Công cụ tài chính: thuyết minh

  CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ SỐ 07 “CÔNG CỤ TÀI CHÍNH: THUYẾT MINH”   Mục đích áp dụng   Việc quy định áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 (IFRS07) trong Thông tư này nhằm mục đích hướng dẫn thuyết minh về công cụ tài chính để giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá sự ảnh hưởng của công cụ tài chính đến tình hình tài chính và kết quả kinh [...]

Read more...

Nơi nhận báo cáo tài chính hợp nhất

Nơi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất             Báo cáo tài chính hợp nhất phải nộp cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau: 1. Cơ quan tài chính: – Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước do UBND [...]

Read more...

Kế toán BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Phương pháp kế toán BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát 3.1. Kế toán góp vốn và nhận vốn góp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát a) Tại bên nhận vốn góp – Căn cứ biên bản góp vốn của các bên tham gia hợp đồng liên doanh đồng kiểm soát, bên nhận vốn góp ghi: Nợ các TK 111,112, 152, 155, 156… Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác. Khi trả lại vốn góp cho các bên, [...]

Read more...

Trình bày báo cáo bộ phận

BÁO CÁO BỘ PHẬN Trình bày báo cáo bộ phận Trong chuẩn mực này, các đoạn từ 48 đến 61 quy định về trình bày đối với các bộ phận báo cáo được coi là bộ phận chính yếu. Các đoạn từ 62 đến 66 quy định về yêu cầu cần trình bày đối với các bộ phận báo cáo được coi là bộ phận thứ yếu. Việc khuyến khích các doanh nghiệp trình bày toàn bộ các thông tin đối [...]

Read more...

Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật thành lập công ty nước ngoài Thị trường Việt Nam đang nằm trong top những quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDIs) nhiều nhất thế giới. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, cần phải nắm được những quy định mới, những ưu đãi đầu tư đối khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Vinasc là đơn vị tư vấn chuyên cung cấp dịch vụ thành lập [...]

Read more...

Trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

Kế toán trường hợp liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát Nguyên tắc kế toán Đối với BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng [...]

Read more...

Dịch vụ giấy phép

Dịch vụ giấy phép thành lập doanh nghiệp nước ngoài Chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam luôn thay đổi. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, cần phải nắm được những quy định mới, những ưu đãi đầu tư đối khi tiến hành đầu tư thành lập công ty ở Việt Nam. Vinasc cam kết hỗ trợ tốt nhất hành lang pháp lý, thủ tục cũng như cung cấp dịch vụ thành [...]

Read more...

Kế toán doanh thu các khoản trợ cấp trợ giá của nhà nước cho doanh nghiệp

Kế toán doanh thu các khoản trợ cấp trợ giá của nhà nước cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ [...]

Read more...

Bút toán điều chỉnh

Bút toán điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn 4.7.1. Nguyên tắc điều chỉnh Trường hợp một đơn vị trong Tập đoàn bán hàng hoá, thành phẩm cho đơn vị khác trong Tập đoàn sử dụng làm tài sản cố định thì toàn bộ doanh thu bán hàng hoá, giá vốn hàng bán và lợi nhuận chưa thực hiện trong nguyên giá TSCĐ phải [...]

Read more...

Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ liên quan lãi lỗ từ hoạt động đầu tư   – Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó. Ví dụ, kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu [...]

Read more...