Chuyển giao một nguồn lực kinh tế

Chuyển giao một nguồn lực kinh tế 4.36 Tiêu chí thứ hai của nợ phải trả là nghĩa vụ chuyển giao một nguồn lực kinh tế. 4.37 Để thỏa mãn tiêu chí này, nghĩa vụ phải có tiềm năng yêu cầu một đơn vị chuyển giao một nguồn lực kinh tế cho một (hay nhiều) đơn vị khác. Để tiềm năng đó tồn tại, không nhất thiết phải chắc chắn, hoặc thậm chí là có thể, rằng đơn vị sẽ được [...]

Read more...

Định nghĩa nợ phải trả

Định nghĩa nợ phải trả 4.26 Một khoản nợ phải trả là một nghĩa vụ hiện tại của đơn vị về chuyển giao nguồn lực kinh tế do các sự kiện phát sinh trong quá khứ. 4.27 Để tồn tại nợ phải trả, 3 điều kiện cần được thỏa mãn: (a) Đơn vị có nghĩa vụ (xem các đoạn 4.28-4.35); (b) Nghĩa vụ là phải chuyển giao một nguồn lực kinh tế (xem các đoạn 4.36-4.41); và © Nghĩa vụ là nghĩa vụ hiện [...]

Read more...

Tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế

Tiềm năng tạo ra lợi ích kinh tế 4.14 Một nguồn lực kinh tế là một quyền mà có tiềm năng tạo ra các lợi ích kinh tế. Để tiềm năng đó tồn tại, không nhất thiết là phải chắc chắn, thậm chí có thể rằng quyền đó sẽ tạo ra lợi ích kinh tế. Nó chỉ cần thiết là một quyền đang tồn tại và, trong ít nhất một tình huống, sẽ tạo ra cho đơn vị các lợi [...]

Read more...

Định nghĩa tài sản

Định nghĩa tài sản 4.3 Một tài sản là một nguồn lực kinh tế hiện tại được kiểm soát bởi một đơn vị do kết quả của các sự kiện quá khứ. 4.4 Một nguồn lực kinh tế là một quyền có tiềm năng tạo ra các lợi ích kinh tế. 4.5 Phần này thảo luận 3 khía cạnh của các định nghĩa trên: (a) Quyền (xem các đoạn 4.6-4.13); (b) Tiềm năng tạo ra các lợi ích kinh tế (xem các đoạn 4.14-4.18); [...]

Read more...

Đơn vị báo cáo

Đơn vị báo cáo 3.10 Đơn vị báo cáo là đơn vị được yêu cầu, hay tự chọn, lập báo cáo tài chính đơn vị báo cáo có thể là đơn vị đơn lẻ, hay một phần của đơn vị đơn lẻ, hay có thể bao gồm nhiều đơn vị đơn lẻ. Đơn vị báo cáo không nhất thiết có tư cách pháp nhân. 3.11 Đôi khi, một đơn vị (công ty mẹ) có quyền kiểm soát đơn vị khác (công [...]

Read more...

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 3.1 Các chương 1 và 2 thảo luận về thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính cho mục đích chung và các chương 3-8 – Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về các nguồn lực kinh tế của đơn vị báo cáo, claims đối với đơn vị và những thay đổi trong các nguồn lực và claims đó, đáp ứng các định nghĩa về các yếu tố của báo cáo tài [...]

Read more...

Ràng buộc về chi phí đối với báo cáo tài chính hữu dụng

Ràng buộc về chi phí đối với báo cáo tài chính hữu dụng 2.39 Chi phí là ràng buộc phổ biến đối với thông tin được cung cấp bởi báo cáo tài chính. Thông tin báo cáo tài chính làm phát sinh chi phí, và khoản chi phí này cần được biện minh bởi lợi ích của việc cung cấp thông tin đó. Một số loại chi phí và lợi ích cần cân nhắc. 2.40 Người cung cấp thông tin tài chính [...]

Read more...

Các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng

Các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng Thẩm tra được 2.30 Tính thẩm tra được giúp bảo đảm với người sử dụng thông tin rằng thông tin trình bày trung thực tình huống kinh tế thuộc mục tiêu cần phản ánh. Tính thẩm tra được có nghĩa là những người quan sát khác nhau nhưng độc lập và có kiến thức sẽ có sự đồng thuận chung, dù không nhất thiết là sự đồng [...]

Read more...

Đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng

Các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng Áp dụng các đặc điểm định tính cơ bản 2.20 Thông tin hữu dụng thì cần phù hợp và trình bày trung thực cái nó cần trình bày. Trình bày trung thực một tình huống không phù hợp hoặc trình bày không trung thực một tình huống phù hợp đều không giúp người sử dụng đưa ra được quyết định tốt. 2.21 Quá trình hiệu quả và hiệu [...]

Read more...

Các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng

Các đặc điểm định tính cơ bản của thông tin tài chính hữu dụng 2.5 Các đặc điểm định tính cơ bản là phù hợp và trình bày trung thực. Phù hợp 2.6 Thông tin tài chính phù hợp là thông tin có khả năng tạo ra sự khác biệt trong quyết định của người sử dụng. Thông tin có thể tạo ra sự khác biệt trong một quyết định ngay cả khi một số người sử dụng không khai thác nó [...]

Read more...