TIN TỨC

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 416 – Quỹ dự trữ bắt buộ

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 416 - Quỹ dự trữ bắt buộc: Bên Nợ: Số tiền quỹ dự trữ bắt buộc giảm do doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định của chế độ tài chính. Bên Có: Số tiền quỹ dự trữ bắt buộc tăng do ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu hộ phí bảo hiểm chưa thu được.

Các khoản phải thu hộ phí bảo hiểm chưa thu được. 1.2. Tài khoản 338 - “Phải trả, phải nộp khác”: Phản ánh bổ sung các khoản phải trả doanh nghiệp bảo hiểm về phí bảo hiểm thu hộ từ khách hàng và phải trả doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm về phí bảo hiểm thu hộ từ doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC; Thông tư 244/2009/TT-BTC với các sửa đổi, bổ sung sau: 1. Sửa đổi, bổ sung Tài khoản kế toán và nội dung phản ánh của ...
Đọc Thêm

Các chính sách kế toán áp dụng

Các chính sách kế toán áp dụng 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán. 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho. 3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ: - Nguyên tắc ...
Đọc Thêm

Số đã chi trả bồi thường lũy kế:

Số đã chi trả bồi thường lũy kế Phản ánh số chi bồi thường thực tế đã chi trả luỹ kế cho các tổn thất đã xẩy ra. Số liệu để lập chỉ tiêu này căn cứ số đã chi trả bồi thường thực tế luỹ kế của năm xảy ra tổn thất, cụ thể: - Cột 1 (2014): Căn ...
Đọc Thêm

Số ước tính chi bồi thường luỹ kế:

Số ước tính chi bồi thường luỹ kế Số liệu để lập chỉ tiêu này căn cứ số liệu ước tính về chi bồi thường luỹ kế của năm xảy ra tổn thất, cụ thể: - Cột 1 (2014): Căn cứ số ước tính chi bồi thường luỹ kế cho các tổn thất xảy ra trong năm 2014: + Dòng ...
Đọc Thêm

Tài sản tái bảo hiểm

Tài sản tái bảo hiểm (Điểm 25.5) Chỉ tiêu này phản ánh số dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm và dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm tại thời điểm đầu năm và cuối kỳ báo cáo. - Số liệu để ghi vào chỉ tiêu dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm căn cứ vào số dư Nợ ...
Đọc Thêm

Dự phòng bồi thường

Dự phòng bồi thường - Mục (1) Chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng, giảm dự phòng bồi thường do trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng trong kỳ báo cáo. Đối với số trích lập thêm hoặc hoàn nhập phải thuyết minh chi tiết cơ sở của việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng (nếu ...
Đọc Thêm

Phải trả về hợp đồng bảo hiểm

Phải trả về hợp đồng bảo hiểm (Điểm 25.2) Chỉ tiêu này phản ánh số phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm: phải trả phí tái bảo hiểm, phải trả doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm, phải trả bồi thường bảo hiểm, phải trả hoa hồng bảo hiểm, phải trả khác của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Những thông tin khác, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

Những thông tin khác, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau: - Điểm 1, bổ sung thuyết minh các thông tin về rủi ro bảo hiểm và chính sách quản lý rủi ro của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, thuyết minh tình hình bồi thường tổn thất của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, gồm: ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bổ sung sửa đổi một số nội dung sau: - Bổ sung điểm 26.1- Doanh thu phí bảo hiểm, trong đó bổ sung chỉ tiêu thuyết minh chi tiết phí bảo hiểm gốc, các khoản giảm trừ phí bảo hiểm gốc ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung và phương pháp lập Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DNPNT) Thông tư này bổ sung một số nội dung của Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DNPNT) cho phù hợp với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Các chỉ tiêu (khoản mục) không có ...
Đọc Thêm

Chi phí hoạt động tài chính

Chi phí hoạt động tài chính (Mã số 24) Chỉ tiêu này phản ánh chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh Có của TK 635 “Chi phí tài chính” đối ứng với bên ...
Đọc Thêm

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Mã số 18) Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm các khoản chi bồi thường, tăng giảm dự phòng giao động lớn và các khoản chi khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Mã số 18 ...
Đọc Thêm

Tăng giảm dự phòng dao động lớn

Tăng giảm dự phòng dao động lớn (Mã số 16) Chỉ tiêu này phản ánh số tăng, giảm dự phòng dao động lớn là số chênh lệch giữa số dự phòng dao động lớn phải trích trong năm với số dự phòng dao động lớn đã sử dụng trong năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đối với ...
Đọc Thêm

Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm (Mã số 13) Chỉ tiêu này phản ánh số tăng, giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, là số chênh lệch giữa số dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phải trích trong năm tài ...
Đọc Thêm

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Mã số 10) Chỉ tiêu này phản ánh tổng số doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm và các khoản thu khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí, giảm hoa hồng, hoàn phí, hoàn hoa hồng, phí nhượng tái bảo ...
Đọc Thêm

Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm

Tăng (giảm) dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm (Mã số 02.2) Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm, là số chênh lệch giữa số dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm năm trước chuyển ...
Đọc Thêm

Phí nhận tái bảo hiểm

Phí nhận tái bảo hiểm (Mã số 01.2) Chỉ tiêu này phản ánh tổng số doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Số liệu để ghi vào chỉ ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Mẫu số B 02- DNPNT. Thông tư này hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu (khoản mục) có sửa đổi, bổ sung để ghi số liệu vào cột 4 “Năm nay” của báo cáo này năm nay. Các chỉ tiêu (khoản ...
Đọc Thêm

Phải trả khác cho người bán

Phải trả khác cho người bán (Mã số 312.2) Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả khác cho người bán tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Phải trả khác cho người bán” căn cứ vào số dư Có chi tiết TK 331 “Phải trả người bán” trên sổ kế toán chi ...
Đọc Thêm

Tài sản tái bảo hiểm

Tài sản tái bảo hiểm (Mã số 190) Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm và dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “ Tài sản tái bảo hiểm” căn cứ vào số dư Nợ các TK 35212 “Dự phòng phí ...
Đọc Thêm

Chi phí trả trước ngắn hạn khác

Chi phí trả trước ngắn hạn khác (Mã số 151.2) Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thanh toán cho một số khoản chi phí nhưng đến cuối kỳ kế toán chưa được tính vào chi phí kinh doanh bảo hiểm của năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí trả trước ngắn hạn khác” ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính 1. Nội dung và phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DNPNT) (Xem phụ lục 02). Thông tư này hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu liên quan đến đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Các ...
Đọc Thêm

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. 1. Báo cáo tài chính năm Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm 4 biểu báo cáo sau: - Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNPNT - Báo cáo ...
Đọc Thêm

Kế toán các hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm

Kế toán các hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm Bổ sung Tài khoản 005 - “Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm”: Dùng để phản ánh doanh thu của các hợp đồng bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm và hợp đồng nhượng tái bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã ...
Đọc Thêm

Kế toán chi bồi thường và các khoản chi phí khác

Kế toán chi bồi thường và các khoản chi phí khác 2.1. Khi xảy ra tai nạn, tổn thất làm phát sinh các khoản chi bồi thường và các khoản chi khác, . doanh nghiệp đứng đầu được ủy quyền đứng ra giải quyết,. thanh toán và xác định chi phí cho từng doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm theo ...
Đọc Thêm

Kế toán đối với doanh thu phí bảo hiểm

Kế toán đối với doanh thu phí bảo hiểm 1.1. Khi hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp đứng đầu và khách hàng (bên mua bảo hiểm) nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, kế toán doanh nghiệp đứng đầu và doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm ghi: Nợ TK 005 - Hợp đồng bảo hiểm chưa ...
Đọc Thêm

Kế toán hoạt động đồng bảo hiểm

Kế toán hoạt động đồng bảo hiểm Khi phát sinh các hoạt động đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó các doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm uỷ quyền cho một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (gọi tắt là doanh nghiệp đứng đầu) ký hợp đồng bảo hiểm với khách ...
Đọc Thêm

Thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu 4.1. Khi hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm, kế toán phản ánh phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, căn cứ vào bản thanh toán về tái bảo hiểm được xác nhận theo hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã giao kết, ghi: Nợ TK ...
Đọc Thêm

Thuế GTGT đầu ra

Thuế GTGT đầu ra 2.1. Khi phát sinh doanh thu của các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, căn cứ hóa đơn GTGT theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số thuế GTGT đầu ra phải nộp: ...
Đọc Thêm

mua hàng hóa, dịch vụ dùng đồng thời cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT Về nguyên tắc, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải hạch toán trực tiếp vào giá trị vật tư, hàng hóa, dịch vụ ...
Đọc Thêm

Kế toán thuế

Kế toán thuế 1. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 1.1. Khi chi trả hoa hồng bảo hiểm của các dịch vụ kinh doanh bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong nước hoặc đại lý bảo hiểm là tổ chức, căn cứ vào hóa đơn GTGT của doanh nghiệp môi ...
Đọc Thêm

Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái BH

Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái BH 3.1. Khi phát sinh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6243) Có các TK 111, 112, 141, 331,… 3.2. Cuối kỳ kế toán, kết ...
Đọc Thêm

các khoản dự phòng phí chưa được hưởng của hợp đồng nhận tái bảo hiểm

Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), căn cứ vào các khoản dự phòng phí chưa được hưởng của hợp đồng nhận tái bảo hiểm phải trích lập theo quy định của chế độ tài chính, ghi: - Nếu các khoản dự phòng phí nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng phải lập kỳ kế toán này lớn hơn các ...
Đọc Thêm

Chi phí hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm

Chi phí hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm 2.1. Căn cứ vào thông báo của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm về số tiền bồi thường thuộc phần trách nhiệm nhận tái bảo hiểm và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền phải trả về chi bồi thường nhận tái bảo hiểm cho doanh ...
Đọc Thêm

Ccác khoản dự phòng bồi thường của hợp đồng nhượng tái bảo hiểm

Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), căn cứ vào các khoản dự phòng bồi thường của hợp đồng nhượng tái bảo hiểm phải trích lập theo quy định của chế độ tài chính: - Nếu các khoản dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm phải lập kỳ kế toán này lớn hơn các khoản dự phòng bồi thường ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản chi quản lý đại lý

Khi phát sinh các khoản chi quản lý đại lý như chi tuyển dụng, đào tạo ban đầu, thi cấp chứng chỉ đại lý, chi đào tạo nâng cao kiến thức và chi hỗ trợ cho đại lý, … ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62417) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí khai thác bảo hiểm:

Kế toán chi phí khai thác bảo hiểm: a. Khi xác định được số phải trả về hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới theo hợp đồng đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm theo quy định của chế độ tài chính: - Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Khi số phải thu đòi người thứ ba bồi hoàn xác định được một cách đáng tin cậy

. Khi số phải thu đòi người thứ ba bồi hoàn xác định được một cách đáng tin cậy, căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm toàn bộ số phải thu đòi người thứ ba bồi hoàn, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Số ...
Đọc Thêm

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc

Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc 1.1. Khi phát sinh các chi phí liên quan đến giám định tổn thất, điều tra, thu thập thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62411) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có ...
Đọc Thêm

Tài khoản 624 – “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”, có 5 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”, có 5 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 6241 –“Chi phí kinh doanh bảo hiểm gốc”: Dùng để phản ánh chi phí của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc phát sinh trong kỳ, gồm chi bồi thường, chi hoa hồng, và các khoản chi phí khác liên quan ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 624 – “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm” Bên Nợ: - Chi phí phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm (gồm bảo hiểm gốc, nhận tái, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh khác); - Kết chuyển chi phí các hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm

Kế toán chi phí kinh doanh bảo hiểm Bổ sung Tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”: Dùng để phản ánh chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí các hoạt động kinh doanh khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Chi phí kinh doanh ...
Đọc Thêm

Khi bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ huỷ hợp đồng

Khi bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ huỷ hợp đồng bảo hiểm đã giao kết dẫn đến phải hoàn trả phí bảo hiểm, phí nhượng tái bảo hiểm và hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm ghi giảm doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải ...
Đọc Thêm

Giảm phí nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm

Đồng thời ghi giảm phí nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm theo hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã giao kết (bao gồm cả thuế nhà thầu) (nếu có), ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm. - Khi doanh nghiệp nhượng ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoạt động nhượng tái bảo hiểm

Doanh thu hoạt động nhượng tái bảo hiểm 3.1. Khi hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, ghi: Nợ TK 005 - Hợp đồng nhượng tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (0053). 3.2. Khi hợp đồng bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Tiền hoa hồng phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm

Đồng thời ghi giảm chi phí số tiền hoa hồng phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm tương ứng với phí nhận tái bảo hiểm giảm phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Số tiền hoa hồng nhận tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

giảm phạm vi tái bảo hiểm làm giảm phí nhận tái bảo hiểm

Trường hợp giảm phạm vi tái bảo hiểm làm giảm phí nhận tái bảo hiểm, kế toán ghi giảm doanh thu số tiền phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5112) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Số phí nhận tái ...
Đọc Thêm

Phạm vi bảo hiểm hoặc thời hạn bảo hiểm làm giảm phí nhận tái bảo hiểm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm hoặc thời hạn bảo hiểm làm giảm phí nhận tái bảo hiểm, kế toán ghi giảm doanh thu số tiền phải trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5112) Có TK 131 - Phải thu của ...
Đọc Thêm

Doanh thu nhận tái bảo hiểm

Doanh thu nhận tái bảo hiểm 2.1. Khi hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, ghi: Nợ TK 005 - Hợp đồng nhận tái bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (0052). 2.2. Khi hợp đồng nhận tái bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản giảm phí bảo hiểm do không xảy ra tai nạn, tổn thất

Khi phát sinh các khoản giảm phí bảo hiểm do không xảy ra tai nạn, tổn thất ... cho khách hàng theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với bên mua bảo hiểm, kế toán ghi giảm doanh thu số tiền giảm phí bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo ...
Đọc Thêm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm làm giảm phí bảo hiểm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm làm giảm phí bảo hiểm Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá chưa có thuế GTGT) (5111) Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có) Có các TK 111, 112, 131 (Tổng số tiền thanh toán). Đồng thời ghi giảm phí ...
Đọc Thêm

DN nhượng tái bảo hiểm đã giao kết với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm

Doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm đã giao kết với doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm Nợ TK 005- Hợp đồng bảo hiểm chưa phát sinh trách nhiệm (0053). 1.4. Khi hợp đồng bảo hiểm gốc đã phát sinh trách nhiệm, kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm phản ánh số tiền phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1. Doanh thu hoạt động bảo hiểm gốc 1.1. Khi hợp đồng bảo hiểm gốc mà doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã giao kết với khách hàng (bên mua bảo hiểm) nhưng chưa phát sinh trách nhiệm, ghi: Nợ TK 005 - Hợp đồng bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ huỷ hợp đồng bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ huỷ hợp đồng bảo hiểm Nợ TK 531 - Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm (5313) Có TK 331 - Phải trả cho người bán. - Trường hợp giảm phí bảo hiểm do không xảy ra tai nạn, tổn thất... theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, ghi: Nợ TK 532 - ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 533 – “Phí nhượng tái bảo hiểm”

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 533 - “Phí nhượng tái bảo hiểm” Bên Nợ: Phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Phí nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trong trường hợp phát sinh các khoản ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản phí nhượng tái bảo hiểm

Kế toán các khoản phí nhượng tái bảo hiểm Bổ sung Tài khoản 533 - “Phí nhượng tái bảo hiểm”: Dùng để phản ánh phí nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm. Nguyên tắc hạch toán tài khoản này - Tài khoản 533 sử dụng ở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản giảm phí, hoa hồng bảo hiểm

Kế toán các khoản giảm phí, hoa hồng bảo hiểm Tài khoản 532 - “Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm”: Dùng để phản ánh các khoản phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm bị giảm do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải trả lại cho khách hàng (bên mua bảo hiểm) trong ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm

Kế toán các khoản hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm Tài khoản 531 - “Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm”: Dùng để phản ánh các khoản phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải trả cho khách hàng hoặc các tổ chức khác như doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Bên Nợ: - Kết chuyển các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ; - Kết chuyển các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kế toán các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”: Bổ sung nội dung phản ánh doanh thu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gồm: doanh thu phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, doanh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 3524 – “Dự phòng phải trả”

Tài khoản 3524 - “Dự phòng phải trả” Thực hiện tương tự quy định của TK 352 - “Dự phòng phải trả” trong Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Điều 11. Kế toán Quỹ dự trữ bắt ...
Đọc Thêm

Tài khoản 3523 – “Dự phòng dao động lớn”

Tài khoản 3523 - “Dự phòng dao động lớn” Dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng dự phòng dao động lớn theo quy định của chế độ tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 3523 - “Dự phòng dao động lớn” Bên ...
Đọc Thêm

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 35222

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 35222 Bên Nợ: Giá trị dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm đã lập ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm trong kỳ. Bên Có: Giá trị dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm được hoàn nhập ghi tăng chi phí kinh doanh bảo hiểm trong ...
Đọc Thêm

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 35221

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 35221 Bên Nợ: Giá trị dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm được hoàn nhập ghi giảm chi phí kinh doanh bảo hiểm trong kỳ. Bên Có: Giá trị dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đã lập tính ...
Đọc Thêm

Khi lập dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm chưa được hưởng

Khi lập dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm chưa được hưởng Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (35212 - Dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm) Có TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm (62412, 62422). - Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý) tiếp theo: + Nếu khoản dự phòng phí nhượng tái bảo ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu - Cuối kỳ kế toán năm (hoặc quý), khi lập dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm lần đầu tiên, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm Có TK 352 - Dự phòng phải trả (35211 ...
Đọc Thêm

Tài khoản 352 – “Dự phòng phải trả”

Tài khoản 352 - “Dự phòng phải trả” - Tài khoản 3521 - “Dự phòng phí chưa được hưởng”; - Tài khoản 3522 - “Dự phòng bồi thường”; - Tài khoản 3523 - “Dự phòng dao động lớn”; - Tài khoản 3524 - “Dự phòng phải trả”. 1. Tài khoản 3521 - “Dự phòng phí chưa được hưởng”: Dùng để ...
Đọc Thêm

Kế toán dự phòng phải trả

Kế toán dự phòng phải trả Tài khoản 352 - “Dự phòng phải trả”: Dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng các khoản dự phòng phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và dự phòng phải trả ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1. Khi phát sinh doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm (khi hợp đồng bảo hiểm gốc và hợp đồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh trách nhiệm), kế toán phản ánh doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải thu của ...
Đọc Thêm

Bổ sung nguyên tắc hạch toán tài khoản này

Bổ sung nguyên tắc hạch toán tài khoản này - Doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm phải theo dõi chi tiết các khoản doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm thực tế đã phát sinh chưa được hưởng chờ phân bổ cho hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm để đáp ứng yêu cầu quản lý. - Toàn ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh khoản phí nhượng tái bảo hiểm

Khi phát sinh khoản phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm (bao gồm cả thuế nhà thầu) (nếu có), kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm ghi: Nợ TK 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm Có TK 331- Phải trả cho người bán (Số tiền phí nhượng tái bảo hiểm phải ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1. Khi phát sinh các khoản phải trả về chi bồi thường cho đối tượng được bảo hiểm do xảy ra tai nạn, tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và khách hàng ...
Đọc Thêm

Bổ sung nguyên tắc hạch toán tài khoản

Bổ sung nguyên tắc hạch toán tài khoản - Tài khoản 331 phải hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả theo từng nội dung phải trả và hạch toán chi tiết theo từng hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh khác làm cơ ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản ký quỹ bảo hiểm

Kế toán các khoản ký quỹ bảo hiểm Tài khoản 244 - “Ký quỹ, ký cược dài hạn”, có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2441 - “Ký quỹ bảo hiểm”: Dùng để phản ánh số tiền doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ký quỹ bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm. Bổ sung kết cấu ...
Đọc Thêm

KT CP khai thác bảo hiểm của HĐKD bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

Kế toán chi phí khai thác bảo hiểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm Chi phí khai thác bảo hiểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm được phản ánh vào tài khoản 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”. Nguyên tắc hạch toán tài khoản ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1. Khi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc xác định được hoa hồng bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: a. Trường hợp phải trả hoa hồng cho doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trong nước thuộc đối tượng ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản chi phí trả trước ngắn hạn

Kế toán các khoản chi phí trả trước ngắn hạn Tài khoản 142 - “Chi phí trả trước ngắn hạn”: Bổ sung nội dung phản ánh các khoản chi phí hoa hồng bảo hiểm phải trả thực tế đã phát sinh nhưng chưa được tính vào chi phí kinh doanh bảo hiểm của kỳ phát sinh và việc kết chuyển ...
Đọc Thêm

Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm

Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm nhận được tiền của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm về các khoản phải thu, ghi: Nợ các TK 111, 112 ,... Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 9. Khi doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu phát sinh các khoản phải thu bồi thường từ các doanh nghiệp tham gia ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 1. Khi phát sinh các khoản phí bảo hiểm gốc phải thu của các đối tượng như thu trực tiếp của khách hàng là bên mua bảo hiểm, thu của doanh nghiệp tham gia đồng bảo hiểm, thu qua doanh nghiệp môi giới bảo ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản phải thu của khách hàng

Kế toán các khoản phải thu của khách hàng Tài khoản 131 - “Phải thu của khách hàng”: Bổ sung nội dung phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với các đối tượng phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Kế toán các khoản đầu tư tài chính 1. Kế toán các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ được phản ánh ở các nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn, nhóm TK 22 - Đầu tư tài chính dài hạn và các Tài khoản liên quan đến hoạt động ...
Đọc Thêm

TK 624 – “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”

TK 624 - “Chi phí kinh doanh bảo hiểm” TK 624 có các tài khoản cấp 2 và cấp 3 như sau: - TK 6241 - Chi phí kinh doanh bảo hiểm gốc: + TK 62411 - Chi bồi thường; + TK 62412 - Dự phòng phí chưa được hưởng; + TK 62413 - Dự phòng bồi thường; + TK ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định một số Tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe, tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Bổ sung điểm 26.1- Doanh thu phí bảo hiểm, trong đó bổ sung chỉ tiêu thuyết minh chi tiết phí bảo hiểm gốc, các khoản giảm trừ phí bảo hiểm gốc (Giảm phí, hoàn phí bảo hiểm gốc), phí nhận ...
Đọc Thêm

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí và lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác phát ...
Đọc Thêm

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm các khoản chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm, tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, tăng giảm dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm và ...
Đọc Thêm

Dự phòng bồi thường

Dự phòng bồi thường Là chỉ tiêu phản ánh số dự phòng bồi thường của DNBH nhân thọ tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Có chi tiết của Tài khoản 3523 “Dự phòng bồi thường” trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 3523 tại thời điểm ...
Đọc Thêm

Phải trả về hợp đồng bảo hiểm

Phải trả về hợp đồng bảo hiểm Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tài chính 1. Nội dung và phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán (Mẫu Bảng cân đối kế toán quy định tại Phụ lục số 02 - Mẫu B01). Quy định tại Điều này chỉ hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu liên quan đến đặc thù ...
Đọc Thêm

Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm

Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm Chỉ tiêu này là chỉ tiêu phản ánh tổng số chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh Nợ của TK 624 “Chi phí trực ...
Đọc Thêm

Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng

Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng, là số chênh lệch giữa số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nội dung và phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quy định tại Điều này chỉ hướng dẫn nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu (khoản mục) có sửa đổi, bổ sung để ghi số liệu vào cột 4 “Năm nay” của báo cáo này năm nay. Các chỉ tiêu (khoản mục) không có ...
Đọc Thêm

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

Hệ thống báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ 1. Báo cáo tài chính năm Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bao gồm 4 biểu báo cáo sau: - Bảng Cân đối kế toán Mẫu số B 01 - DNNT - Báo cáo kết ...
Đọc Thêm

Chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Chứng từ và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tuân thủ theo quy định về chứng từ và sổ kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành; Ngoài ra bổ sung thêm về quy định chứng ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Kế toán tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 1. Tài khoản 641 - “Chi phí bán hàng” dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. 2. Bổ sung nguyên tắc hạch toán Tài khoản 641 a) Chi phí bán hàng bao gồm ...
Đọc Thêm

Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm

Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm Khi phát sinh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (TK 6243) Có các TK 111, 112, 331 Cuối kỳ ...
Đọc Thêm

Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm:

Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm: Chi trả tiền bảo hiểm Căn cứ vào thông báo của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm về số tiền chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm thuộc phần trách nhiệm nhận tái bảo hiểm và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền phải trả về ...
Đọc Thêm

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm

Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm + Cuối kỳ kế toán, khi lập dự phòng nghiệp vụ (bao gồm dự phòng toán học, dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng bồi thường, dự phòng chia lãi, dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bổ sung, dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu, dự phòng khác) lần ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm

Doanh nghiệp chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (TK 3311) Có các TK 111, 112 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí trả tiền bảo hiểm để xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 624 - ...
Đọc Thêm

Tài khoản 6242 – “Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm”

Tài khoản 6242 - “Chi phí trực tiếp kinh doanh nhận tái bảo hiểm” + Tài khoản 62421 - “Chi trả tiền bảo hiểm”: Phản ánh các khoản phải chi trả về tiền bảo hiểm cho các khách hàng theo cam kết của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã ký kết và đã nhận tái bảo hiểm; + ...
Đọc Thêm

Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác

Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác a) Bên Nợ: Chi phí trực tiếp phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (gồm kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm) và chi phí hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. b) ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 624 – Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác

Kế toán tài khoản 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác 1. Tài khoản 624 - “Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác” dùng để phản ánh chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc, hoạt động nhận tái bảo hiểm, nhượng tái bảo ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 533 – “Phí nhượng tái bảo hiểm”

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 533 - “Phí nhượng tái bảo hiểm” a) Bên Nợ: Phí nhượng tái bảo hiểm phải chuyển cho doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ. b) Bên Có: - Phí nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trong trường hợp phát sinh ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 533 – Phí nhượng tái bảo hiểm

Kế toán tài khoản 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm 1. Tài khoản 533 - “Phí nhượng tái bảo hiểm” dùng để phản ánh phí nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp bảo hiểm. 2. Nguyên tắc hạch toán kế toán tài khoản 533 a) Tài khoản 533 sử dụng ở doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 532 – Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm

Kế toán tài khoản 532 - Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm 1. Tài khoản 532 - “Giảm phí, hoa hồng bảo hiểm” dùng để phản ánh các khoản phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm bị giảm do doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ giảm phí, giảm hoa hồng nhượng tái ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 531 – Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm

Kế toán tài khoản 531 - Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm 1. Tài khoản 531 - “Hoàn phí, hoa hồng bảo hiểm” dùng để phản ánh các khoản phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải hoàn trả lại cho khách hàng hoặc các tổ chức ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 51118 – Phí khác

Kế toán tài khoản 51118 - Phí khác 1. Tài khoản 51118 - “Phí khác” phản ánh khoản phí như: phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí quản lý quỹ mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ liên kết đầu tư ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 51113 – Phí bảo hiểm đi đầu tư

Kế toán tài khoản 51113 - Phí bảo hiểm đi đầu tư 1. Tài khoản 51113 - “Phí bảo hiểm đi đầu tư” là tài khoản cấp 3 của tài khoản 511, phản ánh khoản tiền để đi đầu tư của các hợp đồng liên kết đầu tư, hưu trí khoản đi đầu tư này chưa trừ các khoản phí ...
Đọc Thêm

Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm

Khi doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm được thanh toán số tiền phí nhượng tái bảo hiểm sau khi đã trừ (-) hoa hồng bảo hiểm phải trả lại doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm, ghi: Nợ các TK 111, 112 (Số tiền thực nhận từ doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm) Nợ TK 3338 - Các loại thuế khác ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 51112 – Phí ban đầu

Kế toán tài khoản 51112 - Phí ban đầu 1. Tài khoản 51112 - “Phí ban đầu” là tài khoản cấp 3 của tài khoản 511, phản ánh toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ liên kết đầu tư (gồm liên kết ...
Đọc Thêm

Kết chuyển các khoản phí nhượng tái bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp

Kết chuyển các khoản phí nhượng tái bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 5113) Có TK 533 - Phí nhượng tái bảo hiểm. - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ trừ vào ...
Đọc Thêm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm làm giảm phí nhượng tái bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm phản ánh giảm doanh thu hoa hồng bảo hiểm phải trả cho của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm tương ứng với phí nhượng tái bảo hiểm giảm phải thu của doanh ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoạt động nhượng tái bảo h

Doanh thu hoạt động nhượng tái bảo hiểm - Khi hợp đồng bảo hiểm gốc và hợp đồng nhượng tái bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm, kế toán doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm phản ánh doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng ...
Đọc Thêm

Tiền hoa hồng phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm

Tiền hoa hồng phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm Đồng thời ghi giảm chi phí số tiền hoa hồng phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm tương ứng với phí nhận tái bảo hiểm phải hoàn trả cho doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Số ...
Đọc Thêm

Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trả lại phí nhận tái bảo hiểm

Doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm trả lại phí nhận tái bảo hiểm Sau khi đã trừ (-) hoa hồng nhận tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Nợ TK 3338 - Các loại thuế khác (chi tiết thuế nhà thầu phần hoa hồng nhận ...
Đọc Thêm

Doanh thu nhận tái bảo hiểm

Doanh thu nhận tái bảo hiểm - Khi hợp đồng nhận tái bảo hiểm đã phát sinh trách nhiệm, kế toán doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phản ánh doanh thu phí nhận tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhượng tái bảo hiểm, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (TK 1312) Có TK 511 ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản giảm phí bảo hiểm ngoài hóa đơn

Khi phát sinh các khoản giảm phí bảo hiểm ngoài hóa đơn (trong trường hợp được chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước) giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với bên mua bảo hiểm, kế toán ghi giảm doanh thu số tiền giảm phí bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm, ghi: Nợ TK 532 ...
Đọc Thêm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm

Trường hợp giảm số tiền, phạm vi bảo hiểm Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (51111) Có các TK 111, 112, 131 (Tổng số tiền thanh toán). Đồng thời ghi giảm phí nhượng tái bảo hiểm phải thu lại từ doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm theo hợp đồng nhượng tái bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp

Doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (TK 3313) (Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 51131 - Hoa hồng nhượng tái bảo ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoạt động bảo hiểm gốc

Doanh thu hoạt động bảo hiểm gốc - Khi khách hàng nộp tiền mua bảo hiểm (kể cả trường hợp nộp trước cho nhiều kỳ) cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (kể cả trường hợp chưa ký kết hợp đồng, chưa phát sinh trách nhiệm), ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 3387 - Phí bảo hiểm tạm ...
Đọc Thêm

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511

Bổ sung kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511 a) Bên Nợ: - Kết chuyển các khoản hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm, hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ; - Kết chuyển các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, giảm hoa ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kế toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”: Dùng để phản ánh doanh thu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và doanh thu hoạt động kinh doanh khác của DNBH nhân thọ, gồm: doanh thu phí bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 416 – Quỹ dự trữ bắt buộc

Kế toán tài khoản 416 - Quỹ dự trữ bắt buộc 1. Bổ sung TK 416 - “Quỹ dự trữ bắt buộc”: Dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích lập từ lợi nhuận sau ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Đối với dự phòng toán học, dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng bồi thường, dự phòng chia lãi, dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bổ sung, dự phòng lãi cam kết đầu tư tối thiểu: - Cuối kỳ kế toán, khi ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Kế toán tài khoản 352 - Dự phòng phải trả 1. Tài khoản 352 - “Dự phòng phải trả” phản ánh tình hình trích lập, sử dụng và số hiện có về dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và dự phòng phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo quy định của pháp luật bảo hiểm hiện hành ...
Đọc Thêm

Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xác định các khoản dự phòng

Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xác định các khoản dự phòng - Trường hợp khoản dự phòng phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí trực ...
Đọc Thêm

PP hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của TK 3387

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của TK 3387 a) Khi phát sinh phí bảo hiểm tạm thu của khách hàng nộp trực tiếp hoặc nộp qua đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 3387 - Phí bảo hiểm tạm thu, doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 3387 – Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện

Kế toán tài khoản 3387 - Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện 1. Tài khoản 3387 - “Phí bảo hiểm tạm thu, doanh thu chưa thực hiện” phản ánh tình hình thanh toán giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với khách hàng về phí bảo hiểm tạm thu (kể cả khi chưa có hợp đồng ...
Đọc Thêm

Quỹ chủ sở hữu bù đắp cho quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm

Quỹ chủ sở hữu bù đắp cho quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm - Quỹ chủ sở hữu, ghi: Nợ TK 3371 - Phải thu giữa các quỹ (TK 33713) (Chi tiết phải thu của quỹ chủ sở hữu từ quỹ chủ hợp đồng) (Quỹ CSH). Có các TK 111, 112 - Quỹ chủ hợp đồng, ghi: Nợ các TK ...
Đọc Thêm

Tài khoản 3372 – “Phải trả giữa các Quỹ”

Tài khoản 3372 - “Phải trả giữa các Quỹ” - TK 33721 - “Phải trả giữa các quỹ về tiền mồi”: Phản ánh các khoản phải trả giữa quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và quỹ chủ sở hữu về khoản tiền mồi của Quỹ chủ sở hữu bỏ ra ban đầu khi thành lập quỹ. Tài khoản này cung ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tách Quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và Quỹ chủ sở hữu

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tách Quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm và Quỹ chủ sở hữu - Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải quy định mã số của từng quỹ, đảm bảo tính thống nhất và nhất quán từ khâu lập chứng từ, mở tài khoản, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, báo ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 337 – “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”.

Kế toán tài khoản 337 - “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ” 1. TK 337 - “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”: phản ánh các khoản phải thu, phải trả và thanh toán các khoản phải thu, phải trả giữa các Quỹ (Quỹ chủ sở hữu và Quỹ chủ hợp đồng); trong Quỹ chủ hợp đồng có thể ...
Đọc Thêm

Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh các khoản phải trả người bán

Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh các khoản phải trả người bán người cung cấp dịch vụ liên quan đến các dịch vụ đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm, ghi: Nợ TK 624 - Chi phí trực tiếp kinh doanh bảo hiểm và khác (Tài khoản cấp ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán

Bổ sung phương pháp hạch toán a) Khi phát sinh các khoản thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, đáo hạn hợp đồng bảo hiểm hoặc các trường hợp khác theo hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và khách hàng (bên mua ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Kế toán tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 1. Tài khoản 331 - “Phải trả cho người bán”: Nội dung phản ánh các khoản nợ phải trả và tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với các đối tượng phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn

Kế toán tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn 1. Tài khoản này dùng để phản ánh khoản ký quỹ bảo hiểm và ký quỹ, ký cược khác của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tài khoản 244 - “Ký quỹ, ký cược dài hạn”, có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2441 - “Ký ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 1284 – Tạm ứng từ giá trị hoàn lại

Kế toán tài khoản 1284 - Tạm ứng từ giá trị hoàn lại 1. Tài khoản 1284 - “Tạm ứng từ giá trị hoàn lại” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 128: Phản ánh khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại cho khách hàng và tình hình thanh toán các khoản nợ này. 2. Nguyên tắc hạch ...
Đọc Thêm

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế

Bổ sung phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế a) Khi phát sinh các khoản phí bảo hiểm gốc phải thu của các đối tượng như thu trực tiếp của khách hàng là bên mua bảo hiểm, hoặc đại lý bảo hiểm, kế toán doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gốc ghi: Nợ TK 131 ...
Đọc Thêm

Kế toán tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Kế toán tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng 1. Tài khoản 131 - “Phải thu của khách hàng”: Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với các đối tượng phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Kế toán các khoản đầu tư tài chính 1. Kế toán các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được phản ánh ở các nhóm Tài khoản 12 - “Đầu tư tài chính ngắn hạn”, nhóm TK 22 - “Đầu tư tài chính dài hạn” và các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Bổ sung thêm một tài khoản cấp 2 của TK 641 – “Chi phí bán hàng”

Tài khoản 641 - “Chi phí bán hàng” TK 6416 - “Chi phí quản lý đại lý bảo hiểm”. 3. Các Tài khoản kế toán quy định tại Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành không sử dụng: a) Không dùng các Tài khoản trong Bảng cân đối kế toán: TK 1385 - “Phải thu về cổ phần hóa”; ...
Đọc Thêm

Bổ sung TK 337 – “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ”

Bổ sung TK 337 - “Phải thu, phải trả giữa các Quỹ” TK 337 có các tài khoản cấp 2 và cấp 3 như sau: TK 3371 - “Phải thu giữa các Quỹ”. TK 33711 - “Phải thu giữa các Quỹ về tiền mồi”. TK 33712 - “Phải thu giữa các Quỹ về chi phí chung phân bổ để tách ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định một số Tài khoản, nguyên tắc, phương pháp hạch toán, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe và doanh nghiệp tái bảo hiểm nhân thọ được thành ...
Đọc Thêm

Chế độ sổ kế toán

Chế độ sổ kế toán “10. Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi chuyển đổi hình thức sở hữu: - Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải tiến hành khoá sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ...
Đọc Thêm

Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính Bổ sung chỉ tiêu “Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ” - Mã số 327 trên Bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. Số ...
Đọc Thêm

Một số quy định tại Phần thứ ba – “Hệ thống báo cáo tài chính” được sửa đổi

Một số quy định tại Phần thứ ba - “Hệ thống báo cáo tài chính” được sửa đổi, bổ sung như sau: 5.1. Điểm (2) khoản 4 Mục I Phần thứ ba “Hệ thống báo cáo tài chính” bổ sung nội dung sau: “Các doanh nghiệp Nhỏ và vừa (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có ...
Đọc Thêm

Kế toán Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Kế toán Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Kế toán Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ sử dụng tài khoản 171. Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Kết cấu, nội dung và phương pháp hạch toán Tài khoản 171 ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu - Trong năm khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo chế độ quy định, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (6422) Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. - Khi chi ...
Đọc Thêm

Hạch toán tài khoản này phải theo một số nguyên tắc sau

Hạch toán tài khoản này phải theo một số nguyên tắc sau - Việc trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được hạch toán vào chi phí quản lý kinh doanh để ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu - Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ (Nguyên giá) Có các TK 111, 112, 241, 331,... Đồng thời, ghi: Nợ TK 3532 ...
Đọc Thêm

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp Bên Nợ: Số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bên Có: - Trích bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí sản xuất, kinh doanh; - Trích bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương của ...
Đọc Thêm

Phần thứ hai “Hệ thống tài khoản kế toán” bổ sung Mục III như sau:

Phần thứ hai “Hệ thống tài khoản kế toán” bổ sung Mục III như sau: “III. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán 1. Kế toán chi phí phát hành cổ phiếu Trường hợp công ty cổ phần phát hành cổ phiếu, kế toán ghi nhận các chi phí trực ...
Đọc Thêm

Mục 5, 6, 7, 8, 9 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau:

Mục 5, 6, 7, 8, 9 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau: - Sửa đổi số thứ tự các Mục 5, 6, 7, 8, 9 thành Mục “4, 5, 6, 7, 8”. - Các điểm tương ứng trong Mục 5, 6, 7, 8, 9 cũ được sửa đổi, bổ sung tương ứng trong ...
Đọc Thêm

Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán - Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu chuẩn nêu ở điểm a khoản 4.3 mục 4 Phần thứ nhất “Quy định chung” ...
Đọc Thêm

Mục 4 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau:

Mục 4 phần thứ nhất “Quy định chung” được sửa đổi, bổ sung như sau: “3. Chữ viết, chữ số, đơn vị tính, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 3.1. Chữ viết, chữ số trong kế toán - Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. - Chữ số sử dụng trong kế toán là ...
Đọc Thêm

. Hình thức kế toán trên máy vi tính

. Hình thức kế toán trên máy vi tính 4.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán ...
Đọc Thêm

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: ...
Đọc Thêm

Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh sổ kế toán

Điều chỉnh sổ kế toán Trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố do phát hiện sai sót trọng yếu trong các năm trước theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót” thì kế toán phải điều chỉnh số dư đầu năm trên ...
Đọc Thêm

Sửa chữa sổ kế toán

Sửa chữa sổ kế toán 7.1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán thì không được tẩy xoá làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong các phương pháp sau: (a) Phương pháp cải chính: Phương pháp này dùng ...
Đọc Thêm

Mở, ghi sổ và khoá sổ kế toán

Mở, ghi sổ và khoá sổ kế toán 6.1. Mở sổ Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ...
Đọc Thêm

Hệ thống sổ kế toán

Hệ thống sổ kế toán Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và yêu cầu quản lý để mở đủ các sổ kế toán tổng hợp ...
Đọc Thêm

Sổ kế toán

Sổ kế toán Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, ...
Đọc Thêm

Quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán

Quy định về sử dụng và quản lý biểu mẫu chứng từ kế toán - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải áp dụng chế độ chứng từ kế toán này. Trong quá trình thực hiện, đối với mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, các đơn vị không được bớt nội dung hoặc sửa đổi biểu mẫu. Nếu cần ...
Đọc Thêm

Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán

Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán, gồm: - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, phản ánh trên chứng từ; - Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; - Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng ...
Đọc Thêm

Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

Nghiêm cấm các hành vi sau đây: - Giám đốc và kế toán trưởng đơn vị ký trên chứng từ trắng, mẫu in sẵn; - Chủ tài khoản và kế toán trưởng ký séc trắng; - Xuyên tạc nội dung kinh tế của chứng từ; - Sửa chữa, tẩy xoá trên chứng từ kế toán; - Huỷ bỏ chứng từ ...
Đọc Thêm

Mẫu chứng từ kế toán gồm:

Mẫu chứng từ kế toán gồm: a) Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn bán hàng và mẫu chứng từ bắt buộc khác. Mẫu ...
Đọc Thêm

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

Mục đích của việc lập báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lập với mục đích sau: (1) Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả ...
Đọc Thêm

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu quy định tại điểm 8.4 của phần quy định chung Quyết định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 8- Kế toán trưởng 8.1. Bố trí kế toán trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa ...
Đọc Thêm

Nơi lưu trữ tài liệu kế toán

Nơi lưu trữ tài liệu kế toán Tài liệu kế toán của doanh nghiệp nào được lưu trữ tại kho của doanh nghiệp đó. Kho lưu trữ phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản bảo đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ...
Đọc Thêm

Công khai báo cáo tài chính

Công khai báo cáo tài chính 6.1. Nội dung công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: - Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; - Trích lập và sử dụng các quỹ; - Kết quả hoạt động kinh doanh; - Thu nhập của người lao động. Hình thức và ...
Đọc Thêm

Chữ số, chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán

Chữ số, chữ viết, đơn vị tính sử dụng trong kế toán - Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả Rập: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ,. .. phải đặt dấu chấm (.); ...
Đọc Thêm

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ (Mẫu số S14-DNN) 1. Mục đích: Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Sổ chi tiết theo dõi thanh toán ...
Đọc Thêm

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) (Mẫu số S12-DNN) 1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo ...
Đọc Thêm

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG (Mẫu số S10-DNN) 1. Mục đích: Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ...
Đọc Thêm

THẺ KHO (SỔ KHO)

THẺ KHO (SỔ KHO) (Mẫu số S08-DNN) 1. Mục đích: Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở từng kho. Làm căn cứ xác định số lượng tồn kho dự trữ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và xác định trách nhiệm vật ...
Đọc Thêm

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA (Mẫu số S06-DNN) 1. Mục đích: Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ...
Đọc Thêm

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

SỔ QUỸ TIỀN MẶT (Mẫu số S04a-DNN) {Sổ chi tiết quỹ tiền mặt (mẫu số S04a-DNN)} 1. Mục đích: Sổ này dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Sổ này ...
Đọc Thêm

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Mã số S17-DNN) 1. Mục đích: Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Căn cứ vào sổ chi tiết ...
Đọc Thêm

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Mã số S19-DNN) (Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,...) 1. Mục đích: Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu sổ riêng. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Sổ ...
Đọc Thêm

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ (Mẫu số S21-DNN) 1. Mục đích: Sổ này dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu. 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ Căn cứ ghi sổ là các chứng từ về thanh ...
Đọc Thêm

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU (Mẫu số S23-DNN) 1. Mục đích: Sổ theo dõi chi tiết vốn góp của chủ sở hữu dùng để ghi chép số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp theo từng nội dung: Vốn góp ban đầu, thặng dư vốn ...
Đọc Thêm

SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT

SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT (Mẫu số S25-DNN) 1. Mục đích: Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. 2. Căn cứ và phương pháp ...
Đọc Thêm

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 04 -TSCĐ) 1. Mục đích: Xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái ...
Đọc Thêm

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 02 -TSCĐ) 1. Mục đích: Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), ...
Đọc Thêm

BẢNG KÊ CHI TIỀN

BẢNG KÊ CHI TIỀN (Mẫu số 09-TT) 1. Mục đích: Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, ...
Đọc Thêm

BẢNG KIỂM KÊ NGOẠI TỆ, VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

BẢNG KIỂM KÊ NGOẠI TỆ, VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ (Mẫu số 08 b-TT) 1. Mục đích: Biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, ... tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý ngoại tệ, vàng bạc, kim ...
Đọc Thêm

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ (Mẫu số 07- TT) 1. Mục đích: Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị ...
Đọc Thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (Mẫu số 05 - TT) 1. Mục đích: Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi ...
Đọc Thêm

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG (Mẫu số 03 - TT) 1. Mục đích: Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, ...
Đọc Thêm

PHIẾU THU

PHIẾU THU (Mẫu số 01- TT) 1. Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với ngoại ...
Đọc Thêm

THẺ QUẦY HÀNG

THẺ QUẦY HÀNG (Mẫu số 02 - BH) 1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán ...
Đọc Thêm

CHỈ TIÊU BÁN HÀNG BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

CHỈ TIÊU BÁN HÀNG BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI (Mẫu số 01 - BH) 1. Mục đích: Phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi ...
Đọc Thêm

BẢNG KÊ MUA HÀNG

BẢNG KÊ MUA HÀNG (Mẫu số 06-VT) 1. Mục đích: Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập ...
Đọc Thêm

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ (Mẫu số 04 - VT) 1. Mục đích: Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư. 2. Phương pháp và trách nhiệm ...
Đọc Thêm

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM (Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) (Mẫu số 03 - VT) 1. Mục đích: Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi ...
Đọc Thêm

PHIẾU XUẤT KHO

PHIẾU XUẤT KHO (Mẫu số 02 - VT) 1. Mục đích: Theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử ...
Đọc Thêm

PHIẾU NHẬP KHO

PHIẾU NHẬP KHO (Mẫu số 01- VT) 1. Mục đích: Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên ...
Đọc Thêm

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Mẫu số 11- LĐTL) 1. Mục đích: Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động ...
Đọc Thêm

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN (Mẫu số 09- LĐTL) 1. Mục đích: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng. 2 ...
Đọc Thêm

BẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

BẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI (Mẫu số 07- LĐTL) 1. Mục đích: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm ...
Đọc Thêm

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH (Mẫu số 05- LĐTL) 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động. 2. Phương pháp và ...
Đọc Thêm

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG (Mẫu số 03- LĐTL) 1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. 2. Phương pháp và trách nhiệm ghi Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ...
Đọc Thêm

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ (Mẫu số 01b- LĐTL) 1. Mục đích: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị. 2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm...) có phát sinh ...
Đọc Thêm

BẢNG CHẤM CÔNG

BẢNG CHẤM CÔNG (Mẫu số 01a- LĐTL) 1. Mục đích: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị. 2. Phương pháp và trách nhiệm ...
Đọc Thêm

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 1. Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền ...
Đọc Thêm

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán 1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau: - Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển sang theo dõi trên các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, ...
Đọc Thêm

Mở, ghi sổ kế toán, chữ ký và sửa chữa sổ kế toán

1. Mở sổ Mở, ghi sổ kế toán, chữ ký và sửa chữa sổ kế toán Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký ...
Đọc Thêm

Sổ kế toán

Sổ kế toán 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho ...
Đọc Thêm

Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt, sử dụng, quản lý

Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt, sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy định tại ...
Đọc Thêm

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 1. Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung tại bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác ...
Đọc Thêm

Lập và ký chứng từ kế toán

Lập và ký chứng từ kế toán 1. Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính. 2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, ...
Đọc Thêm

Quy định chung về chứng từ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

. Quy định chung về chứng từ kế toán và hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán 1. Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản

Nội dung và phương pháp lập Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN) 1. Mục đích: Phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có về tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của Bản thuyết minh báo cáo tài chính

. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 - DNSN) 3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Trong phần này doanh nghiệp cần nêu rõ: a) Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của BCKQ hoạt động kinh doanh

. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNSN) - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi các ...
Đọc Thêm

Nợ phải trả

Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320 + Mã số 330 + Mã số 340 + Mã số 350 + Mã số 360 - Phải trả người bán (Mã số 310) Chỉ ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ 1. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 - DNSN) 1.1. Tài sản - Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCKQ hoạt động kinh doanh:

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính:

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính: - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ

Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư a) Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: - Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào nguyên giá ...
Đọc Thêm

Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:

Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác: - Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác? - Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu 2.5.4.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Trong phần này doanh nghiệp cần nêu rõ: a) Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. b) Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ là sản xuất ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC (Xem Mẫu số B09 - DNN) 2.5.1. Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính a) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc ...
Đọc Thêm

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ (Xem Mẫu số B03 - DNN) - Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50) Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư ...
Đọc Thêm

Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính

Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính (Mã số 34) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay, cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả và tổng số tiền đã trả về nợ gốc thuê tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ ...
Đọc Thêm

Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu

Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành (Mã số 32) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại ...
Đọc Thêm

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (Mã số 25) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ đầu tư vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ ...
Đọc Thêm

Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 23) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã gửi vào ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, tiền đã chi cho bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (trái phiếu, thương phiếu, cổ phiếu ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác (Mã số 22) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và BĐSĐT trong kỳ báo cáo, kể cả số tiền thu hồi các khoản nợ phải ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư a) Nguyên tắc lập: - Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra. - Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập ...
Đọc Thêm

Tiền lãi vay đã trả

Tiền lãi vay đã trả (Mã số 15) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) (Mã số 12) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các tài khoản nợ phải trả (chi tiết phần liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh), ...
Đọc Thêm

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (Mã số 09) Mã số 09 = Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17 + Mã số 18 + Tăng, giảm các khoản ...
Đọc Thêm

Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư

Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư (Mã số 06) Chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số lãi, lỗ phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm: (+) Lãi, lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, khoản tổn thất BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh cho các khoản

Điều chỉnh cho các khoản (Mã số 02) Mã số 02 = Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07 + Mã số 08. + Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT (Mã số 03) (+) Trường hợp doanh nghiệp bóc tách riêng được số khấu hao còn nằm trong hàng ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp (Mẫu số B03 - DNN) a. Nguyên tắc lập: Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước ...
Đọc Thêm

Thuế TNDN đã nộp

Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thuế TNDN đã nộp cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước ...
Đọc Thêm

Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Mã số 02) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền (tổng giá thanh toán) đã trả trong kỳ do mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, kể cả số tiền chi mua chứng khoán ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.4.4.1. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh phản ánh các luồng tiền vào và luồng tiền ra liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ, bao gồm cả luồng tiền liên quan đến chứng ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào: - Báo cáo tình hình tài chính; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 - DNN) 2.4.1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.4.1.1. Doanh nghiệp không bắt buộc mà khuyến khích lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các ...
Đọc Thêm

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay (Mã số 23) Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu chi tiết về chi phí lãi vay trên TK 635 trong kỳ báo cáo. - Chi phí ...
Đọc Thêm

Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, BĐSĐT, giá vốn của thành phẩm đã bán, khối lượng dịch vụ đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này ...
Đọc Thêm

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong BCKQ hoạt động kinh doanh

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác trong ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DNN) 2.3.1. Nội dung và kết cấu báo cáo: a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (xem Mẫu số B01 - DNNKLT) Việc trình bày các chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục được thực hiện tương tự như Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp đáp ...
Đọc Thêm

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu (Mã số 500) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của cổ đông, thành viên góp vốn, như: Vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, cổ phiếu quỹ, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau ...
Đọc Thêm

Phải trả dài hạn khác

Phải trả dài hạn khác (Mã số 424) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, như: ...
Đọc Thêm

Nợ dài hạn

Nợ dài hạn (Mã số 420) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, như: Khoản phải ...
Đọc Thêm

Phải trả ngắn hạn khác

Phải trả ngắn hạn khác (Mã số 415) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu khác, ...
Đọc Thêm

Tài sản dài hạn khác

Tài sản dài hạn khác (Mã số 260) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo như chi phí trả trước dài hạn, các khoản phải thu của Nhà nước dài ...
Đọc Thêm

Xây dựng cơ bản dở dang

Xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 240) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sắm, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. Số liệu để ...
Đọc Thêm

Tài sản cố định

Tài sản cố định (Mã số 220) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định tại thời điểm báo cáo. Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 222. + Nguyên giá (Mã số 221) Chỉ tiêu ...
Đọc Thêm

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn (Mã số 200) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu ...
Đọc Thêm

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu ngắn hạn của khách hàng, ...
Đọc Thêm

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh), bao gồm: Chứng khoán kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Xem mẫu B01b - DNN) a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và ...
Đọc Thêm

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu (Mã số 400) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản vốn kinh doanh thuộc sở hữu của cổ đông, thành viên góp vốn, như: Vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, chênh lệch ...
Đọc Thêm

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh (Mã số 317) Tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và mô hình quản lý của từng đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phân cấp và quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn do doanh nghiệp cấp vào chỉ tiêu này hoặc chỉ tiêu “Vốn góp ...
Đọc Thêm

Nợ phải trả

Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo. Mã số 300 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + ...
Đọc Thêm

Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư (Mã số 160) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. Mã số 160 = Mã số 161 + Mã số 162. + Nguyên giá (Mã số 161) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá ...
Đọc Thêm

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) tại thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu

Các khoản phải thu (Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu tại thời điểm báo cáo, như: Phải thu của khách hàng, trả trước cho người bán, vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc, phải thu khác, tài sản thiếu chờ xử lý sau khi đã trừ ...
Đọc Thêm

Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính (Mã số 120) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính (sau khi đã trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính) của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Chứng khoán kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính 1. Những thông tin chung về doanh nghiệp Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau: - Tên và địa chỉ của doanh nghiệp; - Ngày kết thúc kỳ kế toán; - Ngày lập báo cáo tài chính; - Đơn vị tiền ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ kế toán mới theo tỷ giá chuyển khoản ...
Đọc Thêm

Đồng tiền sử dụng để lập báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng

Đồng tiền sử dụng để lập báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam 1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 1. Đơn vị kế toán bị chia, bị tách, hợp nhất thành đơn vị kế toán mới phải thực hiện các công việc kế toán theo quy định của Luật kế toán. Đơn vị kế toán mới thực hiện công việc ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khóa sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc ...
Đọc Thêm

Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp

Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp, doanh nghiệp phải xử lý một số vấn đề tài chính sau: - Thực hiện trích trước vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh đối với các khoản lỗ dự kiến phát sinh trong tương lai nếu khả năng phát sinh khoản lỗ là tương đối ...
Đọc Thêm

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc: (a) Đối với tài sản: - Hàng tồn kho được đánh giá theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm báo cáo; - TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính

. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn trọng bản chất ...
Đọc Thêm

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính phải đầy đủ, khách quan, không có sai sót để phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Thông tin được coi là đầy ...
Đọc Thêm

Hệ thống báo cáo tài chính

Hệ thống báo cáo tài chính 1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm: a) Báo cáo bắt buộc: - Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01a - DNN - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động ...
Đọc Thêm

Mục đích của báo cáo tài chính

Mục đích của báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong ...
Đọc Thêm

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 811 – Chi phí khác

Tài khoản 811 - Chi phí khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm ...
Đọc Thêm

Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ ...
Đọc Thêm

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo:

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo: - Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa thì ghi nhận giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào chi phí bán hàng. - Trường hợp ...
Đọc Thêm

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình ...
Đọc Thêm

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: - Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; - Chiết khấu thanh toán cho người mua; - Các khoản lỗ do ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê định kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại Bên Nợ: - Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. - Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 2.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Bên Nợ: - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong ...
Đọc Thêm

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn ...
Đọc Thêm

Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du ...
Đọc Thêm

Tài khoản 611 – Mua hàng

Tài khoản 611 - Mua hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Bên Nợ: - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Có: Các khoản doanh ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

. Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, ...
Đọc Thêm

Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với:

Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với: - Trị giá hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế biến; Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã bán); - Số tiền thu được từ việc ...
Đọc Thêm

Doanh thu bán bất động sản của doanh nghiệp

Doanh thu bán bất động sản của doanh nghiệp là chủ đầu tư phải thực hiện theo nguyên tắc: Đối với các công trình, hạng mục công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (kể cả các công trình, hạng mục công trình doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), doanh nghiệp không được ghi ...
Đọc Thêm

Trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch

Trường hợp hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch, doanh nghiệp phải nhận biết các giao dịch để ghi nhận doanh thu, ví dụ: - Trường hợp hợp đồng kinh tế quy định việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng (ngoài điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: a) ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán doanh thu

Nguyên tắc kế toán doanh thu 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác định theo giá ...
Đọc Thêm

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bên Nợ: - Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; - Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; - Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; - Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở ...
Đọc Thêm

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng (gọi là cổ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả, vốn góp của chủ sở hữu. b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ ...
Đọc Thêm

Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn trước hoạt động:

Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn trước hoạt động: Tỷ giá để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) tại thời điểm lập ...
Đọc Thêm

Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ:

Đối với các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong kỳ: a) Doanh nghiệp áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo nguyên tắc: - Tỷ giá giao dịch thực tế khi mua, bán ngoại tệ (hợp đồng mua bán ngoại tệ giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do: - Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn; - Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; - Giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp; - ...
Đọc Thêm

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. b) Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm: - Vốn góp ban đầu, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như: - Vốn góp của chủ sở hữu; - Lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi Bên Nợ: - Các khoản chi tiêu quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty; - Giảm quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ hoặc do nhượng bán, thanh lý, phát ...
Đọc Thêm

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả Bên Nợ: - Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu; - Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải chịu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau: - ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính Bên Nợ: - Số tiền đã trả nợ gốc của các khoản vay, nợ thuê tài chính; - Số tiền gốc vay, nợ được giảm do được bên cho vay, chủ nợ chấp thuận; - Số phân bổ phụ trội trái phiếu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 - Vay và nợ thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay (bao gồm cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu), nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. b) Doanh ...
Đọc Thêm

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác Bên Nợ: - Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý; - Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị; - Số BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ đã nộp ...
Đọc Thêm

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 336). Tài khoản này cũng được dùng ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ Bên Nợ: - Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc; - Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp; - Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (đơn vị cấp dưới); Giữa các đơn ...
Đọc Thêm

Các khoản trích trước không được phản ánh vào tài khoản 335

Các khoản trích trước không được phản ánh vào tài khoản 335 mà được phản ánh là dự phòng phải trả, như: - Chi phí sửa chữa lớn của những TSCĐ đặc thù do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước chi phí sửa chữa cho năm báo cáo hoặc một số năm ...
Đọc Thêm

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản 335 - Chi phí phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về ...
Đọc Thêm

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Bên Nợ: - Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ; - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác đã nộp vào Ngân sách Nhà nước; - Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp; ...
Đọc Thêm

Nghĩa vụ đối với NSNN trong giao dịch ủy thác xuất – nhập khẩu:

Nghĩa vụ đối với NSNN trong giao dịch ủy thác xuất - nhập khẩu: - Trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu (hoặc các giao dịch tương tự), nghĩa vụ đối với NSNN được xác định là của bên giao ủy thác; - Bên nhận ủy thác được xác định là bên cung cấp dịch vụ cho bên giao ...
Đọc Thêm

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán Bên Nợ: - Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 331 – Phải trả người bán

Tài khoản 331 - Phải trả người bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả ...
Đọc Thêm

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình) và tình hình ...
Đọc Thêm

Dự phòng tổn thất tài sản

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Bên Nợ: - Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng tổn thất tài sản phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết; - Bù đắp phần giá trị tổn thất của ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước để ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác a) Đối với đơn vị được đầu tư là công ty mẹ, căn cứ để nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là BCTC hợp nhất của công ty mẹ đó. Đối với các đơn vị được đầu ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

. Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn ...
Đọc Thêm

Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế

Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế a) BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC dưới hình thức hoạt động đồng kiểm soát hoặc do một bên kiểm soát. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế, các bên phải cử ra một bên để kế toán toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh ...
Đọc Thêm

Đối với BCC dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Đối với BCC dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi ...
Đọc Thêm

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Bên Nợ: - Số vốn góp liên doanh đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng; - Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng; - Giá trị các khoản đầu tư khác tăng ...
Đọc Thêm

Việc đầu tư có thể thực hiện dưới các hình thức:

Việc đầu tư có thể thực hiện dưới các hình thức: a) Đầu tư dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư huy động vốn): Theo hình thức này, tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào Báo cáo tình hình tài chính của bên nhận vốn góp. b) Đầu tư dưới ...
Đọc Thêm

Tài khoản 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tài khoản 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và tình hình thu hồi các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp. Các khoản đầu tư góp vốn vào ...
Đọc Thêm

Đối với những BĐSĐT được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng

Đối với những BĐSĐT được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng , cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị bất động sản, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ánh trên TK 241 “Xây dựng cơ bản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn lũy kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân

Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào "Biên bản kiểm kê TSCĐ" và kết luận của Hội đồng kiểm kê để hạch toán chính xác, kịp thời, theo từng nguyên nhân cụ thể: a) TSCĐ phát hiện thừa: - Nếu TSCĐ phát hiện thừa do để ngoài sổ sách ...
Đọc Thêm

Việc tính và trích khấu hao tài sản cố định

Việc tính và trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với TSCĐ thuê tài chính, định kỳ, bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh tùy theo bộ phận sử dụng tài sản cố định trên ...
Đọc Thêm

TSCĐ vô hình

TSCĐ vô hình Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến. a) Nguyên giá của TSCĐ vô hình do mua sắm trả tiền ngay, mua dưới hình thức thanh toán ...
Đọc Thêm

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả ...
Đọc Thêm

Giá trị TSCĐ phản ánh trên TK 211 theo nguyên giá

Giá trị TSCĐ phản ánh trên TK 211 theo nguyên giá. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của từng loại và từng TSCĐ. Tùy thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ được xác định như sau: 1.2.1. TSCĐ hữu hình a) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm bao gồm: Giá mua (trừ các khoản ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 211 – Tài sản cố định

. Tài khoản 211 - Tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và TSCĐ thuê tài ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định ...
Đọc Thêm

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Hàng gửi đi bán phản ánh trên Tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc. Chỉ phản ánh vào Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm đã gửi đi cho khách hàng, gửi bán đại lý, ...
Đọc Thêm

. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 156 – Hàng hóa

. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 156 - Hàng hóa Bên Nợ: - Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại thuế không được hoàn lại); - Chi phí thu mua hàng hóa; - Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào ...
Đọc Thêm

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 - Hàng hóa 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. Hàng hóa là các loại vật tư, sản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản 155 - Thành phẩm 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại thành phẩm của doanh nghiệp. Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất ...
Đọc Thêm

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Bên Nợ: - Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản ...
Đọc Thêm

Hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật liệu trực tiếp:

Hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: - Khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp bao gồm: Giá trị thực tế của vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây, lắp hoặc giúp cho việc ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành xây dựng

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành xây dựng a) Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, không áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ nên Tài khoản 154 ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành dịch vụ

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành dịch vụ a) Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ,... Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí (nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân ...
Đọc Thêm

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp

Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp a) Tài khoản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong ngành nông nghiệp dùng để tập hợp tổng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các hoạt động nuôi trồng, chế biến sản phẩm hoặc dịch vụ nông nghiệp. Tài ...
Đọc Thêm

. Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành công nghiệp

. Phương pháp vận dụng Tài khoản 154 trong ngành công nghiệp a) Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong ngành công nghiệp dùng để tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các phân xưởng, hoặc bộ phận sản xuất, chế tạo sản phẩm. Đối ...
Đọc Thêm

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Ở ...
Đọc Thêm

. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ Bên Nợ: - Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn; - Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho; - Trị giá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ

Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp. Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị ...
Đọc Thêm

Việc tính trị giá của nguyên liệu, vật liệu xuất kho trong kỳ

Việc tính trị giá của nguyên liệu, vật liệu xuất kho trong kỳ, được thực hiện theo một trong các phương pháp sau: - Phương pháp giá thực tế đích danh; - Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ; - Phương pháp nhập trước, xuất trước. Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc ...
Đọc Thêm

Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hóa, vật tư (nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng đến cuối kỳ vẫn còn đang trên đường ...
Đọc Thêm

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho.

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho. a) Phương pháp kê khai thường xuyên: Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên, ...
Đọc Thêm

Khi xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ

Khi xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ, doanh nghiệp áp dụng theo một trong các phương pháp sau: a) Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho 1. Nhóm tài khoản hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên) hoặc được dùng để phản ánh giá trị hàng ...
Đọc Thêm

Tài khoản 141 – Tạm ứng

Tài khoản 141 - Tạm ứng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó. b) Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 138 – Phải thu khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 138 - Phải thu khác Bên Nợ: - Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết; - Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh nghiệp) đối với tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý ngay; - Phải thu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 138 – Phải thu khác

Tài khoản 138 - Phải thu khác 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng, Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán: a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. b) Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào ...
Đọc Thêm

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính, cung cấp ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán nợ phải th

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu 1. Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu của khách hàng, phải thu ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua vào. Bên Có: Giá trị ghi sổ chứng khoán kinh doanh khi bán. Số dư bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Điều 15. Tài khoản 128 - Đầu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 – Tiền mặt

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 - Tiền mặt Bên Nợ: - Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ; - Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tiền

Nguyên tắc kế toán tiền 1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất các loại tiền và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. 2 ...
Đọc Thêm

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc (gọi tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc) 1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các đơn vị ...
Đọc Thêm

Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán

Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn ...
Đọc Thêm

Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Thông tư này áp dụng ...
Đọc Thêm

Tổ chức bộ máy kế toán quản trị

Tổ chức bộ máy kế toán quản trị 1.1. Việc tổ chức bộ máy kế toán quản trị của doanh nghiệp phải phù hợp với đặc điểm hoạt động, quy mô đầu tư và địa bàn tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với mức độ phân cấp quản lý kinh tế - tài chính của doanh nghiệp ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị lao động và tiền lương

Kế toán quản trị lao động và tiền lương a/ Yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện được các việc sau: - Lập được định mức giờ công và đơn giá tiền lương cho các bậc thợ, nhân viên của doanh nghiệp; - Lập được định mức chi phí nhân công tiêu hao cho từng giai đoạn công việc, sản ...
Đọc Thêm

Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh

Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh 5.1. Yêu cầu lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh a/ Hệ thống chỉ tiêu dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh được xây dựng riêng cho từng quá trình, như: Quá trình mua hàng, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm của hoạt động ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị bán hàng và kết quả bán hàng

Kế toán quản trị bán hàng và kết quả bán hàng a/ Doanh nghiệp có thể tổ chức kế toán bán hàng theo từng phương thức bán hàng và thanh toán tiền (bán thu tiền ngay, bán trả góp, bán hàng thông qua đại lý hàng đổi hàng), theo từng bộ phận bán hàng (khu vực 1, khu vực 2,...), ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị giá thành sản phẩm

Kế toán quản trị giá thành sản phẩm 1.2.1 Phương pháp tính giá thành Tuỳ theo đặc điểm của sản phẩm hoặc mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm để doanh nghiệp lựa chọn một phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp tính giá thành sản phẩm. Các ...
Đọc Thêm

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu - Mã số 36 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã trả cổ tức và lợi nhuận cho các chủ sở hữu bên ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo. - Chỉ tiêu này không phản ánh: + Khoản cổ tức hoặc lợi nhuận sau thuế chưa ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm

Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 1.1. Kế toán quản trị chi phí Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý để tổ chức tập hợp chi phí theo từng trung tâm phát sinh chi phí, như: Tổ, đội, phân xưởng hoặc cho từng công việc, từng sản phẩm, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc tổ chức vận dụng Sổ kế toán

Nguyên tắc tổ chức vận dụng Sổ kế toán a/ Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng cho doanh nghiệp để bổ sung các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể phục vụ cho kế toán quản trị trong doanh nghiệp. Việc bổ ...
Đọc Thêm

Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp có các yêu cầu sau:

Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp có các yêu cầu sau: a/ Cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin theo yêu cầu quản lý về chi phí của từng công việc, bộ phận, dự án, sản phẩm,…; b/ Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin thực hiện, các định mức, ...
Đọc Thêm

Nội dung, phạm vi, kỳ kế toán quản trị

Nội dung, phạm vi, kỳ kế toán quản trị 4.1. Nội dung kế toán quản trị a/ Nội dung chủ yếu, phổ biến của kế toán quản trị trong doanh nghiệp, gồm: - Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm; - Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh; - Phân tích mối ...
Đọc Thêm

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị a/ Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật Kế toán, khoản 3, điều 4). Kế toán quản trị nhằm cung cấp các ...
Đọc Thêm

Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 – Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi nhận khoản coupon mà bên mua ...
Đọc Thêm

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ 1. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - Mã số 50 Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính ...
Đọc Thêm

Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính

Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính - Mã số 35 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài chính cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo. - Chỉ tiêu này không phản ánh: + Số tiền trả nợ thuê tài chính cho các đơn vị ...
Đọc Thêm

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành - Mã số 32 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu bên ngoài tập đoàn dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại cổ phiếu của ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ đi vay

Tiền thu từ đi vay - Mã số 33 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã nhận được do doanh nghiệp đi vay ngắn hạn, dài hạn của ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác bên ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo (kể số tiền vay chuyển thẳng cho ...
Đọc Thêm

Tiền trả nợ gốc vay

Tiền trả nợ gốc vay - Mã số 34 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã trả cho các đối tượng khác bên ngoài tập đoàn về khoản nợ gốc vay, kể cả tiền trả nợ gốc trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi có điều khoản bắt buộc người phát ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu - Mã số 31 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thu từ cổ đông bên ngoài tập đoàn góp vốn bằng tiền trong kỳ báo cáo. Đối với công ty cổ phần, chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thu do ...
Đọc Thêm

Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia - Mã số 27 - Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận nhận được từ hoạt động đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác bên ngoài tập đoàn trong kỳ ...
Đọc Thêm

Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác

Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác - Mã số 26 - Chỉ tiêu này phản ánh: + Tổng số tiền thu hồi các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác bên ngoài tập đoàn (Do bán lại, rút bớt phần vốn hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác) trong ...
Đọc Thêm

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - Mã số 25 - Chỉ tiêu này phản ánh: + Tổng số tiền đã chi để đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác bên ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo (kể cả tiền chi trả nợ để mua công cụ vốn từ kỳ trước), bao gồm tiền chi ...
Đọc Thêm

. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác

. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác - Mã số 24 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thu hồi các khoản gốc cho vay, tiền thu hồi từ việc bán lại công cụ nợ (nắm giữ đến ngày đáo hạn) của các đơn vị bên ngoài tập đoàn ...
Đọc Thêm

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Mã số 22 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thu từ các đơn vị bên ngoài tập đoàn khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, BĐSĐT, tài sản dài hạn khác trong kỳ báo cáo (kể cả ...
Đọc Thêm

Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác - Mã số 23 - Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã gửi vào ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, tiền đã chi cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn vay, tiền chi của bên mua trong giao ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - Mã số 21 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thực chi trả cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn để: Mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu ...
Đọc Thêm

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh - Mã số 17 Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn, phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các mã số từ 01 đến 14, như: Tiền chi từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp - Mã số 15 - Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thuế TNDN công ty mẹ và các công ty con đã nộp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm số thuế TNDN đã nộp kể từ thời điểm đầu kỳ đến thời điểm mua công ty con (đối ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh (Mã số 13) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị chứng khoán phát hành bởi các đơn vị bên ngoài tập đoàn mà tập đoàn nắm giữ vì mục đích chờ tăng giá để kiếm lời. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm chi phí trả trước

Tăng, giảm chi phí trả trước - Mã số 12 - Chỉ tiêu này phản ánh số tiền chi phí trả trước cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn trong kỳ báo cáo. Các khoản chi phí trả trước trong nội bộ tập đoàn đã được loại trừ với các khoản doanh thu nhận trước trong nội bộ tập ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm các khoản phải trả - Mã số 11 - Chỉ tiêu này phản ánh tình hình thanh toán và biến động các khoản phải trả cho các đơn vị bên ngoài tập đoàn liên quan đến: Các khoản phải trả cho người bán; Người mua trả tiền trước; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; Phải trả ...
Đọc Thêm

. Tăng, giảm hàng tồn kho

. Tăng, giảm hàng tồn kho - Mã số 10 - Chỉ tiêu này phản ánh tình hình thanh toán và biến động của Hàng tồn kho phát sinh giữa tập đoàn và các đơn vị bên ngoài tập đoàn. + Trường hợp doanh nghiệp bóc tách riêng được số khấu hao TSCĐ còn nằm trong hàng tồn kho và ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm các khoản phải thu

Tăng, giảm các khoản phải thu - Mã số 09 - Chỉ tiêu này phản ánh tình hình thanh toán và biến động các khoản phải thu từ các đơn vị bên ngoài tập đoàn liên quan đến: Các khoản Phải thu ngắn hạn của khách hàng; Phải thu dài hạn của khách hàng; Trả trước cho người bán; Phải ...
Đọc Thêm

Chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay - Mã số 06 - Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay của toàn bộ tập đoàn đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, kể cả phần chi phí lãi vay hàng kỳ tính theo lãi suất thực tế được ghi tăng cấu phần nợ của trái ...
Đọc Thêm

Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư

Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư - Mã số 05 - Chỉ tiêu này phản ánh lãi/lỗ của công ty mẹ và công ty con phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận kế toán trước thuế trên Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu ...
Đọc Thêm

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Mã số 04) - Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ của công ty mẹ và các công ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp của giao dịch mua, thanh lý các công ty con

Điều chỉnh ảnh hưởng trực tiếp của giao dịch mua, thanh lý các công ty con đến luồng tiền từ hoạt động đầu tư 1. Các khoản tiền chi ra khi mua hoặc thu về thanh lý công ty con được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. 2. Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ...
Đọc Thêm

Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng - Mã số 03 - Chỉ tiêu này phản ánh ảnh hưởng của việc trích lập, hoàn nhập và sử dụng các khoản dự phòng đến các luồng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Bảng tổng hợp các khoản “Dự phòng giảm ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo PP gián tiếp

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp 1. Lợi nhuận trước thuế - Mã số 01 Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ báo cáo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con

Nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 1. Luồng tiền mua hoặc thanh lý công ty con bị ảnh hưởng bởi số dư tiền và tương đương tiền của công ty con tại thời điểm công ty mẹ mua hoặc thanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Ngoài các nguyên tắc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thông thường cho từng doanh nghiệp độc lập, khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất còn phải tôn trọng một số nguyên tắc sau: 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống Báo cáo tài chính hợp nhất, cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng Báo cáo tài chính về khả năng tạo tiền, khả năng thanh toán ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ

. Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ 1. Xác định phần điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ. a) Trước khi xác định phần sở ...
Đọc Thêm

các khoản điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh

Căn cứ Bảng xác định các khoản điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Nhà đầu tư ghi: - Nếu điều chỉnh tăng giá trị khoản đầu tư, ghi: Nợ Đầu tư vào công ty liên doanh, ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết từ sau ngày đầu tư đến đầu kỳ báo cáo 1. Đối với phần điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các kỳ trước, Nhà đầu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán và quy trình áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc kế toán và quy trình áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 1. Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, giá trị ghi sổ của ...
Đọc Thêm

KT KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT THEO PP VỐN CHỦ SỞ HỮU

KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT THEO PHƯƠNG PHÁP VỐN CHỦ SỞ HỮU Điều 64. Căn cứ xác định giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu 1. Nhà đầu tư căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng của mình, Báo cáo ...
Đọc Thêm

Dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

 Dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu 1. Nhà đầu tư dừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ thời điểm bên được đầu tư không còn là công ty liên doanh, liên kết, cụ thể: a) Nếu công ty liên doanh, liên kết trở thành công ty con, nhà đầu tư kế toán khoản ...
Đọc Thêm

Tỷ lệ sở hữu của tập đoàn trong công ty liên doanh, liên kết giảm xuống

Khi tỷ lệ sở hữu của tập đoàn trong công ty liên doanh, liên kết giảm xuống, Nhà đầu tư phải tái phân loại các khoản trước đây được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quy định của các Chuẩn mực kế toán có liên quan. 5. Nhà đầu ...
Đọc Thêm

Căn cứ xác định nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể

Căn cứ xác định nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể 1. Khi xác định sự ảnh hưởng đáng kể của nhà đầu tư đối với công ty liên kết, ngoài các quy định trong Chuẩn mực kế toán “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết”, doanh nghiệp phải xem xét thêm yếu ...
Đọc Thêm

Phạm vi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

Phạm vi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu 1. Nhà đầu tư phải áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu để trình bày khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. - Trường hợp báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty ...
Đọc Thêm

chuyển đổi BCTC của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

Phương pháp kế toán chuyển đổi Báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ 1. Khi chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con, công ty mẹ phải xác định ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và ảnh hưởng luỹ kế của chênh lệch ...
Đọc Thêm

Chuyển đổi BCTC của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ

Quy định chung đối với việc chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ 1. Khi hợp nhất báo cáo tài chính, nếu báo cáo tài chính của công ty con được lập bằng đồng tiền khác với đồng tiền trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp chuyển công ty con sở hữu trực tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp chuyển công ty con sở hữu trực tiếp (công ty con cấp 1) thành công ty con sở hữu gián tiếp (công ty con cấp 2) 1. Trường hợp công ty mẹ bán công ty con cấp 1 cho công ty con khác (chuyển công ty con sở hữu trực tiếp ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp chuyển công ty con sở hữu gián tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp chuyển công ty con sở hữu gián tiếp (công ty con cấp 2) thành công ty con sở hữu trực tiếp (công ty con cấp 1) 1. Trường hợp công ty mẹ mua lại công ty con cấp 2 từ công ty con cấp 1 (chuyển công ty con sở hữu ...
Đọc Thêm

BCTC trong trường hợp công ty con huy động thêm vốn góp từ chủ sở hữu

Hợp nhất báo cáo tài chính trong trường hợp công ty con huy động thêm vốn góp từ chủ sở hữu 1. Khi công ty con huy động thêm vốn góp từ các chủ sở hữu, nếu tỷ lệ vốn góp thêm của các bên không tương ứng với tỷ lệ hiện hành thì sẽ có sự thay đổi về ...
Đọc Thêm

Trường hợp thời điểm thoái vốn gần thời điểm lập báo cáo

Trường hợp thời điểm thoái vốn gần thời điểm lập báo cáo, kế toán hợp nhất toàn bộ tài sản thuần của công ty con và thực hiện các bút toán hợp nhất như sau: a) Điều chỉnh lại Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ như chưa thoái vốn tại công ty con; b) Cộng ngang Báo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Phương pháp kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp công ty mẹ thoái toàn bộ 100% vốn đầu tư vào công ty con (trường hợp này sau đây gọi là thanh lý công ty con) 1. Trường hợp thời điểm thoái vốn cách xa thời điểm lập báo cáo, kế toán chỉ ...
Đọc Thêm

Trường hợp thời điểm thoái vốn gần thời điểm lập báo cáo

Trường hợp thời điểm thoái vốn gần thời điểm lập báo cáo, kế toán hợp nhất toàn bộ tài sản thuần của công ty con và thực hiện các bút toán hợp nhất như sau: a) Điều chỉnh lại Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ như chưa thoái vốn tại công ty con; b) Cộng ngang Báo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Phương pháp kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp công ty mẹ thoái một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát 1. Trường hợp công ty con trở thành công ty liên doanh, liên kết 1.1. Trường hợp thời điểm thoái vốn cách xa thời ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp công ty mẹ thoái một phần vốn đầu tư tại công ty con nhưng vẫn nắm giữ quyền kiểm soát 1. Loại bỏ lãi, lỗ thoái vốn trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ: Nợ Doanh thu hoạt động tài chính (để ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định kết quả của việc thoái vốn trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc xác định kết quả của việc thoái vốn trên Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, khoản lãi, lỗ khi thoái vốn tại công ty con được xác định là chênh lệch giữa khoản công ty mẹ thu được từ việc thoái vốn trừ đi (-) phần tài sản thuần của ...
Đọc Thêm

Các hình thức tái cấu trúc tập đoàn

Các hình thức tái cấu trúc tập đoàn 1. Việc tái cấu trúc tập đoàn dẫn đến sự thay đổi trong tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ trong các công ty con hoặc thay đổi trong cơ cấu sở hữu của tập đoàn. 2. Việc tái cấu trúc tập đoàn có thể thực hiện dưới các hình thức: ...
Đọc Thêm

Xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh từ lợi nhuận sau thuế trong kỳ:

Xác định lợi ích cổ đông không kiểm soát phát sinh từ lợi nhuận sau thuế trong kỳ: - Trường hợp công ty con có lãi Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát (theo tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp) Có Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Trường hợp công ty ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 1 đồng thời là công ty liên doanh, liên kết hoặc có vốn góp của các đơn vị khác trong tập đoàn 1. Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính: Công ty mẹ phải tuân thủ đầy đủ quy trình hợp nhất báo cáo tài chính như đối ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp trực tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp trực tiếp, công ty mẹ sẽ hợp nhất trực tiếp báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 mà không thông qua báo cáo tài chính của công ty con cấp 1. Trường hợp này ngoài quy trình ...
Đọc Thêm

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp

Hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp 1. Khi hợp nhất Báo cáo tài chính của công ty con cấp 2 theo phương pháp gián tiếp, công ty mẹ sử dụng Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty con cấp 1. Nếu công ty mẹ không nắm giữ ...
Đọc Thêm

Phương pháp hợp nhất

Phương pháp hợp nhất 1. Quy trình, nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính đối với các công ty con cấp 2 được thực hiện tương tự như đối với công ty con cấp 1. Ngoài ra, khi hợp nhất các công ty con cấp 2, công ty mẹ thực hiện thêm một số ...
Đọc Thêm

Xác định quyền biểu quyết, giá phí khoản đầu tư

Xác định quyền biểu quyết, giá phí khoản đầu tư, lợi ích của công ty mẹ và lợi ích cổ đông không kiểm soát trong tập đoàn đa cấp 1. Khi xác định quyền biểu quyết của công ty mẹ trong công ty con cấp 2, kế toán phải xem xét tổng hợp quyền biểu quyết của cả công ty ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành SP HH và bảo hành công trình xây dựng

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng 1. Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình xây dựng có hỏng hóc, sai sót. Việc bảo hành có thể được thực ...
Đọc Thêm

PP kế toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên BCTC hợp nhất

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá trị ghi sổ của bên mua nhưng lớn hơn giá gốc của bên bán, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1. Khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải điều chỉnh số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (được lập trên Báo cáo tài chính riêng của các đơn vị trong nội bộ tập đoàn) đối với số hàng tồn kho ...
Đọc Thêm

PP kế toán các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 1. Phương pháp xử lý dự phòng quy định tại điều này áp dụng cho cả dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (gọi chung ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng đến các khoản đầu tư vào công ty con

. Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng liên quan đến các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 1. Đối với khoản đầu tư vào công ty con: a) Do cấu trúc của tập đoàn là phức tạp, công ty con có thể được sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp nên ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi

Phương pháp kế toán các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Xử lý khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích lập trong kỳ a) Đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích lập trong kỳ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi

Nguyên tắc xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn trên Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Công ty mẹ phải loại trừ toàn bộ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi được trích lập trên Báo cáo tài chính riêng của công ty ...
Đọc Thêm

Bút toán kết chuyển

Bút toán kết chuyển 1. Nguyên tắc: Bút toán kết chuyển được lập để kết chuyển tổng ảnh hưởng của các bút toán điều chỉnh đến Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sang chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối kế toán. 2. Sau khi thực hiện các bút toán điều chỉnh ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác

Điều chỉnh các khoản mục nội bộ khác 1. Số dư các khoản mục phát sinh từ các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn, như phải thu, phải trả, doanh thu chưa thực hiện, chi phí trả trước…phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. 2. Kế toán cần ...
Đọc Thêm

Loại trừ doanh thu tài chính và lãi vay được vốn hoá phát sinh

Loại trừ doanh thu tài chính và lãi vay được vốn hoá phát sinh từ khoản vay trong nội bộ sử dụng cho hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất tài sản dở dang: c1) Trường hợp bên cho vay sử dụng vốn tự có để cho vay - Trường hợp chi phí đi vay phát sinh từ các ...
Đọc Thêm

Các khoản vay trong nội bộ

Các khoản vay trong nội bộ 1. Các khoản vay trong nội bộ tập đoàn chưa trả phải được loại trừ hoàn toàn khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, các khoản thu nhập từ cho vay và chi phí đi vay cũng phải loại trừ toàn bộ trong Báo cáo tài chính hợp nhất. 2. Nếu ...
Đọc Thêm

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con

Loại trừ cổ tức công ty mẹ được chia từ lợi nhuận sau ngày mua của công ty con 1. Toàn bộ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua từ các công ty con trong tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn trong Báo cáo tài chính hợp nhất. Nếu công ty mẹ chưa nhận được ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ

Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con 1. Nguyên tắc điều chỉnh: - Khi góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào công ty con, công ty mẹ phải ghi nhận khoản đầu tư vào công ty con và thực hiện loại trừ giá ...
Đọc Thêm

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của việc loại trừ lãi từ giao dịch bán hàng hoá khi tài sản cố định tại bên mua vẫn đang sử dụng và đang còn khấu hao. - Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch bán ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Bút toán loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ mà hàng hoá, thành phẩm của bên bán được sử dụng là tài sản cố định của bên mua. Trường hợp giao dịch ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc điều chỉnh

Nguyên tắc điều chỉnh - Trường hợp một đơn vị trong tập đoàn bán hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị khác trong tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định thì toàn bộ doanh thu bán hàng hoá, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá TSCĐ phải được loại trừ hoàn toàn ...
Đọc Thêm

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Ghi nhận ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của việc điều chỉnh chi phí khấu hao khi tài sản cố định vẫn đang sử dụng: Khi tài sản vẫn còn đang được sử dụng và đang được trích khấu hao thì đồng thời với việc điều chỉnh ảnh hưởng của chi phí khấu hao tài ...
Đọc Thêm

ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ.

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn lũy kế do ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện trong giá trị còn lại của TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lỗ chưa thực hiện phản ánh trong giá trị còn lại của TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao mòn luỹ kế đến ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế

Điều chỉnh chi phí khấu hao và hao mòn luỹ kế do ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện trong giao dịch bán TSCĐ. Kế toán phải xác định ảnh hưởng của lãi chưa thực hiện phản ánh trong giá trị TSCĐ đến chi phí khấu hao trong kỳ và hao mòn luỹ kế đến cuối kỳ. Tuỳ thuộc vào ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ 1. Nguyên tắc điều chỉnh - Các khoản thu nhập khác, chi phí khác, lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ hoàn toàn. Trong Báo cáo ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ thu nhập khác, chi phí khác, lợi nhuận chưa thực hiện và điều chỉnh lại giá trị ghi sổ của tài sản cố định phát sinh từ giao dịch bán tài sản cố định giữa các đơn vị trong nội bộ tập đoàn trong kỳ. - Trường hợp giao dịch bán TSCĐ có ...
Đọc Thêm

Năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này

Trường hợp năm trước đã loại trừ lãi chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho đầu kỳ này, kế toán ghi: Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho đầu kỳ) Có Giá vốn hàng bán (lãi chưa thực hiện trong hàng tồn kho ...
Đọc Thêm

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh a) Loại trừ doanh thu, giá vốn hàng bán và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch bán hàng nội bộ trong kỳ: Kế toán phải tính toán, xác định số lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trong giá trị hàng tồn kho cuối kỳ phát sinh từ các giao dịch bán ...
Đọc Thêm

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn

Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng tồn kho trong nội bộ tập đoàn 1. Nguyên tắc loại trừ - Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu và giá vốn của hàng tiêu thụ trong nội bộ tập đoàn phải được loại trừ toàn bộ. Các khoản lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soá

Phương pháp kế toán cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát 1. Nếu công ty con có cổ tức ưu đãi luỹ kế của các kỳ trước nhưng chưa trả, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải tách riêng số cổ tức ưu đãi luỹ kế công ty con chưa trả cho ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi và quỹ khen thưởng, phúc lợi Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con, công ty mẹ phải thực hiện một số điều chỉnh sau đây: 1. Cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát a) Đối ...
Đọc Thêm

Áp dụng trong trường hợp trong kỳ không có các giao dịch theo chiều ngược

Phương pháp 2: Áp dụng trong trường hợp trong kỳ không có các giao dịch theo chiều ngược (công ty con không phải là bên bán) và công ty con không thu được các khoản cổ tức từ các đơn vị trong nội bộ tập đoàn. a) Giá trị phần lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ trong ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát

Phương pháp kế toán tách lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại thời điểm cuối kỳ 1. Phương pháp 1: Lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ = Lợi ích cổ đông không kiểm soát đầu kỳ + Lợi ích cổ đông không kiểm ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định giá trị và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ

Nguyên tắc xác định giá trị và tách lợi ích cổ đông không kiểm soát cuối kỳ 1. Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, lợi ích cổ đông không kiểm soát trong giá trị hợp lý của tài sản thuần của các Công ty con được xác định và trình bày thành một chỉ tiêu riêng biệt thuộc ...
Đọc Thêm

Đối với các loại tài sản và nợ phải trả khác

Đối với các loại tài sản và nợ phải trả khác a) Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tại ngày mua được thực hiện trong quá trình loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con theo quy định tại Mục 1 ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại

Phương pháp kế toán phân bổ lợi thế thương mại 1. Lợi thế thương mại phát sinh tại ngày mua được phân bổ dần đều vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 10 năm. Trường hợp số lợi thế thương mại bị tổn thất trong năm cao hơn ...
Đọc Thêm

Điều chỉnh ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ

Điều chỉnh ảnh hưởng của chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ khi thu hồi tài sản và thanh toán nợ phải trả của công ty con khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Đối với tài sản cố định, bất động sản đầu tư a) Khi hợp nhất báo cáo tài chính, ...
Đọc Thêm

Ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh

Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh 1. Khi giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả trên báo cáo tài chính riêng của công ty con khác biệt so với giá trị hợp lý, khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất, công ty mẹ phải ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành

Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ) và đầu tư ngược lại công ty mẹ 1. Trường hợp công ty con mua cổ phiếu quỹ a) Khi công ty con mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông không kiểm soát, tỷ lệ sở hữu của ...
Đọc Thêm

Trường hợp công ty mẹ và công ty con cùng đầu tư vào một công ty con khác

Trường hợp công ty mẹ và công ty con cùng đầu tư vào một công ty con khác mà trong Báo cáo tài chính riêng của công ty con khoản đầu tư vào công ty con kia trong tập đoàn được phản ánh trong chỉ tiêu “Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết” hoặc “Đầu tư khác vào ...
Đọc Thêm

chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị khoản đầu tư

Ghi phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: - Trường hợp giá trị hợp lý cao hơn giá gốc khoản đầu tư, kế toán ghi nhận lãi trên Báo cáo ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con

Phương pháp kế toán loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con 1. Trước khi loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con, trên Báo cáo tài chính hợp nhất, kế toán phải điều chỉnh giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con nêu việc ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn 1. Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, trước khi thực hiện việc loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ và công ty con, kế toán ...
Đọc Thêm

Các biến động làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty con

Các biến động làm thay đổi vốn chủ sở hữu của công ty con phát sinh sau ngày mua, như: Biến động của các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá (nếu có) không được loại trừ ra khỏi Bảng cân đối kế toán hợp nhất. 4 ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư

Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua 1. Trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con và phần ...
Đọc Thêm

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất 1. Bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh được lập cho từng chỉ tiêu nhằm tổng hợp các khoản được điều chỉnh và loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính (theo mẫu số BTH 01 – HN, phụ lục số 2 Thông ...
Đọc Thêm

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con 1. Hợp cộng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn. 2 ...
Đọc Thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Sau khi thực hiện tất cả các bút toán điều chỉnh, phần chênh lệch phát sinh do việc điều chỉnh các chỉ tiêu thuộc Báo cáo kết quả kinh doanh phải được kết chuyển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 14. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được ...
Đọc Thêm

Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được lập bằng cách cộng từng chỉ tiêu thuộc Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn sau đó thực ...
Đọc Thêm

chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần

Nếu có chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại ngày mua, công ty mẹ phải ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh. 9. Lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ được ...
Đọc Thêm

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ

Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và Báo cáo tài chính của công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán. Nếu ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau, công ty con phải lập thêm một bộ Báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyên tắc chung khi lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con ở trong nước và ngoài nước do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định quyền kiểm soát,

Nguyên tắc xác định quyền kiểm soát, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát nắm giữ trong công ty con 1. Quyền kiểm soát được thiết lập khi công ty mẹ nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con khác trên 50% quyền biểu quyết ở công ty ...
Đọc Thêm

Xác định công ty mẹ

Xác định công ty mẹ 1. Một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác nếu có quyền kiểm soát thông qua việc chi phối các chính sách tài chính và hoạt động nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của công ty này mà không chỉ xét tới hình thức ...
Đọc Thêm

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất

Thời hạn nộp và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm phải nộp cho chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được công khai trong thời hạn 120 ngày ...
Đọc Thêm

Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất

Yêu cầu của Báo cáo tài chính hợp nhất 1. Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán của tập đoàn như ...
Đọc Thêm

Điều khoản hồi tố

Điều khoản hồi tố 1. Các doanh nghiệp là chủ đầu tư bất động sản (kể cả trường hợp tự thi công bất động sản) đã ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của khách hàng theo tiến độ, nếu công trình chưa hoàn thành trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì phải sửa ...
Đọc Thêm

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán

Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán 1. Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các tài khoản sau: - Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123 được chuyển đổi như sau: + Giá trị vàng (loại không được coi là vàng tiền tệ), bạc, ...
Đọc Thêm

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký 1. Mở sổ Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ...
Đọc Thêm

Sổ kế toán

Sổ kế toán 1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế ...
Đọc Thêm

Quy định chung về chứng từ kế toán

Quy định chung về chứng từ kế toán Chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán 1. Các loại chứng từ kế ...
Đọc Thêm

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 1. Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác ...
Đọc Thêm

Lập và ký chứng từ kế toán

Lập và ký chứng từ kế toán 1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các ...
Đọc Thêm

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. - Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không? (24) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp - Có ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là những khoản chi phí nào? Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí đó. (16) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại a) Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại - Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch tạm thời được khấu trừ, lỗ tính thuế hay ưu đãi thuế chưa sử dụng); - Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá ...
Đọc Thêm

Kế toán các khoản lãi, lỗ phát sinh từ giao dịch bán tài sản

Kế toán các khoản lãi, lỗ phát sinh từ giao dịch bán tài sản hoặc góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ giữa nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kết 1. Trường hợp giao dịch theo chiều xuôi 1.1. Nhà đầu tư góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho công ty ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu - Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ) - Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không? - Có đánh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính a) Đối với chứng khoán kinh doanh: - Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác) - Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc; - Căn cứ trích lập dự phòng ...
Đọc Thêm

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán a) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo; - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan; ...
Đọc Thêm

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC

Phương pháp lập và trình bày Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN) 1. Mục đích của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: a) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân ...
Đọc Thêm

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

Tiền trả nợ gốc thuê tài chính (Mã số 35) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu không bao gồm khoản trả nợ thuê tài chính bằng tài sản phi tiền tệ hoặc chuyển nợ thuê tài chính thành vốn góp. Số ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (Mã số 31) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn, khoản ...
Đọc Thêm

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (Mã số 24) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng; Tiền thu của bên mua trong giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO ...
Đọc Thêm

Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (Mã số 21) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thực chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho ...
Đọc Thêm

Thuế TNDN đã nộp

Thuế TNDN đã nộp (Mã số 15) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế TNDN nộp trước ...
Đọc Thêm

Tăng, giảm các khoản phải trả

Tăng, giảm các khoản phải trả (Mã số 11) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ với số dư đầu kỳ của các tài khoản nợ phải trả (chi tiết phần liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh), như: TK 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 344, ...
Đọc Thêm

Các khoản điều chỉnh khác

Các khoản điều chỉnh khác (Mã số 07) Chỉ tiêu này phản ánh số trích lập hoặc hoàn nhập Quỹ Bình ổn giá hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 356, 357. Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ ...
Đọc Thêm

Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng (Mã số 03) Chỉ tiêu này phản ánh ảnh hưởng của việc trích lập, hoàn nhập và sử dụng các khoản dự phòng đến các luồng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số chênh lệch giữa số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các khoản dự ...
Đọc Thêm

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo PP gián tiếp

Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp a. Nguyên tắc lập: Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động ...
Đọc Thêm

Tiền lãi vay đã trả

Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay phải trả của các kỳ trước đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước ...
Đọc Thêm

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01) Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản doanh thu khác (như bán chứng ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào: - Bảng Cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Bản thuyết minh Báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán khác, ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN) 1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1.1. Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn ...
Đọc Thêm

Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71) 3.20.1. Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiếu, có tính đến sự tác động của các công cụ trong tương lai có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính ...
Đọc Thêm

Thu nhập khác

Thu nhập khác (Mã số 31): Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả ...
Đọc Thêm

Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ

Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ mất quyền kiểm soát đối với công ty con, công ty con trở thành công ty liên kết của công ty mẹ a) Công ty mẹ phải xác định giá trị ghi sổ tài sản thuần của công ty con được chuyển nhượng bằng cách lấy giá trị tài ...
Đọc Thêm

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10): Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) trong ...
Đọc Thêm

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN) 1. Nội dung và kết cấu báo cáo: a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết ...
Đọc Thêm

Nguồn kinh phí và quỹ khác

Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án (sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án); Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tại thời điểm báo cáo. Mã ...
Đọc Thêm

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 416) Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chênh lệch do đánh giá lại tài sản được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 412 “Chênh lệch ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 341) Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có Tài khoản 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”. Nếu các khoản chênh lệch tạm thời chịu ...
Đọc Thêm

Quỹ bình ổn giá

Quỹ bình ổn giá (Mã số 323) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị Quỹ bình ổn giá hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá. + Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 324) Chỉ ...
Đọc Thêm

Phải trả nội bộ ngắn hạn

Phải trả nội bộ ngắn hạn (Mã số 316) Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ có kỳ hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (ngoài phải trả về vốn kinh doanh) giữa đơn vị cấp trên và ...
Đọc Thêm

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262) Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhâp hoãn lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” được căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” ...
Đọc Thêm

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Mã số 241) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn là các chi phí dự định để sản xuất hàng tồn kho nhưng việc sản xuất bị chậm trễ, gián đoạn, tạm ngừng, vượt quá một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp tại thời ...
Đọc Thêm

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223. + Nguyên giá (Mã số 222) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ ...
Đọc Thêm

Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn (Mã số 200) Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo, như: Các khoản phải thu dài hạn, ...
Đọc Thêm

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho (Mã số 140) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + ...
Đọc Thêm

Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản phải thu ngắn hạn (Mã số 130) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu ngắn hạn có kỳ hạn thu hồi còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ...
Đọc Thêm

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán - Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; - Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; - Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm). 1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ...
Đọc Thêm

Những thông tin chung về doanh nghiệp

Những thông tin chung về doanh nghiệp Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau: - Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo; - Nêu rõ Báo cáo tài chính này là Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính tổng hợp hay Báo cáo tài ...
Đọc Thêm

Nơi nhận Báo cáo tài chính

Nơi nhận Báo cáo tài chính Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán 1. Khi thay đổi đơn vị tiền tệ kế toán, tại kỳ đầu tiên kể từ khi thay đổi, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư sổ kế toán sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá chuyển ...
Đọc Thêm

Đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng

Đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam 1. Báo cáo tài chính được sử dụng để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tại Việt Nam phải được ...
Đọc Thêm

Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp,

. Khi giả định hoạt động liên tục không còn phù hợp, doanh nghiệp phải xử lý một số vấn đề tài chính sau: - Thực hiện trích trước vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh đối với các khoản lỗ dự kiến phát sinh trong tương lai nếu khả năng phát sinh khoản lỗ là tương ...
Đọc Thêm

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc:

Việc đánh giá lại được thực hiện đối với từng loại tài sản và nợ phải trả theo nguyên tắc: (a) Đối với tài sản: - Hàng tồn kho, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn, thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn được đánh giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị ...
Đọc Thêm

Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Lập và trình bày Báo cáo tài chính khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục 1. Khi lập và trình bày Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xem xét giả định về sự hoạt động liên tục. Doanh nghiệp bị coi là không hoạt động liên tục nếu hết thời hạn hoạt động mà ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Khi chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Trong kỳ kế toán đầu tiên sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải ghi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc sau: 1. Việc ...
Đọc Thêm

Trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan. Các thông tin ...
Đọc Thêm

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính

Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, ...
Đọc Thêm

Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính

Đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm: Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng ...
Đọc Thêm

Mục đích của Báo cáo tài chính

Mục đích của Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong ...
Đọc Thêm

Thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. b) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành - Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí ...
Đọc Thêm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Bên Nợ: - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung ...
Đọc Thêm

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp a) Kết cấu và nội dung phản ánh chung Bên Nợ: - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung ...
Đọc Thêm

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Nguyên tắc chung - Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát ...
Đọc Thêm

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: - Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,... Có TK 711 - Thu nhập khác Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có). - Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 811 – Chi phí khác

. Tài khoản 811 - Chi phí khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán ...
Đọc Thêm

Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường

Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi: Nợ các TK 111, 112,... Có TK 711 - Thu nhập khác. - Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo ...
Đọc Thêm

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động: Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào Hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hợp sau: - Nếu giá bán được thỏa thuận ...
Đọc Thêm

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: - Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán) Có TK 711 - Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản 711 - Thu nhập khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp

Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ các TK 111, 112,... Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 3.15. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần, kế toán xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định ...
Đọc Thêm

Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả

Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 331, 335,... 3.10. Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

. Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo ...
Đọc Thêm

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi: Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) ...
Đọc Thêm

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo - Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo: + Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) cho nhân viên ...
Đọc Thêm

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng

Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi ...
Đọc Thêm

Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào chi phí tài chính, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái) Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). g) Các trường hợp khác phát sinh lỗ tỷ giá ...
Đọc Thêm

Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm

Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 213 (theo giá mua trả tiền ngay) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Nợ TK 242 - Chi phí trả trước {phần lãi trả chậm ...
Đọc Thêm

Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay

Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay) Có các TK 111, 112,... Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái phiếu theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán

Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ..., ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính Có các TK 111, 112, 141,... 3.2. Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết ...
Đọc Thêm

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ a) Đối với doanh nghiệp thương mại: - Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán, được xác định là đã bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán. Có TK 611 - Mua ...
Đọc Thêm

Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Hạch toán khoản trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Trường hợp số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 229 - Dự ...
Đọc Thêm

kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Bên Nợ: - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh: + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ. + Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường ...
Đọc Thêm

kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Bên Nợ: - Trị giá vốn của hàng hóa đã xuất bán trong kỳ. - Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay ...
Đọc Thêm

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán

Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Ngoài ra, tài khoản này còn ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 631 - Giá thành sản xuất Bên Nợ: - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ; - Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết ...
Đọc Thêm

Tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê hoạt động, khi phát sinh chi phí liên quan đến TSCĐ cho thuê hoạt động: - Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi: Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) Có ...
Đọc Thêm

Chi phí sản xuất chung

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung Bên Nợ: Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ. Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung; - Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán ...
Đọc Thêm

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công: Tổ chức đội máy thi công riêng chuyên thực hiện các khối lượng thi công bằng máy hoặc giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây ...
Đọc Thêm

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương, ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, ghi: Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK ...
Đọc Thêm

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du ...
Đọc Thêm

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm

Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. b) Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt ...
Đọc Thêm

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận ...
Đọc Thêm

khi mua hàng hoá nếu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Trong kỳ kế toán, khi mua hàng hoá nếu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ mua hàng: + Trị giá thực tế hàng hoá mua vào, ghi: Nợ TK 611 - Mua hàng (6112) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 111, ...
Đọc Thêm

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp

Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp - Đầu kỳ kế toán, kết chuyển trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi: Nợ TK 611 - Mua hàng (6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu) Có TK 152 ...
Đọc Thêm

Tài khoản 611 – Mua hàng

Tài khoản 611 - Mua hàng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí 1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 2. Việc ghi nhận chi phí ngay ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh trong kỳ, ghi: - Trường hợp sản phẩm, hàng hoá đã bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu Bên Nợ: - Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng; - Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng; - Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản ...
Đọc Thêm

Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm

Định kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. k) Hàng kỳ, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi đối với các khoản cho vay hoặc mua trái ...
Đọc Thêm

Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính

Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131… Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ) Có các TK 121, 221, 222, 228 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu bán có lãi). d) Trường hợp hoán đổi cổ phiếu, kế ...
Đọc Thêm

Doanh thu hoạt động tài chính

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Bên Nợ: - Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Có: Các khoản doanh thu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm: - Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi ...
Đọc Thêm

Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp:

Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp: - Khi nhận được thông báo của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi: Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114). - ...
Đọc Thêm

Đối với hoạt động gia công hàng hoá:

Đối với hoạt động gia công hàng hoá: a) Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công: - Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có các TK 152, 156. - Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu ...
Đọc Thêm

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị

Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp. 3.10.1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu khi thực bán hàng ra bên ngoài: a) Kế toán tại đơn vị bán - Khi ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Trường hợp bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: - Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi

c) Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được xử lý như sau: - Trường hợp người bán trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người mua, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết ...
Đọc Thêm

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:

Khi bán hàng hoá theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi : Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Doanh thu của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm), hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã bán trong kỳ kế toán: a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ...
Đọc Thêm

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Bên Nợ: - Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT); - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; - Khoản chiết ...
Đọc Thêm

Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau:

Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau: - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán - Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xác định riêng giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho người mua khi người mua đạt được các điều kiện theo quy định của chương trình ...
Đọc Thêm

Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau:

Doanh thu trong một số trường hợp được xác định như sau: 1.6.1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ không bao gồm các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (kể cả trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp không tách ...
Đọc Thêm

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu 1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh tế, được xác ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Trường hợp được Ngân sách Nhà nước, đơn vị cấp trên cấp kinh phí bằng TSCĐ hoặc dùng kinh phí sự nghiệp, dự án, viện trợ không hoàn lại để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, khi việc mua TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành tài sản ...
Đọc Thêm

Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định

. Tài khoản 466 – Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Chỉ ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ khi đơn vị mua sắm TSCĐ, ...
Đọc Thêm

Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi:

Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi: Nợ các TK 111, 112, ... Có TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612). d) Nhận kinh phí sự nghiệp bằng TSCĐ do Ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự ...
Đọc Thêm

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp Bên Nợ: - Số chi bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án đã được duyệt quyết toán với nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn kinh phí dự án; - Số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án sử ...
Đọc Thêm

Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay, nợ ghi:

Nhận vốn đầu tư XDCB để trả các khoản vay, nợ ghi: Nợ các TK 336, 338, 341... Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB. e) Bổ sung vốn đầu tư XDCB bằng quỹ đầu tư phát triển, ghi: Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB. g) ...
Đọc Thêm

Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh

Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển. Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Bên Nợ: - Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; - Trích lập các quỹ của doanh nghiệp; - Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu; - Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở ...
Đọc Thêm

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. b) Việc phân chia lợi nhuận hoạt động kinh doanh của ...
Đọc Thêm

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó ...
Đọc Thêm

. Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

. Tài khoản 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế. Việc ...
Đọc Thêm

Kế toán số thu về cổ phần hóa:

Kế toán số thu về cổ phần hóa: Nợ TK 1385 - Phải thu về cổ phần hoá Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. b) Kế toán phản ánh số thu của Quỹ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: Nợ các TK 111, 112, 138 Có TK 417 - Quỹ Hỗ trợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích lập và sử dụng “Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp” tại các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp ...
Đọc Thêm

Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

Tài khoản 414 - Quỹ đầu tư phát triển 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp. b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và được sử dụng ...
Đọc Thêm

chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại tiền tệ có gốc ngoại tệ

Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ a) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo: - Nếu ...
Đọc Thêm

Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa,

Khi nhận trước tiền của người mua bằng ngoại tệ để cung cấp vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ: - Kế toán phản ánh số tiền nhận trước của người mua theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước, ghi: Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) Có TK 131 - Phải thu của khách ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 4.1. Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ (kể cả chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp không do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ): a) Khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái Bên Nợ: - Lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; - Lỗ tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá

Nguyên tắc kế toán chênh lệch tỷ giá a) Doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả. b) Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào doanh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ

Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ: Tỷ giá ghi sổ gồm: Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh hoặc tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động (tỷ giá bình quân gia quyền sau từng lần nhập). - Tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh: Là tỷ giá khi thu hồi các khoản nợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái 1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản cố định, bất động sản đầu tư, vật tư, hàng hóa… hoặc định giá khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá lại tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ, bất động sản ...
Đọc Thêm

Bàn giao tài sản, vốn cho công ty cổ phần

Bàn giao tài sản, vốn cho công ty cổ phần - Trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp độc lập: Trường hợp cổ phần hóa doanh nghiệp độc lập, kế toán thực hiện các thủ tục bàn giao theo đúng quy định hiện hành về bàn giao tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn cho công ty cổ phần ...
Đọc Thêm

Kế toán xử lý vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác

Kế toán xử lý vốn đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác - Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá kế thừa vốn đã đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khác thì đơn vị phải xác định lại giá trị vốn đầu tư dài hạn tại thời điểm chuyển giao theo quy định của pháp luật. - Trường ...
Đọc Thêm

kế toán tăng, giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Hướng dẫn kế toán tăng, giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trước khi chuyển thành công ty cổ phần a) Đối với tài sản phát hiện thừa qua kiểm kê, căn cứ vào “Biên bản xử lý tài sản thừa, thiếu qua kiểm kê”, ghi: Nợ TK 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết ...
Đọc Thêm

công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng

Trường hợp công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi: Nợ TK 3531 - Quỹ khen thưởng Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành thấp hơn mệnh giá) Có TK 4111 - Vốn góp của chủ sở hữu Có ...
Đọc Thêm

Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi:

Khi thực nhận vốn góp của các chủ sở hữu, ghi: Nợ các TK 111, 112 (nếu nhận vốn góp bằng tiền) Nợ các TK 121, 128, 228 (nếu nhận vốn góp bằng cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác) Nợ các TK 152, 155, 156 (nếu nhận vốn góp bằng hàng tồn kho) Nợ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do: - Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn; - Điều chuyển vốn cho đơn vị khác; - Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá; - Giải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tư hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các công ty con, đơn vị có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu 1. Vốn chủ sở hữu là phần tài sản thuần của doanh nghiệp còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn (chủ sở hữu). Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành như: - Vốn góp của chủ sở hữu; - Lợi nhuận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

Tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của ...
Đọc Thêm

nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ:

Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ: + Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán: Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 211, 213. + Ghi nhận ...
Đọc Thêm

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho ...
Đọc Thêm

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng giảm Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (PTKH&CN) của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ ...
Đọc Thêm

Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi

Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. l) Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Trong năm khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534). b) Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập, ghi: Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3523, 3524) Có các TK 111, 112, 241, 331,... - Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xác định số dự phòng phải trả cần trích lập: + Trường hợp số dự ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng

Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành công trình xây dựng - Việc trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng được thực hiện cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ. Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Phương pháp kế toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa - Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các khoản hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 352 – Dự phòng phải trả Bên Nợ: - Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng đã được lập ban đầu; - Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải chịu ...
Đọc Thêm

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp. b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện sau: - ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Cuối năm, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: a) Nếu số thuế ...
Đọc Thêm

Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm

Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nay với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập), theo nguyên ...
Đọc Thêm

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch ...
Đọc Thêm

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài, ghi: Nợ các TK 111, 112 Có TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược (chi tiết cho từng khách hàng). b) Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi: Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược Có các TK ...
Đọc Thêm

(no title)

Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kế toán phát hành trái phiếu chuyển đổi a) Tại thời điểm phát hành, kế toán xác định giá trị phần nợ gốc và quyền chọn cổ phiếu của trái phiếu chuyển đổi bằng cách chiết khấu giá trị danh nghĩa của khoản thanh toán trong tương lai về giá trị hiện tại, ghi: Nợ các TK 111, 112 (tổng ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi định kỳ:

Trường hợp trả lãi định kỳ: + Khi trả lãi tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hoá, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang) Có các TK 111, 112,... (số tiền trả ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa

Trường hợp trả lãi định kỳ, khi trả lãi vay tính vào chi phí SXKD hoặc vốn hóa, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu tính vào chi phí tài chính trong kỳ) Nợ các TK 241, 627 (nếu được vốn hoá vào giá trị tài sản dở dang) Có các TK 111, 112,... (số tiền trả ...
Đọc Thêm

Kế toán phát hành trái phiếu thường

Kế toán phát hành trái phiếu thường a) Kế toán phát hành trái phiếu theo mệnh giá - Phản ánh số tiền thu về phát hành trái phiếu, ghi: Nợ các TK 111, 112,... (số tiền thu về bán trái phiếu) Có TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu. - Nếu trả lãi trái phiếu định kỳ, khi trả lãi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành a) Tài khoản 343 “Trái phiếu phát hành” có 2 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3431 “Trái phiếu thường. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3: + Tài khoản 34311 - Mệnh giá trái phiếu + Tài khoản 34312 - ...
Đọc Thêm

Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu

Trường hợp trả lãi khi đáo hạn trái phiếu thì định kỳ doanh nghiệp phải tính lãi trái phiếu phải trả từng kỳ để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá vào giá trị của tài sản dở dang. g) Khi lập Báo cáo tài chính, trên Bảng cân đối kế toán trong phần nợ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành

Tài khoản 343 – Trái phiếu phát hành 1. Nguyên tắc kế toán 1.1 Tài khoản 343 chỉ áp dụng ở doanh nghiệp có vay vốn bằng phương thức phát hành trái phiếu. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình phát hành trái phiếu, bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi và tình hình thanh toán trái phiếu ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Vay bằng tiền - Trường hợp vay bằng Đồng Việt Nam (nhập về quỹ hoặc gửi vào Ngân hàng), ghi: Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121) Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính

Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính của doanh nghiệp. Không phản ánh vào tài khoản này các khoản vay dưới hình thức ...
Đọc Thêm

Các khoản chi hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu

Các khoản chi hộ khác cho doanh nghiệp uỷ thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận uỷ thác nhập khẩu (phí ngân hàng, phí giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi chi bốc xếp, vận chuyển hàng...), căn cứ các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho từng ...
Đọc Thêm

Kế toán các nghiệp vụ ở bên nhận uỷ thác nhập khẩu

Kế toán các nghiệp vụ ở bên nhận uỷ thác nhập khẩu Trường hợp giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần nhỏ hơn giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, thì số chênh lệch giảm (lỗ), phản ánh ...
Đọc Thêm

Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ

Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại: - Khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ các TK 111, 112,... (tổng giá thanh toán) Có TK 711- Thu ...
Đọc Thêm

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ

. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư đã thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động TSCĐ, BĐS đầu tư ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Tr­ường hợp phát hiện tài sản thừa ch­ưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết: a) Kế toán phản ánh giá trị tài sản thừa theo giá trị hợp lý tại thời điểm phát hiện để ghi sổ kế toán, ghi: Nợ các TK 111, ...
Đọc Thêm

Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:

Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết: Phản ánh giá trị tài sản thừa chư­a xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền. Trường hợp giá trị tài sản thừa đã xác định đ­ược nguyên nhân và ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác Bên Nợ: - Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý; - Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị; - Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp cho ...
Đọc Thêm

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm TK 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản này cũng đ­ược dùng ...
Đọc Thêm

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định ...
Đọc Thêm

Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc

Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc a) Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi: Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217..... Có TK 336 - Phải trả nội bộ (3361). b) Số tiền ...
Đọc Thêm

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn ...
Đọc Thêm

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần:

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần: - Đối với các khoản nợ vay Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã quá hạn nhưng do doanh nghiệp bị lỗ, không còn vốn nhà nước, không thanh toán được, doanh nghiệp cổ phần hóa phải làm các thủ ...
Đọc Thêm

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi:

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, ghi: Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 335 - Chi phí phải trả. b) Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân sản xuất, nếu số trích trước lớn hơn số thực tế phải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả

Tài khoản 335 – Chi phí phải trả 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Tính tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động, ghi: Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642 Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341, 3348). b) ...
Đọc Thêm

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường

Phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường a) Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường đồng thời chịu thuế GTGT, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không bao gồm thuế bảo vệ môi trường và không có thuế GTGT, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335)

Thuế thu nhập cá nhân (TK 3335) Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) ...
Đọc Thêm

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334) a) Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định, ghi: Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211) Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. b) Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ...
Đọc Thêm

Thuế nhập khẩu (TK 3333)

Thuế nhập khẩu (TK 3333) 3.4.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác. - Các doanh ...
Đọc Thêm

Thuế xuất khẩu (TK 3333)

Thuế xuất khẩu (TK 3333) 3.3.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ủy thác. - Thuế xuất ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt

Phương pháp kế toán thuế tiêu đặc biệt a) Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ: - Trường hợp tách ngay được thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ không ...
Đọc Thêm

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TK 3332) 3.2.1. Nguyên tắc kế toán - Tài khoản này sử dụng cho người có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật. Trong giao dịch xuất nhập khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng cho bên giao ủy thác, không áp dụng cho bên nhận ...
Đọc Thêm

Thuế GTGT phải nộp (3331)

Thuế GTGT phải nộp (3331) 3.1.1. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) a) Kế toán thuế GTGT đầu ra phải nộp theo phương pháp khấu trừ: Khi xuất hóa đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu, thu nhập theo giá ...
Đọc Thêm

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ - Định kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ. - Trường hợp tại thời điểm giao dịch phát sinh ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Bên Nợ: - Số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ; - Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước; - Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải ...
Đọc Thêm

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán ...
Đọc Thêm

Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi

Trường hợp các khoản nợ phải trả cho người bán không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi và được xử lý ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 711 - Thu nhập khác. 3.10. Đối với nhà thầu chính, khi xác định giá trị ...
Đọc Thêm

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có các TK 111, 112, 341,... - Trường hợp phải thanh toán cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy ...
Đọc Thêm

Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho

Mua vật tư, hàng hóa chưa trả tiền người bán về nhập kho trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoặc khi mua TSCĐ: a) Trường hợp mua trong nội địa, ghi: - Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: Nợ các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 (giá ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán Bên Nợ: - Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp; - Số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận ...
Đọc Thêm

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả 1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. 2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, ...
Đọc Thêm

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp. Nguồn vốn đầu tư XDCB của doanh nghiệp được hình thành do Ngân sách cấp hoặc đơn vị cấp ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu a) Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi: Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Có các TK 111, 112. b) Trường hợp dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi: Nợ TK 244 - ...
Đọc Thêm

Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Tài khoản 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng. Bên Có: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại giảm . Số dư bên Nợ: Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn lại cuối ...
Đọc Thêm

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại = Chênh lệch tạm thời được khấu trừ + Giá ...
Đọc Thêm

Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ – công ty con

Trường hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con (mua tài sản thuần), tại ngày mua nếu phát sinh lợi thế thương mại: - Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được bên mua thanh toán bằng tiền, hoặc các khoản tương đương tiền, ghi: Nợ các TK 131, ...
Đọc Thêm

Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn

Trường hợp chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh lớn, doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ, phải phân bổ chi phí vào nhiều kỳ kế toán, khi công việc sửa chữa hoàn thành: - Kết chuyển chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước, ghi: Nợ TK 242 - Chi ...
Đọc Thêm

Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ

Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiều kỳ, ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338,... Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước vào ...
Đọc Thêm

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

Tài khoản 242 - Chi phí trả trước 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án

Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án để kế toán riêng quá trình đầu tư XDCB: a) Kế toán tại chủ đầu tư: - Trường hợp nhận bàn giao công trình đã được quyết toán, chủ đầu tư ghi nhận giá trị công trình là giá đã được quyết toán, ghi: ...
Đọc Thêm

Đối với chi phí chạy thử và số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử

Đối với chi phí chạy thử và số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử thì thực hiện như sau: a) Đối với chi phí chạy thử không sản xuất ra sản phẩm thử: Nợ TK 241 - XDCB dở dang Có các TK liên quan. b) Đối với chi phí sản xuất thử và số thu từ ...
Đọc Thêm

Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu:

Xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu: a) Đối với thiết bị không cần lắp, ghi: Nợ TK 241 - XDCB dở dang Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu. b) Đối với thiết bị cần lắp: - Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán chỉ theo dõi chi tiết thiết ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí đầu tư XDCB

Kế toán chi phí đầu tư XDCB 3.1.1. Trường hợp ứng trước tiền cho nhà thầu a) Trường hợp ứng trước bằng Đồng Việt Nam: - Ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, ghi; Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (1122) (tỷ giá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang, có 3 tài khoản cấp 2: - Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong trường hợp phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Khi lập Báo cáo tài chính, nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ các kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi

Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản Bên Nợ: - Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết; - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho a) Doanh nghiệp trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự suy giảm của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho. Dự phòng là khoản dự tính trước ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác a) Đối với các đơn vị được đầu tư là công ty mẹ, căn cứ để nhà đầu tư trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác là Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ đó. Đối với các ...
Đọc Thêm

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm: a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất ...
Đọc Thêm

TH các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC

Trường hợp các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC (các bên có quyền đồng kiểm soát BCC): a) Tại bên kế toán và quyết toán thuế a1) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho các bên thực hiện tương tự điểm 4.1 nêu trên. a2) Khi ghi nhận ...
Đọc Thêm

DT bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa

Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác: a) Kế toán ở bên bán sản phẩm: - Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng, bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm ...
Đọc Thêm

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh

Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh - Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ các TK 621, 622, 627, 641, 642 (chi tiết cho hợp ...
Đọc Thêm

Trường hợp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng kiểm soát

Trường hợp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng kiểm soát, mỗi bên căn cứ vào số tiền thực góp để mua tài sản, ghi: Nợ các TK 211, 213, 217 Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112,331, 341. 2.2. Trường hợp các bên tham gia BCC ...
Đọc Thêm

Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế

1.6.. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế a) BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC dưới hình thức hoạt động đồng kiểm soát hoặc do một bên kiểm soát. Trường hợp BCC chia lợi nhuận sau thuế, các bên phải cử ra một bên để kế toán toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận ...
Đọc Thêm

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có thể được đồng kiểm soát bởi ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn dài hạn nhưng không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư: a) Trường hợp đầu tư bằng tiền Nợ TK 228 - Đầu tư khác ...
Đọc Thêm

Tài khoản 228 – Đầu tư khác

Tài khoản 228 - Đầu tư khác 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết), như: ...
Đọc Thêm

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia:

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia: - Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. - Khi nhận ...
Đọc Thêm

Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ

Trường hợp trao đổi bằng TSCĐ, khi đưa TSCĐ đem trao đổi, kế toán ghi giảm TSCĐ: Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá). Đồng thời ghi tăng thu nhập ...
Đọc Thêm

Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào công ty liên doanh, liên kết

Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào công ty liên doanh, liên kết, ghi: Nợ TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Có các TK 111, 112. 3.2. Các chi phí liên quan trực tiếp tới việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi phí thông tin, môi giới, giao dịch ...
Đọc Thêm

Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vào công ty liên doanh và công ty liên kết; tình hình thu hồi vốn đầu tư liên doanh, liên kết; các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hoạt động ...
Đọc Thêm

Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ

. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ (ngoại trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu): a) Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư từ công ty con, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) ...
Đọc Thêm

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất KD được thực hiện bằng việc bên mua phát hành CP

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu: - Nếu giá phát hành (theo giá trị hợp lý) của cổ phiếu tại ngày diễn ra trao đổi lớn hơn mệnh giá cổ phiếu, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (theo giá trị hợp ...
Đọc Thêm

Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn

Trường hợp công ty mẹ đầu tư vào công ty con dưới hình thức góp vốn a) Khi công ty mẹ đầu tư vào công ty con bằng tiền, căn cứ số tiền đầu tư và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư vào công ty con, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ...
Đọc Thêm

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con. Công ty con là đơn vị có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, chịu ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác P2

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia vào Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ tại thời điểm được quyền nhận. Cổ tức, lợi nhuận được chia trong một số trường hợp được hạch toán như sau: ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác 1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đầu tư có thể thực ...
Đọc Thêm

Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư

Kế toán cho thuê Bất động sản đầu tư a) Ghi nhận doanh thu từ việc cho thuê Bất động sản đầu tư: Nợ các TK 111, 112, 131 Có TK 511 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ (5117). b) Ghi nhận giá vốn Bất động sản đầu tư cho thuê - Trường hợp đã tập hợp ...
Đọc Thêm

Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng

Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là BĐSĐT: a) Căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư Có các TK 111, ...
Đọc Thêm

Khi mua Bất động sản đầu tư:

Khi mua Bất động sản đầu tư: a) Trường hợp mua trả tiền ngay, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) Có các TK 111, 112. Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư P2

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư ĐSĐT được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị bất động sản, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp BĐSĐT được phản ánh trên TK ...
Đọc Thêm

Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư 1. Nguyên tắc kế toán 1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản đầu tư (BĐSĐT) của doanh nghiệp theo nguyên giá, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tương tự như TSCĐ. BĐSĐT gồm: Quyền ...
Đọc Thêm

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp: Căn cứ vào hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh lại giá trị TSCĐ hữu hình theo nguyên tắc sau: Chênh lệch tăng giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào bên Có TK ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng bán, điều động cho doanh nghiệp khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác. Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng do trích khấu hao ...
Đọc Thêm

Tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định

Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư (BĐSĐT) trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT ...
Đọc Thêm

Giá trị TSCĐ VH được hình thành từ nội bộ DN trong giai đoạn triển khai:

Giá trị TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai: a) Khi phát sinh chi phí trong giai đoạn triển khai xét thấy kết quả triển khai không thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì tập hợp vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ ...
Đọc Thêm

Mua TSCĐ vô hình

Mua TSCĐ vô hình: - Trường hợp mua TSCĐ vô hình dùng vào SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) Có TK 112 - Tiền gửi ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 – TSCĐ vô hình

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 213 - TSCĐ vô hình Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm. Số dư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở doanh nghiệp. Tài khoản 213 - TSCĐ vô hình, có 7 tài khoản cấp 2: - Tài ...
Đọc Thêm

Tài khoản 213 – Tài sản cố định vô hình

Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm TSCĐ vô hình của doanh nghiệp. TSCĐ vô hình là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do ...
Đọc Thêm

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 3.1. Khi phát sinh chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như: Chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi: Nợ TK 242 - Chi phí trả trước Có các TK 111, 112,... 3.2 ...
Đọc Thêm

Tài khoản 212 – Tài sản cố định thuê tài chính

Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao TSCĐ hữu hình không cần dùng

Trường hợp doanh nghiệp chuyển giao TSCĐ hữu hình không cần dùng, chờ thanh lý theo quy định của pháp luật, ghi: Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ Có TK 211 - TSCĐ hữu hình. đ) Kế toán chuyển giao tài sản là các công trình phúc lợi ...
Đọc Thêm

Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp

Kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước a) Kế toán kết quả kiểm kê tài sản: Khi nhận được thông báo hoặc quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp cổ phần hóa ...
Đọc Thêm

Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án:

Đối với TSCĐ thiếu dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án: Phản ánh giảm TSCĐ, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá). Đồng thời phản ánh phần giá trị còn ...
Đọc Thêm

Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình

Khi góp vốn vào công ty con, liên doanh, liên kết bằng TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ các TK 221, 222 (theo giá trị đánh giá lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (số khấu hao đã trích) Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại ...
Đọc Thêm

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình

Kế toán giảm TSCĐ hữu hình Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp giảm, do nhượng bán, thanh lý, mất mát, phát hiện thiếu khi kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho doanh nghiệp khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận... Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm ...
Đọc Thêm

TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty

TSCĐ nhận được do điều động nội bộ Tổng công ty (không phải thanh toán tiền), ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình ( nguyên giá) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Có các TK 336, 411 (giá trị còn lại). k) Trường hợp dùng kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án để ...
Đọc Thêm

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi:

Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: - TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự: Khi nhận TSCĐ hữu hình tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ...
Đọc Thêm

Kế toán tăng TSCĐ hữu hình

Kế toán tăng TSCĐ hữu hình a) Trường hợp nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận) Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. b) Trường hợp TSCĐ được mua sắm: - Trường hợp mua sắm TSCĐ ...
Đọc Thêm

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình Bên Nợ: - Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa; - Điều chỉnh ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc giá trị hợp lý của tài sản đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc ...
Đọc Thêm

Tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình

Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá. b) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có ...
Đọc Thêm

Nguyên tắc kế toán tscđ, bất động sản đầu tư và cp đầu tư xây dựng cơ bản dở dang

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 1. Tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định ...
Đọc Thêm

Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại

Kế toán đối với bên bán trái phiếu Chính phủ theo hợp đồng mua bán lại (Repo) a) Khi hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ có hiệu lực, ghi: Nợ TK 111,112 (số tiền theo giá bán) Có TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. b) Định kỳ, bên bán phân bổ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

Tài khoản 171 - Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị của hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ, không ghi ...
Đọc Thêm

Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp

Khi xuất tiền chi cho hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án, ghi: Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612) Có các TK 111,112,... b) Tiền lương và các khoản khác phải trả cho người lao động của doanh nghiệp, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ...
Đọc Thêm

Tài khoản 161 – Chi sự nghiệp

Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này phản ánh các khoản chi sự nghiệp, chi dự án để thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước hoặc cấp trên giao cho doanh nghiệp ngoài nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và không vì mục đích ...
Đọc Thêm

doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hoá thuộc Kho

Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán hàng hoá thuộc Kho bảo thuế tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác theo quy định. - Khi được phép sử dụng hàng hoá thuộc Kho bảo thuế, doanh nghiệp phải làm thủ tục xuất hàng hoá ...
Đọc Thêm

Tài khoản 158 – Hàng hóa kho bảo thuế

Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh sự biến động tăng, giảm và số hiện có của hàng hoá đưa vào Kho bảo thuế. Kho bảo thuế chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phục vụ cho sản xuất hàng ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. a) Đầu kỳ kế toán, kết chuyển giá trị hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán trong kỳ, hàng hóa gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được coi là đã bán trong kỳ), ...
Đọc Thêm

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. a) Khi gửi hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng, xuất hàng hóa, thành phẩm cho doanh nghiệp nhận bán đại lý, ký gửi theo hợp đồng kinh tế, căn cứ phiếu xuất kho, ghi: Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán Có ...
Đọc Thêm

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán

Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Hàng gửi đi bán phản ánh trên tài khoản 157 được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán Hàng tồn kho. Chỉ phản ánh vào tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” trị giá của hàng hóa, thành phẩm ...
Đọc Thêm

Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa

Kế toán trả lương cho người lao động bằng hàng hóa - Kế toán ghi nhận doanh thu, ghi: Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Có TK 3335 ...
Đọc Thêm