Thuế nhà thầu nước ngoài

Hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đều vướng các thủ tục liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài. Quản lý hiệu quả thuế nhà thầu nước ngoài không chỉ bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về kê khai thuế. Mà còn cần kiểm soát đúng loại thuế suất áp dụng. Có quy trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ toàn diện nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các khiếu nại và khấu trừ thuế theo hiệp định thuế. Việc kiểm soát thiếu hiệu quả thuế nhà thầu đối với các giao dịch với và vào Việt Nam thường làm tăng đáng kể chi phí thuế không cần thiết.

Thuế nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc

  • Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài;
  • Tư vấn về nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế nhà thầu của khách hàng;
  • Đánh giá các yêu cầu về thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu liên quan;
  • Soát xét tình hình tuân thủ quy định pháp luật để đánh giá rủi ro về việc tuân thủ thuế;
  • Soát xét tính đầy đủ của các hồ sơ, chứng từ;
  • Hỗ trợ khiếu nại thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần; và
  • Hỗ trợ khi có kiểm tra, thanh tra thuế.

Nếu quý vị quan tâm dịch vụ tư vấn thuế của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Công ty để tiện xem xét.