. Các khoản vay trong nội bộ tập đoàn chưa trả phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, các khoản thu nhập từ cho vay và chi phí đi vay cũng phải loại trừ toàn bộ trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 2. Nếu ...
Đọc Thêm

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con 1. Toàn bộ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ các công ty con trong tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trong Báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu công ty mẹ chưa nhận được ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con 1. Nguyên tắc điều chỉnh: - Khi góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con, công ty mẹ phải ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con và thực hiện loại trừ giá ...
Đọc Thêm

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của việc loại trừ lãi từ giao dịch bán hàng hoá khi tài sản cố định tại bên mua vẫn đang sử dụng và đang còn khấu hao. - Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Bút toán loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ mà hàng hoá, thành phẩm của bên bán được sử dụng là tài sản cố định của bên mua. Trường hợp giao dịch ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc điều chỉnh

Nguyên tắc điều chỉnh - Trường hợp một đơn vị trong tập đoàn bán hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị khác trong tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định thì toàn bộ doanh thu bán hàng hoá, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá TSCĐ phải được loại trừ hoàn toàn ...
Đọc Thêm

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của việc điều chỉnh chi phí khấu hao khi tài sản cố định vẫn đang sử dụng: Khi tài sản vẫn còn đang được sử dụng và đang được trích khấu hao thì đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng của chi phí khấu hao tài ...
Đọc Thêm

ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ.

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện phản ánh trong giá trị còn lại của TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao mòn luỹ kế đến ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế do ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện phản ánh trong giá trị TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao mòn luỹ kế đến cuối kỳ. Tuỳ thuộc vào ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ 1. Nguyên tắc điều chỉnh - Các khoản thu nhập khác, chi phí khác, lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. Trong Báo cáo ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác, lợi nhuận chưa thực hiện và điều chỉnh lại giá trị ghi sổ của tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn trong kỳ. - Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có ...
Đọc Thêm

Năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này

Trường hợp năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này, kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho đầu kỳ) Có Giá vốn hàng bán (lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong kỳ: Kế toán phải tính toán, xác định số lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ các giao dịch bán ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn 1. Nguyên tắc loại trừ - Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu và giá vốn của hàng tiêu thụ trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ. Các khoản lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soá

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát 1. Nếu công ty con có cổ tức ưu đãi luỹ kế của các kỳ trước nhưng chưa trả, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải tách riêng số cổ tức ưu đãi luỹ kế công ty con chưa trả cho ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con, công ty mẹ phải thực hiện một số điều chỉnh sau đây: 1. Cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát a) Đối ...
Đọc Thêm

Áp dụng trong trường hợp trong kỳ không có các giao dịch theo chiều ngược

Phương pháp 2: Áp dụng trong trường hợp trong kỳ không có các giao dịch theo chiều ngược (công ty con không phải là bên bán) và công ty con không thu được các khoản cổ tức từ các đơn vị trong nội bộ tập đoàn. a) Giá trị phần lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ trong ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát

Phương pháp kế toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại thời điểm cuối kỳ 1. Phương pháp 1: Lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ = Lợi ích cổ đông không kiểm soát đầu kỳ + Lợi ích cổ đông không kiểm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định giá trị và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ

Nguyên tắc xác định giá trị và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ 1. Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý của tài sản thuần của các Công ty con được xác định và trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt thuộc ...
Đọc Thêm

Đối với các loại tài sản và nợ phải trả khác

Đối với các loại tài sản và nợ phải trả khác a) Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tại ngày mua được thực hiện trong quá trình loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con theo quy định tại Mục 1 ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại 1. Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua được phân bổ dần đều vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 10 năm. Trường hợp số lợi thế thương mại bị tổn thất trong năm cao hơn ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ

Điều chỉnh ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản và thanh toán nợ phải trả của công ty con khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Đối với tài sản cố định, bất động sản đầu tư a) Khi hợp nhất báo cáo tài chính, ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh 1. Khi giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả trên báo cáo tài chính riêng của công ty con khác biệt so với giá trị hợp lý, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ) và đầu tư ngược lại công ty mẹ 1. Trường hợp công ty con mua cổ phiếu quỹ a) Khi công ty con mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông không kiểm soát, tỷ lệ sở hữu của ...
Đọc Thêm

Trường hợp công ty mẹ và công ty con cùng đầu tư vào một công ty con khác

Trường hợp công ty mẹ và công ty con cùng đầu tư vào một công ty con khác mà trong Báo cáo tài chính riêng của công ty con khoản đầu tư vào công ty con kia trong tập đoàn được phản ánh trong chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” hoặc “Đầu tư khác vào ...
Đọc Thêm

chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị khoản đầu tư

Ghi phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: - Trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá gốc khoản đầu tư, kế toán ghi nhận lãi trên Báo cáo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con 1. Trước khi loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, trên Báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán phải điều chỉnh giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con nêu việc ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn 1. Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, trước khi thực hiện việc loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ và công ty con, kế toán ...
Đọc Thêm

Các biến động làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty con

Các biến động làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty con phát sinh sau ngày mua, như: Biến động của các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá (nếu có) không được loại trừ ra khỏi Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 4 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua 1. Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con và phần ...
Đọc Thêm

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất 1. Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản được điều chỉnh và loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính (theo mẫu số BTH 01 – HN, phụ lục số 2 Thông ...
Đọc Thêm

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con 1. Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn. 2 ...
Đọc Thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Sau khi thực hiện tất cả các bút toán điều chỉnh, phần chênh lệch phát sinh do việc điều chỉnh các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh phải được kết chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được ...
Đọc Thêm

Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn sau đó thực ...
Đọc Thêm

chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần

Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua, công ty mẹ phải ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh. 9. Lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ được ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài chính của công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán. Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau, công ty con phải lập thêm một bộ Báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định quyền kiểm soát,

Nguyên tắc xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát nắm giữ trong công ty con 1. Quyền kiểm soát được thiết lập khi công ty mẹ nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con khác trên 50% quyền biểu quyết ở công ty ...
Đọc Thêm

Xác định công ty mẹ

Xác định công ty mẹ 1. Một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác nếu có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày ...
Đọc Thêm

Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất

Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như ...
Đọc Thêm

Điều khoản hồi tố

Điều khoản hồi tố 1. Các doanh nghiệp là chủ đầu tư bất động sản (kể cả trường hợp tự thi công bất động sản) đã ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ, nếu công trình chưa hoàn thành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì phải sửa ...
Đọc Thêm

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán 1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau: - Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển đổi như sau: + Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, ...
Đọc Thêm

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký 1. Mở sổ Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ...
Đọc Thêm

Sổ kế toán

Sổ kế toán 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế ...
Đọc Thêm

Quy định chung về chứng từ kế toán

Quy định chung về chứng từ kế toán Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán 1. Các loại chứng từ kế ...
Đọc Thêm

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 1. Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác ...
Đọc Thêm

Lập và ký chứng từ kế toán

Lập và ký chứng từ kế toán 1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không? (24) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - Có ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là những khoản chi phí nào? Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí đó. (16) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại a) Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch tạm thời được khấu trừ, lỗ tính thuế hay ưu đãi thuế chưa sử dụng); - Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản lãi, lỗ phát sinh từ giao dịch bán tài sản

Kế toán các khoản lãi, lỗ phát sinh từ giao dịch bán tài sản hoặc góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ giữa nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kết 1. Trường hợp giao dịch theo chiều xuôi 1.1. Nhà đầu tư góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho công ty ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu - Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ) - Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không? - Có đánh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính a) Đối với chứng khoán kinh doanh: - Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác) - Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc; - Căn cứ trích lập dự phòng ...
Đọc Thêm

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán a) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo; - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan; ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN) 1. Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: a) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân ...
Đọc Thêm

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu không bao gồm khoản trả nợ thuê tài chính bằng tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển nợ thuê tài chính thành vốn góp. Số ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn, khoản ...
Đọc Thêm

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng; Tiền thu của bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO ...
Đọc Thêm

Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 21) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho ...
Đọc Thêm

Thuế TNDN đã nộp

Thuế TNDN đã nộp (Mã số 15) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm các khoản phải trả (Mã số 11) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các tài khoản nợ phải trả (chi tiết phần liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh), như: TK 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 344, ...
Đọc Thêm

Các khoản điều chỉnh khác

Các khoản điều chỉnh khác (Mã số 07) Chỉ tiêu này phản ánh số trích lập hoặc hoàn nhập Quỹ Bình ổn giá hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 356, 357. Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ ...
Đọc Thêm

Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng (Mã số 03) Chỉ tiêu này phản ánh ảnh hưởng của việc trích lập, hoàn nhập và sử dụng các khoản dự phòng đến các luồng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các khoản dự ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo PP gián tiếp

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp a. Nguyên tắc lập: Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động ...
Đọc Thêm

Tiền lãi vay đã trả

Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản doanh thu khác (như bán chứng ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào: - Bảng Cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán khác, ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN) 1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1. Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn ...
Đọc Thêm

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71) 3.20.1. Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiếu, có tính đến sự tác động của các công cụ trong tương lai có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Thu nhập khác

Thu nhập khác (Mã số 31): Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả ...
Đọc Thêm

Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ

Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ mất quyền kiểm soát đối với công ty con, công ty con trở thành công ty liên kết của công ty mẹ a) Công ty mẹ phải xác định giá trị ghi sổ tài sản thuần của công ty con được chuyển nhượng bằng cách lấy giá trị tài ...
Đọc Thêm

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10): Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) 1. Nội dung và kết cấu báo cáo: a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết ...
Đọc Thêm

Nguồn kinh phí và quỹ khác

Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án); Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. Mã ...
Đọc Thêm

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416) Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chênh lệch do đánh giá lại tài sản được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 412 “Chênh lệch ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341) Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”. Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu ...
Đọc Thêm

Quỹ bình ổn giá

Quỹ bình ổn giá (Mã số 323) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị Quỹ bình ổn giá hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá. + Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 324) Chỉ ...
Đọc Thêm

Phải trả nội bộ ngắn hạn

Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (ngoài phải trả về vốn kinh doanh) giữa đơn vị cấp trên và ...
Đọc Thêm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” được căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ...
Đọc Thêm

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn là các chi phí dự định để sản xuất hàng tồn kho nhưng việc sản xuất bị chậm trễ, gián đoạn, tạm ngừng, vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp tại thời ...
Đọc Thêm

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223. + Nguyên giá (Mã số 222) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ ...
Đọc Thêm

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn (Mã số 200) Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, ...
Đọc Thêm

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; - Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm). 1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ...
Đọc Thêm

Những thông tin chung về doanh nghiệp

Những thông tin chung về doanh nghiệp Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau: - Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo; - Nêu rõ Báo cáo tài chính này là Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính tổng hợp hay Báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Nơi nhận Báo cáo tài chính

Nơi nhận Báo cáo tài chính Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá chuyển ...
Đọc Thêm

Đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng

Đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam 1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được ...
Đọc Thêm

Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp,

. Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp, doanh nghiệp phải xử lý một số vấn đề tài chính sau: - Thực hiện trích trước vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh đối với các khoản lỗ dự kiến phát sinh trong tương lai nếu khả năng phát sinh khoản lỗ là tương ...
Đọc Thêm

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc:

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc: (a) Đối với tài sản: - Hàng tồn kho, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn, thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn được đánh giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị ...
Đọc Thêm

Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc ...
Đọc Thêm

Trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin ...
Đọc Thêm

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính

Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng ...
Đọc Thêm

Mục đích của Báo cáo tài chính

Mục đích của Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong ...
Đọc Thêm

Thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí ...
Đọc Thêm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Bên Nợ: - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung ...
Đọc Thêm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp a) Kết cấu và nội dung phản ánh chung Bên Nợ: - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung ...
Đọc Thêm

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát ...
Đọc Thêm

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: - Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,... Có TK 711 - Thu nhập khác Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). - Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 811 – Chi phí khác

. Tài khoản 811 - Chi phí khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán ...
Đọc Thêm

Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường

Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi: Nợ các TK 111, 112,... Có TK 711 - Thu nhập khác. - Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo ...
Đọc Thêm

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động: Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào Hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hợp sau: - Nếu giá bán được thỏa thuận ...
Đọc Thêm

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: - Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ các TK 111, 112,... Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 3.15. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần, kế toán xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định ...
Đọc Thêm

Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả

Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 331, 335,... 3.10. Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

. Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo ...
Đọc Thêm

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) ...
Đọc Thêm

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo - Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo: + Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) cho nhân viên ...
Đọc Thêm

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi ...
Đọc Thêm

Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào chi phí tài chính, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). g) Các trường hợp khác phát sinh lỗ tỷ giá ...
Đọc Thêm

Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm

Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Nợ TK 242 - Chi phí trả trước {phần lãi trả chậm ...
Đọc Thêm

Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay

Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay) Có các TK 111, 112,... Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái phiếu theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán

Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ..., ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112, 141,... 3.2. Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết ...
Đọc Thêm

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ a) Đối với doanh nghiệp thương mại: - Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán, được xác định là đã bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán. Có TK 611 - Mua ...
Đọc Thêm

Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 229 - Dự ...
Đọc Thêm

kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Bên Nợ: - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. + Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường ...
Đọc Thêm

kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Bên Nợ: - Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. - Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay ...
Đọc Thêm

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 631 - Giá thành sản xuất Bên Nợ: - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ; - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết ...
Đọc Thêm

Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động, khi phát sinh chi phí liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động: - Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) Có ...
Đọc Thêm

Chi phí sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung; - Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán ...
Đọc Thêm

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công: Tổ chức đội máy thi công riêng chuyên thực hiện các khối lượng thi công bằng máy hoặc giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây ...
Đọc Thêm

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi: Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK ...
Đọc Thêm

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du ...
Đọc Thêm

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. b) Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt ...
Đọc Thêm

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận ...
Đọc Thêm

khi mua hàng hoá nếu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trong kỳ kế toán, khi mua hàng hoá nếu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ mua hàng: + Trị giá thực tế hàng hoá mua vào, ghi: Nợ TK 611 - Mua hàng (6112) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 111, ...
Đọc Thêm

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp

Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp - Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi: Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu) Có TK 152 ...
Đọc Thêm

Tài khoản 611 – Mua hàng

Tài khoản 611 - Mua hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí 1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 2. Việc ghi nhận chi phí ngay ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ, ghi: - Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu Bên Nợ: - Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng; - Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản ...
Đọc Thêm

Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm

Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. k) Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay hoặc mua trái ...
Đọc Thêm

Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính

Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131… Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ) Có các TK 121, 221, 222, 228 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu bán có lãi). d) Trường hợp hoán đổi cổ phiếu, kế ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoạt động tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Bên Nợ: - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Có: Các khoản doanh thu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi ...
Đọc Thêm

Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp:

Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp: - Khi nhận được thông báo của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi: Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114). - ...
Đọc Thêm

Đối với hoạt động gia công hàng hoá:

Đối với hoạt động gia công hàng hoá: a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công: - Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có các TK 152, 156. - Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu ...
Đọc Thêm

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp. 3.10.1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu khi thực bán hàng ra bên ngoài: a) Kế toán tại đơn vị bán - Khi ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: - Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi

c) Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được xử lý như sau: - Trường hợp người bán trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người mua, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết ...
Đọc Thêm

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi : Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ...
Đọc Thêm

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Bên Nợ: - Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT); - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; - Khoản chiết ...
Đọc Thêm

Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau: - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán - Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xác định riêng giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho người mua khi người mua đạt được các điều kiện theo quy định của chương trình ...
Đọc Thêm

Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau:

Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau: 1.6.1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp không tách ...
Đọc Thêm

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Trường hợp được Ngân sách Nhà nước, đơn vị cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ hoặc dùng kinh phí sự nghiệp, dự án, viện trợ không hoàn lại để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, khi việc mua TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành tài sản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, ...
Đọc Thêm

Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi:

Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi: Nợ các TK 111, 112, ... Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612). d) Nhận kinh phí sự nghiệp bằng TSCĐ do Ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự ...
Đọc Thêm

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp Bên Nợ: - Số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án; - Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử ...
Đọc Thêm

Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay, nợ ghi:

Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay, nợ ghi: Nợ các TK 336, 338, 341... Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB. e) Bổ sung vốn đầu tư XDCB bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi: Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB. g) ...
Đọc Thêm

Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh

Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển. Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bên Nợ: - Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; - Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; - Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; - Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở ...
Đọc Thêm

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của ...
Đọc Thêm

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

. Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc ...
Đọc Thêm

Kế toán số thu về cổ phần hóa:

Kế toán số thu về cổ phần hóa: Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. b) Kế toán phản ánh số thu của Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: Nợ các TK 111, 112, 138 Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp ...
Đọc Thêm

Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng ...
Đọc Thêm

chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại tiền tệ có gốc ngoại tệ

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ a) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo: - Nếu ...
Đọc Thêm

Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa,

Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ: - Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước, ghi: Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) Có TK 131 - Phải thu của khách ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 4.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (kể cả chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp không do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ): a) Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Bên Nợ: - Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; - Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả. b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập). - Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản ...
Đọc Thêm

Bàn giao tài sản, vốn cho công ty cổ phần

Bàn giao tài sản, vốn cho công ty cổ phần - Trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp độc lập: Trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp độc lập, kế toán thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành về bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn cho công ty cổ phần ...
Đọc Thêm

Kế toán xử lý vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác

Kế toán xử lý vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác - Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá kế thừa vốn đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì đơn vị phải xác định lại giá trị vốn đầu tư dài hạn tại thời điểm chuyển giao theo quy định của pháp luật. - Trường ...
Đọc Thêm

kế toán tăng, giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Hướng dẫn kế toán tăng, giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước khi chuyển thành công ty cổ phần a) Đối với tài sản phát hiện thừa qua kiểm kê, căn cứ vào “Biên bản xử lý tài sản thừa, thiếu qua kiểm kê”, ghi: Nợ TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết ...
Đọc Thêm

công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng

Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi: Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành thấp hơn mệnh giá) Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu Có ...
Đọc Thêm

Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi:

Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi: Nợ các TK 111, 112 (nếu nhận vốn góp bằng tiền) Nợ các TK 121, 128, 228 (nếu nhận vốn góp bằng cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác) Nợ các TK 152, 155, 156 (nếu nhận vốn góp bằng hàng tồn kho) Nợ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do: - Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn; - Điều chuyển vốn cho đơn vị khác; - Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; - Giải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như: - Vốn góp của chủ sở hữu; - Lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của ...
Đọc Thêm

nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ: + Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán: Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 211, 213. + Ghi nhận ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho ...
Đọc Thêm

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ ...
Đọc Thêm

Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi

Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. l) Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Trong năm khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534). b) Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523, 3524) Có các TK 111, 112, 241, 331,... - Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xác định số dự phòng phải trả cần trích lập: + Trường hợp số dự ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng - Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng được thực hiện cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa - Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các khoản hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – Dự phòng phải trả Bên Nợ: - Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu; - Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải chịu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau: - ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Cuối năm, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: a) Nếu số thuế ...
Đọc Thêm

Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm

Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nay với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập), theo nguyên ...
Đọc Thêm

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch ...
Đọc Thêm

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách hàng). b) Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi: Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược Có các TK ...
Đọc Thêm

(no title)

Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi a) Tại thời điểm phát hành, kế toán xác định giá trị phần nợ gốc và quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi bằng cách chiết khấu giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán trong tương lai về giá trị hiện tại, ghi: Nợ các TK 111, 112 (tổng ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi định kỳ:

Trường hợp trả lãi định kỳ: + Khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang) Có các TK 111, 112,... (số tiền trả ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa

Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang) Có các TK 111, 112,... (số tiền trả ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu thường

Kế toán phát hành trái phiếu thường a) Kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá - Phản ánh số tiền thu về phát hành trái phiếu, ghi: Nợ các TK 111, 112,... (số tiền thu về bán trái phiếu) Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu. - Nếu trả lãi trái phiếu định kỳ, khi trả lãi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành a) Tài khoản 343 “Trái phiếu phát hành” có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3431 “Trái phiếu thường. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3: + Tài khoản 34311 - Mệnh giá trái phiếu + Tài khoản 34312 - ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu

Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu thì định kỳ doanh nghiệp phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá vào giá trị của tài sản dở dang. g) Khi lập Báo cáo tài chính, trên Bảng cân đối kế toán trong phần nợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành 1. Nguyên tắc kế toán 1.1 Tài khoản 343 chỉ áp dụng ở doanh nghiệp có vay vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Vay bằng tiền - Trường hợp vay bằng Đồng Việt Nam (nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân hàng), ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121) Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản vay dưới hình thức ...
Đọc Thêm

Các khoản chi hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu

Các khoản chi hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu (phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bốc xếp, vận chuyển hàng...), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho từng ...
Đọc Thêm

Kế toán các nghiệp vụ ở bên nhận uỷ thác nhập khẩu

Kế toán các nghiệp vụ ở bên nhận uỷ thác nhập khẩu Trường hợp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần nhỏ hơn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thì số chênh lệch giảm (lỗ), phản ánh ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ

Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại: - Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 111, 112,... (tổng giá thanh toán) Có TK 711- Thu ...
Đọc Thêm

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ

. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Tr­ường hợp phát hiện tài sản thừa ch­ưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết: a) Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý tại thời điểm phát hiện để ghi sổ kế toán, ghi: Nợ các TK 111, ...
Đọc Thêm

Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:

Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chư­a xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định đ­ược nguyên nhân và ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác Bên Nợ: - Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý; - Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị; - Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp cho ...
Đọc Thêm

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng đ­ược dùng ...
Đọc Thêm

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định ...
Đọc Thêm

Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc

Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc a) Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217..... Có TK 336 - Phải trả nội bộ (3361). b) Số tiền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần:

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần: - Đối với các khoản nợ vay Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã quá hạn nhưng do doanh nghiệp bị lỗ, không còn vốn nhà nước, không thanh toán được, doanh nghiệp cổ phần hóa phải làm các thủ ...
Đọc Thêm

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335 - Chi phí phải trả. b) Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, nếu số trích trước lớn hơn số thực tế phải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi: Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642 Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348). b) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường

Phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường a) Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và không có thuế GTGT, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)

Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335) Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334) a) Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định, ghi: Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211) Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. b) Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ...
Đọc Thêm

Thuế nhập khẩu (TK 3333)

Thuế nhập khẩu (TK 3333) 3.4.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác. - Các doanh ...
Đọc Thêm

Thuế xuất khẩu (TK 3333)

Thuế xuất khẩu (TK 3333) 3.3.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác. - Thuế xuất ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt

Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt a) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ: - Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không ...
Đọc Thêm

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332) 3.2.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ...
Đọc Thêm

Thuế GTGT phải nộp (3331)

Thuế GTGT phải nộp (3331) 3.1.1. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) a) Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ: Khi xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá ...
Đọc Thêm

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ - Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ. - Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Bên Nợ: - Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ; - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước; - Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán ...
Đọc Thêm

Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi

Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 711 - Thu nhập khác. 3.10. Đối với nhà thầu chính, khi xác định giá trị ...
Đọc Thêm

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có các TK 111, 112, 341,... - Trường hợp phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy ...
Đọc Thêm

Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho

Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoặc khi mua TSCĐ: a) Trường hợp mua trong nội địa, ghi: - Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 (giá ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán Bên Nợ: - Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi: Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Có các TK 111, 112. b) Trường hợp dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi: Nợ TK 244 - ...
Đọc Thêm

Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng. Bên Có: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm . Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối ...
Đọc Thêm

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá ...
Đọc Thêm

Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ – công ty con

Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con (mua tài sản thuần), tại ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại: - Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi: Nợ các TK 131, ...
Đọc Thêm

Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn

Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều kỳ kế toán, khi công việc sửa chữa hoàn thành: - Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước, ghi: Nợ TK 242 - Chi ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ

Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,... Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào ...
Đọc Thêm

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án để kế toán riêng quá trình đầu tư XDCB: a) Kế toán tại chủ đầu tư: - Trường hợp nhận bàn giao công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi: ...
Đọc Thêm

Đối với chi phí chạy thử và số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử

Đối với chi phí chạy thử và số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử thì thực hiện như sau: a) Đối với chi phí chạy thử không sản xuất ra sản phẩm thử: Nợ TK 241 - XDCB dở dang Có các TK liên quan. b) Đối với chi phí sản xuất thử và số thu từ ...
Đọc Thêm

Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:

Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu: a) Đối với thiết bị không cần lắp, ghi: Nợ TK 241 - XDCB dở dang Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. b) Đối với thiết bị cần lắp: - Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán chỉ theo dõi chi tiết thiết ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí đầu tư XDCB

Kế toán chi phí đầu tư XDCB 3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho nhà thầu a) Trường hợp ứng trước bằng Đồng Việt Nam: - Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, ghi; Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Bên Nợ: - Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết; - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác a) Đối với các đơn vị được đầu tư là công ty mẹ, căn cứ để nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ đó. Đối với các ...
Đọc Thêm

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất ...
Đọc Thêm

TH các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC

Trường hợp các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC (các bên có quyền đồng kiểm soát BCC): a) Tại bên kế toán và quyết toán thuế a1) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho các bên thực hiện tương tự điểm 4.1 nêu trên. a2) Khi ghi nhận ...
Đọc Thêm

DT bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa

Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác: a) Kế toán ở bên bán sản phẩm: - Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng, bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh - Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ các TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp ...
Đọc Thêm

Trường hợp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng kiểm soát

Trường hợp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng kiểm soát, mỗi bên căn cứ vào số tiền thực góp để mua tài sản, ghi: Nợ các TK 211, 213, 217 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112,331, 341. 2.2. Trường hợp các bên tham gia BCC ...
Đọc Thêm

Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế

1.6.. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế a) BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC dưới hình thức hoạt động đồng kiểm soát hoặc do một bên kiểm soát. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế, các bên phải cử ra một bên để kế toán toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn dài hạn nhưng không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: a) Trường hợp đầu tư bằng tiền Nợ TK 228 - Đầu tư khác ...
Đọc Thêm

Tài khoản 228 – Đầu tư khác

Tài khoản 228 - Đầu tư khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết), như: ...
Đọc Thêm

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia:

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia: - Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. - Khi nhận ...
Đọc Thêm

Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ

Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ: Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá). Đồng thời ghi tăng thu nhập ...
Đọc Thêm

Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào công ty liên doanh, liên kết

Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào công ty liên doanh, liên kết, ghi: Nợ TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Có các TK 111, 112. 3.2. Các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi phí thông tin, môi giới, giao dịch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động ...
Đọc Thêm

Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ (ngoại trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu): a) Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư từ công ty con, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) ...
Đọc Thêm

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất KD được thực hiện bằng việc bên mua phát hành CP

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu: - Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (theo giá trị hợp ...
Đọc Thêm

Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn

Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn a) Khi công ty mẹ đầu tư vào công ty con bằng tiền, căn cứ số tiền đầu tư và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư vào công ty con, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ...
Đọc Thêm

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác P2

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia vào Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ tại thời điểm được quyền nhận. Cổ tức, lợi nhuận được chia trong một số trường hợp được hạch toán như sau: ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác 1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đầu tư có thể thực ...
Đọc Thêm

Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư

Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư a) Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê Bất động sản đầu tư: Nợ các TK 111, 112, 131 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (5117). b) Ghi nhận giá vốn Bất động sản đầu tư cho thuê - Trường hợp đã tập hợp ...
Đọc Thêm

Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng

Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐSĐT: a) Căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư Có các TK 111, ...
Đọc Thêm

Khi mua Bất động sản đầu tư:

Khi mua Bất động sản đầu tư: a) Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) Có các TK 111, 112. Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư P2

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư ĐSĐT được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị bất động sản, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ánh trên TK ...
Đọc Thêm

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền ...
Đọc Thêm

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp: Căn cứ vào hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh lại giá trị TSCĐ hữu hình theo nguyên tắc sau: Chênh lệch tăng giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào bên Có TK ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng bán, điều động cho doanh nghiệp khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác. Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng do trích khấu hao ...
Đọc Thêm

Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Giá trị TSCĐ VH được hình thành từ nội bộ DN trong giai đoạn triển khai:

Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai: a) Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai xét thấy kết quả triển khai không thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì tập hợp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ...
Đọc Thêm

Mua TSCĐ vô hình

Mua TSCĐ vô hình: - Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) Có TK 112 - Tiền gửi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 – TSCĐ vô hình

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 - TSCĐ vô hình Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm. Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở doanh nghiệp. Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, có 7 tài khoản cấp 2: - Tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình

Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như: Chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Có các TK 111, 112,... 3.2 ...
Đọc Thêm

Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao TSCĐ hữu hình không cần dùng

Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao TSCĐ hữu hình không cần dùng, chờ thanh lý theo quy định của pháp luật, ghi: Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ Có TK 211 - TSCĐ hữu hình. đ) Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi ...
Đọc Thêm

Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước a) Kế toán kết quả kiểm kê tài sản: Khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp cổ phần hóa ...
Đọc Thêm

Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án: Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá). Đồng thời phản ánh phần giá trị còn ...
Đọc Thêm

Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình

Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị đánh giá lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (số khấu hao đã trích) Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại ...
Đọc Thêm

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho doanh nghiệp khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận... Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm ...
Đọc Thêm

TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty

TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty (không phải thanh toán tiền), ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình ( nguyên giá) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 336, 411 (giá trị còn lại). k) Trường hợp dùng kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án để ...
Đọc Thêm

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: - TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự: Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ...
Đọc Thêm

Kế toán tăng TSCĐ hữu hình

Kế toán tăng TSCĐ hữu hình a) Trường hợp nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận) Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. b) Trường hợp TSCĐ được mua sắm: - Trường hợp mua sắm TSCĐ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình Bên Nợ: - Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa; - Điều chỉnh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc ...
Đọc Thêm

Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. b) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tscđ, bất động sản đầu tư và cp đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định ...
Đọc Thêm

Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại

Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại (Repo) a) Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực, ghi: Nợ TK 111,112 (số tiền theo giá bán) Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. b) Định kỳ, bên bán phân bổ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi ...
Đọc Thêm

Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp

Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, ghi: Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612) Có các TK 111,112,... b) Tiền lương và các khoản khác phải trả cho người lao động của doanh nghiệp, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích ...
Đọc Thêm

doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hoá thuộc Kho

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hoá thuộc Kho bảo thuế tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác theo quy định. - Khi được phép sử dụng hàng hoá thuộc Kho bảo thuế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất hàng hoá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế. Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. a) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá trị hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được coi là đã bán trong kỳ), ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. a) Khi gửi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hóa, thành phẩm cho doanh nghiệp nhận bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng kinh tế, căn cứ phiếu xuất kho, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán Có ...
Đọc Thêm

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm ...
Đọc Thêm

Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa

Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa - Kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 3335 ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1561 – Giá mua hàng hóa

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1561 - Giá mua hàng hóa Bên Nợ: - Trị giá hàng hóa mua vào đã nhập kho theo hóa đơn mua hàng; - Thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế GTGT đầu vào - nếu không ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 – Hàng hóa

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 156 - Hàng hóa Bên Nợ: - Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại); - Chi phí thu mua hàng hóa; - Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và ...
Đọc Thêm

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 - Hàng hóa 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hoá bất động sản. Hàng hóa là các loại vật tư, sản ...
Đọc Thêm

Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hóa:

Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hóa: - Khi xuất kho hàng hóa đưa đi gia công, chế biến, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có TK 156 - Hàng hóa (1561). - Chi phí gia công, chế biến hàng hóa, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, ...
Đọc Thêm

Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá

Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá, ghi: Nợ TK 156 - Hàng hóa (1562) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 141, 331,... 3.1.6. Khi mua hàng hóa theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi: Nợ TK 156 - Hàng hóa (theo giá mua trả tiền ngay) Nợ ...
Đọc Thêm

Hàng hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp

Hàng hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan: a) Khi mua hàng hóa, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ TK 156 - Hàng hóa (1561) (chi tiết hàng hóa mua vào và hàng hóa sử dụng như hàng thay thế đề phòng ...
Đọc Thêm

doanh nghiệp sử dụng sản phẩm sản xuất ra để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo

. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm sản xuất ra để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo (theo pháp luật về thương mại), khi xuất sản phẩm cho mục đích khuyến mại, quảng cáo: a) Trường hợp xuất sản phẩm để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như ...
Đọc Thêm

Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, xuất kho cho các cơ sở nhận bán hàng đại lý, ký gửi

Xuất kho thành phẩm gửi đi bán, xuất kho cho các cơ sở nhận bán hàng đại lý, ký gửi, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (gửi bán đại lý) Có TK 155 - Thành phẩm. 3.1.4. Khi người mua trả lại số thành phẩm đã bán: Trường hợp thành phẩm đã bán bị trả lại thuộc ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 3.1.1. Nhập kho thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, ghi: Nợ TK 155 - Thành phẩm Có TK 154 - Chi phí sản xuất, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản 155 - Thành phẩm 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất ...
Đọc Thêm

Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung:

Hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung: - Chi phí sản xuất chung phản ánh chi phí sản xuất của đội, công trường xây dựng gồm: Lương nhân viên quản lý phân xưởng, tổ, đội xây dựng; Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn được tính theo tỉ lệ quy định ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành kinh doanh dịch vụ

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành kinh doanh dịch vụ Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu ở tài khoản 154 ở các doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh dịch vụ tương tự như đối với ngành công nghiệp. Ngoài ra cần chú ý: a) Nghiệp vụ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Nông nghiệp

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Nông nghiệp 8.1. Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên a) Cuối kỳ, kế toán tính và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi: ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Công nghiệp p2

  Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu trong ngành Công nghiệp Trường hợp sau khi đã xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất, nếu nhận được khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán (kể cả các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế về bản chất làm ...
Đọc Thêm

Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên p1

Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên a) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Bên Nợ: - Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng a) Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, không áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ nên tài khoản 154 ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ a) Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ,... Tài khoản này dùng để tập hợp tổng chi phí (nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp

Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp a) Tài khoản 154 - “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong ngành công nghiệp dùng để tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các phân xưởng, hoặc bộ phận sản xuất, chế tạo sản phẩm. Đối ...
Đọc Thêm

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. a) Mua công cụ, dụng cụ nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo giá mua chưa ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ Bên Nợ: - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn; - Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho; - Trị giá thực ...
Đọc Thêm

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị ...
Đọc Thêm

xuất nguyên liệu, vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu dùng để mua lại phần vốn góp tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi: - Ghi nhận doanh thu bán nguyên vật liệu và khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi: Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị hợp lý) Có TK ...
Đọc Thêm

nguyên liệu, vật liệu nhập kho do tự chế

Đối với nguyên liệu, vật liệu nhập kho do tự chế: - Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu để tự chế biến, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. - Khi nhập kho nguyên liệu, vật liệu đã tự chế, ghi: Nợ TK 152 - ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p2

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Khi trả tiền cho người bán, nếu được hưởng chiết khấu thanh toán, thì khoản chiết khấu thanh toán thực tế được hưởng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 515 - Doanh ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. a) Khi mua nguyên liệu, vật liệu về nhập kho, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho: - Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu Bên Nợ: - Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác; - Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi ...
Đọc Thêm

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào hóa đơn mua hàng của các loại hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển, ở bến cảng, ...
Đọc Thêm

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho.

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho. a) Phương pháp kê khai thường xuyên: Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, ...
Đọc Thêm

Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

9. Khi xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau: a) Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng thứ hàng hoá mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho 1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) hoặc được dùng để phản ánh giá trị hàng ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi tạm ứng tiền hoặc vật tư cho người lao động trong doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 141 - Tạm ứng Có các TK 111, 112, 152,... b) Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm ...
Đọc Thêm

Tài khoản 141 – Tạm ứng

Tài khoản 141 - Tạm ứng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. b) Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người ...
Đọc Thêm

Định kỳ khi xác định tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức,LN được chia phải thu

Định kỳ khi xác định tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia phải thu, ghi: Nợ các TK 111, 112,.... (số đã thu được tiền) Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 3.8. Khi thu được tiền của các khoản nợ phải thu ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p1

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Tài sản cố định hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1381) (giá trị còn lại của TSCĐ) Nợ TK 214 - Hao mòn ...
Đọc Thêm

Tài khoản 138 – Phải thu khác

Tài khoản 138 - Phải thu khác 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK 131, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này, gồm những nội dung chủ yếu sau: - Giá trị ...
Đọc Thêm

Kế toán tại Chủ đầu tư có thành lập BQLDAĐT

Kế toán tại Chủ đầu tư có thành lập BQLDAĐT a) Khi chủ đầu tư có quyết định giao vốn đầu tư bằng tiền, vật tư, TSCĐ cho BQLDAĐT, ghi: Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ Có các TK 111, 112, 152 Có TK 211 - Tài sản cố định ...
Đọc Thêm

Hạch toán ở doanh nghiệp cấp trên

Hạch toán ở doanh nghiệp cấp trên a) Khi doanh nghiệp cấp trên giao vốn kinh doanh cho đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc: - Trường hợp giao vốn bằng tiền, ghi: Nợ TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc Có các TK 111, 112. - Trường ...
Đọc Thêm

Tại đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc

Tại đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc a) Khi chi hộ, trả hộ doanh nghiệp cấp trên và các đơn vị nội bộ khác: Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368) Có các TK 111, 112. b) Căn cứ vào thông báo của doanh nghiệp cấp trên về số quỹ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 136 - Phải thu nội bộ Bên Nợ: - Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới; - Kinh phí chủ đầu tư giao cho BQLDA; Các khoản khác được ghi tăng số phải thu của chủ đầu tư đối với BQLDA; - Các khoản đã chi ...
Đọc Thêm

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập. Các đơn vị ...
Đọc Thêm

Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: a) Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (thuế GTGT đầu vào) Có các TK 111, 112, 331,... b) Cuối kỳ, kế ...
Đọc Thêm

Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi mua hàng tồn kho, TSCĐ, BĐSĐT, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213, 217, 611 (giá chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) Có các TK 111, 112, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p3

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.7. Trường hợp khách hàng không thanh toán bằng tiền mà thanh toán bằng hàng (theo phương thức hàng đổi hàng), căn cứ vào giá trị vật tư, hàng hoá nhận trao đổi (tính theo giá trị hợp lý ghi trong Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p2

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn quy định, trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Nợ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng tiền (kể các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của bên giao ủy thác), kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng Bên Nợ: - Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính ; - Số tiền thừa trả lại cho khách hàng. - ...
Đọc Thêm

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu

Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu 1. Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu ...
Đọc Thêm

Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau:

Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi sau: - Khi trả tiền mua trái phiếu, ghi: Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282) Có các TK 111, 112,... - Định kỳ tính lãi trái phiếu và ghi nhận doanh thu theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 3.1. Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay, mua các khoản đầu tư để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi: Nợ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Có các TK 111, 112. 3.2. Định kỳ kế toán ghi nhận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng ...
Đọc Thêm

Khi chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh

Khi chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào giá bán chứng khoán: - Trường hợp có lãi, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131... (tổng giá thanh toán) Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (giá vốn bình quân gia quyền) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch giữa giá bán lớn ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu P1

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi mua chứng khoán kinh doanh, căn cứ vào chi phí thực tế mua (giá mua cộng (+) chi phí môi giới, giao dịch, chi phí thông tin, lệ phí, phí ngân hàng…), ghi: Nợ TK 121 - Chứng khoán kinh doanh Có các TK 111, 112, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào Ngân hàng (không qua quỹ) nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển (1131, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.9. Khi nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân để trang trải cho các hoạt động chung, ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 3.10. Rút tiền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, đã trả cho doanh nghiệp khác hay đã làm thủ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế gián thu (thuế GTGT, ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng Bên Nợ: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng ...
Đọc Thêm

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.14. Xuất quỹ tiền mặt thanh toán các khoản vay, nợ phải trả, ghi: Nợ các TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 341 Có TK 111 - Tiền mặt. 3.15. Xuất quỹ tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài chính, hoạt động khác, ghi: Nợ các ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p2

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Khi nhận được vốn góp của chủ sở hữu bằng tiền mặt, ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 3.8. Khi nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu p1

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền mặt, kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 – Tiền mặt

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt Bên Nợ: - Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ; - Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 111 – Tiền mặt

Tài khoản 111 – Tiền mặt 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tiền

Nguyên tắc kế toán tiền 1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 2 ...
Đọc Thêm

Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán

Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán 1. Đối với hệ thống tài khoản kế toán a) Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc ...
Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị ...
Đọc Thêm

Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

Điều 4. Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa ...
Đọc Thêm

Thuyết minh về giá trị hợp lý

Thuyết minh về giá trị hợp lý Đơn vị phải thuyết minh các thông tin về giá trị hợp lý như sau: 1- Giá trị hợp lý của những tài sản và nợ phải trả tài chính để có thể so sánh giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ. 2 - Các phương pháp xác định giá trị ...
Đọc Thêm

Trình bày các chính sách kế toán

Trình bày các chính sách kế toán Đơn vị phải trình bày trong phần tóm tắt các chính sách kế toán áp dụng các cơ sở xác định giá trị công cụ tài chính được sử dụng trong quá trình lập Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán khác có liên quan. Điều 27. Thuyết minh về ...
Đọc Thêm

Thuyết minh về công cụ tài chính phức hợp gắn liền với nhiều công cụ tài chính phái sinh

Thuyết minh về công cụ tài chính phức hợp gắn liền với nhiều công cụ tài chính phái sinh Nếu đơn vị phát hành một công cụ bao gồm cả thành phần nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu và công cụ này gắn liền với nhiều công cụ tài chính phái sinh có giá trị phụ ...
Đọc Thêm

Thuyết minh về việc dừng ghi nhận

Thuyết minh về việc dừng ghi nhận Khi chuyển nhượng tài sản tài chính không đủ điều kiện dừng ghi nhận, đơn vị phải thuyết minh những thông tin sau cho mỗi loại tài sản tài chính: 1 - Bản chất của tài sản; 2 - Bản chất của việc chuyển giao rủi ro và quyền sở hữu; 3 - ...
Đọc Thêm

Thuyết minh đối với tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính

Thuyết minh đối với tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 1 - Nếu đơn vị phân loại một khoản cho vay hoặc phải thu (hoặc nhóm các khoản cho vay hoặc phải thu) vào nhóm được ghi nhận ...
Đọc Thêm

Phân nhóm công cụ tài chính và mức độ thuyết minh

Phân nhóm công cụ tài chính và mức độ thuyết minh Công cụ tài chính được phân nhóm phù hợp với bản chất của các thông tin được trình bày và có tính đến các đặc điểm của các công cụ tài chính đó. Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin cho phép đối chiếu với các khoản ...
Đọc Thêm

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH”

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH” Điều 13. Mục đích áp dụng Việc quy định áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 (IFRS07) trong Thông tư này nhằm mục đích hướng dẫn thuyết minh về công cụ tài chính để giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá sự ảnh hưởng của ...
Đọc Thêm

Trình bày các khoản tiền lãi, cổ tức, lỗ và lãi.

Trình bày các khoản tiền lãi, cổ tức, lỗ và lãi. 1 - Tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận, các khoản lỗ và lãi có liên quan đến công cụ tài chính hoặc cấu phần của nó mà là nợ tài chính phải trả được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong Báo cáo kết quả hoạt động ...
Đọc Thêm

Trình bày các công cụ tài chính phức hợp

Trình bày các công cụ tài chính phức hợp 1 - Tổ chức phát hành công cụ tài chính phi phái sinh phải xem xét các điều khoản trong công cụ tài chính để xác định liệu công cụ đó có bao gồm cả thành phần nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu hay không. Việc nhận ...
Đọc Thêm

Trình bày các khoản Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu

Trình bày các khoản Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu 1 - Tổ chức phát hành các công cụ tài chính phải phân loại công cụ đó hoặc các phần của công cụ đó tại thời điểm ghi nhận ban đầu là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu ...
Đọc Thêm

Mục đích áp dụng

Mục đích áp dụng Việc áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 (IAS 32) là để hướng dẫn các nguyên tắc trong việc trình bày các công cụ tài chính trên Báo cáo tài chính. Điều 5. Phạm vi điều chỉnh 1 - Thông tư này được áp dụng cho tất cả các đơn vị và tất ...
Đọc Thêm

Các thuật ngữ áp dụng p2

 Các thuật ngữ áp dụng 11 - Giá trị phân bổ của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính: Được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính trừ đi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính ...
Đọc Thêm

Các thuật ngữ áp dụng

Các thuật ngữ áp dụng Tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là một tài sản tài chính hoặc một khoản nợ phải trả tài chính thỏa mãn một trong các điều kiện sau: a) Tài sản tài chính ...
Đọc Thêm

Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính và được áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam có các giao ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh hồi tố

Điều chỉnh hồi tố Công ty điều chỉnh hồi tố Lãi cơ bản trên cổ phiếu cho tất cả các kỳ báo cáo nếu số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tăng lên do vốn hoá, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu hoặc giảm đi do gộp cổ phiếu. Nếu những thay đổi đó xảy ra ...
Đọc Thêm

Trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu trên báo cáo tài chính

Trình bày lãi cơ bản trên cổ phiếu trên báo cáo tài chính 3.1. Các công ty cổ phần là công ty mẹ phải trình bày báo cáo tài chính hợp nhất thì chỉ phải trình bày chỉ tiêu Lãi cơ bản trên cổ phiếu trên báo cáo tài chính hợp nhất mà không phải trình bày trên báo cáo ...
Đọc Thêm

LÃI TRÊN CỔ PHIẾU”

LÃI TRÊN CỔ PHIẾU” * Đính chính vào đoạn 14 Chuẩn mực kế toán số 30 “Lãi trên cổ phiếu” (Ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính): bỏ cụm từ “và là khoản giảm trừ vào lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp”. I. Quy định chung 1. Phạm vi áp ...
Đọc Thêm

Kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót

Kế toán ảnh hưởng của việc điều chỉnh sai sót 3.3.1- Sai sót phát sinh trong năm hiện tại Sai sót trọng yếu hay không trọng yếu phát sinh trong năm hiện tại hoặc phát sinh trong năm trước nhưng báo cáo tài chính của năm trước chưa công bố thì đều phải được điều chỉnh trước khi công bố ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc điều chỉnh sai sót

Nguyên tắc điều chỉnh sai sót (1) Những sai sót của năm hiện tại được phát hiện trong năm đó phải được điều chỉnh trước khi công bố báo cáo tài chính. (2) Sai sót trọng yếu của các năm trước phải được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh hồi tố kể từ năm có sai sót phát sinh, trừ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán

Nguyên tắc ghi nhận ảnh hưởng của việc thay đổi ước tính kế toán (1) Các thay đổi ước tính kế toán trừ những thay đổi quy định tại đoạn 20 của Chuẩn mực kế toán số 29 sẽ được áp dụng phi hồi tố và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - Trường ...
Đọc Thêm

Trình bày về áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán

Trình bày về áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán Khi áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán có ảnh hưởng đến năm hiện tại hay một năm nào đó trong quá khứ hoặc các năm trong tương lai, doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính những thông ...
Đọc Thêm

Phương pháp áp dụng hồi tố

Phương pháp áp dụng hồi tố a- Trường hợp áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán làm ảnh hưởng đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả, hoặc vốn chủ sở hữu của Bảng Cân đối kế toán a1- Đối với các năm trước: Sau khi xác định được ảnh hưởng của việc áp dụng hồi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc điều chỉnh khi áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán

Nguyên tắc điều chỉnh khi áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán (1) Khi có sự thay đổi chính sách kế toán mà phải áp dụng hồi tố, về nguyên tắc doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng của sự thay đổi này đến báo cáo tài chính của từng năm, kể từ ngày phát sinh giao ...
Đọc Thêm

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT”

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN, ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ CÁC SAI SÓT” - Đính chính vào đoạn 10b Chuẩn mực kế toán số 29- Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót (Ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), câu: “nhưng không có các ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo bộ phận

Trình bày báo cáo bộ phận 2.5.1. Nội dung báo cáo đối với bộ phận chính yếu, gồm: - Doanh thu bộ phận, trong đó doanh thu bán hàng gồm doanh thu cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài và doanh thu từ các giao dịch với các bộ phận khác phải được báo cáo riêng biệt; - ...
Đọc Thêm

Kế toán về ảnh hưởng do thay đổi ước tính kế toán

Kế toán về ảnh hưởng do thay đổi ước tính kế toán Khi thay đổi các ước tính kế toán trong năm hiện tại thì kế toán như các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mới trong năm theo ước tính kế toán mới. 2.4- Trình bày về thay đổi ước tính kế toán Doanh nghiệp phải trình bày tính ...
Đọc Thêm

Các bộ phận cần phải lập báo cáo

Các bộ phận cần phải lập báo cáo Một bộ phận cần báo cáo: Là một bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh hoặc một bộ phận theo khu vực địa lý được xác định dựa trên các định nghĩa sau: Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Là một bộ phận có thể phân biệt được của một doanh ...
Đọc Thêm

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC “BÁO CÁO BỘ PHẬN”

HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC “BÁO CÁO BỘ PHẬN” 1. Quy định chung 1.1. Phần này chỉ hướng dẫn cụ thể việc xác định các bộ phận và nội dung phải báo cáo, đồng thời đưa ra các ví dụ minh hoạ theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”. 1.2. Những quy ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc (1)- Nội dung Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc phải phản ánh những thông tin dưới đây: - Các sự kiện và hoạt động mới so với báo cáo tài chính quý trước, ...
Đọc Thêm

Công thức xác định số thuế GTGT được hoàn qua các giai đoạn

Công thức xác định số thuế GTGT được hoàn qua các giai đoạn Trong thời gian gần đây, các quy định về hoàn thuế GTGT ngày càng siết chặt, mục đích làm giảm số thất thu ngân sách đến từ việc hoàn thuế. Vinasc xin tổng hợp một số khác biệt cơ bản về công thức xác định số thuế ...
Đọc Thêm

Lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

Lập và trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 2.4.1- Mục đích của Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp, được lập để giải ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập

Phương pháp lập a/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ): -Số liệu ghi vào cột 5 “Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này/ Năm trước” được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này/ Năm nay” của báo cáo này cùng kỳ ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 2.3.1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ - Các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (dạng đầy đủ) thì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập và ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu (1). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) (Mẫu số B02a-DN) - Số liệu ghi vào cột 6 “Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này/ Năm nay” của báo cáo quý này được lập căn cứ vào số liệu ghi ở cột ...
Đọc Thêm

VỐN CHỦ SỞ HỮU

VỐN CHỦ SỞ HỮU (Mã số 400) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, các quỹ của doanh nghiệp, nguồn kinh phí sự nghiệp được cấp còn lại chưa chi và nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại ngày kết thúc quý báo cáo. I-Vốn chủ sở hữu (Mã ...
Đọc Thêm

NỢ PHẢI TRẢ

NỢ PHẢI TRẢ (Mã số 300 ) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số phải trả tại thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330. I- Nợ ngắn hạn (Mã số 310) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị ...
Đọc Thêm

TÀI SẢN DÀI HẠN

TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200) Chỉ tiêu tài sản dài hạn phản ánh tổng giá trị thuần của các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn tại ngày kết thúc quý báo cáo gồm giá trị thuần các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu ...
Đọc Thêm

Qui định chung

Qui định chung Phần này quy định và hướng dẫn các yêu cầu chung về kết cấu, nội dung và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ liên quan đến nội dung quy định trong Chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Báo cáo tài chính giữa niên ...
Đọc Thêm

.Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

.Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu (1). Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) (Mẫu số B-01a-DN) - “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất. - Số hiệu ghi ở cột 3 “Thuyết minh” của báo ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính giữa niên độ 2.1. Lập và trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ 2.1.1- Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Việc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn cụ thể thực hiện Chuẩn mực “Thông tin về các bên liên quan”

Hướng dẫn cụ thể thực hiện Chuẩn mực “Thông tin về các bên liên quan” 2.1- Để xác định giá giao dịch giữa các bên liên quan có thể sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp giá không bị kiểm soát có thể so sánh được; - Phương pháp giá bán lại; - Phương pháp giá ...
Đọc Thêm

Quy định chung

Quy định chung 1.1- Báo cáo tài chính (phần thuyết minh báo cáo tài chính) phải trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên quan. 1.2- Các trường hợp sau được coi là các bên liên quan: a) Những doanh nghiệp có quyền kiểm soát, hoặc bị ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn cụ thể thực hiện Chuẩn mực “Thông tin về các bên liên quan”

Hướng dẫn cụ thể thực hiện Chuẩn mực “Thông tin về các bên liên quan” 2.1. Để xác định giá giao dịch giữa các bên liên quan có thể sử dụng các phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp giá không bị kiểm soát có thể so sánh được; - Phương pháp giá bán lại; - Phương pháp giá ...
Đọc Thêm

Quy định chung

Quy định chung 1.1. Báo cáo tài chính (phần Thuyết minh báo cáo tài chính) phải trình bày mối quan hệ với các bên liên quan và các giao dịch giữa doanh nghiệp với các bên liên quan. 1.2. Các trường hợp sau được coi (hoặc không được coi) là các bên liên quan được thực hiện theo quy định ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp 1- Đơn vị kế toán cấp trên khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp phải căn cứ vào các Báo cáo tài chính của tất cả các đơn vị kế toán trực thuộc do đơn vị cấp trên quản lý. 2- Từng chỉ tiêu của từng Báo ...
Đọc Thêm

Mục đích của Báo cáo tài chính tổng hợp

Mục đích của Báo cáo tài chính tổng hợp 1- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của toàn đơn vị. 2- Cung cấp ...
Đọc Thêm

Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 1. Khi doanh nghiệp mua cổ phiếu hoặc góp vốn vào đơn vị khác (nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết ở doanh nghiệp khác), căn cứ vào chứng từ chi tiền và cổ phiếu đã mua, ghi: Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác Có các TK 111, 112, ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung nội dung phản ánh của Tài khoản 228 “Đầu tư dài hạn khác”

Sửa đổi, bổ sung nội dung phản ánh của Tài khoản 228 “Đầu tư dài hạn khác” - Tài khoản 228 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại đầu tư tài chính dài hạn khác ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, cơ sở kinh ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu (1) Khi công ty mẹ mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty con bằng tiền theo cam kết góp vốn đầu tư, hoặc mua khoản đầu tư tại công ty con, căn cứ vào khoản tiền thực tế đầu tư vào công ty con, ...
Đọc Thêm

Trình tự lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Trình tự lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và của các công ty con theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương đương trên các báo cáo này ...
Đọc Thêm

Trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Trình tự lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và của các các công ty con trong tập đoàn theo từng khoản mục bằng cách ...
Đọc Thêm

Khi thanh toán nợ phải trả bằng tiền mặt là ngoại tệ

Khi thanh toán nợ phải trả bằng tiền mặt là ngoại tệ (nợ phải trả người bán, nợ vay,...), ghi: Nợ các TK 331, 338, 341,... (tỷ giá ghi sổ kế toán) Nợ TK 658 - Chi phí khác (lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (tỷ giá ghi sổ kế toán) Có TK 558 ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong cùng tập đoàn

Điều chỉnh số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong cùng tập đoàn c1) Nguyên tắc điều chỉnh Số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị nội bộ trong cùng tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. c2) Bút toán điều chỉnh Điều chỉnh giảm khoản mục "Phải ...
Đọc Thêm

Chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần mềm

Tổng hợp chính sách thuế đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phần mềm 1. Thuế Gía trị gia tăng a. Nội địa Tại Điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT quy định: “Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh để xác định lợi ích của cổ đông thiểu số

Điều chỉnh để xác định lợi ích của cổ đông thiểu số b1) Nguyên tắc điều chỉnh - Phải xác định lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất. Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của công ty con hợp nhất, gồm: + Giá trị các ...
Đọc Thêm

Trình tự lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Trình tự lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất (1) Bảng cân đối kế toán hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất các Bảng cân đối kế toán của công ty mẹ và của các công ty con trong tập đoàn theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương đương của tài sản, nợ ...
Đọc Thêm

Xác định phần lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con

Xác định phần lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con a) Xác định phần lợi ích của công ty mẹ thông qua quyền sở hữu trực tiếp đối với công ty con Trường hợp công ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty con thì tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ ở công ty ...
Đọc Thêm

Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con

Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con a) Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con, hoặc sở hữu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 1- Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải căn cứ vào báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát, ngoại trừ các công ty được đề cập ở ...
Đọc Thêm

Nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất

Nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất Đối với các tổng công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh thành lập phải nộp Báo cáo tài chính hợp nhất cho Sở Tài chính cấp tỉnh. Đối với tổng công ty nhà nước do các Bộ, cơ quan trung ương, hoặc Thủ ...
Đọc Thêm

Nội dung của hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất

Nội dung của hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất 1 - Hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất gồm 4 biểu mẫu báo cáo: - Bảng cân đối kế toán hợp nhất Mẫu số B 01 – DN/HN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Mẫu số B 02 – DN/HN - Báo ...
Đọc Thêm

Mục đích của Báo cáo tài chính hợp nhất

Mục đích của Báo cáo tài chính hợp nhất 1- Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Cơ sở và phương pháp lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

Cơ sở và phương pháp lập Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cột B: Ghi mã số của chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Cột ...
Đọc Thêm

Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh

Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh 5.1. Mục đích của Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản điều chỉnh và loại trừ cho việc hợp nhất Báo cáo tài chính. Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu, phải trả nội bộ

Các khoản phải thu, phải trả nội bộ 4.10.1. Nguyên tắc điều chỉnh Số dư các khoản phải thu, phải trả giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Kế toán cần lập Bảng tổng hợp và đối chiếu số dư công nợ phải thu, ...
Đọc Thêm

Các khoản vay trong nội bộ

Các khoản vay trong nội bộ 4.9.1. Nguyên tắc điều chỉnh Các khoản vay trong nội bộ Tập đoàn chưa trả phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, các khoản thu nhập từ cho vay và chi phí đi vay cũng phải loại trừ toàn bộ trong Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Vốn mỏng là gì

Vốn mỏng là gì? Một công ty thông thường được tài trợ vốn thông qua vốn chủ sở hữu và vay nợ. “Vốn mỏng” đề cập đến tình huống mà công ty huy động vốn với tỷ lệ nợ tương đối cao so với vốn chủ sở hữu. Các công ty vốn mỏng đôi khi còn được gọi là công ...
Đọc Thêm

Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua

Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua 4.8.1. Nguyên tắc điều chỉnh Toàn bộ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ các Công ty con trong Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trong Báo cáo tài chính hợp nhất. Loại trừ toàn bộ cổ tức và lợi nhuận được ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p2

Bút toán điều chỉnh Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của việc loại trừ lãi từ giao dịch bán hàng hoá khi tài sản cố định tại bên mua vẫn đang sử dụng và đang còn khấu hao. Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p1

Bút toán điều chỉnh a) Bút toán loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ mà hàng hoá, thành phẩm của bên bán được sử dụng là tài sản cố định của bên mua. - Trường hợp giao ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn 4.7.1. Nguyên tắc điều chỉnh Trường hợp một đơn vị trong Tập đoàn bán hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị khác trong Tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định thì toàn bộ doanh ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh Ảnh hưởng của việc loại trừ lợi nhuận chưa thực hiện đến lợi ích của cổ đông thiểu số. Giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn có thể ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông thiểu số. Nếu Công ty con là bên bán thì việc loại trừ lãi hoặc ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p4

Bút toán điều chỉnh Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ Tập đoàn khi tài sản vẫn đang sử dụng. Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán TSCĐ giữa các đơn vị ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p3

Bút toán điều chỉnh Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện phản ánh trong giá trị còn lại của TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p2

Bút toán điều chỉnh Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế do ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện phản ánh trong giá trị TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao mòn luỹ kế đến cuối ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác, lợi nhuận chưa thực hiện và điều chỉnh lại giá trị ghi sổ của tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn trong kỳ. - Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ 4.6.1. Nguyên tắc điều chỉnh Các khoản thu nhập khác, chi phí khác, lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. Trong Báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh p2

Bút toán điều chỉnh Loại trừ giá vốn hàng bán và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ do ảnh hưởng của lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ khi bán hàng ở kỳ sau. Lợi nhuận chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ sẽ được chuyển vào ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong kỳ. Kế toán phải tính toán, xác định số lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ các giao dịch bán ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng trong nội bộ Tập đoàn

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng trong nội bộ Tập đoàn 4.5.1. Nguyên tắc loại trừ Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu và giá vốn của hàng tiêu thụ trong nội bộ Tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ. Các khoản lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch bán hàng đang ...
Đọc Thêm

Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số từ kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Ghi nhận lợi ích của cổ đông thiểu số từ kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. - Trường hợp kết quả hoạt động kinh doanh trong năm có lãi, kế toán xác định lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập sau thuế của các Công ty con phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ Lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Tách lợi ích của cổ đông thiểu số

Tách lợi ích của cổ đông thiểu số 4.4.1. Nguyên tắc tách lợi ích của cổ đông thiểu số - Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số trong giá trị tài sản thuần của các Công ty con được xác định và trình bày thành một dòng riêng biệt. Giá trị lợi ...
Đọc Thêm

Phân bổ lợi thế thương mại

Phân bổ lợi thế thương mại 4.3.1. Nguyên tắc phân bổ Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua được phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 10 năm. Do Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở Báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con tại ngày mua

Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con tại ngày mua Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm, kế toán phải loại trừ giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của Công ty mẹ trong Công ty con tại ngày mua. 4.2.1. Nguyên tắc loại trừ Trong Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn một số nghiệp vụ cơ bản trong quá trình hợp nhất

Hướng dẫn một số nghiệp vụ cơ bản trong quá trình hợp nhất 4.1. Xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ đối với Công ty con và tỷ lệ lợi ích của các cổ đông thiểu số 4.1.1. Xác định quyền kiểm soát của Công ty mẹ đối với Công ty con Quyền kiểm ...
Đọc Thêm

Trình tự và phương pháp hợp nhất

Trình tự và phương pháp hợp nhất 3.1.Các bước cơ bản khi áp dụng phương pháp hợp nhất: Bước 1: Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con trong Tập đoàn. Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 2.1. Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các Công ty con ở trong nước và ngoài nước do Công ty mẹ kiểm soát, trừ các trường hợp: (i) quyền ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất 1.3.1. Kết thúc kỳ kế toán, Công ty mẹ có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất để phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của cả Tập đoàn. Trường hợp Công ty mẹ đồng thời là ...
Đọc Thêm

Quy định chung về Báo cáo tài chính hợp nhất

Quy định chung về Báo cáo tài chính hợp nhất 1.1. Mục đích của Báo cáo tài chính hợp nhất - Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc năm tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư 5) - Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác - Mã số 25 Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư vốn ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư P1

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư - Nguyên tắc lập: + Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh cho các khoản

Điều chỉnh cho các khoản Khấu hao TSCĐ - Mã số 02 Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong kỳ trên Bảng tính và phân ...
Đọc Thêm

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ (Xem Phụ lục số 03)   (1)- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - Mã số 50 Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính   - Nguyên tắc lập: +Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ P2

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 06 Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ các khoản khác từ hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, như: Tiền thu từ khoản thu ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6.1 - Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo một trong hai phương pháp sau: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. 6.1.1 ...
Đọc Thêm

Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Căn cứ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào: - Bảng Cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Thuyết minh báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán khác, như: ...
Đọc Thêm

Chi phí lãi vay có được trừ khi tồn quỹ tiền lớn hay không

Chi phí lãi vay có được trừ khi tồn quỹ tiền lớn hay không Trong thực tế có rất nhiều doanh nghiệp có phát sinh các khoản đi vay và trả lãi vay, đồng thời tại thời điểm đi vay công ty đang có số dư tiền mặt và tiền gửi rất lớn. Vậy chi phí lãi vay có bị ...
Đọc Thêm

Trách nhiệm lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trách nhiệm lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" và hướng dẫn tại Thông tư này. - Riêng đối với các ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày báo cáo tài chính 2.2.1. Trình bày về sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán năm Nếu doanh nghiệp nhận được thông tin sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm về các sự kiện tồn tại trong kỳ kế toán năm, doanh nghiệp phải trình bày về các sự kiện này trên cơ sở xem xét ...
Đọc Thêm

TH số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập:

Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập: Căn cứ chênh lệch giữa số dự phòng phải lập nhỏ hơn số dự phòng đã lập, kế toán điều chỉnh sổ kế toán có thể theo cách sau: (1) Ghi giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi ...
Đọc Thêm

HD kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ KT năm cần điều chỉnh

Hướng dẫn kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh 2.1.2. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính, doanh nghiệp nhận được thông tin cung cấp bằng chứng về một tài sản bị tổn thất trong kỳ kế toán ...
Đọc Thêm

Quy định cụ thể

Quy định cụ thể 2.1. Hướng dẫn kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh 2.1.1. Trường hợp sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính, doanh nghiệp nhận được thông tin về các sự kiện xác nhận nghĩa vụ hiện tại ...
Đọc Thêm

Quy định chung

Quy định chung 1.1. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến trước ngày phát hành báo cáo tài chính, gồm hai ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu:

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: Cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ (Sau đây gọi tắt là kỳ kế toán), doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả cần lập: (1) Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu:

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu: 3.1. Khi doanh nghiệp xác định chắc chắn một khoản dự phòng cho các khoản chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp và thoả mãn các điều kiện ghi nhận đối với các khoản dự phòng, khi trích lập dự phòng cho các khoản chi phí ...
Đọc Thêm

Hạch toán Tài khoản 352 “Dự phòng phải trả” cần tôn trọng một số quy định sau:

Hạch toán Tài khoản 352 “Dự phòng phải trả” cần tôn trọng một số quy định sau: 1.1. Một khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi đồng thời thoả mãn ba điều kiện sau: a. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện tại (Nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một ...
Đọc Thêm

CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG”

CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG, TÀI SẢN VÀ NỢ TIỀM TÀNG” A. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Một khoản dự phòng: Là khoản nợ không chắc chắn về giá trị và thời gian. Doanh nghiệp được ghi nhận đối với các khoản dự phòng nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại đoạn 11 Chuẩn mực kế toán số 18 ...
Đọc Thêm

Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất

Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất 3.2.1 – Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất - Doanh nghiệp chỉ ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ khi áp dụng ...
Đọc Thêm

Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất

Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất 3.1.1 – Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả - Doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đối ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 1 – Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ...
Đọc Thêm

Bổ sung Tài khoản 243 – “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

Bổ sung Tài khoản 243 – “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU: 1 – Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận tài sản ...
Đọc Thêm

Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế

Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng – Xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng Cuối năm tài chính, căn cứ vào số lỗ hoạt động kinh doanh được khấu ...
Đọc Thêm

Phương pháp xác định và kế toán “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

Phương pháp xác định và kế toán “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” 2.2.1 – Xác định các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ: - Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định cơ sở tính thuế của tài sản và các khoản nợ phải trả làm căn cứ xác định các khoản chênh lệch tạm ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 1 – Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập ...
Đọc Thêm

Bổ sung Tài khoản 347 – “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”

Bổ sung Tài khoản 347 – “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU: 1 - Thuế thu nhập hoãn lại phải ...
Đọc Thêm

Phương pháp xác định và kế toán “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”

Phương pháp xác định và kế toán “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” 2.1.1 – Xác định các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế: - Cuối năm tài chính, khi lập báo cáo tài chính, kế toán phải xác định cơ sở tính thuế của tài sản và các khoản nợ phải trả làm căn cứ xác định ...
Đọc Thêm

Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác

Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác (Mã số 040) Phản ánh số lượng và giá trị của các loại chứng khoán Công ty quản lý Quỹ mua theo hợp đồng đã ký kết với các nhà đầu tư ủy thác về dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Số liệu để ghi vào ...
Đọc Thêm

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1 - Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải ...
Đọc Thêm

TÀI KHOẢN 8212 – CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI

TÀI KHOẢN 8212 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOÃN LẠI Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm của doanh nghiệp. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU: 1 - Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định ...
Đọc Thêm

TÀI KHOẢN 8211 – CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

TÀI KHOẢN 8211 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của doanh nghiệp. HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU: 1 – Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh ...
Đọc Thêm

Các loại báo cáo bộ phận

Các loại báo cáo bộ phận Báo cáo bộ phận được chia làm 2 loại: Báo cáo bộ phận chính yếu và báo cáo bộ phận thứ yếu. Nếu báo cáo bộ phận chính yếu được lập theo lĩnh vực kinh doanh, thì báo cáo bộ phận thứ yếu được lập theo khu vực địa lý. Nếu báo cáo bộ ...
Đọc Thêm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

TÀI KHOẢN 3334 – “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”

TÀI KHOẢN 3334 – “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP” HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUY ĐỊNH SAU: 1 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số ...
Đọc Thêm

Xác định các khoản “Chênh lệch tạm thời được khấu trừ”:

Xác định các khoản “Chênh lệch tạm thời được khấu trừ”: (1) Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong tương lai khi giá trị ghi sổ của các tài sản hoặc nợ phải ...
Đọc Thêm

Xác định các khoản “Chênh lệch tạm thời”

Xác định các khoản “Chênh lệch tạm thời” 6.1 – Phân biệt “Chênh lệch tạm thời” và “Chênh lệch vĩnh viễn” giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế - Các khoản chênh lệch tạm thời: là chênh lệch phát sinh do sự khác biệt về thời điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập hoặc chi phí và ...
Đọc Thêm

Xác định “Cơ sở tính thuế của nợ phải trả”

Xác định “Cơ sở tính thuế của nợ phải trả” 5.1 - Căn cứ xác định “Cơ sở tính thuế của nợ phải trả” Để nhận biết cơ sở tính thuế của nợ phải trả trên Bảng Cân đối kế toán của doanh nghiệp, phải căn cứ vào các yếu tố sau: - Giá trị khoản chi phí được khấu ...
Đọc Thêm

Xác định “Cơ sở tính thuế của tài sản”

Xác định “Cơ sở tính thuế của tài sản” 4.1 - Căn cứ xác định “Cơ sở tính thuế của tài sản” Để nhận biết cơ sở tính thuế của một tài sản trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cần phải xem xét các yếu tố sau: - Giá trị khoản thu nhập chịu thuế khi thu ...
Đọc Thêm

Ghi nhận “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

Ghi nhận “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” (1) Cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải xác định và ghi nhận “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” (nếu có) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và hướng dẫn tại Thông tư này. (2) Tài sản thuế thu nhập hoãn ...
Đọc Thêm

Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”

Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp” (1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó. (2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội

Kế toán phát hành trái phiếu có phụ trội a) Phản ánh số tiền thực thu về phát hành trái phiếu: Nợ các TK 111, 112 (Số tiền thu về bán trái phiếu) Có TK 3433 - Phụ trội trái phiếu (Chênh lệch giữa số tiền thực thu về bán trái phiếu lớn hơn mệnh giá trái phiếu) Có TK ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu

Kế toán phát hành trái phiếu có chiết khấu a) Phản ánh số tiền thực thu về phát hành trái phiếu, ghi: Nợ các TK 111, 112 (Số tiền thu về bán trái phiếu) Nợ TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu (Chênh lệch giữa số tiền thu về bán trái phiếu nhỏ hơn mệnh giá trái phiếu) Có TK ...
Đọc Thêm

Kế toán trường hợp phát hành trái phiếu theo mệnh giá

Kế toán trường hợp phát hành trái phiếu theo mệnh giá a) Phản ánh số tiền thu về phát hành trái phiếu, ghi: Nợ các TK 111, 112 (Số tiền thu về bán trái phiếu) Có TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu. b) Nếu trả lãi trái phiếu định kỳ, khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc ...
Đọc Thêm

Bổ sung thêm Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Bổ sung thêm Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu và thanh toán trái phiếu của doanh nghiệp. Tài khoản này cũng dùng để phản ánh các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu phát sinh khi phát hành trái phiếu và tình hình phân bổ ...
Đọc Thêm

Các trường hợp phát hành trái phiếu công ty

Các trường hợp phát hành trái phiếu công ty Khi doanh nghiệp vay vốn bằng phát hành trái phiếu có thể xảy ra 3 trường hợp: - Phát hành trái phiếu ngang giá (giá phát hành bằng mệnh giá): Là phát hành trái phiếu với giá đúng bằng mệnh giá của trái phiếu. Trường hợp này thường xảy ra khi ...
Đọc Thêm

Trường hợp chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá

Trường hợp chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang khi có đủ các điều kiện được vốn hoá theo quy định thì xử lý như sau: a) Đối với khoản vốn vay riêng biệt, chi phí đi ...
Đọc Thêm

Trường hợp chi phí đi vay ghi vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ

Trường hợp chi phí đi vay ghi vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ a) Đối với chi phí lãi vay: - Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay cho bên cho vay, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112,... - Trường hợp đơn vị trả ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí đi vay

Kế toán chi phí đi vay 2.1.1. Trường hợp chi phí đi vay ghi vào chi phí tài chính trong kỳ: Được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp hiện hành (Xem phần hướng dẫn TK 635). 2.1.2. Trường hợp chi phí đi vay đủ điều kiện vốn hoá. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến ...
Đọc Thêm

Hạch toán chi phí đi vay phải tôn trọng một số quy định sau:

Hạch toán chi phí đi vay phải tôn trọng một số quy định sau: 1.1. Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định. 1.2. Chi phí đi vay liên quan đến tài sản dở dang khi có đủ các điều kiện ...
Đọc Thêm

Khi tạm ứng tiền cho nhà thầu phụ trước khi hợp đồng phụ hoàn thành

Khi tạm ứng tiền cho nhà thầu phụ trước khi hợp đồng phụ hoàn thành Nợ TK 331- Phải trả cho người bán Có các TK 111, 112,... 2.2.8 - Trường hợp xuất hiện nghi ngờ về khả năng không thu được một khoản nào đó đã được tính trong doanh thu của hợp đồng và đã ghi trong Báo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng

Phương pháp kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng 2.2.1 - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng

Phương pháp kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng 2.1 - Bổ sung Tài khoản 337 – “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” để kế toán doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng trong trường hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch: Tài khoản 337 “Thanh toán ...
Đọc Thêm

Chi phí của hợp đồng xây dựng

Chi phí của hợp đồng xây dựng a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng: Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được giảm khi có các khoản thu khác không bao gồm trong doanh thu của hợp đồng. Ví dụ: Các khoản thu từ việc bán nguyên, vật liệu thừa và ...
Đọc Thêm

Doanh thu của hợp đồng xây dựng

Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng ...
Đọc Thêm

Hạch toán hợp đồng xây dựng phải tôn trọng một số quy định sau p2

Hạch toán hợp đồng xây dựng phải tôn trọng một số quy định sau 1.5. Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì: a) Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí thực tế của hợp đồng xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn ...
Đọc Thêm

Hạch toán hợp đồng xây dựng phải tôn trọng một số quy định sau:

Hạch toán hợp đồng xây dựng phải tôn trọng một số quy định sau: 1.1. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 1- Khi các khoản chi phí khác phát sinh, như chi khắc phục tổn thất do gặp rủi ro trong hoạt động kinh doanh (bão lụt, hoả hoạn, cháy, nổ,...), ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác Có các TK 111, 112, 141,... 2- Phương ...
Đọc Thêm

Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường

Phản ánh tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, ghi: Nợ các TK 111, 112,... Có TK 711 - Thu nhập khác. - Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác Nợ TK 133 - ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Phương pháp hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: - Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần giá trị hao mòn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Phần giá trị còn lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình ...
Đọc Thêm

Phản ánh chi phí hoặc khoản lỗ về hoạt động đầu tư tài chính phát sinh

Phản ánh chi phí hoặc khoản lỗ về hoạt động đầu tư tài chính phát sinh, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111,112; hoặc Có TK 141 - Tạm ứng Có các TK 121, 128, 221, 222,... 2. Lãi tiền vay đã trả và phải trả, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản TK 632 – Giá vốn hàng bán

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế liên quan đến bổ sung nội dung phản ánh trên Tài khoản TK 632 - Giá vốn hàng bán a) Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố ...
Đọc Thêm

Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Mã số 04) Chỉ tiêu này phản ánh lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các Khoản Mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong ...
Đọc Thêm

Bổ sung Tài khoản 521 – Chiết khấu thương mại

Bổ sung Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu ...
Đọc Thêm

Kế toán hoạt động cho vay lấy lãi:

Kế toán hoạt động cho vay lấy lãi: - Khi cho vay lấy lãi, ghi: Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (Nếu cho vay ngắn hạn); hoặc Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Nếu cho vay dài hạn) Có các TK 111, 112,... - Định kỳ, tính toán, xác định số lãi cho vay ...
Đọc Thêm

Kế toán bán ngoại tệ:

Kế toán bán ngoại tệ: - Trường hợp có lãi, ghi: Nợ các TK 111(1111), 112(1121) (Tổng giá thanh toán - tỷ giá thực tế bán) Có TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá trên sổ kế toán) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Số chênh lệch tỷ giá thực tế bán lớn hơn tỷ ...
Đọc Thêm

Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ

Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, ghi: Nợ các TK 111, 112, 138, 152, 156,133... Nợ TK 221 - Đầu tư chứng khoán dài hạn (Nhận cổ tức bằng cổ phiếu) Nợ TK 222 - Góp vốn liên doanh (thu nhập bổ sung ...
Đọc Thêm

Đổi tên TK 512 “DT bán hàng nội bộ” thành Tài khoản 512 – “DT nội bộ”

Đổi tên TK 512 - "Doanh thu bán hàng nội bộ" thành Tài khoản 512 - "Doanh thu nội bộ" Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp. Về nội dung, kết cấu, các nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ ...
Đọc Thêm

Đối với hoạt động cho thuê tài sản thu tiền trước cho thuê của nhiều năm

Đối với hoạt động cho thuê tài sản thu tiền trước cho thuê của nhiều năm Doanh thu của năm tài chính được xác định bằng tổng số tiền cho thuê đã thu được chia cho số năm cho thuê tài sản. Khi nhận tiền của khách hàng trả trước cho nhiều kỳ, nhiều niên độ kế toán về hoạt ...
Đọc Thêm

Tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Đổi tên Tài khoản 3387 - "Doanh thu nhận trước" thành Tài khoản 3387 - "Doanh thu chưa thực hiện". Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp:

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: a. Đối với hàng bán trả chậm, trả góp chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của kỳ kế toán theo giá bán trả ngay, phần chênh lệch ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp:

Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: a. Đối với hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp, ghi số tiền trả lần đầu và số tiền còn phải thu về bán hàng trả chậm, trả góp, doanh thu bán hàng và lãi phải thu, ghi: ...
Đọc Thêm

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1- Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" chỉ phản ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán; dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu ...
Đọc Thêm

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU 1- Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và phải theo năm tài chính. 2 - Chỉ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán khi thoả mãn đồng thời ...
Đọc Thêm

Kế toán doanh thu và thu nhập khác

Kế toán doanh thu và thu nhập khác 1.1. Kế toán doanh thu Doanh thu phát sinh từ giao dịch, sự kiện được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau ...
Đọc Thêm

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT KINH DOANH DẪN ĐẾN QUAN HỆ CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 1- Bên mua là công ty mẹ không phải lập BCTC hợp nhất tại ngày mua mà phải lập BCTC hợp nhất tại thời điểm sớm nhất theo quy định ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán - Tại ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại, kế toán bên mua hạch toán theo từng trường hợp sau: + Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi: Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, ...
Đọc Thêm

TH hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ CT mẹ – CT con

Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con 2.1- Nguyên tắc chung - Tại ngày mua, bên mua sẽ xác định và phản ánh giá phí hợp nhất kinh doanh tương tự như trường hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản điều chỉnh P2

Kế toán các khoản điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện trong tương lai (3) Trường hợp bên mua được yêu cầu trả thêm cho bên bị mua một khoản bồi thường do việc giảm giá trị của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ đã phát sinh hoặc đã thừa ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản điều chỉnh

Kế toán các khoản điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện trong tương lai Thoả thuận hợp nhất kinh doanh có thể cho phép điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh khi xảy ra một hoặc nhiều sự kiện trong tương lai. Ví dụ, khoản điều chỉnh này có thể phụ thuộc ...
Đọc Thêm

Kế toán giá phí hợp nhất kinh doanh ở bên mua

Kế toán giá phí hợp nhất kinh doanh ở bên mua Tại ngày mua, bên mua sẽ xác định và phản ánh giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh

Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh Bước 3: Tại ngày mua, bên mua phải phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả và những khoản nợ tiềm tàng phải gánh chịu. Tài sản đã mua, nợ phải trả có thể xác định được và những khoản nợ tiềm tàng phải ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh

Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải hạch toán theo phương pháp mua. Phương pháp mua gồm 3 bước: Bước 1: Xác định bên mua; Bước 2: Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh; Bước 3: Tại ngày mua, bên mua phải phân bổ giá phí hợp nhất kinh ...
Đọc Thêm

Các hình thức hợp nhất kinh doanh

Các hình thức hợp nhất kinh doanh - Hợp nhất kinh doanh để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như: + Một doanh nghiệp mua cổ phần của một doanh nghiệp khác; + Một doanh nghiệp mua tất cả tài sản thuần của một ...
Đọc Thêm

KTchênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi BCTC của hoạt động ở nước ngoài

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài 6.1- Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái khi chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động nước ngoài không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo Kế toán chênh lệch tỷ giá ...
Đọc Thêm

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm 5.2.1- Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm Ở thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính ...
Đọc Thêm

Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB

5.1.2- Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) a) Khi mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ, thiết bị, khối lượng xây dựng, lắp đặt do người bán hoặc bên nhận thầu bàn giao: - Nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá trong giao dịch ...
Đọc Thêm

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ 5.1.1- Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh a) Khi mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ: - Nếu phát ...
Đọc Thêm

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái 4.1- Tài khoản 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động); chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 3.1- Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch đánh giá lại cuối kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh: - Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ

2- Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày lập Bảng CĐKT ở thời điểm cuối năm tài chính 2.1- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải ...
Đọc Thêm

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Chênh lệch tỷ giá hối đoái Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán và lập báo cáo tài chính, thì khi quy đổi từ đơn vị tiền tệ khác sang đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán sẽ phát sinh chênh ...
Đọc Thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 "ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI" 1. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái và kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp (Xem hướng dẫn TK 413). 2. Kế toán chênh lệch ...
Đọc Thêm

KT khoản đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong BCTC của nhà đầu tư

Kế toán khoản đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư 2.4.1. Nguyên tắc chung - Trường hợp nhà đầu tư góp vốn vào liên doanh dưới hình thức cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát nhưng không có quyền đồng kiểm soát (nắm giữ dưới 20% quyền biểu ...
Đọc Thêm

Trình bày khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong Báo cáo tài chính hợp nhất

Trình bày khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong Báo cáo tài chính hợp nhất a) Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc và các khoản điều chỉnh vào cuối mỗi năm tài chính được phản ánh ở khoản mục: “Đầu tư vào công ...
Đọc Thêm

Xác định và điều chỉnh phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh

Xác định và điều chỉnh phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh đối với các khoản thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu nhưng không được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. c1) Trường hợp vốn chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Phương pháp kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi lập báo cáo tài chính hợp nhất của bên góp vốn liên doanh theo phương pháp vốn chủ sở hữu a) Điều chỉnh phần lợi nhuận (hoặc lỗ) trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và các khoản điều chỉnh khác đã ghi ...
Đọc Thêm

Kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của bên góp vốn liên doanh 2.3.1. Nguyên tắc chung a) Trường hợp bên góp vốn liên doanh có ít nhất một công ty con thì bên liên doanh phải lập báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát a) Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp bổ sung vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản. Trường hợp này, kế toán tương tự như khi góp vốn lần đầu quy định ...
Đọc Thêm

Kế toán chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát a) Đối với doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị hợp lý của tài sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí cho hoạt động liên doanh và lợi nhuận nhận được từ liên doanh:

Kế toán chi phí cho hoạt động liên doanh và lợi nhuận nhận được từ liên doanh: a) Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh trong kỳ (Lãi tiền vay để góp vốn, tiền thuê đất, các chi phí khác,...), ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Nợ TK 133 ...
Đọc Thêm

Kế toán vốn góp liên doanh vào cơ sở đồng kiểm soát

Kế toán vốn góp liên doanh vào cơ sở đồng kiểm soát a) Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 111 - Tiền mặt Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. b) Khi góp vốn liên doanh vào cơ sở ...
Đọc Thêm

Vốn góp liên doanh cần tôn trọng một số quy định sau

Vốn góp liên doanh cần tôn trọng một số quy định sau 1. Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phản ánh trên tài khoản này phải là giá trị vốn góp được các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và được chấp thuận trong biên bản góp vốn. 2. Trường hợp ...
Đọc Thêm

Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

Kế toán góp vốn liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 2.1. Quy định chung a) Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở đồng kiểm soát) là cơ sở kinh doanh mới được thành lập có hoạt động độc lập giống ...
Đọc Thêm

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

1.2. Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát 1.2.1. Quy định chung a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các ...
Đọc Thêm

KTchia lợi nhuận trong trường hợp hợp đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế

Kế toán chia lợi nhuận trong trường hợp hợp đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế a) Kế toán ở bên thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh + Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên kế toán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu

Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu a) Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung a.1) Khi phát sinh chi phí chung do các bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) ...
Đọc Thêm

Trình bày khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong BCTC hợp nhất

Trình bày khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong Báo cáo tài chính hợp nhất a) Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc và các khoản điều chỉnh vào cuối mỗi năm tài chính được phản ánh ở khoản mục: “Đầu tư vào công ...
Đọc Thêm

Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Trường hợp liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát 1.1.1. Quy định chung a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán khoản vốn góp

Phương pháp kế toán khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất của bên góp vốn liên doanh theo phương pháp vốn chủ sở hữu a) Xác định phần lãi (hoặc lỗ) trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và các khoản điều chỉnh khác đã ghi nhận ...
Đọc Thêm

Sửa đổi, bổ sung về kế toán lợi nhuận chưa phân phối

Sửa đổi, bổ sung về kế toán lợi nhuận chưa phân phối 4.1 - Lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp Lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là lợi nhuận sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (theo Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và hướng dẫn tại ...
Đọc Thêm

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát Quy định chung và quy định cụ thể phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát được quy định tại Mục III Phần giải thích Tài khoản 222 “Vốn góp liên doanh” ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư do sử dụng Báo cáo tài chính của công ty liên kết

Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư do sử dụng Báo cáo tài chính của công ty liên kết không được lập cùng ngày với Báo cáo tài chính của nhà đầu tư. a) Trường hợp Báo cáo tài chính của công ty liên kết không được lập cùng ngày với Báo cáo tài chính của nhà đầu tư, khi ...
Đọc Thêm

Sử dụng Báo cáo tài chính của công ty liên kết khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

2.2.1.6. Sử dụng Báo cáo tài chính của công ty liên kết khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. - Khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu để trình bày khoản đầu tư vào công ty liên kết trong Báo cáo tài chính hợp nhất, nhà đầu tư phải sử dụng Báo cáo tài chính của công ...
Đọc Thêm

(no title)

Quy định cụ thể Điều chỉnh các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết: Khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết, nếu có chênh lệch giữa giá mua khoản đầu tư và phần sở hữu của nhà đầu tư theo giá trị hợp lý của tài sản thuần có ...
Đọc Thêm

Quy định cụ thể

Quy định cụ thể 2.1. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo Chế độ kế toán Doanh nghiệp. 2.2. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp ...
Đọc Thêm

Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư

Căn cứ để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư a) Đối với khoản đầu tư trực tiếp vào công ty liên kết, nhà đầu tư căn cứ vào Báo cáo tài chính của công ty liên kết và các tài liệu có liên quan khi mua khoản đầu ...
Đọc Thêm

Quy định chung

Quy định chung 1.1. Nhà đầu tư được coi là có ảnh hưởng đáng kể Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác thì được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 3.1. Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hợp sau: a- Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 1- Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 1.1- Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hoặc lãi phải được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính

Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính 1. Ghi nhận giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được thuê lại bởi chính người bán. Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán tài ...
Đọc Thêm

Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

 Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. a- Trường hợp thu tiền cho thuê hoạt động theo định kỳ. - Khi phát hành hoá đơn dịch vụ cho thuê tài sản, ghi: Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán cho thuê tài sản là cho thuê hoạt động

Hướng dẫn kế toán cho thuê tài sản là cho thuê hoạt động 1- Ghi nhận TSCĐ cho thuê hoạt động 1.1- Cho thuê hoạt động là bên cho thuê không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn với quyền sở hữu tài sản cho thuê. Bên cho thuê vẫn ghi nhận tài sản cho ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với doanh nghiệp thuê

Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với doanh nghiệp thuê Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh chi phí tiền thuê hoạt động vào chi phí sản xuất, kinh doanh ...
Đọc Thêm

PP KT các hoạt động kinh tế liên quan đến thuê tài sản là thuê tài chính P2

Phương pháp kế toán các hoạt động kinh tế liên quan đến thuê tài sản là thuê tài chính c.4.2- Trường hợp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: - Khi xuất tiền trả ...
Đọc Thêm

PP KT các hoạt động kinh tế liên quan đến thuê tài sản là thuê tài chính P1

Phương pháp kế toán các hoạt động kinh tế liên quan đến thuê tài sản là thuê tài chính a - Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi: Nợ TK 142 - Chi phí trả ...
Đọc Thêm

Kế toán TSCĐ thuê tài chính

Kế toán TSCĐ thuê tài chính 2.1- Tài khoản kế toán Kế toán TSCĐ thuê tài chính sử dụng TK 212 - Tài sản cố định thuê tài chính. Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Hạch toán TK 212- TSCĐ thuê tài ...
Đọc Thêm

Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê

Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê 1.1. Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc phải trả về thuê tài chính với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê. Nếu giá trị hợp lý của ...
Đọc Thêm

Phân loại thuê tài sản

Phân loại thuê tài sản 1.1- Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sản nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) thì ...
Đọc Thêm

5.2. Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động

5.2. Kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động 5.2.1. Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hợp sau: a) Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê hoạt động

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê hoạt động 3.1. Ghi nhận thuê tài sản là thuê hoạt động đối với doanh nghiệp thuê Thuê tài sản là thuê hoạt động thì doanh nghiệp thuê không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, mà chỉ phản ánh chi ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê tài chính

Hướng dẫn kế toán thuê tài sản là thuê tài chính 2.1- Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê 2.1.1. Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài chính và nợ gốc phải trả về thuê tài chính với cùng một giá trị bằng với giá trị ...
Đọc Thêm

Phân loại thuê tài sản

Phân loại thuê tài sản 1.1. Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sản nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) thì ...
Đọc Thêm

Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư p2

3). Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư .2. Đối với BĐS đầu tư bán trả chậm, trả góp không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp: - Khi bán BĐS đầu tư trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư của kỳ ...
Đọc Thêm

Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư

Kế toán bán, thanh lý bất động sản đầu tư 1- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ , ghi: Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư (Giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế ...
Đọc Thêm

cho thuê hoạt động BĐS đầu tư và thu tiền cho thuê hoạt động theo từng kỳ

Trường hợp cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư và thu tiền cho thuê hoạt động theo từng kỳ: a) Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế: - Khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 131 - ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp kế toán liên quan đến BĐS đầu tư p2

Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp kế toán liên quan đến BĐS đầu tư Kế toán cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư 1- Phản ánh doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư 1.1- Trường hợp cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư thu tiền trước cho thuê nhiều kỳ, ...
Đọc Thêm

HD bổ sung một số phương pháp kế toán liên quan đến BĐS đầu tư P1

Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp kế toán liên quan đến BĐS đầu tư: (1) Kế toán trích khấu hao bất động sản đầu tư 1- Định kỳ tính, trích khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi: Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Chi tiết ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu p2

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 7- Khi hết hạn thuê tài sản tài chính - Nếu trả lại bất động sản đầu tư thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư, ghi: Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư Nợ TK 632- Giá ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu p1

Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu 1- Hạch toán các nghiệp vụ mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả tiền ngay: - Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư ...
Đọc Thêm

Bất động sản đầu tư c an tôn trọng một số quy định sau

Bất động sản đầu tư c an tôn trọng một số quy định sau 1- Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị bất động sản đủ tiêu chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư. Không phản ánh vào tài khoản này giá trị bất động sản mua về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán bất động sản đầu tư

3- Kế toán bất động sản đầu tư 3.1- Kế toán bất động sản đầu tư cần tôn trọng một số quy định sau: 1- Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; b) Nguyên ...
Đọc Thêm

Bất động sản đầu tư và các trường hợp ghi nhận

Bất động sản đầu tư và các trường hợp ghi nhận 2.1- Bất động sản đầu tư Bất động sản (BĐS) đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp ...
Đọc Thêm

Bất động sản đầu tư và các trường hợp ghi nhận:

Bất động sản đầu tư và các trường hợp ghi nhận: 1.1. Bất động sản đầu tư: Bất động sản (BĐS) đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả nhà và đất; Cơ sở hạ tầng do người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU 1. Khi phát sinh các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn bổ sung kế toán hao mòn TSCĐ vô hình

Hướng dẫn bổ sung kế toán hao mòn TSCĐ vô hình Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau: - Nếu ...
Đọc Thêm

Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ DN trong gđ triển khai

4. Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai: 4.1. Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai thì tập hợp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc tập hợp vào chi phí trả trước dài hạn, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả ...
Đọc Thêm

Hạch toán các nghiệp vụ mua TSCĐ vô hình

1. Hạch toán các nghiệp vụ mua TSCĐ vô hình: - Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ...
Đọc Thêm

HD nội dung và phương pháp kế toán Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình.

Hướng dẫn nội dung và phương pháp kế toán Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và ...
Đọc Thêm

Các giao dịch không bằng tiền

Các giao dịch không bằng tiền 29. Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 30. Nhiều hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tuy có ảnh hưởng tới kết cấu tài sản và ...
Đọc Thêm

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

 Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: - Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi) Nợ ...
Đọc Thêm

KT các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tăng TSCĐ hữu hình

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tăng TSCĐ hữu hình 2.1- Trường hợp mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi mua TSCĐ hữu hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ TK 211 - ...
Đọc Thêm

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH 1- Về nội dung phản ánh của TK 211 - TSCĐ hữu hình, được sửa đổi lại phần nguyên giá TSCĐ hữu hình, xác định trong từng trường hợp cụ thể, như sau: TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chiết ...
Đọc Thêm

HÀNG TỒN KHO

HÀNG TỒN KHO 1- Kế toán chi phí sản xuất chung cố định - Khi phát sinh chi phí sản xuất chung cố định, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định) Có các TK: 152, 153, 214, 331, 334,... - Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi ...
Đọc Thêm

Trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính 67. Doanh nghiệp phải trình bày các thông tin sau: a) Lợi nhuận hoặc lỗ để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu, bản đối chiếu lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho công ty mẹ trong kỳ. Bản đối chiếu gồm các ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh hồi tố

Điều chỉnh hồi tố 62. Lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu cho tất cả các kỳ báo cáo sẽ được điều chỉnh hồi tố nếu số lượng cổ phiếu phổ thông hoặc cổ phiếu phổ thông tiềm năng đang lưu hành tăng lên do vốn hoá, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ ...
Đọc Thêm

Hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền

Hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền 56. Khi phát hành hợp đồng có thể được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông hoặc bằng tiền mặt, doanh nghiệp giả định trước rằng hợp đồng được thanh toán bằng cổ phiếu phổ thông và số cổ phiếu phổ thông tiềm năng từ ...
Đọc Thêm

Công cụ tài chính có thể chuyển đổi

Công cụ tài chính có thể chuyển đổi 47. Tác động suy giảm của công cụ tài chính có thể chuyển đổi đối với lãi suy giảm trên cổ phiếu được quy định tại đoạn 31 và 34. 48. Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi có tác động suy giảm ngược khi cổ tức của các cổ phiếu ...
Đọc Thêm

Cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm

Cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm 39. Cổ phiếu phổ thông tiềm năng được coi là có tác động suy giảm khi và chỉ khi, việc chuyển đổi chúng thành cổ phiếu phổ thông sẽ làm giảm lãi hoặc tăng lỗ trên cổ phiếu. 40. Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ ...
Đọc Thêm

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 34. Để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu, số lượng cổ phiếu phổ thông là số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông (tính theo phương pháp được trình bày trong các đoạn 17 và 24) cộng (+) với số bình quân gia quyền của cổ ...
Đọc Thêm

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lãi suy giảm trên cổ phiếu 28. Doanh nghiệp tính giá trị lãi suy giảm trên cổ phiếu dựa trên số lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ. 29. Doanh nghiệp phải điều chỉnh lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ ...
Đọc Thêm

Số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 17. Số lượng cổ phiếu phổ thông được sử dụng để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu là số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ. 18. Việc sử dụng số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông ...
Đọc Thêm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 07. Doanh nghiệp phải tính lãi cơ bản trên cổ phiếu theo các khoản lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ. 08. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông ...
Đọc Thêm

Phần không đảm bảo trong các công cụ tài chính của hợp đồng bảo hiểm

Phần không đảm bảo trong các công cụ tài chính của hợp đồng bảo hiểm Các quy định trong đoạn 30 cũng được áp dụng cho một công cụ tài chính có phần không đảm bảo, ngoài ra: a) Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phân loại toàn bộ phần không đảm bảo là một khoản nợ phải trả, họ nhỏ ...
Đọc Thêm

Các hợp đồng bảo hiểm thu được từ hợp nhất kinh doanh

Các hợp đồng bảo hiểm thu được từ hợp nhất kinh doanh hay chuyển giao có tính mua lại hợp đồng bảo hiểm 27. Theo Chuẩn mực kế toán số 11- "Hợp nhất kinh doanh", trong ngày hợp nhất doanh nghiệp bảo hiểm có thể tính toán giá trị hợp lý các khoản nợ bảo hiểm ước tính và các ...
Đọc Thêm

Tiếp tục thực hiện các chính sách kế toán hiện hành

Tiếp tục thực hiện các chính sách kế toán hiện hành 22. Nếu sự thay đổi chính sách kế toán không thoả mãn các quy định nêu tại đoạn 19, doanh nghiệp bảo hiểm có thể tiếp tục thực hiện các chính sách kế toán hiện hành như a) Xác định khoản nợ bảo hiểm trên cơ sở không chiết ...
Đọc Thêm

Sự giảm giá trị của các tài sản tái bảo hiểm

Sự giảm giá trị của các tài sản tái bảo hiểm 18. Nếu như các tài sản tái bảo hiểm của doanh nghiệp nhượng tái bị giảm giá trị thì có thể giảm giá trị ghi sổ một cách thích hợp và ghi nhận sự giảm giá trị trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Một tài sản ...
Đọc Thêm

Áp dụng chính sách kế toán

Áp dụng chính sách kế toán 12. Doanh nghiệp bảo hiểm phải áp dụng các chính sách kế toán: a) Không được trích lập và ghi nhận khoản dự phòng để bồi thường trong tương lai, nếu các yêu cầu đòi bồi thường phát sinh từ các hợp đồng này không tồn tại tại thời điểm khoá sổ lập báo ...
Đọc Thêm

Công cụ phái sinh

Công cụ phái sinh 06. Chuẩn mực kế toán "Công cụ tài chính" quy định các doanh nghiệp phải tách và xác định công cụ phái sinh từ hợp đồng bảo hiểm gốc theo giá trị hợp lý, và ghi nhận những khoản chênh lệch do thay đổi giá trị hợp lý vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày báo cáo tài chính 79. Doanh nghiệp phải trình bày trong báo cáo tài chính từng loại dự phòng theo các khoản mục: a) Số dư đầu kỳ và cuối kỳ; b) Số dự phòng tăng do các khoản dự phòng trích lập bổ sung trong kỳ, kể cả việc tăng các khoản dự phòng hiện có; c) ...
Đọc Thêm

Tái cơ cấu doanh nghiệp P2

Tái cơ cấu doanh nghiệp 72. Nghĩa vụ nợ liên đới không chỉ được tạo ra từ quyết định của Ban Giám đốc. Nghĩa vụ nợ liên đới có thể là kết quả của các sự kiện đã xảy ra: Ví dụ, thoả thuận với đại diện của người làm công về các khoản thanh toán khi họ thôi việc, ...
Đọc Thêm

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Tái cơ cấu doanh nghiệp 66. Ví dụ về những sự kiện nằm trong định nghĩa về "tái cơ cấu doanh nghiệp": a) Bán hoặc chấm dứt một dây chuyền sản xuất sản phẩm; b) Đóng cửa cơ sở kinh doanh ở một địa phương, một quốc gia khác hoặc chuyển đổi hoạt động kinh doanh từ địa phương này, ...
Đọc Thêm

Các khoản lỗ hoạt động trong tương lai

Các khoản lỗ hoạt động trong tương lai 59. Doanh nghiệp không được ghi nhận khoản dự phòng cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai. 60. Khoản lỗ hoạt động trong tương lai là khoản không thoả mãn định nghĩa về một khoản nợ phải trả quy định trong đoạn 07 và điều kiện ghi nhận các khoản ...
Đọc Thêm

Thanh lý tài sản dự tính

Thanh lý tài sản dự tính 47. Lãi từ hoạt động thanh lý tài sản dự tính không được xét đến khi xác định giá trị của khoản dự phòng. 48. Không được tính các khoản lãi từ hoạt động thanh lý tài sản khi xác định giá trị khoản dự phòng, ngay cả khi hoạt động thanh lý dự ...
Đọc Thêm

Rủi ro và các yếu tố không chắc chắn

Rủi ro và các yếu tố không chắc chắn 38. Rủi ro và các yếu tố không chắc chắn tồn tại xung quanh các sự kiện và các trường hợp phải được xem xét khi xác định giá trị ước tính hợp lý nhất cho một khoản dự phòng. 39. Rủi ro thể hiện sự giảm sút kết quả. Việc ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị

Xác định giá trị Giá trị ước tính hợp lý 32. Giá trị ghi nhận một khoản dự phòng phải là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 33. Giá trị ước tính hợp lý nhất về ...
Đọc Thêm

Sự giảm sút lợi ích kinh tế có thể xảy ra

Sự giảm sút lợi ích kinh tế có thể xảy ra 19. Điều kiện ghi nhận một khoản nợ là khoản nợ đó phải là khoản nợ hiện tại và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế do việc thanh toán khoản nợ đó. Theo quy định của chuẩn mực này, một khoản nợ phải kèm theo ...
Đọc Thêm

Sự kiện đã xảy ra

Sự kiện đã xảy ra 14. Một sự kiện đã xảy ra làm phát sinh nghĩa vụ nợ hiện tại được gọi là một sự kiện ràng buộc. Một sự kiện trở thành sự kiện ràng buộc, nếu doanh nghiệp không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thanh toán nghĩa vụ nợ gây ra bởi sự kiện đó ...
Đọc Thêm

(no title)

Các khoản dự phòng và các khoản nợ phải trả 08. Các khoản dự phòng có thể phân biệt được với các khoản nợ phải trả như: Các khoản nợ phải trả người bán, phải trả tiền vay,... là các khoản nợ phải trả được xác định gần như chắc chắn về giá trị và thời gian, còn các khoản ...
Đọc Thêm

Cập nhật thay đổi về Thuế 2018 (P2)

Cập nhật thay đổi về Thuế năm 2018 (P2) Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) Điều kiện hoàn thuế GTGT Đối với các trường hợp hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư và hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, một trong các điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật về đất đai, pháp luật ...
Đọc Thêm

Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh

Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh A16. Chuẩn mực này yêu cầu bên mua ghi nhận tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của bên bị mua nếu thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày mua. Để phân bổ giá phí hợp nhất kinh ...
Đọc Thêm

Lợi ích của cổ đông thiểu số

Lợi ích của cổ đông thiểu số A10. Trong một số giao dịch mua hoán đổi, một số chủ sở hữu của công ty con hợp pháp không trao đổi các công cụ vốn của họ với những công cụ vốn của công ty mẹ. Mặc dù một đơn vị trong đó có những chủ sở hữu nắm giữ các ...
Đọc Thêm

Mua hoán đổi

Mua hoán đổi A1. Như đã quy định trong đoạn 21, trường hợp hợp nhất kinh doanh được gọi là mua hoán đổi, khi bên mua là một doanh nghiệp mà vốn chủ sở hữu của nó đã bị mua lại bởi chính doanh nghiệp bị mua. Ví dụ, một công ty bị một doanh nghiệp nhỏ hơn mua lại ...
Đọc Thêm

Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại sau khi hoàn tất việc kế toán ban đầu

Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại sau khi hoàn tất việc kế toán ban đầu 64. Nếu lợi ích tiềm tàng của các khoản lỗ tính thuế chuyển sang năm sau của bên bị mua hoặc các tài sản thuế thu nhập hoãn lại khác không thỏa mãn các tiêu chuẩn quy định trong đoạn 37 đối ...
Đọc Thêm

Hợp nhất kinh doanh được hoàn thành trong từng giai đoạn

Hợp nhất kinh doanh được hoàn thành trong từng giai đoạn 57. Hợp nhất kinh doanh thường liên quan tới nhiều giao dịch trao đổi, như giao dịch mua cổ phiếu liên tiếp. Khi đó, mỗi giao dịch trao đổi sẽ được bên mua xử lý một cách riêng biệt bằng cách sử dụng giá phí của giao dịch và ...
Đọc Thêm

Tài sản cố định vô hình của bên bị mua

Tài sản cố định vô hình của bên bị mua 45. Theo đoạn 37, bên mua ghi nhận tách biệt TSCĐ vô hình của bên bị mua tại ngày mua chỉ khi nào những tài sản đó thỏa mãn tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình quy định trong Chuẩn mực kế toán số 04 "Tài sản cố ...
Đọc Thêm

Tài sản và nợ phải trả có thể xác định được của bên bị mua

Tài sản và nợ phải trả có thể xác định được của bên bị mua 41. Theo đoạn 36, bên mua sẽ ghi nhận riêng rẽ phần giá phí hợp nhất kinh doanh được phân bổ nếu các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm tàng của bên bị mua tồn tại vào ngày ...
Đọc Thêm

Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng

Phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh cho tài sản đã mua, nợ phải trả hoặc nợ tiềm tàng 36. Tại ngày mua, bên mua phân bổ giá phí hợp nhất kinh doanh bằng việc ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày mua các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện trong tương lai

Điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện trong tương lai 32. Khi thoả thuận hợp nhất kinh doanh cho phép điều chỉnh giá phí hợp nhất kinh doanh tuỳ thuộc vào các sự kiện trong tương lai, bên mua phải điều chỉnh vào giá phí hợp nhất kinh doanh tại ngày mua nếu ...
Đọc Thêm

Giá phí hợp nhất kinh doanh

Giá phí hợp nhất kinh doanh 24. Bên mua sẽ xác định giá phí hợp nhất kinh doanh bao gồm: Giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên mua phát hành để ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán 14. Mọi trường hợp hợp nhất kinh doanh đều phải được kế toán theo phương pháp mua. 15. Phương pháp mua xem xét việc hợp nhất kinh doanh trên quan điểm là doanh nghiệp thôn tính các doanh nghiệp khác được xác định là bên mua. Bên mua mua tài sản thuần và ghi nhận các ...
Đọc Thêm

Trình bày về thay đổi chính sách kế toán

Trình bày về thay đổi chính sách kế toán 34. Khi áp dụng lần đầu một chính sách kế toán có ảnh hưởng đến kỳ hiện tại, một kỳ nào đó trong quá khứ hoặc các kỳ trong tương lai, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin sau: (a) Tên chính sách kế toán; (b) Hướng dẫn chuyển đổi ...
Đọc Thêm

Sai sót

Sai sót 22. Sai sót có thể phát sinh từ việc ghi nhận, xác định giá trị, trình bày và thuyết minh các khoản mục trên báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được coi là không phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán nếu chúng có các sai sót trọng yếu hoặc các ...
Đọc Thêm

Thay đổi ước tính kế toán

Thay đổi ước tính kế toán 15. Nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp không thể xác định được một cách tin cậy mà chỉ có thể ước tính. Ước tính kế toán là một quá trình xét đoán dựa trên những thông tin tin cậy nhất và mới nhất tại thời điểm đó. Ví dụ ...
Đọc Thêm

Thay đổi chính sách kế toán

Thay đổi chính sách kế toán Tính nhất quán của chính sách kế toán 05. Doanh nghiệp phải lựa chọn và áp dụng chính sách kế toán nhất quán đối với các giao dịch, sự kiện tương tự, trừ khi có chuẩn mực kế toán khác yêu cầu hoặc cho phép phân loại các giao dịch, sự kiện tương tự ...
Đọc Thêm

Các thuyết minh khác

Các thuyết minh khác Nếu một lĩnh vực kinh doanh hoặc một khu vực địa lý mà thông tin được báo cáo cho Ban Giám đốc không phải là một bộ phận phải báo cáo do bộ phận đó thu được phần lớn doanh thu từ việc bán hàng cho các bộ phận khác, tuy nhiên doanh thu của bộ ...
Đọc Thêm

Cập nhật quy định về thuế 2018 (P1)

Cập nhật quy định về thuế 2018 (P1) Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu Theo công văn 2453/TCT-CS ngày 20/6/2018 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT, từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018, trường hợp cơ sở kinh doanh có hàng hóa nhập khẩu sau đó ...
Đọc Thêm

Báo cáo đối với bộ phận thứ yếu

Báo cáo đối với bộ phận thứ yếu Các đoạn từ 63 đến 66 quy định về các yêu cầu cần trình bày đối với các bộ phận báo cáo được coi là bộ phận thứ yếu của doanh nghiệp, như sau: Nếu báo cáo bộ phận chính yếu được lập theo lĩnh vực kinh doanh, thì báo cáo bộ ...
Đọc Thêm

Báo cáo đối với bộ phận chính yếu

Báo cáo đối với bộ phận chính yếu 48. Các yêu cầu về trình bày nêu trong các đoạn từ 49 đến 61 cần phải được áp dụng cho mỗi bộ phận cần báo cáo dựa vào báo cáo bộ phận chính yếu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải trình bày doanh thu bộ phận đối với mỗi bộ phận ...
Đọc Thêm

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA BỘ PHẬN

CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CỦA BỘ PHẬN 42. Thông tin bộ phận phải được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 43. Chính sách kế toán mà Ban Giám đốc doanh nghiệp sử dụng ...
Đọc Thêm

CÁC BỘ PHẬN CẦN BÁO CÁO

CÁC BỘ PHẬN CẦN BÁO CÁO 32. Hai hay nhiều lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý tương đương có thể được kết hợp thành một lĩnh vực kinh doanh hay một khu vực địa lý. Hai hay nhiều lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý được coi là tương đương khi: a) Tương đương về ...
Đọc Thêm

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ KHU VỰC ĐỊA LÝ

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ KHU VỰC ĐỊA LÝ 29. Các bộ phận được lập theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý của doanh nghiệp dùng để lập báo cáo cho bên ngoài phải là các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp đó. Thông tin bộ phận do các đơn vị ...
Đọc Thêm

Báo cáo chính yếu và thứ yếu

Báo cáo chính yếu và thứ yếu 24. Tính chất rủi ro và lợi ích kinh tế của một doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để xác định báo cáo bộ phận chính yếu (báo cáo đối với bộ phận chính yếu) được lập theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý. Nếu rủi ro và tỷ ...
Đọc Thêm

Doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ

Doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ 32. Các khoản doanh thu mang tính thời vụ, chu kỳ hoặc thời cơ nhận được trong một năm tài chính sẽ không được ghi nhận trước hoặc hoãn lại vào ngày lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu việc ghi nhận trước hoặc hoãn lại đó ...
Đọc Thêm

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 21. Nếu ước tính một thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ có thay đổi đáng kể trong kỳ kế toán giữa niên độ cuối cùng của năm tài chính nhưng báo cáo tài chính giữa niên độ không được lập riêng rẽ cho kỳ này thì bản chất và ...
Đọc Thêm

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ P2

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ 27. Đối với các tài sản cần phải thực hiện những kiểm tra như nhau về lợi ích kinh tế mang lại trong tương lai của chúng tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ cũng như vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các chi phí, theo bản chất ...
Đọc Thêm

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ

GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ áp dụng chính sách kế toán giống chính sách kế toán trong báo cáo tài chính năm 23. Doanh nghiệp phải áp dụng chính sách kế toán để lập báo cáo tài chính giữa niên độ như chính sách kế toán đã áp dụng để lập báo cáo tài chính năm, ngoại trừ ...
Đọc Thêm

TRÌNH BÀY VIỆC TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

TRÌNH BÀY VIỆC TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM 15. Doanh nghiệp phải nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính giữa niên độ được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực này. Báo cáo tài chính giữa niên độ chỉ được coi ...
Đọc Thêm

PHẦN THUYẾT MINH ĐƯỢC LỰA CHỌN

PHẦN THUYẾT MINH ĐƯỢC LỰA CHỌN Báo cáo tài chính giữa niên độ không cần phải trình bày những thông tin không quan trọng đã được trình bày trong phần thuyết minh báo cáo năm gần nhất. Việc trình bày các sự kiện và giao dịch quan trọng trong báo cáo tài chính giữa niên độ nhằm giúp người sử ...
Đọc Thêm

Nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ

Nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” đã qui định báo cáo tài chính gồm: (a) Bảng cân đối kế toán; (b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; (c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; và (d) Bản thuyết minh báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày báo cáo tài chính Ngày phát hành báo cáo tài chính 15. Doanh nghiệp phải trình bày ngày phát hành báo cáo tài chính và người quyết định phát hành. Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người khác có thẩm quyền yêu cầu sửa đổi báo cáo tài chính trước khi phát hành, doanh nghiệp phải trình ...
Đọc Thêm

Cổ tức

Cổ tức 10. Nếu cổ tức của cổ đông được công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp không phải ghi nhận các khoản cổ tức này như là các khoản nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 11. Nếu cổ tức được công bố sau ...
Đọc Thêm

Ghi nhận và xác định

Ghi nhận và xác định Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh 06. Doanh nghiệp phải điều chỉnh các số liệu đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính để phản ánh các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh. 07. Ví ...
Đọc Thêm

Tài sản được sử dụng để đảm bảo

Tài sản được sử dụng để đảm bảo 44. Ngân hàng phải trình bày trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng giá trị khoản nợ phải trả được đảm bảo, tính chất và số tiền sinh lời của các tài sản dùng để thế chấp. 45. Ngân hàng có thể được yêu cầu phải sử dụng tài sản ...
Đọc Thêm

Dự phòng rủi ro chung trong hoạt động của Ngân hàng

Dự phòng rủi ro chung trong hoạt động của Ngân hàng 41. Bất kỳ khoản dự phòng nào lập cho các rủi ro chung trong hoạt động của Ngân hàng, bao gồm các khoản lỗ dự kiến trong tương lai và các khoản rủi ro không thể dự kiến khác hoặc các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn đều phải được ...
Đọc Thêm

Tổn thất của khoản cho vay và ứng trước

Tổn thất của khoản cho vay và ứng trước 36. Báo cáo tài chính của Ngân hàng phải trình bày: Chính sách kế toán làm cơ sở cho việc ghi nhận chi phí hoặc xoá sổ các khoản cho vay và ứng trước không có khả năng thu hồi; Chi tiết về những thay đổi dự phòng tổn thất các ...
Đọc Thêm

Kỳ hạn của tài sản và nợ phải trả

Kỳ hạn của tài sản và nợ phải trả 23. Ngân hàng phải phân tích các khoản mục tài sản và nợ phải trả theo các nhóm có kỳ hạn phù hợp dựa trên thời gian còn lại tính từ ngày khoá sổ lập Báo cáo tài chính đến ngày đáo hạn theo điều khoản hợp đồng. 24. Sự phù ...
Đọc Thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 06.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phải trình bày các khoản thu nhập và chi phí theo bản chất của chúng và phải trình bày giá trị các loại thu nhập và chi phí chủ yếu. 07.Ngoài các yêu cầu của chuẩn mực kế toán khác, Báo ...
Đọc Thêm

Thuyết minh

Thuyết minh 59.Một doanh nghiệp phải trình bày giá trị của tài sản thuế thu nhập hoãn lại và bằng chứng cho việc ghi nhận, khi: Việc sử dụng tài sản thuế thu nhập hoãn lại phụ thuộc vào lợi nhuận tính thuế trong tương lai vượt quá mức lợi nhuận phát sinh từ việc hoàn nhập các chênh lệch ...
Đọc Thêm

Thuyết minh p1

Thuyết minh 56.Các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập doanh nghiệp phải được trình bày riêng biệt. 57.Các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: Chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập hiện hành; Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành ...
Đọc Thêm

Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hình thức kế toán Nhật ký chung 1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung a) Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ...
Đọc Thêm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả 48.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được trình bày tách biệt với các tài sản và nợ phải trả khác trong Bảng cân đối kế toán. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ...
Đọc Thêm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh P2

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 45.Trường hợp ngoại lệ, có thể khó xác định giá trị thuế thu nhập hiện hành hoặc thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Ví dụ: Thay đổi về thuế suất hay các quy định về thuế làm ảnh hưởng ...
Đọc Thêm

Bản tin Thuế tháng 07/2017

I.    Thông báo thời hạn nộp tờ khai thuế trong kỳ kê khai Tháng 07/2017 Bkav xin thông báo, do ngày cuối của kỳ lập bộ Quý II/2017 trùng với ngày nghỉ (ngày Chủ nhật) nên theo Quy định tại khoản 4 điều 8 thông tư số 156/2013/TT-BTC "Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng ...
Đọc Thêm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại 39.Kế toán đối với ảnh hưởng về thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại của một giao dịch hay sự kiện khác được ghi nhận nhất quán với việc ghi nhận cho chính giao dịch ...
Đọc Thêm

Xác định giá trị

Xác định giá trị 32.Thuế thu nhập hiện hành phải nộp (hoặc tài sản thuế thu nhập hiện hành) cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng giá trị dự kiến phải nộp cho (hoặc thu hồi từ) cơ quan thuế, sử dụng các mức thuế suất (và các luật thuế) có hiệu lực tại ngày ...
Đọc Thêm

Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh

Khoản đầu tư vào công ty con, chi nhánh, công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh 25. Một doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho tất cả các chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, chi nhánh, công ty liên ...
Đọc Thêm

Các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng

Các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng 21.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho giá trị được khấu trừ chuyển sang các kỳ sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Ghi nhận ban đầu của tài sản và nợ phải trả

Ghi nhận ban đầu của tài sản và nợ phải trả 12.Một khoản chênh lệch tạm thời có thể phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả như khi một phần hoặc toàn bộ giá trị của một tài sản không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Phương pháp kế ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành

Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành 08. Thuế thu nhập hiện hành của kỳ hiện tại và các kỳ trước, nếu chưa nộp, phải được ghi nhận là nợ phải trả. Nếu giá trị đã nộp trong kỳ hiện tại và các kỳ trước vượt quá số phải nộp ...
Đọc Thêm

Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp 04. Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản: Là giá trị sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập, được trừ khỏi các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp sẽ nhận được và phải chịu thuế thu nhập khi giá trị ghi sổ của tài sản ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính

Trình bày báo cáo tài chính 18. Báo cáo tài chính phải trình bày một số mối quan hệ nhất định giữa các bên liên quan. Các quan hệ thường được chú ý là giao dịch của những người lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là khoản tiền lương và các khoản tiền vay của họ, do vai trò quan ...
Đọc Thêm

Các bên liên quan

Các bên liên quan 07. Quan hệ giữa các bên liên quan là một đặc điểm bình thường của thương mại và kinh doanh. Ví dụ: Các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện một phần hoạt động của riêng mình thông qua một công ty con hay các công ty liên kết nhằm tìm kiếm lợi ích từ các doanh ...
Đọc Thêm

Trình bày khoản đầu tư vào công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Trình bày khoản đầu tư vào công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ 26. Trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, các khoản đầu tư của công ty mẹ vào các công ty con đã trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo phương pháp giá ...
Đọc Thêm

Trình tự hợp nhất p2

Trình tự hợp nhất 18. Báo cáo tài chính hợp nhất được lập phải áp dụng chính sách kế toán một cách thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự. Nếu không thể sử dụng chính sách kế toán một cách thống nhất trong khi hợp nhất báo cáo tài chính, ...
Đọc Thêm

Trình tự hợp nhất p1

Trình tự hợp nhất 12. Khi hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con sẽ được hợp nhất theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản tương đương của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác và chi phí. Để báo ...
Đọc Thêm

Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất 04. Tất cả các công ty mẹ phải lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, ngoại trừ công ty mẹ được quy định ở đoạn 05 dưới đây. 05. Công ty mẹ đồng thời là công ty con bị một công ty khác sở hữu toàn bộ hoặc gần ...
Đọc Thêm

Trình bày chính sách kế toán

Trình bày chính sách kế toán 67. Phần về các chính sách kế toán trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày những điểm sau đây: a) Các cơ sở đánh giá được sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính; b) Mỗi chính sách kế toán cụ thể cần thiết cho việc hiểu đúng ...
Đọc Thêm

Tài sản ngắn hạn, dài hạn

Tài sản ngắn hạn, dài hạn 40. Một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn, khi tài sản này: a) Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; hoặc b) Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ...
Đọc Thêm

Có thể so sánh

Có thể so sánh 30. Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông tin diễn ...
Đọc Thêm

Bù trừ

Bù trừ 25. Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không được bù trừ, trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ . 26. Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù trừ khi: a) Được quy định ...
Đọc Thêm

Trọng yếu và tập hợp

Trọng yếu và tập hợp Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. Khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được ...
Đọc Thêm

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Hoạt động liên tục 15. Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh ...
Đọc Thêm

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để đảm bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài chính phải được lập ...
Đọc Thêm

Mục đích của báo cáo tài chính

Mục đích của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính phản ánh theo một cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh ...
Đọc Thêm

Báo cáo phần vốn góp liên doanh trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư

Báo cáo phần vốn góp liên doanh trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư Nhà đầu tư trong liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát, phải hạch toán phần vốn góp liên doanh tuân theo quy định của chuẩn mực kế toán “Công cụ tài chính”. Trường hợp nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể ...
Đọc Thêm

Nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và liên doanh

Nghiệp vụ giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và liên doanh Trường hợp bên góp vốn liên doanh góp vốn bằng tài sản vào liên doanh thì việc hạch toán các khoản lãi hay lỗ từ nghiệp vụ giao dịch này phải phản ánh được bản chất của nó. Nếu bên góp vốn liên doanh đã chuyển quyền ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính riêng của bên góp vốn liên doanh

Báo cáo tài chính riêng của bên góp vốn liên doanh Bên góp vốn liên doanh lập và trình bày khoản vốn góp liên doanh trên báo cáo tài chính riêng theo phương pháp giá gốc. Báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh Nếu bên góp vốn liên doanh lập báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh

Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 19. Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (cơ sở được đồng kiểm soát) đòi hỏi phải có sự thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Hoạt ...
Đọc Thêm

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh 13. Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản được góp hoặc được mua bởi các bên góp vốn liên doanh và được sử ...
Đọc Thêm

Các hình thức liên doanh

Các hình thức liên doanh 04. Chuẩn mực này đề cập đến 3 hình thức liên doanh: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh (hoạt động được đồng kiểm soát); Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư

Báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư 08. Trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Báo cáo tài chính hợp nhất 09. Trong báo cáo tài chính hợp nhất của nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty ...
Đọc Thêm

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể

Nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể 04. Nếu nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con ít nhất 20% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì được gọi là nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể, trừ khi có quy định hoặc thoả thuận khác. Ngược lại ...
Đọc Thêm

Thanh lý

Thanh lý 26. Một bất động sản đầu tư không còn được trình bày trong Bảng cân đối kế toán sau khi đã bán hoặc sau khi bất động sản đầu tư không còn được nắm giữ lâu dài và xét thấy không thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc thanh lý bất động sản đầu ...
Đọc Thêm

Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu

Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu 20. Chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ...
Đọc Thêm

Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư

Điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư 13. Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: (a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; và (b) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng ...
Đọc Thêm

Các giao dịch không bằng tiền

Các giao dịch không bằng tiền 29. Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 30. Nhiều hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính tuy có ảnh hưởng tới kết cấu tài sản và ...
Đọc Thêm

Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận thu được

Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận thu được 22. Đối với các doanh nghiệp (trừ ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính), các luồng tiền liên quan đến tiền lãi vay đã trả được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Các luồng tiền liên quan ...
Đọc Thêm

Báo cáo các luồng tiền trên cơ sở thuần

Báo cáo các luồng tiền trên cơ sở thuần 18. Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần: (a) Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng: - Tiền thuê thu hộ, chi hộ và trả lại cho ...
Đọc Thêm

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh 16. Doanh nghiệp phải báo cáo các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo một trong hai phương pháp sau: (a) Phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này các chỉ tiêu phản ánh các luồng tiền vào và các luồng tiền ra được trình bày trên báo cáo và được xác ...
Đọc Thêm

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm 12. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm, các luồng tiền phát sinh có đặc điểm riêng. Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các tổ ...
Đọc Thêm

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư 10. Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là luồng tiền có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động đầu tư, ...
Đọc Thêm

Trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 05. Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 3 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 06. Doanh nghiệp được trình bày các luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt ...
Đọc Thêm

Thời điểm bắt đầu vốn hoá

Thời điểm bắt đầu vốn hoá 13. Vốn hoá chi phí đi vay vào giá trị tài sản dở dang được bắt đầu khi thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (a) Các chi phí cho việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang bắt đầu phát sinh; (b) Các chi phí đi vay phát ...
Đọc Thêm

Ghi nhận chi phí đi vay

Ghi nhận chi phí đi vay 06. Chi phí đi vay phải ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định tại đoạn 07. 07. Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được ...
Đọc Thêm

Những thay đổi trong các ước tính

Những thay đổi trong các ước tính 36. Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành được tính trên cơ sở luỹ kế từ khi khởi công đến cuối mỗi kỳ kế toán đối với các ước tính về doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng. ảnh hưởng của mỗi thay đổi trong việc ước tính ...
Đọc Thêm

Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng p2

Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng 29. Doanh nghiệp chỉ có thể lập các ước tính về doanh thu hợp đồng xây dựng một cách đáng tin cậy khi đã thỏa thuận trong hợp đồng các điều khoản sau: (a) Trách nhiệm pháp lý của mỗi bên đối với tài sản được xây dựng; (b) Các ...
Đọc Thêm

Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng

Ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng 22. Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo 2 trường hợp sau: (a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính ...
Đọc Thêm

CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

CHI PHÍ CỦA HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 16. Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm: (a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng; (b) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể; (c) Các chi phí khác có thể thu ...
Đọc Thêm

Doanh thu của hợp đồng xây dựng

Doanh thu của hợp đồng xây dựng 11. Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao gồm: (a) Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và (b) Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, ...
Đọc Thêm

Thanh lý cơ sở ở nước ngoài

Thanh lý cơ sở ở nước ngoài 30. Khi thanh lý cơ sở ở nước ngoài, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái lũy kế đã bị hoãn lại (theo quy định tại đoạn 24.c) và liên quan đến cơ sở ở nước ngoài đó sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí cùng với kỳ mà lãi ...
Đọc Thêm

Kết hợp và phân chia hợp đồng xây dựng

Kết hợp và phân chia hợp đồng xây dựng 07. Các yêu cầu của chuẩn mực này thường áp dụng riêng rẽ cho từng hợp đồng xây dựng. Trong một số trường hợp, chuẩn mực này được áp dụng cho những phần riêng biệt có thể nhận biết được của một hợp đồng riêng rẽ hoặc một nhóm các hợp ...
Đọc Thêm

Cơ sở ở nước ngoài

Cơ sở ở nước ngoài 24. Khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở ở nước ngoài để tổng hợp vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp báo cáo phải tuân theo những quy định sau: a) Tài sản và nợ phải trả (cả khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ) của cơ sở ở nước ...
Đọc Thêm

Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái

Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái 12. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ hoặc trong việc báo cáo các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của một doanh nghiệp theo các tỷ giá hối đoái khác với tỷ giá hối đoái đã ...
Đọc Thêm

Phân loại hoạt động ở nước ngoài

Phân loại hoạt động ở nước ngoài 17. Phương pháp chuyển đổi các báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài tùy theo mức độ phụ thuộc về tài chính và hoạt động với doanh nghiệp báo cáo. Với mục đích này, các hoạt động ở nước ngoài được chia thành hai loại: "hoạt động ở nước ngoài ...
Đọc Thêm

Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng ngoại tệ Ghi nhận ban đầu 07. Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các giao dịch phát sinh khi một doanh nghiệp: (a) Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà giá cả được xác ...
Đọc Thêm

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đối với bên thuê 38. Bên thuê tài sản phải trình bày các thông tin về thuê tài chính, sau: a) Giá trị còn lại của tài sản thuê tại ngày lập báo cáo tài chính; b) Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ; c) Căn cứ để ...
Đọc Thêm

Giao dịch bán và thuê lại tài sản

Giao dịch bán và thuê lại tài sản 31. Giao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được chính người bán thuê lại. Phương pháp kế toán áp dụng cho các giao dịch bán và thuê lại tài sản tuỳ thuộc theo loại thuê tài sản. 32. Nếu bán và thuê ...
Đọc Thêm

GHI NHẬN THUÊ TÀI SẢN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN CHO THUÊ p2

GHI NHẬN THUÊ TÀI SẢN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN CHO THUÊ Thuê tài chính 20. Bên cho thuê phải ghi nhận giá trị tài sản cho thuê tài chính là khoản phải thu trên Bảng cân đối kế toán bằng giá trị đầu tư thuần trong hợp đồng cho thuê tài chính. 21. Đối với thuê tài ...
Đọc Thêm

GHI NHẬN THUÊ TÀI SẢN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN THUÊ

GHI NHẬN THUÊ TÀI SẢN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN THUÊ Thuê tài chính 13. Bên thuê ghi nhận tài sản thuê tài chính là tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán với cùng một giá trị bằng với giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê ...
Đọc Thêm

Phân loại thuê tài sản

Phân loại thuê tài sản 06. Phân loại thuê tài sản áp dụng trong chuẩn mực này được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Rủi ro bao gồm khả năng thiệt hại từ việc không tận dụng ...
Đọc Thêm

Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu:

Khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu: a) Đối với bên thuê: Là khoản thanh toán mà bên thuê phải trả cho bên cho thuê về việc thuê tài sản theo thời hạn trong hợp đồng (Không bao gồm các khoản chi phí dịch vụ và thuế do bên cho thuê đã trả mà bên thuê phải hoàn lại và ...
Đọc Thêm

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH p3

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu và Thu nhập khác 34. Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp và thường bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia... 35. Thu nhập ...
Đọc Thêm

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH p2

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nợ phải trả 26. Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý. 27. Việc thanh toán các nghĩa vụ hiện tại có thể được thực hiện bằng ...
Đọc Thêm

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH p1

CÁC YẾU TỐ CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 17. Báo cáo tài chính phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng cách tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có cùng tính chất kinh tế thành các yếu tố của báo cáo tài chính. Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định tình ...
Đọc Thêm

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN Trung thực 10. Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Khách ...
Đọc Thêm

THU NHẬP KHÁC

THU NHẬP KHÁC Thu nhập khác quy định trong chuẩn mực này bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: - Thu về thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; - Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; - Thu tiền bảo hiểm ...
Đọc Thêm

DOANH THU TỪ TIỀN LÃI, TIỀN BẢN QUYỀN, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA

DOANH THU TỪ TIỀN LÃI, TIỀN BẢN QUYỀN, CỔ TỨC VÀ LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA 24. Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia của doanh nghiệp được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau: (a) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ ...
Đọc Thêm

DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ

DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ 16. Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả ...
Đọc Thêm

DOANH THU BÁN HÀNG

DOANH THU BÁN HÀNG 10. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau: (a) Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; (b) Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản ...
Đọc Thêm

XÁC ĐỊNH DOANH THU

XÁC ĐỊNH DOANH THU 05. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. 06. Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của ...
Đọc Thêm

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp và TSCĐ vô hình được hình thành từ các nguồn khác, về những thông tin sau: (a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ vô hình; (b) Phương pháp khấu ...
Đọc Thêm

XEM XÉT LẠI THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO

XEM XÉT LẠI THỜI GIAN KHẤU HAO VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO 65. Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước ...
Đọc Thêm

PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO và GIÁ TRỊ THANH LÝ

Phương pháp khấu hao và giá trị thanh lý Phương pháp khấu hao Khấu hao TSCĐ vô hình được sử dụng phải phản ánh cách thức. thu hồi lợi ích kinh tế từ tài sản đó của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được sử dụng cho từng TSCĐ vô hình được áp dụng thống nhất. qua nhiều thời kỳ ...
Đọc Thêm

KHẤU HAO THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO

KHẤU HAO THỜI GIAN TÍNH KHẤU HAO 54. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ vô hình được phân bổ một cách có hệ thống trong suốt thời gian sử dụng hữu ích ước tính hợp lý của nó. Thời gian tính khấu hao của TSCĐ vô hình tối đa là 20 năm. Việc trích khấu hao được bắt đầu ...
Đọc Thêm

GHI NHẬN CHI PHÍ

GHI NHẬN CHI PHÍ 46. Chi phí liên quan đến tài sản vô hình phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ hoặc chi phí trả trước, trừ trường hợp: (a) Chi phí hình thành một phần nguyên giá TSCĐ vô hình và thỏa mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình ...
Đọc Thêm

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

Nguyên giá TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp 43. TSCĐ vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được đánh giá ban đầu theo nguyên giá là toàn bộ chi phí phát sinh từ thời điểm mà tài sản vô hình đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô ...
Đọc Thêm

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TSCĐ VÔ HÌNH ĐƯỢC TẠO RA TỪ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 36. Để đánh giá một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát sinh nghiệp vụ đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải phân chia quá trình hình thành tài ...
Đọc Thêm

TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN

TSCĐ VÔ HÌNH LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ THỜI HẠN 28. Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn khi được giao đất hoặc số tiền trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh. 29. Trường ...
Đọc Thêm

MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

MUA TSCĐ VÔ HÌNH TỪ VIỆC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 23. Nguyên giá TSCĐ vô hình hình thành trong quá trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại là giá trị hợp lý của tài sản đó vào ngày mua (ngày sáp nhập doanh nghiệp). 24. Doanh nghiệp phải xác định nguyên giá TSCĐ vô hình một cách ...
Đọc Thêm

NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

NỘI DUNG CỦA CHUẨN MỰC GHI NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU 16. Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời: - Định nghĩa về TSCĐ vô hình; và - Bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau: + Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai ...
Đọc Thêm

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 07. Các doanh nghiệp thường đầu tư để có các nguồn lực vô hình, như: Quyền sử dụng đất có thời hạn, phần mềm máy vi tính, bằng sáng chế, bản quyền, giấy phép khai thác thuỷ sản, hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhượng quyền, quan hệ kinh doanh ...
Đọc Thêm

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 39. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông tin sau: (a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình; (b) Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao; (c) Nguyên giá, khấu hao luỹ ...
Đọc Thêm

XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH

XEM XÉT LẠI THỜI GIAN SỬ DỤNG HỮU ÍCH 33. Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình phải được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong việc đánh giá thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thì phải điều chỉnh mức khấu ...
Đọc Thêm

KHẤU HAO

KHẤU HAO 29. Giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Số khấu hao của từng kỳ được hạch toán vào chi ...
Đọc Thêm

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU

CHI PHÍ PHÁT SINH SAU GHI NHẬN BAN ĐẦU Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn ...
Đọc Thêm

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TH (P2)

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế 18. Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế là giá thành thực tế của TSCĐ tự xây dựng, hoặc tự chế cộng (+) chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm ...
Đọc Thêm

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TH (p1)

XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP TSCĐ hữu hình mua sắm 14. Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp ...
Đọc Thêm